Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 53
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  logistic process
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Problemy Techniki Uzbrojenia
PL W artykule przedstawiono zadania procesu logistycznego przewidziane do realizacji w procesie eksploatacji systemów uzbrojenia i techniki wojskowej. Zadania te rozkładają się na poszczególne rodzaje podsystemów, ich realizacja przyczynia się do utrzymania wymaganego poziomu gotowości technicznej i op[...]
2
100%
Logistyka
2014 nr 6 10522--10531
PL Zapewnienie bezpieczeństwa realizacji procesów logistycznych w łańcuchu dostaw stało się wymogiem i koniecznością wszystkich jego uczestników. Nie jest to łatwe przedsięwzięcie, jako że gama zagrożeń, która może zakłócić działania logistyczne jest szeroka i wieloaspektowa. Tylko pełna identyfikacja [...]
EN Ensuring the safety of logistic processes realization in the supply chain has become a requirement and necessity for all its participants. This is not an easy undertaking, since the range of threats that could disrupt logistic activities is broad and multifaceted. Only full identification of hazards[...]
3
100%
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach
2018 nr 10 179--185
EN This paper will illustrate the impact of telematics tools on safety of participants in road traffic which is vital. The latest technology and ideas enable the construction of safe roads. The discussion in Poland about safety on roads is significant as this country has one of the highest rates of roa[...]
4
75%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2012 nr 8 2-8
PL Artykuł prezentuje niewielką część wyników badań prowadzonych w ramach projektu "Prototyp Platformy Usług e-Biznesowych" realizowanego w ramach Przedsięwzięcia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego "IniTech", finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach umowy ZPB/8/67012/IT2/10. Bad[...]
EN The paper presents only small portion of research project results "The prototype of e-business service platform" realized as a part of "IniTech" Ministry of Science and Higher Education undertaking founded by National Centre for Research and Development based on the contract ZPB/8/67012/IT2/10. The [...]
5
75%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2015 nr 5 277--285
PL W artykule przeanalizowano problematykę systemów zarządzania procesami logistycznymi, w świetle możliwości ich integracji w obszarze aspektów jakościowych, środowiskowych, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w zakresie bezpieczeństwa informacji oraz pod kątem oczekiwań przedsiębiorstw. Skuteczna i e[...]
EN In the article were analyzed the management systems issues in the light of their potential for integration in the aspects of quality, environment, occupational safety and health and information security in terms of companies expectations. Efficient and effective implementation of logistics processes[...]
6
75%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2016 nr 9 814--823
PL W artykule opisano badania diagnostyczne morskich środków bojowych jako jeden z elementów zapewnienia bezpieczeństwa ich eksploatacji w procesie logistycznym. Przedstawiono miejsce badań diagnostycznych w systemie logistycznym środków bojowych. Scharakteryzowano rodzaje badań diagnostycznych oraz ko[...]
EN The article describes diagnostic studies of marine combat means as a one of the element ensuring the safety of their operation in the logistic process. The location of diagnostic tests in the logistic system of combat has been shown. The types of diagnostic tests and the benefits of their implementa[...]
7
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2019 R. 20, nr 1-2 487--492
PL W artykule omówione zostały procesy logistyczne zachodzące wewnątrz morskiego terminala kontenerowego od momentu przyjęcia ładunku, do momentu jego wydania, zarówno w procesie eksportu, jak i importu. Zwrócono uwagę na urządzenia transportu wewnętrznego, które manipulują ładunkiem oraz na ilość koni[...]
EN The article explains and discusses the logistic processes occuring inside a maritime container terminal. The processes relate to import as well as export of the goods. A brief characteristics of the handling equipment, such as: Automated Guided Vehicle, Rail Mounted Gantry Crane, Rubber Tyred Gantry[...]
8
75%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2018 nr 9 1--11, CD
PL W artykule rozważaniom poddano kwestie zwiększenia sprawności realizacji procesów logistycznych (w kontekście produkcji) w efekcie planowanego i ukierunkowanego zarządzania wiedzą i kompetencjami. Analizie poddano wpływ podstawowych procesów logistycznych na prawidłową działalność przedsiębiorstwa[...]
EN The article discusses the issues of increasing the efficiency of logistics processes (in the context of production) as a result of planned and targeted knowledge and competence management. The analysis of the impact of basic logistic processes on the correct operation of the company, key factors for[...]
9
75%
Logistyka
2015 nr 6 246--250, CD
PL W pracy opisano proces spedycji ładunków biomasowych w ujęciu technicznym, uwzględniając poszczególne etapy organizacji procesu transportowego, a także wskazując rolę firm spedycyjnych w poszczególnych fazach przewozu ładunku. Przedstawiono elektroniczne giełdy transportowe, jako narzędzia wspomagaj[...]
EN This paper describes the process of forwarding biomass in technical perspective, taking into account the various stages of the organization of the transport process, as well as pointing out the role of shipping companies in the various phases of the carriage of cargo. Presented electronic freight ex[...]
10
75%
Logistyka
2015 nr 2 310--315, CD1
PL W pracy omówiono zasadę funkcjonowania biogazowni oraz zachodzących w niej procesów logistycznych. Biogazownię przedstawiono również z punktu widzenia łańcucha dostaw, uwypuklając silną zależność pomiędzy jej elementami.
EN In this paper an operation of agricultural biogas plant from the logistic processes point of view has been presented. Certain areas where knowledge and tools originating in logistic management have been indicated. Biogas plant has been also presented as a part of supply chain and the strong depend[...]
11
75%
Logistyka
2014 nr 3 34--43
PL Artykuł jest wynikiem badań nad identyfikacją modeli procesów produkcyjnych w warunkach założeń nieklasycznych dla potrzeb zarządzania jakością wyrobów. Przedstawiono w nim propozycje zastosowania modeli wykorzystywanych w statystycznym sterowaniu procesami do oceny i kontroli procesów logistycznych[...]
EN This paper is the result of research for identification of production processes models in terms of nonclassical assumptions for the quality management of products. It sets out propositions for the use of the models used in statistical control of the processes for the evaluation and control of logist[...]
12
75%
Logistyka
2015 nr 4 9613--9624, CD3
PL Artykuł dotyczy analizy procesu zaopatrzenia w przedsiębiorstwie produkcyjnym branży budowlanej. Badane przedsiębiorstwo zajmuje się produkcją mieszanki mineralno-asfaltowej. W opracowaniu opisano aktualny przebieg procesu zaopatrzenia, a następnie dokonano analizy istniejącego stanu procesu zaopatr[...]
EN The article concerns the analysis of the current supply process in the selected company from the construction industry. Examined company is engaged in manufacturing asphalt mix. The study describes the current process of supply, and then analyzes the current state of the procurement process. After c[...]
13
63%
Total Logistic Management
2010 no. 3 5-20
PL Celem artykułu jest zaprezentowanie studium przypadku reengineeringu procesów biznesowych (ang. Business Process Reengineering, BPR). Ważną częścią zmian był reengineering procesu logistycznego. W artykule przedstawiono przegląd literatury w zakresie podejścia procesowego i reengineeringu procesów b[...]
EN The aim of this paper is to present the case study of business processes reengineering (BPR). Important part of the change was the logistic process. At the beginning, the literature review on process approach and BPR was presented. Next a BPR methodology was shown. The case study of the implemented [...]
14
63%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2009 z. 69 17-28
PL Kanał dystrybucji jest strukturą, którą można wyróżnić, ze względu na specyficzne cechy strumienia materiałów, w każdej sieci dystrybucji. Przepływ materiałów w kanale dystrybucji podlega zakłóceniom natężenia (piki), co przy projektowaniu kanałów wymusza przewymiarowanie technologiczne jego element[...]
EN Channel of distribution is a structure that can be isolated from any network of distribution. This isolating can be performed according to specific features of material stream. Material flow intensity in a distribution channel is a subject to variations (peaks) what takes effect in technical overmot[...]
15
63%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2009 z. 70 47-58
PL Zagadnienia transportu wewnętrznego z uwagi na krytyczność i istotność dla procesu produkcyjnego są tematyką bardzo ciekawą oraz wymagającą racjonalnego podejmowania decyzji. Dlatego też to zagadnienie zostało obrane jako przedmiot badań artykułu. Nieprawidłowości stwierdzone w funkcjonowaniu transp[...]
EN One of the main aims of logistics management in production is to guarantee continuity and rhythmicity of production processes with high quality products. Internal transport is directly related with logistics Hows in production processes. Acting up of internal transport could bring about to disturban[...]
16
63%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2009 z. 70 127-138
PL W pracy przedstawiono zagadnienie recyklingu pojazdów samochodowych z uwzględnieniem tematyki logistyki wewnątrzzakładowej. Przedstawiono podstawy prawne wykonywania zadań recyklingu oraz omówiono główne dokumenty opisujące przebieg demontażu pojazdów od momentu ich wprowadzenia na teren zakładu do [...]
EN In this paper the chosen problems of cars recycling were introduced, also taking into account establishment logistics and recipes in range renewed the utilization of cars parts and components. The paper show different aspects of cars recycling and number of this cars in Poland. It discuss main docum[...]
17
63%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2009 z. 69 5-16
PL W artykule przedstawiono propozycje zadań optymalizacyjnych uwzględniających terminy dostaw towarów w wieloszczeblowym systemie dystrybucji. Omówiono wybrane aspekty terminowości dostaw w hierarchicznym systemie dystrybucji. Odwzorowano strukturę sieci systemu dystrybucji oraz określono charakteryst[...]
EN Paper presents approach for the optimization tasks that include commodity delivery dates in multilevel distribution system. Selected aspects of the terminable deliveries in hierarchical distribution system were presented. The distribution net structure was mapped and characteristics of the structure[...]
18
63%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2009 z. 69 89-100
PL Powszechnie uważa się, że rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce jest ograniczony przede wszystkim barierami kapitałowymi. Nie podważając tego sądu, należy zwrócić uwagę na inną barierę, jaką jest podtrzymywanie przez firmy z tych grup tendencji zachowania pełnej samodzielności i odrębnoś[...]
EN It is commonly considered that the development of small and medium enterprises in Poland is limited first of all due to capital barriers. While not challenging this opinion, one should, however, pay attention to another barrier such as the maintenance of a tendency towards retaining full independenc[...]
19
63%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2009 z. 69 115-126
PL W artykule przedstawiono wybrane aspekty optymalizacji systemów logistycznych. Zaproponowano formalizację zapisu charakterystyk sieci transportowej oraz typów dystrybuowanych towarów. Przedstawiono podejście do kształtowania struktury systemu dystrybucji w danym obszarze. Sformułowano, adekwatne do [...]
EN Article proposes formalization of transportation network characteristics and kinds of means of transport. The approach to structuring distribution system through determining number and localization of warehouses is presented. Adequate optimization task minimizing costs of servicing given transportat[...]
20
63%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2009 z. 69 29-41
PL Przedmiotem artykułu jest modelowanie poszczególnych etapów operacji startu, a następnie identyfikacja elementarnych modeli tych etapów w oparciu o parametry zarejestrowane przez pokładowy rejestrator parametrów lotu samolotu. Zbudowane modele odwzorowujące rzeczywiste operacje samolotu w rejonie lo[...]
EN The purpose of this article is to create models for particular stages of the take-off operation and to identify elementary models of these stages basing on parameters recorded by the board flight recorder. The created mathematical and computer models (for simulation research), reproducing the aircra[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last