Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 19
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  logistic center
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Transport Miejski i Regionalny
2007 nr 5 9-21
PL Istota i zakresu logistyki miejskiej. Ogólna charakterystyka centrów logistycznych i zasady ich lokalizacji. Lokalizacja centrum logistycznego w Krakowie.
EN An idea and the range of urban logistics. The general characteristics of logistic centers and the rules of their localization. Localization of logistic center in Krakow.
2
100%
Recykling
2008 nr 11 14-16
PL Jednym z warunków sprawnego przemieszczania produktów jest tworzenie węzłowych punktów sieci logistycznej zwane centrami logistycznymi. Określa się w ten sposób obiekty przestrzenne wraz z infrastrukturą, w których realizowane są usługi logistyczne związane z przyjmowaniem, magazynowaniem, rozdziałe[...]
3
100%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2004 Nr 3 189--199
PL [...] We współczesnych gospodarkach następuje wzrost wymiany handlowej pomiędzy wszystkimi uczestnikami rynku. Koncentracja w jednym miejscu wymiany towarów i usług przyczynia się do rozwoju i tworzenia centrów logistycznych (CL), które są podmiotami wspomagającym rozwój i przynoszącymi wymierne kor[...]
DE Ein GVZ, als ein Teil des Logistikkonzeptes, spielt in eine moderne Stadt eine wichtige Rolle. Eine Einrichtung von GVZ soll vor allem eine Bündelung von Verkehrsströmen durch Kooperation von Verkehrsunternehmen verbinden, um die Fahrleistungen auf die Straßen zu senken. Eine Besonderheit, die ein G[...]
4
100%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2007 z. 41 297-307
PL Przedstawiono problematykę związaną z powstawaniem centrów logistycznych. Zwrócono szczególną uwagę na możliwości tworzenia wirtualnych centrów logistycznych. Ukazano potencjalne korzyści i ryzyko, wynikające z funkcjonowania wirtualnych centrów. Zaprezentowano studium przypadku; Wirmalne Centru[...]
EN Problems related to forming of logistic centres have been presented. Possibilities of virtual logistic centres creation have been considered. Potential benefits and risk that resuh from virtual logistic centres have been shown. As the case study, the example of Virmal Logistics Centre in Turku - [...]
5
100%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2006 z. 34 291-302
PL Przedstawiono problematykę związaną z powstawaniem centrów logistycznych. Omówiono model ewolucyjny, zarodkowania i wirtualny. Rozważono możliwości tworzenia centrów logistycznych i wybór najlepszego dla Polski modelu. Wykazano celowość budowy takich centrów w Polsce, co związane jest z naszym przys[...]
EN Problems related to forming of logistic centres have been presented. Evolutional, nucleation and virtual models have been discussed. Possibilities of logistic centres creation and selection of the best model for Poland have been considered. Advisability of build-up such a centres in Poland has been [...]
6
100%
Logistyka
2016 nr 2 57--60
PL W artykule zaprezentowano uwarunkowania dotyczące funkcjonowania białoruskich centrów logistycznych. Szczególną uwagę poświęcono kwestiom dotyczącym dyskusyjnego usytuowania wielu obiektów tego typu. Opisano także bariery stojące na drodze do harmonijnego funkcjonowania wszystkich procesów wchodzący[...]
EN The article presents the conditions for the functioning of the Belarusian logistics centers. Particular attention was paid to the issues for discussion concerning the location of many objects of this type. Also describes the barriers standing in the way of harmonious functioning of all the processes[...]
7
100%
TTS Technika Transportu Szynowego
2015 R. 22, nr 12 1876--1881 , CD
PL Artykuł analizuje przebieg łańcucha dostaw na przykładzie wybranego centrum logistycznego. Przedstawiono w nim koncepcję łańcucha dostaw oraz krótko scharakteryzowano analizowane centrum. Omówiono powierzchnię magazynową centrum z uwzględnieniem poszczególnych stref magazynu. Szczegółowej analizie p[...]
EN The article analyzes the course of the supply chain on a selected logistics center example. It presents the concept of supply chain and brief characteristic of analyzed center. Center’s warehouse area, taking into account different available warehouse zones was discussed. Directions of goods deliver[...]
8
84%
Infrastruktura Transportu
2012 nr 2 63-64
PL Centrum logistyczne to obiekt przestrzennie funkcjonalny, który wraz z infrastrukturą i zapleczem organizacyjnym realizuje usługi logistyczne związane z przyjmowaniem, magazynowaniem, rozdziałem i wydawaniem towarów oraz usługi towarzyszące, świadczone przez niezależne w stosunku do nadawcy lub odbi[...]
EN The area of 110 hectares of land located at the back of Deepwater Container Terminal (DCT) in Gdańsk is to be landscaped as a logistic center named Pomeranian Logistics Centre (PLC). This project will not only strengthen the position of Gdansk and the region as a center of logistics and distribution[...]
9
84%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2011 z. 71 73-80
PL W artykule przedstawiono, wykorzystywany w Centrali Zaopatrzenia Hutnictwa S.A. Oddział Euroterminla w Sławkowie, system organizacji transportu oraz prac przeładunkowych. Artykuł zawiera szczegółowy opis zastosowanej organizacji łańcucha cyklu realizacji kontraktów.
EN The article presents the system of transport and trans-shipment organisation used in Centrala Zaopatrzenia Hutnictwa S.A. (Centre for Metallurgy Supply, JSC) – department Euroterminal in Slawkow. The article presents a detailed description of the applied organisation of the cycle chain of contract e[...]
10
84%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL W dniach 19–21 października 2017 r. w Madrycie odbyła się kolejna z cyklu konferencji dotyczących zagadnień stacyjnych. Tegoroczna edycja, pod hasłem Smart Station in Smart City została zorganizowana pod patronatem Ministerstwa Robót Publicznych Hiszpanii przez Międzynarodowy Związek Kolei (UIC) wsp[...]
11
84%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 1566--1572, CD
PL W artykule omówiono uwarunkowania lokalizacji centrum logistycznego w regionie radomskim, jako ważnego elementu doskonalącego system transportowy regionu i kraju. Centra logistyczne pozwalają na udoskonalenie dostaw towarów, zmniejszenie kosztów transportu i lepszą obsługę klienta. Do ich rozwoju po[...]
EN Paper discusses the conditions of the location of the logistic center in the Radom region as an important element improving the transport system of the region and the country. Logistic centers allow to refine supply of goods, reduce transportation costs and improve customer service. Their developmen[...]
12
84%
TTS Technika Transportu Szynowego
2013 R. 20, nr 10 2277--2285
PL W artykule zaprezentowano problematykę centrów logistycznych zlokalizowanych w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej. Nowoczesne centra logistyczne powinny usprawniać krajowe i międzynarodowe systemy transportowe oraz transport miejski.
EN The article presents the issues of logistics centres located in Poland and selected EU countries. Modern Logistics centres should improve national and international transport systems, and urban transport.
13
84%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2018 R. 19, nr 6 1034--1038, CD
PL Celem niniejszego artykułu jest wskazanie możliwości, jakie niesie ze sobą oprogramowanie GIS w tematyce logistyki i transportu. Wyznaczono optymalne lokalizacje pod budowę centrum logistycznego w sąsiedztwie drogi ekspresowej S7 (odcinek Ostróda – Elbląg). Wykorzystując narzędzia GIS, jak i analizy[...]
EN The purpose of this article is to indicate the possibilities of GIS software in the subject of logistics and transport. Optimal locations for the construction of a logistics center in the neighborhood of the expressway S7 (section Ostróda - Elbląg) were determined. Using the GIS tools as well as geo[...]
14
84%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2017 nr 12 751--768
PL Realizacja planów rozbudowy dróg krajowych oraz powiatowych w województwie pomorskim stanowi podstawę do udrożnienia transportu towarowego a w szczególności na drodze S – 6. Dobre usytuowanie i zrealizowanie infrastruktury dróg transportowych to szansa podwyższenia zakresu usług realizowanych prze c[...]
EN Realization of plans for the expansion of national and county roads in the Pomeranian Voivodeship is the basis for the liberalization of freight transport and in particular on the S - 6 road. Good location and realization of transport infrastructure is an opportunity to increase the range of service[...]
15
84%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2007 z. 60 67-75
PL W artykule zaproponowano formalizację opisu zapotrzebowań, dostawców i odbiorców, formalizację zapisu charakterystyk sieci transportowej oraz charakterystyk środków transportowych i potencjalnych lokalnych centrów logistycznych. Przedstawiono podejście do modelowania usług transportowych w wybranym [...]
EN In article authors present formal way of describing recipients and suppliers demands, characteristics of transportation system (transportation grid) and characteristics of means of conveyance and potential local logistic centers. Moreover article contains approach to modeling transportation services[...]
16
84%
Logistyka
2010 nr 4 CD-CD
PL W referacie przedstawiono analizę porównawczą wybranych aspektów systemów logistycznych krajów europejskich: Niemiec, Hiszpanii, Włoch, Szwecji i Francji. Następnie dokonano zestawienia z systemem logistycznym Polski. Zaproponowano rozwiązania dotyczące organizacji systemu logistycznego Polski w asp[...]
EN The paper presents a comparative analysis of selected aspects of logistics systems in countries European countries: Germany, Spain, Italy, Sweden and France. Then the statement with the Polish logistics system was made. Article proposes solutions for the organization of Polish logistics system in te[...]
17
67%
Logistyka
2015 nr 3 1815--1822, CD 1
PL Artykuł dotyczy aspektów projektowania instalacji elektrycznej w nowoczesnym magazynie. W artykule przedstawiono zagadnienia związane z przechowywaniem materiałów łatwopalnych. Opisano także specyfikę projektowania instalacji w środowisku wybuchowym projektu. Została omówiona zasada działania system[...]
EN This article applies to the design aspects of electrical system in a modern warehouse. The paper presents issues related to the storage of flammable materials. It also describes the specificity of installation design in explosive environments. The principle of operation as well as the possibilities [...]
18
67%
Logistyka
2014 nr 6 689--698, CD 2
PL W artykule przedstawiono najważniejsze inwestycje w portach Południowo-Wschodniego Bałtyku. Pokazana dużą dynamikę inwestycji w portach. Podstawowym celem inwestycji jest przystosowanie portów do wymagań technologicznych i rynkowych operatorów logistycznych. Inwestycje w Państwach Bałtyckich mają[...]
EN The article covers the most important investments carried out in the ports of the South-Eastern Baltic, showing the high growth of their number. The primary objective of the investment is to adapt port’s infrastructure to the logistics operators technological requirements. Investments in the Balt[...]
19
59%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 1617--1623
PL W artykule omówiono ogólnie pojęcie centrum logistycznego wraz z elementami, które się na nie składają oraz opisano jego ewolucję na przestrzeni lat. Następnie omówione zostało miejsce, jakie zajmuje centrum logistyczne oraz jego rola jaką odgrywa w ramach działania łańcucha dostaw. Ponadto zawarto [...]
EN The article discusses the general concept of a logistics center with the elements that compose it and describes its evolution over the years. Then, discussed it was the place that occupies the center of logistics and the role it plays in the context of supply chain operations. In addition, it contai[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last