Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 8
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  logika wielowartościowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Pomiary Automatyka Kontrola
2011 R. 57, nr 3 261-263
PL Opisano teoretyczny model przetwornika sygnałów dwuwartościowej logiki boolowskiej na trójwartościową, dla dowolnych poziomów liczbowych wartości logicznych. Pokazano jego schemat ogólny. Zaproponowano realizację przetwornika sygnałów logicznych dwuwartościowych na trójwartościowe z zastosowaniem dw[...]
EN The paper describes the theoretical model of a two-state logic into a three-state logic converter for which the value of the logic levels is arbitrary. For the purpose of analysing the converter, the number of binary inputs is set to two. The general diagram of the converter is shown. The realizatio[...]
2
100%
Pomiary Automatyka Kontrola
2011 R. 57, nr 3 264-268
PL W artykule zamieszczono wybrane wyniki badań siłowników o ruchu liniowym i nowoczesnych transformatorów. Przedstawiono zarówno modele fizyczne analizowanych obiektów, jak i ich modele matematyczne. Praca zawiera wyniki obliczeń rozkładu pola magnetycznego oraz jego parametrów całkowych dla nowoczesn[...]
EN Selected investigation results of linear actuators and modern transformers are presented in the paper. Both, physical and mathematical models of the analysed objects are shown. There are given results of calculating the magnetic field distribution and its integral parameters for three objects: a mod[...]
3
100%
Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej. Instytut Informatyki
1998 Nr 537(1) 7-326
PL Teoria logicznego rachunku różniczkowego jest jednym z kierunków algebry logiki i zorientowania na rozwiązywanie problemów projektowania logicznego. Osiągnięcia przemysłu w zakresie elementów wielowartościowych stymulują badania nad rozwinięciem LRR. W niniejszej pracy, po raz pierwszy, metody LRR r[...]
EN Logic Differential (LD) Calculus theory is one of the directions of algebra of logic. It is oriented toward solving the Logic Design problems. The achievements of industry on Multiple-Valued Logic (MVL) gates has stimulated research on generalization of LD Calculus. In the thesis, for the first ti[...]
4
75%
Prace Naukowe Politechniki Śląskiej. Elektryka
2008 z. 2 93-106
PL W niniejszej pracy podano teoretyczny model przetwornika sygnałów dwuwartościowej logiki boolowskiej na czterowartościową, dla dowolnych poziomów liczbowych wartości logicznych. Pokazano jego schemat ogólny oraz reguły wyznaczania parametrów. Przedstawiono koncepcję sześciowejściowego napięciowego w[...]
EN In this paper the theoretic model of a binary to quaternary valued Boolean logic encoder for optional number levels of their logic values is described in the paper. Its general circuit and rules for determination of its parameters are shown. The idea of a six-input voltage operational amplifier is p[...]
5
63%
Czasopismo Techniczne. Informatyka
PL W artykule przedstawiono metody dekompozycji wielowartościowych funkcji logicznych z przeznaczeniem do implementacji w układach FPGA opartych o komórki LUT. Zaprezentowana metodologia obejmuje algorytmy dekompozycji oraz kodowania funkcji symbolicznych, omówione zostały również zastosowania tej tech[...]
EN The paper presets methods used in decomposition of multi-valued logic functions for LUT-based FPGAs. The methodology consists of algorithm of decomposition and coding technique of symbolic functions as well as using of this method for state encoding and decomposition of multi-valued logic network is[...]
6
63%
Prace Naukowe Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych. Technika Lotnicza
2004 nr 18 19-28
PL W pracy przedstawiono wybrane aspekty dekompozycji lotniczego silnika turbinowego dla celów diagnostyki technicznej. Na podstawie analizy procesów związanych z działaniem obiektu i oddziaływaniem otoczenia wyróżniono dekompozycje w dziedzinach: konstrukcyjnej oraz procesów funkcjonowania, degradacji[...]
EN What have been presented in the paper are some selected aspects of the diagnosis-orientated decomposition of an aircraft turbine engine. On the grounds of processes related with analyses of the object's performance and environmental effects, several kinds of decomposition have been distinguished, i.[...]
7
63%
Diagnostyka
PL Przedstawiono metodę tworzenia diagnostycznego modelu układu sterowania na podstawie wyników eksperymentalnych badań diagnostycznych, z wykorzystaniem metod identyfikacji oraz wielowartościowego kodowania parametrów modelu dynamicznego.
EN A method of a control system diagnostic model creation, based on experimental results of diagnostic examination with use of identification methods and multivalent encoding of dynamic model parameters, was presented.
8
51%
Prace Naukowe Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych. Technika Lotnicza
2004 nr 18 29-40
PL Przedstawiono metodę tworzenia diagnostycznego modelu układu sterowania na podstawie wyników eksperymentalnych badań diagnostycznych z wykorzystaniem metod identyfikacji oraz wielowartościowego kodowania parametrów modelu dynamicznego.
EN A method of generating a diagnostic model of a control system has been presented. The method has been based on the findings of experimental diagnostic testing work, with identitication methods and multiple-value coding of parameters of a dynamic model employed.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last