Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 16
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  lody
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przemysł Spożywczy
PL Rynek lodów w Polsce charakteryzuje się stałą i dość wysoką dynamiką rozwoju. W latach 2001-2005 produkcja wzrosła o ok. 25% i jest bardzo skoncentrowana. Duży udział w rynku mają firmy krajowe, mimo że liderem jest koncern zagraniczny. Wyniki finansowe tych firm w latach 2003--2005 ulegały systemat[...]
EN The Polish market of ice cream is featured with a permanent and relatively high growth rate. Over the period of 2001-2005 ice cream production increased by 25%. At the same time the production capacities are strongly concentrated. Despite a leading foreign company, domestic enterprises have got a co[...]
2
80%
Przemysł Spożywczy
PL Segment młodych konsumentów w Polsce jest bardzo interesujący :przyszłościowy, ale wciąż niedoceniany. Jest to segment znaczący, liczy 1,11 min osób, czyli prawie 30% społeczeństwa, w tym 15-19-latków jest aż 31% w skali kraju. Według GUS liczba młodych osób w wieku 15-19 lat wynosi prawie 3,4 mIn, [...]
3
70%
Przemysł Spożywczy
PL Kategoria żywności mrożonej znajduje się w czołówce, biorąc pod uwagę dynamikę zmian na różnych rynkach produktów żywnościowych. W ostatnim roku zmiany dotyczyły głównie struktury spożycia przy. niewielkich zmianach wielkości spożycia. Wzrost zainteresowania konsumentów urozmaiconą żywnością, zmiany[...]
4
61%
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni
2013 nr 80 20--29
PL Celem publikacji była ocena prawdopodobieństwa występowania gronkowców w lodach mlecznych. Oznaczenie liczby gronkowców przeprowadzono na podłożu Baird-Parkera RPF w próbkach lodów wytwarzanych przemysłowo i w małych cukierniach. Liczba gronkowców w produktach nie przekroczyła 2,5 log jtk/g we wszys[...]
EN The aim of the publication was to assess the likelihood of occurrence of staphylococci in ice cream products. Staphylococci count in samples of ice cream produced commercially in small bakeries was determined using Baird - Parker RPF medium. The count of staphylococci in the products did not exceed [...]
5
61%
Przemysł Spożywczy
PL W artykule omówiono sytuację polskiego rynku lodziarskiego. Wymieniono ogólne wymagania bioterapeutyczne szczepów probiotycznych stosowanych jako suplement do produkcji mlecznych produktów fermentowanych. Omówiono również żywotność i stabilność bakterii fermentacji mlekowej w nowym środowisku, jakim[...]
EN This article gives a brief overview of the situation of the Polish ice cream market. There were presented biotherapeutical requirements for probiotic strains supplemented to the fermented dairy products. There were also discussed the viability and stability of lactic acid bacteria in new environment[...]
6
61%
Biotechnology and Food Science
EN The research is aimed at evidencing that ice-cream formulations incorporating algae can have health-benefiting effects on human body. The main task of the project is to design ice-cream product line that distinguish itself from regular ice-cream by increased anti-oxidant activity resulted from inclu[...]
7
51%
Ekologia i Technika
PL Przeprowadzono badania przechowalnicze lodów familijnych o smakach waniliowym i czekoladowym, wyprodukowanych przez dwóch producentów. Materiał badawczy przechowywano przez 360 dni w trzech różnych wariantach temperaturowych. Zamiany jakości oceniono na podstawie wykonywanej co 30 dni oceny organole[...]
EN Ice storage studies of family-size ice cream of vanilla and chocolate flavors, produced by two manufacturers, were conducted. The research material was stored for 360 days in three different temperature variations. Conversion quality rated on the basis of performed every 30 days organoleptic assessm[...]
8
51%
Przemysł Spożywczy
PL Rynek lodów w Polsce charakteryzuje się stałą i dość wysoką dynamiką rozwoju. Produkcja w latach 2003-2007 wzrosła o 34,5 % i jest bardzo skoncentrowana. Duży udział w rynku mają firmy polskie, mimo że liderem jest koncern zagraniczny. Kondycja finansowa firm w latach 2007-2008 ulegała systematyczne[...]
EN The Polish market of ice cream is featured with a permanent and relatively high growth rate. Over the period of 2003-2007 ice cream production increased by 35 %. At the same time the production capacities were strongly concentrated. Despite of a leading position of a foreign company domestic enterpr[...]
9
51%
Problemy Klimatologii Polarnej
1999 nr 9 117--130
EN In the article analysis of data concerning occurrence of ice in the vicinity of Newfoundland with reference to its usefulness for sea navigation is presented. Against background of seasonal changes in ice limits, changeability of iceberg and growlers limit from February to July of 1998 was analysed.[...]
10
51%
Przemysł Spożywczy
2016 T. 70, nr 4 16--18
PL W artykule omówiono tradycyjne źródła białek w lodach oraz ich funkcje odżywcze i technologiczne. Przedstawiono także tendencje w stosowaniu zamienników białka pochodzących od różnych ssaków oraz roślinnych zamienników białkowych. Wybór zamienników białka mlecznego w lodach to nie tylko zmiana właśc[...]
EN The traditional sources of proteins used in ice cream and their functional, nutritional and technological values are discussed. Some trends in the application of protein substitutes extracted from mammalian and plant tissues are also presented. The choice of the substitutes of milk protein in ice cr[...]
11
51%
Ekologia i Technika
2014 R. 22, nr 4 188--192
PL Celem podjętych badań była próba uzyskania mrożonych deserów mlecznych. W rym celu wykorzystano serek homogenizowany o smaku truskawkowym oraz jogurt o smaku truskawkowym, które poddano procesowi zamrażania oraz przechowywania przez 30 dni w zróżnicowanych warunkach temperaturowych. Zamrożone desery[...]
EN The aim of the study was to obtain a frozen dairy desserts. For this purpose the cream cheese with strawberry flavor and strawberry flavored yogurt were subjected to freezing and storage for 30 days at different temperature conditions. Frozen desserts were subjected to an organoleptic and melting be[...]
12
51%
Przemysł Spożywczy
PL 13 grudnia 2014 r. zacznie obowiązywać rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności. Od 13 grudnia 2016 r. nałoży ono na producentów obowiązek zamieszczania na opakowaniu informacji o wartości energetycznej i odżywc[...]
EN From the 13th of December 2014, the Regulation (EU) No 1169/2011 of the European Parliament and of the Council on the provision of food information to consumers will be applied. From the 13th of December 2016 the second part of this document will become the obligation for the producers. They will be[...]
13
51%
Przemysł Spożywczy
PL W Polsce od kilku lat utrzymuje się tendencja wzrostowa spożycia lodów, zwłaszcza w sezonie letnim, co związane jest z dużą sezonowością zarówno produkcji, jak i konsumpcji lodów. Napowietrzanie lodow oraz ich podatność na topnienie powoduje, że produkty te są szczegolnie wrażliwe na wahania tempera[...]
EN For several years, there has been an upward trend in the consumption of ice cream in Poland, especially in the summer season. It is related to the high seasonality of both ice cream production and consumption. Aeration of ice cream and their susceptibility to melting cause that these products are pa[...]
14
51%
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni
2018 nr 104 91--99
PL Przeprowadzono badania ankietowe na temat preferencji konsumenckich w stosunku do sorbetów owocowych. Badaniom poddano 120 osób, ankietę przeprowadzono w sposób internetowy. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, iż sorbety są stosunkowo rzadko spożywane przez badanych respondentów, a w przypa[...]
EN Surveys were conducted on consumer preferences in relation to fruit sorbets. 120 people were subject to the survey and the questionnaire was carried out online. Based on the conducted tests, it was found that sorbet is relatively rarely consumed by the respondents, and strawberry sorbet could be the[...]
15
41%
Przemysł Spożywczy
PL W artykule omówiono wybrane zagadnienia dotyczące lodów ze szczególnym uwzględnieniem aspektów żywieniowych i technologicznych prozdrowotnych dodatków stosowanych do ich produkcji. Scharakteryzowano poszczególne składniki tradycyjnych lodów mlecznych, a także dodatki prozdrowotne, które mogą być sto[...]
EN In the article, the selected problems concerning ice cream, with the particular consideration of nutritional and technological aspects of health-promoting additives, employed in their production, have been discussed. The particular components of traditional ice cream as well as health-promoting add[...]
16
36%
Przemysł Spożywczy
PL Lody są produktem o wysokiej wartości odżywczej. Podstawowy skład lodów tradycyjnych to masło, mleko, cukier, syrop skrobiowy, substancje stabilizująco-emulgujące oraz dodatki smakowe i barwiące. Poszczególne surowce i dodatki pełnią ważne funkcje technologiczne i żywieniowe. Tradycyjne surowce w lo[...]
EN Ice creams are the products of high nutritional value. Traditional ice creams contain the following basic ingredients: butter, milk, sucrose, starch syrup, stabilisers, emulsifiers, flavours and colorants. Particular raw materials and additions have the important technological and nutritional functi[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last