Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 103
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  location
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Challenges of Modern Technology
EN This paper introduces an improved method for TDOA estimation. The time-difference measurement is performed by taking an advantage of the properties of linear frequency modulation signals. According to the performed simulations and experiment results, the proposed TDOA estimation scheme shows good ac[...]
2
100%
Logistyka
2007 nr 3 CD-CD
EN This article is about logistics centres, to find the right placement for them, how to find how many you need for each countra and what will be their relevant area. This article describe one of many way how to solve this question.
3
100%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Uniwersytet Zielonogórski
2004 nr 131(12) 399-407
PL Podtopienia budowli, wsi i miast wynikają bardzo często z błędnej lokacji i niedostatecznego rozpoznania warunków fizjograficznych, a w szczególności z braku informacji o zmianach stanów wody w ciekach i stanów wód gruntowych oraz wielkości amplitud wahań tych wód. Epizodyczne powodzie niekiedy mogą[...]
EN Drowning of building, villages and cities very often are effect of incorrect location and insufficient recognition of physiographic conditions, and in peculiarity from lack of information about changes of water states in rivers and states of land waters as well as sizes of hesitations amplitudes of [...]
4
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Ekonomia i Zarządzanie
2003 Z. 8 223-233
PL Przedsiębiorca podejmując decyzje o lokalizacji swojej firmy powinien brać pod uwagę wiele czynników, które mogą mieć wpływ na wynik finansowy przedsięwzięcia. Jednym z tych czynników jest lokalizacja przedsiębiorstwa. Właściwa analiza i ocena umiejscowienia firmy pozwala uniknąć wielu błędów lokali[...]
EN Businessman taking decisions about location his enterprises should take under attention row of factors, from which depends financial result of undertaking. One of these factors is location of the enterprise. Proper analysis and opinion relate location of firm permits to avoid many mistakes, which ca[...]
5
100%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2004 z. 19 39-46
PL Praca dotyczy zagadnienia lokalizacji centrów dystrybucji. Problem został sformułowany jako wielokryterialne, dyskretne zagadnienie liniowe. Jako kryteria przyjęto minimalizację ważonych odległości.
EN In this paper we investigate the problem of location distribution centers. This problem was formulated as multicriteria, linear integer programming problem with minimization of weighted distance.
6
100%
Journal of KONES
EN The paper presents an approach to the assessment of the location of facilities in the warehouse logistics network with the efficiency of its operations. Determination of efficiency of complex systems of this type should take into account wide range of issues. The system efficiency results on the one[...]
7
100%
Logistics and Transport
EN The article focuses on the role of logistic centers in the environment of economic regionalization. The discussion indicates that logistics centers built in a particular area, create a specific economic climate which allows to consider them as a regional product. As a result, logistic centers with a[...]
8
100%
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich
2017 nr IV/1 1445--1455
EN Percentage of wind energy production in Poland increases every year. In 2009 it amounted to 0.55%, while in 2014 it was already 4.53%. Localization and construction of wind farms must meet many conditions defined in regulations being in force in this field, they still arouse a lot of controversy. Ma[...]
9
100%
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich
2017 nr IV/1 1457--1467
EN Implementation of infrastructural investments is a key factor contributing to the development potential of a region. The current law in force, regulating the implementation of infrastructural public purpose investments, simplifies the actions leading to terrain acquisition for road investments. The [...]
10
100%
Managerial Economics
EN The first decade of the 21st century saw a dynamic development in ATM networks. This was reflected in the growth of the number of ATMs and number of withdrawals. However, in the beginning of the second decade, a slowdown in the dynamic development of this part of the banking system has been observed[...]
11
88%
Journal of Theoretical and Applied Computer Science
EN This paper deals with selected joint problem of location, coverage and routing in a class of wireless sensor networks. The minimization of the total cost of data collection and transmission as well as sensors and sinks location is considered. Its NP-hardness is justified and a heuristic solution alg[...]
12
75%
Biuletyn Instytutu Systemów Informatycznych
2009 nr 4 49-58
PL Artykuł ten poświęcony jest możliwości wykorzystania informacji o przemieszczaniu się użytkowników sieci telefonii komórkowej do analizy sytuacji na drogach objętych zasięgiem tej sieci. W pracy przedstawiony został formalny model danych lokalizacyjnych dostępnych w sieci, model drogi jako linii łam[...]
EN In this paper a possibility to use data describing mobile phone users' behavior to derive road traffic information is investigated. The formal models of location data, road (as a simple polygonal chain) and its coverage by a cellular network are proposed and defined. With the use of these models a p[...]
13
75%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule przedstawiono testowanie wybranych parametrów zintegrowanych odbiorników GPS. Oprócz dokładności lokalizacji przebadano również parametry czasowe, m.in. czas uzyskania położenia (tzw. time-to-fix) w zależności od różnych warunków pomiarowych (np. orientacji anteny). Niniejsza publikacja j[...]
EN This article presents testing selected parameters of integrated GPS receivers. There are presented results of measurements of modules working in non-typical operating conditions: static position and very slow movement. There have been also measured selected dynamic parameters, a. o. time-to-fix, in [...]
14
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2009 R. 85, nr 11 164-166
PL W artykule przedstawiono zasadę budowy urządzenia do lokalizacji położenia kątowego napowietrznych linii przesyłowych wysokiego napięcia, które są źródłem promieniowania elektromagnetycznego małej częstotliwości (50 Hz). Przedstawiono wyniki badań urządzenia, koncentrując się na eliminacji zakłóceń [...]
EN The work presents the principle of design of a system for locating the angular position of high-voltage power lines as sources of low-frequency electromagnetic radiation (50 Hz). The system was tested focusing on the elimination of disturbances occuring during operation. The efficiency of disturbanc[...]
15
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie
2008 Nr 52 127-138
16
75%
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne
2004 nr 4 148-154
PL Opisano zagadnienia związane z lokalizacją terminali sieci komórkowych. Szczegółowo przedstawiono poszczególne techniki lokalizacyjne; omówiono przykładowe usługi lokalizacyjne. Szczególny nacisk położono na zastosowanie usług lokalizacyjnych w przypadku wywołań alarmowych.
EN This article describes issues connected with position location of handsets in cellular networks. Location techniques are especially emphasized; examples of location-based services are shown. Position location in the case of emergency services is thoroughly described.
17
75%
Logistyka
2014 nr 3 2711--2721
PL Wybór właściwej lokalizacji lotniska, to skomplikowany proces. Trudność polega na konieczności uwzględnienia wielu czynników mających bezpośredni wpływ na działalność lotniska nie tylko po uruchomieniu, lecz i w odległej co najmniej o kilkadziesiąt lat przyszłości. Z drugiej strony, uciążliwość i og[...]
EN Selecting the proper location of the airport is a complicated process. The difficulty lies in the need to take into account a number of factors that have a direct impact on airport operations not only at the beginning, but also in distant by at least several decades future. On the other hand, limita[...]
18
75%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2016 z. 111 313--333
PL W artykule przedstawiono rozważania dotyczące potencjalnego wpływu lokalizacji i planowania transportu na możliwość optymalizacji kosztów transportu. Syntetycznie przedstawiono podstawowe pojęcia teoretyczne z obszaru podjętej problematyki oraz zaprezentowano trzy wiodące teorie lokalizacyjne silnie[...]
19
75%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
EN The important element of effective system of fields' development is rational location of wells within production formation. Solving this problem in the conditions of heterogeneous collectors with the use of traditional methods is not always successful. The offered method in the single complex of pro[...]
20
75%
Topiarius. Studia krajobrazowe
2017 Nr 5 77--87
PL Miejsce gromadzenia odpadów stałych jest ważnym elementem kształtowania zabudowy mieszkaniowej, często pomijanym jako nieistotny element zagospodarowania działki. W wielu przypadkach miejsca te są elementem kształtującym małą architekturę, a także bez wątpienia mogą być istotnym składnikiem tworzący[...]
EN Solid waste collection site is an important element in the development of housing, though often overlooked as an unnecessary element of plot development. In many cases, these sites are elements shaping small architecture, and undoubtedly they can an important component creating some forms of social [...]
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last