Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 12
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  local climate
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie
PL Od 1959 do 2000 r. otoczenie stacji meteorologicznej Zakładu Meteorologii i Klimatologii SGGW ulegało przemianom. Do końca lat 60. XX w. był to obszar typowo rolniczy. Na skutek budowy i rozbudowy Uczelni oraz budowy dzielnicy mieszkaniowej Warszawa-Ursynów, w latach 70. i 80. stacja ta, bez zmiany [...]
EN The paper presents a study on climate changes in the local scale of Warsaw district Ursynów in the period 1960-2000. Original long-term meteorological records were used as material for the analysis. Meteorological station Ursynów was situated in the south of Warsaw in a place being now inside the Un[...]
2
100%
Journal of Water and Land Development
2005 no. 9 21-33
PL Od 1959 do 2000 r. otoczenie stacji meteorologicznej Zakładu Meteorologii i Klimatologii SGGW ulegało przemianom. Do końca lat 60. XX w. był to obszar typowo rolniczy. Na skutek budowy i rozbudowy Uczelni oraz budowy dzielnicy mieszkaniowej Warszawa Ursynów, w latach 70. i 80. stacja ta, bez zmiany [...]
EN The paper presents a study on climate changes in local scale of the Warsaw district Ursynów in the period 1960-2000. Original long-term meteorological measurements were used as a research material in the analysis. Meteorological station Ursynów is situated in the south of Warsaw in the place at pres[...]
3
100%
Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce
2009 T. 4 187-192
PL W artykule przedstawiono analizę porównawczą wartości pomiarowych (lokalnych) natężenia całkowitego promieniowania słonecznego padającego na płaszczyznę poziomą z danymi literaturowymi (normy). Analiza została przeprowadzona na podstawie pomiarów uzyskanych na stanowisku badawczym Zakładu Budownictw[...]
EN In the paper literature's (standards) data and local values (registered at research stand in 1994-2007) of total solar radiation intensity were analyzed. Pursued analysis shows divergence. So, it can be concluded that knowledge about climatic parameters in given place (region) is very important to m[...]
4
88%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Śląska
2005 z. 104 387-394
PL W referacie przedstawiono wstępny model klimatu lokalnego opracowany na podstawie wybranych danych klimatycznych (całkowite natężenie promieniowania słonecznego i temperatura powietrza zewnętrznego). Rejestracja była prowadzona na stanowisku badawczym w Gliwicach w latach 1994-2002.
EN In this article a preliminary model of local worked out on the basis of chosen climatic data (intensity of total solar radiation and external air temperature) is presented. Registration of mentioned parameters was lead on research stand in Gliwice in 1994-2002.
5
75%
Przegląd Geofizyczny
2006 Z. 2 165-174
PL Artykuł zawiera wyniki pomiarów klimatycznych wykonanych w lecie 2005 r. w Nowym i Starym Koninie. Temperatura i wilgotność względna były mierzone psychrometrem aspiracyjnym Assmanna w 10 punktach, 3 razy w ciągu dnia (w godzinach 7-9,14-16 i 19-21) na 2 poziomach: 5 i 150 cm nad gruntem. 5 punktów [...]
EN The paper contains results of climatic measurements taken in summer 2005 (with pauses) in Old and New Konin. Temperature and relative humidity were measured by using the Assmann's aspirational psychrometer in 10 research sites, 3 times a day. at 7.00 - 9.00 a.m., 2.00 - 4.00 p.m. and 7.00 - 9.00 p.m[...]
6
75%
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach
2016 nr 8 87--96
PL Przedstawiono istotne elementy charakterystyki energetycznej budynku wyznaczone zgodnie z metodologią z Rozporządzenia [1] oraz za pomocą komputerowej symulacji procesów wymiany masy i energii zachodzących w budynku, pokazując i ustosunkowując się do różnic w wynikach uzyskanych w obu podejściach pr[...]
EN The article presents essential elements of the building energy performance determined according to the methodology of the Regulation [1] and by means of computer simulation of mass and energy exchange taking place in the building. The differences in the results obtained in both approaches are shown.[...]
7
75%
Inżynieria Ekologiczna
PL Celem opracowania jest szczegółowa analiza przebiegu warunków termicznych, oraz częstości występowania inwersji temperatury w różnych piętrach wysokościowych północnych stoków Małego Skrzycznego (1211 m n.p.m.). Materiałem badawczym wykorzystanym do analizy warunków termicznych, były dane monitoring[...]
EN The aim of the research paper is a detailed analysis of a course of thermal conditions and frequency of occurrence of temperature inversion on the different height above sea level of north slopes of Małe Skrzyczne (1211 m.a.s.l.). Monitoring data coming from five meteorological stations installed on[...]
8
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL Kształtowanie lokalnego klimatu obszarów zabudowanych, w celu zapewniema wysokiej jakości życia ich mieszkańcom, jest jednym z kluczowych czynników zrównoważonego rozwoju miast i powinno stać się integralnym elementem planowania przestrzennego. Dlatego też, w ostatnich kilku latach analiza aerodynam[...]
EN Wind comfort in an built-up areas may be affected by a wide range of parameters, including wind speed, air temperature, relative humidity, solar radiation, air quality, human activity, clothing level, age, etc. Several criteria have been developed in the wind engineering community for evaluating onl[...]
9
63%
Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce
PL W artykule przedstawiono wybrane parametry cieplne przegrody hybrydowej z izolacją transparentną. Analiza została przeprowadzona na podstawie pomiarów gęstości strumienia cieplnego oraz odpowiednich temperatur: powietrza wewnętrznego i zewnętrznego, na wewnętrznej i zewnętrznej powierzchni przegrody[...]
EN Collected measurement data during researches in Department of Building and Building Physics (Silesian University of Technology) are the base for trial of selected thermal parameters of hybrid wall with transparent insulation description. Heat transfer coefficient U, TP index, heat transfer resistanc[...]
10
63%
Science, Technology and Innovation
In 2015 the State Higher Vocational School in Tarnów (PWSZ), under the Norwegian Project implemented in the Department of Environmental Protection, purchased and set in motion semi-professional automatic weather station DAVIS Vantage Pro2. The station measures basic meteorological elements e.g. air [...]
EN W 2015 r. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie ramach Projektu Norweskiego realizowanego w Zakładzie Ochrony Środowiska zakupiła i uruchomiła półprofesjonalną automatyczną stację meteorologiczną DAVIS Vantage Pro2. Stacja dokonuje pomiarów podstawowych elementów meteorologicznych w tym np. te[...]
11
51%
Roczniki Geomatyki
2012 T. 10, z. 3 85--94
PL Praca prezentuje założenia, metodykę oraz stan realizacji projektu naukowo-badawczego, którego celem jest zbadanie wpływu czynników środowiskowych, dynamicznych i antropogenicznych na warunki meteorologiczne i biometeorologiczne wraz z planowanym opracowaniem mapy topoklimatów miasta Torunia. Badani[...]
EN This paper presents the outline, methodology, and the state of the realization of a research project. Its goal is to study the influence of environmental, dynamic, and anthropogenic factors on meteorological and biometeorological conditions. It is also planned to work out a map of Toruń topoclimates[...]
12
51%
Materiały Budowlane
2018 nr 8 83--85
PL W artykule przedstawiono zagadnienia związane z wpływami środowiskowymi, a przede wszystkim termicznymi oraz ich oddziaływaniem na elementy i obiekty budowlane. Zwrócono szczególną uwagę na związek temperatury powietrza zewnętrznego z natężeniem promieniowania słonecznego wyrażonym przez słoneczną t[...]
EN The article presents issues related to environmental influences, especially thermal and their impact on building elements and structures. Particular attention is paid to the relation between the outside air temperature and the solar radiation intensity expressed by the solar temperature of the outdo[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last