Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 38
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  liquid-liquid extraction
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
LAB Laboratoria, Aparatura, Badania
2
100%
Nukleonika
EN The novel hydrophilic back-extraction agent TS-BTPhen (3,3',3'',3'''-[3-(1,10-phenanthroline-2,9- -diyl)-1,2,4-triazine-5,5,6,6-tetrayl]tetrabenzenesulfonic acid) was tested for its selectivity towards Am(III) over Cm(III) and Eu(III) with a TODGA (N,N,N',N'-tetraoctyldiglycolamide) based solvent. B[...]
3
100%
Physicochemical Problems of Mineral Processing
EN This paper presents an application of three phosphonium ionic liquids for removal of Pd(II) ions from aqueous chloride solutions with liquid-liquid extraction and transport across polymer inclusion membranes (PIM). Trihexyl(tetradecyl)phosphonium chloride and bromide (Cyphos IL 101 and 102) and bis-[...]
4
88%
Acta Chromatographica
2018 Vol. 30, no. 3 200--205
EN A simple, rapid, and sensitive liquid chromatography–tandem mass spectrometry (LC–MS/MS) method was developed and validated for the determination of zinc pyrithione (ZnPT) and pyrithione (PT) in shampoos. The method consisted of a liquid–liquid extraction for sample preparation. The mass spectromete[...]
5
88%
Acta Chromatographica
2018 Vol. 30, no. 4 207--211
EN A specific, very rapid, and sensitive ultra-performance liquid chromatography–tandem mass spectrometry (UPLC–MS/MS) method for quantitative analysis of curcumin in human plasma has been developed and validated. Diazepam was used as internal standard (IS). The analytes were isolated using liquid–liqu[...]
6
75%
Chemical and Process Engineering
EN A new concept of an electrostatic spray column for liquid-liquid extraction was investigated. An important problem for separation processes is the presence of azeotropic or close-boiling mixtures in their production, for example heptane with ethanol, since the separation is impossible by ordinary di[...]
7
75%
Acta Chromatographica
EN This paper deals with optimization of a liquid-liquid extraction procedure for simultaneous HPLC analysis of domperidone and pantoprazole in human plasma. Central composite design and Derringer’s desirability function were used to optimize the concentration of KOH and the volume of ethyl acetate as [...]
8
75%
Biotechnology and Food Science
PL Odwrócone micele, czyli mikroemulsje typu woda w oleju są trójskładnikowymi systemami, które składają się z wody, cząsteczek surfaktantu i rozpuszczalnika organicznego. Mogą one być wykorzystywane do ekstrakcji w układzie ciecz-ciecz celem oczyszczania i wydobywania białek i innych cząsteczek. Odwró[...]
EN Reversed micelles, or water-in-oil microemulsions are three-component systems, that consist water, surfactant molecules and organic solvent. They can be used for liquid-liquid extraction to purificate and recovery proteins and other molecules. Reversed micelles are attractive tools for biotechnology[...]
9
75%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2010 Nr 2 61-62
PL W pracy przedstawiono ekstrakcyjną kolumnę rozpyłową wykorzystującą wysokonapięciowe pole elektrostatyczne. Działanie opracowanej metody przetestowano na przykładzie ekstrakcji etanolu z mieszaniny z heptanem za pomocą cieczy jonowej. Jako ekstrahent zastosowano siarczan metylu l-butylo-3-metylo-imi[...]
EN A new concept of extraction in an electrostatic spray column is presented with the use of ionic liquid as secondary solvent. Particularly, the extraction of ethanol from azeotropic mixture with heptane was investigated. Ionic liquid, l-butyl-3-methylimidazolium methyl sulfate [bmim][MeS04[...]
10
75%
Nukleonika
EN This work focuses on the reprocessability of metallic 92Mo and ceramic MgO, which is under investigation for (Pu,MA)-oxide (MA = minor actinide) fuel within a metallic 92Mo matrix (CERMET) and a ceramic MgO matrix (CERCER). Magnesium oxide and molybdenum reference samples have been fabricated by pow[...]
11
75%
Nukleonika
EN The highly selective nitrogen donor ligand CyMe4BTBP for An(III) separation by solvent extraction was irradiated in a 60Co γ-source under varying conditions. Organic solutions of 10 mmol/L ligand in 1-octanol were contacted with different concentrations of nitric acid to observe the influence of an [...]
12
75%
Acta Chromatographica
2014 Vol. 26, no. 2 203--227
EN A rapid, selective, and sensitive liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) assay has been proposed for the determination of aripiprazole in human plasma. The analyte and propranolol as internal standard (IS) were extracted from 200 μL of human plasma via liquid-liquid extraction usi[...]
13
75%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2013 Nr 5 429--430
PL Zaprezentowano nową konstrukcję kontaktora wielodyszowego do ekstrakcji w obecności pola elektrycznego. W szczególności analizowano ekstrakcję etanolu z mieszaniny z n-heptanem wykorzystując jako ekstrahent ciecz jonową [bmim][MeS04]. Za pomocą systemu laserowego PDA badano rozkład średnic generowan[...]
EN A multi-nozzle contactor for extraction in the presence of electric field is described. The contactor was tested against the ethanol extraction from a mixture with n-heptane. Ionic liquid [binim][MeS04] was used as the extraction solvent dispersed electrically. The diameter distribution of ge-nerate[...]
14
75%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2013 Nr 5 439--440
PL Przedmiotem pracy jest kinetyka suszenia i aspekt jakościowy hybrydowego suszenia owoców wiśni. Zastosowano połączenie suszenia konwekcyjnego z mikrofalowym i promieniowaniem podczerwonym. Przeprowadzono testy z zastosowaniem różnych kombinacji mikrofalowej mocy 100 W i promieniowania podczerwonego [...]
EN Kinetics and qualitative aspect of cherry fruit subjected to hybrid drying is considered. Various combinations of convective, microwave and infrared drying methods were applied. The drying test were carried out with the application of different combinations of microwave power 100 W and infrared radi[...]
15
75%
Polish Journal of Chemical Technology
EN Extraction of several chloro compounds from water has been examined. As the extracting liquid the 1-butyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate [BMIM][PF6], which is common hydrophobic ionic liquid, was used. Additionally, extraction of selected chlorinated compounds from tert-butylmethylether (MT[...]
16
75%
Polish Journal of Chemical Technology
EN The calculation of column’s height plays an important role in packed columns precise design. This research is based on experimentally measurement of mass transfer coefficients in different heights of packed column to predict its height. The objective of presented work is to introduce a novel concept[...]
17
75%
Chemia Analityczna
PL Określono optymalne warunki oznaczania nanomolowych i sub-nanomolowych stężeń 9-nitroantracenu w wodach pitnych i rzecznych z zastosowaniem różnicowej pulsowej wolt-amperometrii na wiszącej rtęciowej elektrodzie kroplowej po wstępnym rozdzieleniu i zatęże-niu na drodze ekstrakcji heksanem. Liniowy w[...]
EN Optimum conditions have been found forthe determination of nanomoJar and sub-nanomolar concentrations of 9-nitroantnracene in drinking and river water using differential pulse voltammetry at hanging mercury drop electrode after preliminary separation and precon-centration using liquid-liquid extract[...]
18
63%
Chemia Analityczna
PL W pracy porównano chromatografię gazową (GC) sprzężoną ze spektrometrią mas (MS) oraz spektrometrię mas z jonizacją przez przeniesienie protonu (PTR). Obie techniki zostafy użyte do oznaczeń lotnych związków organicznych w wydychanym powietrzu. Technika PTR zapewnia wykonanie oznaczeń w zakresie rob[...]
EN Proton transfer reaction-mass spectrometry (PTR-MS) and gas chromatography-mass spec-trometry (GC—MS) methods were compared and used for determination of volatile organic compounds in breath of patients suffering from COPD (chronic obstructive pulmonary disease). The working ranges available in PTR-[...]
19
63%
Chemia Analityczna
PL Zsyntetyzowano nową pochodną (2H-1,4-benzotiazyno-2,3(4H)dionodioksymu. oksyrn I) i badanoją pod kątem zastosowania jako kompeksującego ligandu do jednorodnej ekstrakcji ciecz-ciecz i wstępnego zateżania jonów Ni2+ i Cu2+. Jako czynnika rodzielającego fazy użyto Zonylu FSA. Bad[...]
EN A new vic-dioxime derivative (2H-1,4-benzolhioazine-2.3(4H)dionedioxime, Oxime I) has been synthesized and investigated as a selective compiexing ligand for homogeneous liquid-liquid extraction and preconcentration of Ni2+ and Cu!2+ ions. Zony l FSA has beenapplied as a phase s[...]
20
63%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
PL Przedstawiono badania procesu fotochemicznego utleniania przy użyciu UV/tiO2. Stężenie pestycydów w fazie wodnej podczas procesu fotochemicznego utleniania było sprawdzane za pomocą ekstrakcji ciecz-ciecz (LLE). Ekstrakcja ciecz-ciecz została uznana za najlepszą metodę analitycmą do wzbogacania pest[...]
EN The preliminary data erom pilot-scale tests using the UV/TiO2 oxidation system are presented. The air-sparged reactor equipped with a UV was designed and used as a contactor for carrying out of photochemical reaction to remove chloroorganie pesticides (lindane, p,p'-DDT and methoxychlor). Photooxida[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last