Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 76
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  liquid
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Chemical and Process Engineering
PL Przedstawiono wyniki badań numerycznych efektów hydrodynamicznych wywołanych ruchem drgającym prostym profilu w płynie. Praca była inspirowana badaniami eksperymentalnymi i numerycznymi aerodynamiki lotu ptaków i owadów. Pokazano, że przez odpowiedni dobór parametrów ruchu profilu, takich jak często[...]
EN Numerical results have been presented related to unsteady effects produced by oscillating foil in fluids. The paper was inspired by the studies over insects and birds fly. It was shown that by choosing the frequency and amplitude of oscillations various kinds of the vortex Karman street can be gener[...]
2
100%
Chemical and Process Engineering
PL Rury dławiące są powszechnie stosowane w kanalizacji do ograniczania strumienia objętości ścieków kierowanych do oczyszczalni ze zbiorników retencyjnych, przelewów burzowych czy separatorów wód deszczowych podczas intensywnych opadów. Przedstawiono wyniki badań współczynników strat miejscowych dla c[...]
EN Throttling pipelines are commonly used in sewage systems for limiting the volume flow rate of sewage channelled to sewage treatment plants from storage reservoirs, storm overflows or rainwater separators during torrential rainfall. The paper presents results of investigation of the minor losses coef[...]
3
100%
Chemical and Process Engineering
PL Przedstawiono analizę wyników obliczeń symulacyjnych ruchu cieczy w zbiorniku typu whirlpool. Zanalizowano strukturę i prędkość przepływów wtórnych występujących podczas naturalnego, samoczynnego hamowania ruchu wirowego cieczy. Określono i zanalizowano kinetykę zmian prędkości przepływu omywającego[...]
EN An analysis of the results of simulation of a fluid flow in a whirlpool container has been presented. The structure and velocities of secondary flows were analysed which occur during a natural and automatic inertia braking of a fluid rotary motion. The kinetics was determined and analysed of the vel[...]
4
100%
Chemical and Process Engineering
2007 Vol. 28, z. 4 1113-1123
PL Za pomocą techniki CFD przeprowadzono symulację formowania się kropli wody wypychanej z kapilary do rozpuszczalnika organicznego - oktanu. Wyniki symulacji porównano z danymi eksperymentalnymi: geometrią kropli w charakterystycznych etapach jej formowania, czasem tworzenia oraz uzyskaną objętością. [...]
EN The simulation of the forming water drop pushed from the capillary into organic phase (octane) was performed using the CFD technique. The results of the simulation were compared with experimental data: drop geometry at the characteristic stages, forming time and obtained volume. Very good agreement [...]
5
100%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Chemistry
EN With the intensive development of ultrafast spectroscopic methods, the course of elementary reactions may be observable on the time scale of molecular motions. The : femtosecond solution chemistry allows the real-time probing of solvent cage effects during charge transfers. Recent studies devoted to[...]
6
100%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
2006 T. 27, z. 4 1493-1505
PL Przedstawiono wyniki badań czasu mieszania w zależności od niecentryczności mieszadła i kierunku pompowania płynu w mieszalniku. Czas mieszania mierzono metodą termiczną. Analizowano również wpływ położenia punktu dozowania trasera i właściwości fizycznych cieczy na wyniki pomiarów.
EN The effects of the impeller eccentricity and pumping mode of an eccentric impeller on the mixing time in a stirred tank have been considered. Mixing time was measured by the thermal method. The effects of the position of the dosage point of the thermal tracer and physical properties of the liquid on[...]
7
100%
Chłodnictwo : organ Naczelnej Organizacji Technicznej
PL W artykule przedstawiono charakterystyki wydajnościowe oraz sposób doboru natrysko-wo-wyparnych chłodnic cieczy z nowego typoszeregu CWCp - produkcji MOSTOSTAL Wrocław S.A.
EN In the article a capacity data and selection procedures for the new evaporative coolers with centrifugal fans produced by MOSTOSTAL - Wrocław S.A. has been proposed.
8
100%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
2004 T. 25, z. 3/4 2041-2050
EN In this paper the results of studies on a prevention of runaway in liquid-liquid semi-batch reactors are reported and discussed. The so-called safety diagram developed previously for single reactions is here adopted for multiple reactions. Following the method based on this safety diagram, the inher[...]
9
100%
Geology, Geophysics and Environment
EN Crossflow microfiltration is a very effective and energy efficient separation method allowing separation of very fine particles from liquids. It is mainly used for separation of particles from 0.1 to 10 microns. These membrane processes are used for separation of solids from liquids in pharmaceutic[...]
10
100%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
2005 T. 26, z. 3 513-522
PL Wykonano pomiary naprężeń stycznych i pierwszej różnicy naprężeń normalnych w zależności od szybkości ścinania w roztworach Carbopolu i dwóch typów CMC. Zastosowano reometr rotacyjny z układem stożek-płytka w zakresie szybkości ścinania od 0,2 do 3000 s.-1. Stwierdzono, że w zależności od szybkości [...]
EN Measurements of the shear stress and the first normal stress difference were carried out for solutions of Carbopol and two types of CMC. A rotational cone-and-plate rheometer was applied in the shear rate range from 0.2 to 3000 s.-1. It was found that depending on the applied shear rate and the conc[...]
11
88%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Chemistry
EN Raman spectroscopy has developed into one of the most powerful tools for fundamental investigations and practical applications in gases, liquids and solids. In this paper some examples of Raman applications for studying vibrational dynamics occurring in picosecond and femtosecond scale in liquids, g[...]
12
88%
Molecular and Quantum Acoustics
2002 Vol. 23 451-462
EN This paper focuses on pulsed photoacoustic (PA) generation on liquid and tissue by the thermal elastic mechanism. The paper first provides a theoretical presentation of PA amplitude, waveshape and optical scattering. Then a set of experiments is carried aut to demonstrate the presented amplitude exp[...]
13
88%
Prace Naukowe Instytutu Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Wartość współczynnika załamania światła w cieczy zmienia się wraz ze zmianą długości fali świetlnej, temperatury oraz stężenia substancji w niej rozpuszczonych. To ostatnie zjawisko wykorzystywane jest np. w badaniach chromatograficznych do wykrywania niewielkich zmian stężeń substancji w ciekłej f[...]
EN Refractive index of liquid changes with the light wavelength, temperature and concentration of substances present in a liquid solution. The last phenomenon is utilised in liquid chromatography analysis for detecting small variations of the analysed amount in the mobile phase. Measurement of the sol[...]
14
75%
Chemical and Process Engineering
PL Przedstawiono istniejące możliwości zastosowania techniki hydrodynamicznego ogniskowania strugi cieczy w mikrokanałach, a także wyniki najnowszych badań własnych, które pokazują złożoność hydrodynamiki ogniskowania strugi cieczy w mikrokanałach. Wskazano na nowe, obiecujące kierunki rozwoju tej tech[...]
EN The paper presents a review of existing applications of hydrodynamic focusing and the latest research in this area. Hydrodynamic focusing, being a well established technique in microfluidic area has found many applications. The latest researches, however, show precisely a new, complicated three-dime[...]
15
75%
Chemical and Process Engineering
PL Opracowano metodę obliczeń równowagi ciecz-para w układzie formaldehyd-woda-trioksan. Wyniki obliczeń porównano z dostępnymi danymi literaturowymi.
EN A method of calculation of the vapour-liquid phase equilibrium for the formaldehyde-water-trioxane system is presented. The results of calculations are compared with the literature data.
16
75%
Chemical and Process Engineering
PL Przedstawiono wyniki badań doświadczalnych procesów powstawania i rozpadu agregatów kredowych zawieszonych w wodzie. Doświadczenia prowadzono w obrotowym i wibracyjnym mieszalniku laboratoryjnym. W opisie ewolucji rozmiarów agregatów skorzystano z modelu matematycznego opartego na skupionej dyskrety[...]
EN Formation and breakage of chalk aggregates suspended in water have been investigated. The experiments were performed in rotational and vibrating laboratory mixers. In description of the aggregate size evolution, a mathematical model based on lumped discrete population balance equations was employed.[...]
17
75%
Chemical and Process Engineering
PL Zaprojektowanie reaktora zbiornikowego z mieszadłem do dyspersji cieczy wymaga zazwyczaj kosztownych badań doświadczalnych. Kompletne modele przeznaczone do symulacji rozkładu wielkości kropel w zależności od poboru mocy, materiału i parametrów procesowych są rzadkie i stosunkowo niedokładne. Do uzy[...]
EN The design of stirred tank reactors for liquid.liquid dispersions usually requires expensive experimental investigations. Complete models for the drop size distribution as a function of power input, material and process parameters are rare and relatively inaccurate. Therefore, it is necessary to ana[...]
18
75%
Przemysł Chemiczny
2003 T. 82, nr 8-9 1256-1258
19
75%
Chemical and Process Engineering
PL Badano wpływ czasu mieszania i nadźwiękowienia, częstości obrotów mieszadła mechanicznego, natężenia ultradźwięków oraz stopnia zatrzymania fazy rozproszonej na rozmiar średniej średnicy Sautera d[32] dla dwu układów modelowych ciecz-ciecz oraz dla układu przemysłowego. Badania prowadzono klasyczną [...]
EN The influence of agitation and irradiation time, agitation speed, ultrasound intensity, and hold-up of dispersed phase on the mean Sauter diameter d[32] is analysed for two model liquid-liquid systems and an industrial one. The classic emulsification method was used applying mechanical mixer as well[...]
20
75%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
2006 T. 27, z. 2 431-441
PL Przedstawiono wyniki badań dynamiki rozcieńczonych układów dwufazowych ciecz-ciecz. Do opisu wpływu intermitencji lokalnej na szybkość rozpadu kropel w polu burzliwym zastosowano model multifraktalny. Rozważono różne typy funkcji gęstości rozkładu kropel potomnych. Uwzględniono możliwość rozpadu na [...]
EN Dynamic behaviour of lean liquid-liquid dispersions is considered. Multifractal formalism is applied to model the influence of the fine-scale structure of turbulence on drop breakage rate in an agitated tank. Different types of child particle density function including distribution for multiple brea[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last