Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 44
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  liquid flow
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2003 z. 20 412-417
PL Niniejsza praca wyprowadza formuły analityczne dla składowych prędkości cieczy biologicznych w cienkiej warstewce granicznej wokół powierzchni tkanki w bioreaktorze. Wyprowadza się formuły analityczne dla niezbędnych wydatków objętościowych strumienia mediów celem dobrego zabezpieczenia zraszania po[...]
EN This paper shows analytical formulae for velocity components of biological fluids in thin boundary layer near to the tissue surface in bioreactor. Here are derived analytical formulae for the necessary volume flow rate stream of media for good protection of the perfusion of tissue surface.
2
100%
Chemical and Process Engineering
2008 Vol. 29, z. 4 1037-1051
PL Przedstawiono wyniki jakościowych badań wykonanych na modelu separatora cieczy lekkich, zawierającego wewnętrzne obejście filtra lamelowego (koalescencyjnego). Na tej podstawie sporządzono schemat hydrauliczny rzeczywistego separatora substancji ropopochodnych z wód opadowych i zbudowano model matem[...]
EN Results of qualitative tests of the flow phenomena in a light liquid separator model (with an overflow inside a bypass) have been presented. Based on the results, a hydraulic scheme and mathematical model of liquid flow through a real separator have been formulated being a basis for numerical calcul[...]
3
100%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2000 Nr 3 97-101
EN Equations analysis for liquid flow in prismatic channels with side overfalls, based on Bernoulli equation differential form and principle of conservation of momentum. Derivation of flow formula - a new form for hydraulic measurement of side overfalls with throttled outlets.
4
100%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences
EN The topic of incompressible fluid flow in rough channels is of practical interest in many diverse applications. It also forms the basis of our understanding of fluid-wall interactions, turbulent eddy generation, and their effect on the frictional pressure losses. Although this topic is also of funda[...]
5
100%
Transactions of the Institute of Fluid-Flow Machinery
2014 nr 126 83--110
EN The article presents a procedure and the chosen results of numerical computations of liquid flow parameters, which use the data from their measurements realized on the test stand, for the model of formed suction intake with a rib, supplied by the screened open wet well. Comparative analysis of numer[...]
6
100%
Mechanics and Mechanical Engineering
2000 Vol. 4, nr 1 97--104
EN An attempt to adopt a hydrodynamic model developed for pitched-blade turbines to disk turbines operating in a laminar regime has been made. On the basis on computer simulations and experimental data it was found that the model could be applied successfully in the modelling of disk turbines.
7
88%
Acta Mechanica et Automatica
PL Przedmiotem pracy jest implementacja metody brzegowych równań całkowych (elementów brzegowych) do rozwiązywania zagadnień ruchu cieczy lepkiej. Przedstawiono algorytm wyznaczania laminarnych przepływów cieczy lepkiej (przepływów Stokesa) przy użyciu metody brzegowych równań całkowych polegający na [...]
EN Object of presented work is implementation of method of boundary integral equations to solving of viscous liquid flow problems. The computing algorithm for laminar flows of viscous liquid flows (Stokes flows) at use of method of the boundary integral equations consisting in to application of co[...]
8
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
PL Pompy czerpakowe zaliczane są do pomp wirowych specjalnych, których wyróżnik szybkobieżności zawiera się w zakresie nq=3÷10. Pompy te przeznaczone są do przetłaczania cieczy agresywnych chemicznie, nafty czy benzyny, to też największe zastosowanie znajdują w przemyśle procesowym i chemicznym. W arty[...]
EN The pitot tube pumps are specialist centrifugal pumps. The quick-running is containing between nq = 3-10. These pumps represent higher pressure than standard centrifugal pumps which is functionating under similar conditions. The pitot tube pump also apply in air, chemical industry and everywhere the[...]
9
75%
Napędy i Sterowanie
PL Nowe uregulowania prawne (Nowelizacja ustawy "Prawo o miarach" z dnia 27 maja 2004, która obowiązuje od 6 lipca 2004) stwarzają możliwości rozwoju dla nowych laboratoriów badawczych przepływu cieczy i wzorcowania przetworników przepływu. Przy niedostatecznej ilości akredytowanych laboratoriów badawc[...]
10
75%
Zeszyty Naukowe. Cieplne Maszyny Przepływowe - Turbomachinery / Politechnika Łódzka
PL Porównano ze sobą dyskretyzacje wyższego rzędu składników konwekcji oparte o schemat MUSCL dla 3D laminarnego ustalonego przepływu cieczy przez kanał. Wyznaczono rozkład prędkości w kanale zakrzywionym i porównano z eksperymentem. Testowano miarę niedokładności rozwiązań stanowiącą residuum równania[...]
EN The higher-order schemes based on the MUSCL approach have been compared for the 3D laminar steady flow through a channel. The velocity distribution in the curved channel has been determined and compared with the experimental data. The measure of an inaccuracy of the solution, that was the residuum o[...]
11
75%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2003 z. 20 418-423
PL Niniejsza praca wyprowadza formuły analityczne dla parametrów przepływu biologicznych płynów odżywczych w cienkiej warstewce granicznej wokół powierzchni tkanki w bioreaktorze. Wyprowadza się formuły analityczne dla pola prędkości, ciśnienia, niezbędnych wydatków objętościowych strumienia mediów i s[...]
EN This paper describes the perfusion process of tissue in the bioreactor. We perfuse cells of tissue by the nutrition liquids and other biologically tolerable media with oxygen carrying fluorocarbons. There are two different kinds of flows in the bioreactor to be expected: The first one is the Newtoni[...]
12
75%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2000 Nr 8 305-308
EN Innovative method of marking geometrical and hydraulic parameters for conduits with circular section for set, non-pressure liquid flows without the use of charts or nomograms.
13
75%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
PL W pracy podjęto próbę rozwiązania zagadnienia obliczania anormalnej redukcji strat ciśnienia podczas przepływu cieczy za pomocą jednoczesnego dodania do niej substancji powierzchniowo czynnej i wielkocząsteczkowego poluncru. Problem jest nowy i - jak dotąd - nie zbadany zarówno w sensie teoretycznym[...]
EN In this paper an attempt was made to solve the problem of drug reduction by means of surfactant and high molecular polymer added simultaneously to the solvent. The problem is quite new and has never been described in literature. Initial experimental results are presented and examined. It was found t[...]
14
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budowa i Eksploatacja Maszyn
2004 Z. 12 67-80
PL Tematem pracy jest wyznaczenie nieustalonego przepływu cieczy lepkiej w obszarze prostokątnym z ruchomą ścianką oraz wewnętrzną przegrodą. Zastosowana w pracy metoda obliczeniowa pełnych, nieuproszczonych równań Naviera-Stokesa oparta jest na sposobie eliminowania ciśnienia drogą wyznaczenia całki p[...]
EN A numerical simulation of the flow of viscous incompressible fluid in a rectangular cavity with a division wall is a subject of this paper (Re = 600). The simulation has been done applying the method of elimination of the pressure from the Navier-Stokes equations by determination of the contour inte[...]
15
75%
Pomiary Automatyka Robotyka
2015 R. 19, nr 3 31--35
PL W artykule przedstawiono analizę porównawczą pomiaru poziomu mleka w kolumnie autonomicznego aparatu udojowego, jako wymierną informację o chwilowym objętościowym natężeniu wypływu mleka ze strzyka wymienia krowy. Badania laboratoryjne przeprowadzono z wykorzystaniem trzech różnych czujników poziomu[...]
EN The peper presents a comparative analysis measuring the level of milk in the column autonomous milking cluster, as tangible information about the momentary volume flow of milk outflow from a teat of a cow. Laboratory tests were carried out for the three liquid level sensors. Prototypes of two versio[...]
16
75%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Opolska
2013 z. 69 51--52
EN In this article a station designed for identification of parameter changes (a characteristic dimension – a radius) of an axisymmetrical cylindircal unit, has been described on the basis of a dynamic temperature enforcement. The first carried out trial measurements have been presented with a step tem[...]
17
75%
Napędy i Sterowanie
2000 R. 2, nr 3 22--23
PL Czujniki kontroli przepływu firmy TURCK przeznaczone są do nadzorowania przepływu medium, wszędzie tam, gdzie nie zachodzi konieczność pomiaru ilościowego przepływu, lecz nadzór zmian jego wielkości (prędkości) lub/i temperatury. Czujniki te służą do nadzorowania przepływu cieczy, w tym farb, lakier[...]
18
75%
Napędy i Sterowanie
2000 R. 2, nr 4 26--27
PL Ciekawą grupą czujników kontroli przepływu firmy TURCK stanowią czujniki przelotowe. Są to urządzenia służące do nadzorowania bardzo małych przepływów medium (minimalny próg czułości od 5ml/min). Czujniki przelotowe stosowane są wszędzie tam, gdzie nie zachodzi konieczność pomiaru ilościowego przepł[...]
19
75%
Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna
2016 nr 3 70--72
PL W artykule zaprezentowano zbudowane w Laboratorium Maszynowym Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej nowe stanowisko przeznaczone do wizualizacji przepływu adiabatycznego. W założeniach do jego konstrukcji autorzy przyjęli jako priorytet walor wizualizacyjny, czyli możliwość realizacji pokazó[...]
EN In the paper the new test stand built in the Laboratory of Mechanical Division at the Gdańsk University of Technology is presented. Its primary purpose are measurements and visualization of two-phase flows. Identification of the flow structure is very important for designers of heat exchangers.
20
75%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Mechanika
2005 z. 211 259--265
PL Praca prezentuje wyniki pomiarów, których celem było wyznaczenie współczynników przepływu cieczy w krótkich, współśrodkowych szczelinach wzdłużnych. Szczeliny takie są szeroko stosowane w pompach oraz innych maszynach hydraulicznych. Przedstawiono także dyskusję rozbieżności wyników otrzymywanych pr[...]
EN This work presents the results of experiments, aiming at calculating flow coefficient in short axial annuli. Such annuli are widely used in pumps and other hydraulic machines. The differences between the results obtained by the author and other scientists are discussed.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last