Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 44
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  liquefied natural gas
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2011 nr 10 8-13
PL Celem artykułu jest propozycja sposobu zamodelowania problemu wyboru dostawców przy zmiennym zapotrzebowaniu. Model uwzględnia liczebność dyspozycyjnej floty oraz jej parametry eksploatacyjne. Jako kryterium optymalizacyjne przyjęto minimalizację łącznego kosztu zakupu towaru od wszystkich dostawców[...]
EN The aim of this article is to present the model of a problem of suppliers selection taking into account a variable demand. The size of the dispositional fleet and its operational parameters are taken into consideration in the supply model. Minimization of the total cost of purchasing from all suppli[...]
2
88%
Journal of KONES
EN Due to finishing of conventional fossil energy resources, energy security, the desire of independence from imported fuels and reduction of emission of harmful compounds and greenhouse gases in the atmosphere, there is need to explore new technologies using alternative energy sources. One of alternat[...]
3
88%
Energetyka
2006 nr 11 846-854
PL W artykule o charakterze przeglądowo-analitycznym opisano podstawowe właściwości gazu ziemnego jako paliwa, technologie jego skraplania, przedstawiono współczesną infrastrukturę terminali produkcyjnych LNG z wyszczególnieniem krajów europejskich - sąsiadów Polski, opisano współczesną flotę statków d[...]
EN In the paper with review-analytic character there are described essential properties of liquefied natural gas (LNG) as a fuel, technologies of it liquefying; presented is also contemporary infrastructure of LNG production terminals with specification of European countries - neighbours of Poland; des[...]
4
88%
AGH Drilling, Oil, Gas
2014 Vol. 31, no. 2 355--365
EN Storage of liquefied natural gas (LNG) is one of the most important processes taking place during liquefaction which is also significant for the regasification and receiving terminals operation. The task of the tanks lies not only in the safe storage of gas, but also in preventing its evaporation re[...]
5
75%
Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze
2009 Nr 1 71--73
PL W artykule przestawiono zagadnienia związane z konstrukcją i obliczeniami cieplnymi mobilnego kontenera cysterny do przewozu skroplonego gazu ziemnego (LNG). Zaprezentowano wybrane zależności z zakresu wymiany ciepła w warunkach kriogenicznych, a także model do obliczeń MES izolacji cieplnej zbiorni[...]
EN The problem of construction and thermal calculations of mobile tank container for transport of liquid LNG has been considered. There were presented selected formulas from the area of heat transfer in cryogenic conditions and the FEM model of thermal insulation of tank and internal bearings.
6
75%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Opolska
EN Advantages of transport of natural gas in liquefied form resulting from its physical properties was presented in this article. A way of delivering liquefied natural gas in pipelines to long distances was described. An algorithm of calculations of change of thermodynamic parameters along the pipeline[...]
7
75%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2004 Nr 6 186-192
EN The objectives of this paper are safety and environmental information, concerning LNG (liquefied natural gas) properties and its behavior as well as industrial equipments. Details, taken from standards and documents, presents a review of facts.
8
75%
Instal
2015 nr 7/8 29--32
PL Skroplony gaz ziemny (LNG) jest medium energetycznym o rosnącym znaczeniu w pokryciu potrzeb energetycznych budynków, w szczególności zlokalizowanych z dala od przesyłowej infrastruktury gazowej. Rosnąca światowa produkcja LNG wraz z rosnącą liczbą terminali odbierających ten rodzaj paliwa pierwotne[...]
EN Liquefied natural gas (LNG) has become important primary energy source for buildings, especially those located far away from natural gas distribution network. Increasing world production of LNG and increasing number of LNG terminals make this primary fuel economically attractive comparing with oil o[...]
9
75%
AGH Drilling, Oil, Gas
2015 Vol. 32, no. 2 275--287
EN Liquefied natural gas (LNG) is transported by ships to unloading points on the LNG terminals, where the LNG is transported by above-ground superinsulated pipelines to storage tanks. Storage tanks are located a few hundred meters to several kilometers away from the unloading point. The article shows [...]
10
75%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2010 Nr 9 133--143
EN The article performs supplier selection standards and also advantages and disadvantages of having one or many purchase sources in LNG supplier context. It characterizes side of LNG supply, supply directions, each terminal capacity, LNG prices and quality management system implemented in terminals. T[...]
11
75%
AGH Drilling, Oil, Gas
EN Adaptation of liquefied natural gas (LNG) to the quality requirements for natural gas transportation pipeline system is a high energy intensive process. The energy for this process can be obtained include from waste heat in the industry processes, steam power blocks or sea water in LNG unloading ter[...]
12
75%
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie
2016 nr 46 (118) 29--35
EN There were a number of circumstances which became the basis for the MarTech liquefied natural gas (LNG) project: the forthcoming regulations reducing permitted sulphur content of a ship’s fuel, and aspirations of Poland and Lithuania to diversify sources of natural gas import by building LNG import [...]
13
75%
Chłodnictwo : organ Naczelnej Organizacji Technicznej
PL Gaz ziemny jest uważany za najczystsze paliwo kopalne. Podczas jego spalania wydzielanych jest najmniej substancji szkodliwych dla zdrowia, w porównaniu do paliw ropopochodnych oraz węgla. Gaz ziemny transportowany może być rurociągami lądowymi lub morskimi, jak również statkami- w postaci skroplone[...]
EN Natural gas is the most environmentally friendly fossil fuel. A combustion of natural gas produces less pollutants such as nitrogen and sulfur oxides. That is why the natural gas is known as the cleanest fuel in comparison with petroleum fuels and coal. The natural gas can be transported in onshore [...]
14
75%
AGH Drilling, Oil, Gas
2015 Vol. 32, no. 3 539--550
EN Liquefied natural gas (LNG) has an increasingly important role in the global natural gas market. Global demand for natural gas will grow over the coming years. LNG is transported by ships to unloading points on the storage terminals. During the LNG unloading and storage processes some part of LNG ev[...]
15
75%
Rynek Energii
2017 Nr 3 77--84
PL Korzyści energetycznego wykorzystania skroplonego gazu ziemnego LNG są szerokie, co wynika m.in. z dużej koncentracji energii w jednostce objętości. Wykorzystanie technologii LNG w komunalnej gospodarce energetycznej to przede wszystkim możliwość zaspokojenia zapotrzebowania obecnego i przyszłego n[...]
EN The energy benefits of using liquefied natural gas LNG are broad due to high energy concentration in volume of gas. First of all the use of LNG technology in commune energy economy is ability to meets current and future energy customer’s needs, air quality improvement, comfort, regulation and automa[...]
16
75%
Przemysł Chemiczny
2017 T. 96, nr 5 978--982
PL Opracowano matematyczny model transportu skroplonego gazu ziemnego (LNG) z metanowca do zbiorników magazynowych termicznie izolowanymi naziemnymi rurociągami, aby wykazać wpływ składu gazu na parametry procesu rozładunku. Modelowaniem objęto przepływ gazu w rurociągu rozładunkowym. W przypadku gdy g[...]
EN Transportation of liq. natural gas from tank ships to storage terminal through thermally insulated above-ground pipelines was math. modelled to show effect of the gas compn. and b.p. on the process parameters. A comprehensive hydraulic model of the gas flow in unloading pipelines was developed. A tw[...]
17
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
2009 Z. 12 CD-CD
PL W pracy przestawiono zagadnienia związane z konstrukcją i obliczeniami cieplnymi mobilnego kontenera cysterny do przewozu skroplonego gazu ziemnego (LNG). Zaprezentowano wybrane zależności z zakresu wymiany ciepła w warunkach kriogenicznych, a także model do obliczeń MES izolacji cieplnej zbiornika [...]
EN In this work was considered problem of construction and thermal calculations of mobile tank container for transport of liquid LNG. There were presented selected formulas from the area of heat transfer in cryogenic conditions and the FEM model of thermal insulation of tank and internal bearings.
18
75%
Silniki Spalinowe
PL Artykuł dotyczy autobusów zasilanych skroplonym gazem ziemnym (LNG), wytwarzanych przez fabrykę Solbus Bus w Solcu Kujawskim. Fabryka ta, jako jedyna w Polsce, została upoważniona przez Ministerstwo Infrastruktury do zarejestrowania 31 autobusów zasilanych przez LNG. Obecnie dwa z tych autobusów są [...]
EN The article concerns the LNG fueled buses which are manufactured at Solbus Bus Factory in Solec Kujawski. The factory as the only one in Poland has been authorized by the Ministry of Infrastructure to register 31 LNG fueled buses. At present two of those buses are in use by MPK in Walbrzych. The art[...]
19
75%
Research in Logistics & Production
EN This paper analyzes product characteristics as a factor that affects the activities performed in the logistic channel. The analysis has been conducted for a specific product - natural gas and, in particular its two forms: liquefied and compressed. The features of these two forms are outlined in the [...]
20
63%
Infrastruktura Transportu
2013 nr 4 66--68
PL Dostęp do globalnego rynku gazu skroplonego LNG (ang. liquefied natural gas) ma bardzo ważne znaczenie w zakresie strategii zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego i dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego do Polski. Powstanie terminalu LNG w Świnoujściu, jednej z największych obecnie krajowych inwest[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last