Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 15
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  lipidy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Włókienniczy + Technik Włókienniczy
1998 nr 3 5-10
2
80%
Chłodnictwo : organ Naczelnej Organizacji Technicznej
PL W badaniach analizowano wpływ dodatku nasion lnu, sezamu w ilości 0,50 i 0,75% oraz 0,01% bytylohydroksyanizolu (BHA) do zmielonej tkanki mięśniowej śledzi bałtyckich na zmniejszanie szybkości utleniania lipidów w czasie przechowywania w temperaturze - 12°C Oznaczano zawartość hydronadtlenków, wtórn[...]
3
61%
Chłodnictwo : organ Naczelnej Organizacji Technicznej
PL Badano wpływ temperatury przechowywania na zmiany oksydacyjne lipidów w mrożonym boczku wędzonym przechowywanym w -15, -30 i -50°C. Określono kinetykę zmian liczb: nadtlenkowej (LOO), anizydynowej (LAN), tiobarbiturowej (TBA) i kwasowej (LK). Ponadto określono stopień utleniania tłuszczu (liczba Tot[...]
EN The influence the temperature storage on the oxidative change of lipids in frozen smoked bacon keeps in -15, -30 and -50°C was studied. The kinetics changes: peroxide (LOO), anisidine (LAN), thiobarbituric (TBA) and acidic (LK) values was evaluated. Moreover, the degree of the oxygenation of the fat[...]
4
61%
Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Technika, Informatyka, Inżynieria Bezpieczeństwa
2015 T. 3 9-27
PL Z uwagi na fakt, że lipidy stanowią bezpieczne składniki kosmetyków, w części opisowej artykułu na wstępie scharakteryzowano lipidy. W dalszym ciągu omówiono kwasy tłuszczowe, oraz lipidy proste, złożone izoprenowe. Następnie podano przegląd kosmetyków zastosowujących lipidy. W części badawczej arty[...]
EN Consideration the fact, that lipids are safety ingredients of the cosmetics, the lipids, o on the begining of the article, in the descriptive section, were described. On the next step the fatty acids, the ordinary lipids, the complex and isoprene lipids were discused. After wards there are show the [...]
5
61%
Przemysł Spożywczy
2017 T. 71, nr 9 44--49
PL W pracy omówiono funkcje żywieniowe i fizjologiczne lipidów w organizmie człowieka. Scharakteryzowano zapotrzebowanie organizmu na tłuszcz oraz aktualne zalecenia spożycia. Przedstawiono znaczenie lipidów w powstawaniu chorób cywilizacyjnych (choroby układu sercowo-naczyniowego, miażdżyca czy chorob[...]
EN Nutritional and physiological functions of alimentaries lipids in human organism were discussed in paper. The organism fat requirement and real recommendations of intake were characterized. The significance in increasing the level of people suffering from civilisation diseases (cardiovascular diseas[...]
6
61%
Inżynieria Ekologiczna
2017 Vol. 18, nr 2 123--129
PL Hodowla i wykorzystanie mikroglonów jest obecnie intensywnie rozwijającym się obszarem badawczym. Niektóre gatunki mikroalg, w odpowiednich warunkach, gromadzą duże ilości tłuszczu w komórkach, który ma odpowiedni profil kwasów tłuszczowych do produkcji biodiesela. Etapem kierunkującym mikroglony na[...]
EN The cultivation and utilization of microalgae is now a intensively developing area of research. Some species of microalgae, under appropriate conditions, accumulate large amounts of lipids in the cells. This lipids have a suitable profile of fatty acids for biodiesel production. The culture of micro[...]
7
61%
Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego
2009 nr 2 109-112
PL Większość olejów i tłuszczów występujących w przyrodzie w swojej naturalnej postaci, charakteryzuje się specyficznymi cechami fizykochemicznymi, co wpływa na ograniczenie ich stosowania. Dlatego też obecnie prowadzi się liczne badania w kierunku poszerzenia zakresu stosowania olejów i tłuszczów, pop[...]
EN Most of oils and fats occurred in nature in their native form, have a specific physicochemical features which influence on their limited application. Therefore numerous research into extend the scope of application of oils and fats via improvement their functional characteristics are conducted now. [...]
8
51%
Acta of Bioengineering and Biomechanics
EN This study aims to determine the effect of progressive loss of the surface active phospholipids on the characteristics, and hence tribological function of articular cartilage. In accordance to Hill's hypothesis, 3-7 lipid bilayers at pH 7.4 operate as the solid lubricant in the cartilage-cartilage i[...]
9
51%
Chemia Analityczna
PL Elektrochromatografię kapilarną (CEC) oraz HPLC w odwróconym układzie faz zastosowano do rozdzielania wolnych kwasów tłuszczowych, ich estrów metylowych oraz triacylo-gliceroli (TAG). Zaproponowano własną konstrukcją zestawu laboratoryjnego do CEC oraz sposób preparowania mikrokolumn o średnicy 100 [...]
EN The separation of natural mixtures of free fatty acids, their methyl esters and triacylglycerols (TAGs) was studied by applying the reversed-phase capillary electrochromatography (CEC) and HPLC. Home-made CEC instrumental setup, as well as the preparation method of microcolumns (200 mm bed length, 1[...]
10
51%
Przemysł Spożywczy
2014 T. 68, nr 4 14--16
PL Powlekanie żywności jest technologią, która pozwala zachować jakość powleczonych produktów. Filmy i powłoki jadalne są tworzone z białek, polisacharydów i lipidów. Opakowania jadalne na bazie jednego składnika zazwyczaj charakteryzują się dobrymi właściwościami barierowymi bądź mechanicznymi. W celu[...]
EN Food coating is a technology that enables to maintain the quality of coated products. Edible films and coatings are made from proteins, polysaccharides and lipids. Edible packaging, as made from only one component, is characterized by good barrier or mechanical properties. In order to achieve demand[...]
11
51%
Camera Separatoria
2015 Vol. 7, No. 2 137--157
PL Tłuszcze i produkty ich konwersji stanowią złożoną grupę związków organicznych, o różnorodnej i skomplikowanej strukturze. Istotnym problemem, zwłaszcza w rozdzielaniu szczegółowym tak złożonych i zróżnicowanych analitów na poszczególne indywidua chemiczne jest ogromna różnorodność budowy związków c[...]
EN Fats and their conversion products are a complex group of organic compounds with diverse and complicated structure. A major problem, especially in “detailed” separation of such complex and varied mixtures into individual chemical compounds, is a huge variety of chemical structure of chemical substan[...]
12
41%
Camera Separatoria
PL Pióra ptaków są obecnie powszechnie wykorzystywanym materiałem analitycznym służącym do badań jakościowych i ilościowych m.in. w ekotoksykologii (metale ciężkie, trwałe związki organiczne), fizjologii i chemotaksonomii ptaków (barwniki, bakteriostatyki), agrotechnice i weterynarii drobiu (preparaty [...]
EN Birds’ feathers are the subject of interest for lots of research projects regarding for example monitoring of ecosystems before and after environmental contamination, qualitative and quantitative analyses of organic and inorganic pollutants, chemotaxonomic studies, physiology of birds. This paper is[...]
13
41%
Inżynieria Materiałowa
2000 R. XXI, nr 6 239-241
PL Diament jest jednym z niezwykłych materiałów biorących udział w wytwarzaniu warstw na implantach medycznych. Prawdopodobnie nanokrystaliczny diament nie powoduje istotnych uszkodzeń komórek ciała ludzkiego. Ważnym problemem jest wpływ nanokrystalicznego diamentu na peroksydację lipidów w surowicy kr[...]
EN The nanocrystalline diamond is a perfect biomaterial which is used to cover medical implants. Biological properties of the nanocrystalline diamond indicate, that this material inhibits prooxidant processes in human body. Lipid peroxidation is one of the oxidative free radical mechanisms which takes [...]
14
41%
Przemysł Chemiczny
2016 T. 95, nr 10 1924--1927
PL Modyfikowany wosk pszczeli i triglicerydy kaprylowe i kaprynowe (lipidy handlowe) zemulgowano w wodnym roztworze środka powierzchniowo czynnego z kwasem geraniowym (modelowym pestycydem) i zbadano właściwości fizykochemiczne otrzymanych formulacji, m.in. rozkład wielkości cząstek, wskaźnik polidyspe[...]
EN Two com. lipids were emulsified in an aq. surfactant soln. with geranic acid (a model pesticide) to study the emulsion properties (particle size distribution, polydispersity index, particle charge) and the ability of geranic acid for permeation through a cellulose membrane at 32°C. The applicability[...]
15
36%
Przemysł Chemiczny
2012 T. 91, nr 7 1347-1350
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last