Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 156
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  linia kolejowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
PL Wprowadzenie w ciągu ostatnich lat nowoczesnego geosynte-tycznego materiału o komórkowej strukturze pozwoliło na nowe podejście inżynierskie do projektowania i realizacji konstrukcji służących do stabilizacji i wzmacniania gruntów. Geosyntetyczny Komórkowy System Ograniczający rozwiązuje problemy ko[...]
EN A modern, new category ofgeosynthetic material names the"geo-cell" has been succesfully introduced to the civil construction industry during the past years. Technology ofGeosynthetic Cellular Confinement System gives a new engineering approach for designing and construction of geotechnical earth str[...]
2
100%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
PL W artykule przedstawiono zarys historii i stan obecny linii kolejowej Jelenia Góra - Szklarska Poręba Górna, główną uwagę poświęcając charakterystyce przebiegu trasy w planie. Omówiono przyjęte założenia i sposób wyznaczania maksymalnych prędkości pociągów ze względu na zachowanie dopuszczalnych war[...]
EN The history and the present state of railway Jelenia Góra - Szklarska Poręba have been presented in brief in the paper, pointing out features of routing in site plan. The undertaken assumptions, the way of calculation the highest speeds of trains taking into account the admissible value of the kinem[...]
3
80%
Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej / Politechnika Poznańska
2011 Nr 10 217-224
EN In the paper author presented the carrying structure of 125-years old railway viaduct which was damaged in consequence of high vehicle impact. The way of repair was described, especially main girders and sidewalk cantilevers were taken into consideration. Causes of such impacts were given and mainte[...]
4
80%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
PL Autorzy w telegraficznym skrócie podają dzieje komunikacji kolejowej w okolicach Nowego Sącza wykorzystując kroniki budowy poszczególnych linii kolejowych, materiały archiwalne byłej Południowej Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych w Krakowie oraz roczniki gazet krakowskich z lat 1850-1878. Ten refe[...]
DE Die Verfasser zeigen im Telegrammstil die Geschichte des Eisenbahnverkehrs in der Umgebung von Nowy Sacz, unter Ausnutzung der Aufbauchronike von einzelnen Eisenbahnstrecken, der Archivunterlagen der ehemaligen Eisenbahndirektion in Krakau, sowie der Jahrbücher von Krakaueren Zeitungen aus den Jahre[...]
5
80%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
PL Istniejące obecnie połączenie kolejowe Krakowa z Nowym Sączem i z Zakopanem nie spełnia oczekiwań pasażerów. Rozwiązaniem może być dobudowa nowego, uzupełniającego odcinka linii i modernizacja istniejących. Wymaga to pilnego podjęcia działań, które w konsekwencji doprowadzą do uatrakcyjnienia kolejo[...]
DE Der gegenwartig bestehende Eisenbahnuerbindung von Krakau mit Nowy Sacz und Zakopane erfüllt nicht die Erwartungen von Fahrgästen. Eine Lösung kann der Anbau des neuen Erganzungsabschnittes und die Modernisierung der bestehenden Streckenabschnitten bilden. Es fordert die eiligen Handlungen, die in d[...]
6
80%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
PL Istniejące obecnie połączenie kolejowe Krakowa z Nowym Sączem i z Zakopanem nie spełnia oczekiwań pasażerów. Rozwiązaniem może być dobudowa nowego, uzupełniającego odcinka linii i modernizacja istniejących. Wymaga to pilnego podjęcia działań, które w konsekwencji doprowadzą do uatrakcyjnienia kolejo[...]
EN Existing at present railway connection from Kraków to Nowy Sącz and Zakopane do not fulfil passengers' expectations. The solutions could be the construction of the new additional section of the line and modernisation of existing ones. It demands the urgent activities that bring up the market value [...]
7
80%
Problemy Ekonomiki Transportu
2000 nr 2 93-96
8
80%
Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej / Politechnika Poznańska
2007 Nr 3 297-308
PL Niniejszy referat przedstawia negatywne działanie procesów wysadzinowych na różne elementy konstrukcji ziemnej linii kolejowej, których skutkiem są awarie tych linii lub wyraźne ograniczenie założonych możliwości eksploatacyjnych. Przedstawione przykłady pokazują sytuacje, w jakich zjawisko to miało[...]
9
80%
Logistyka
2007 nr 3 CD-CD
PL Przedstawiono charakterystykę techniczną lokomotywy spalinowej serii SU46 z przekładnią elektryczną pierwszej generacji, produkowaną w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Lokomotywy tej serii są przeznaczone do obsługi ruchu pociągów pasażerskich i towarowych na liniach drugorzędnych. Linia ko[...]
EN There is presented characteristics of technical locomotive of exhaust series with electric transmission of first generation SU46,producted in the 70'sof the last centuriey. The locomotives of these series are assigned for the service of movement of passenger trains and on secondary lines freight. A [...]
10
80%
Geodezja / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
PL W pracy przedstawiono zasady wykorzystania klasycznych i satelitarnych technik pomiarowych do zakładania precyzyjnych osnów geodezyjnych na szlakach i stacjach kolejowych. Przyjęto, że osnowę taką tworzą na ogół pary punktów sieci podstawowej wyznaczane metodą klasyczną GPS i łączące je ciągi poligo[...]
EN The paper presents guidelines for application of classical and satellite geodetic techniques to establishment of precise control networks for railway stations and tracks. It was assumed, that in general case such control consists of pairs of reference points positioned by static GPS and of classical[...]
11
80%
Wiadomości Projektanta Budownictwa
2012 nr 2 5--6
12
80%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Podjęciu działań, mających na celu przygotowanie podsystemu energia linii magistralnych do funkcjonowania w sieci kolei transeuropejskich, powinno towarzyszyć dążenie do zapewnienia efektywnego i niezawodnego zasilania elektroenergetycznego linii kolejowej. Realizacja tak sformułowanych zasad dokony[...]
13
80%
Przegląd Komunalny
2000 nr 10 27
PL Usytuowanie drzew i krzewów w sąsiedztwie linii kolejowych może mieć miejsce tylko w odległości nie zakłócającej działania urządzeń do eksploatacji tych linii, a także nie powodującej zagrożenia bezpieczeństwa i prawidłowego ruchu kolejowego.
14
80%
Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej / Politechnika Poznańska
2015 Nr 19 227--235
PL W opracowaniu opisano zakres uszkodzeń trój przęsło wego żelbetowego wiaduktu drogowego nad linią kolejową relacji Jelenia Góra - Szklarska Poręba. Opisano najistotniejsze szczegóły zrealizowanego projektu zabezpieczenia wiaduktu przed katastrofą ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczenia przed sp[...]
EN Paper describes the construction and scopes on damages of the three span viaduct made of reinforced concrete, which is located over railway between Jelenia Góra and Szklarska Poręba in city of Piechowice. Paper presents designed construction designed for protection the rail traffic under the viaduct[...]
15
80%
Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej / Politechnika Poznańska
2015 Nr 20 25--43
PL W pracy przedstawiono zarys historii Średzkiej Kolei Powiatowej będącej przykładem linii kolejowej znaczenia lokalnego. Budowa tego typu połączeń kolejowych przypadła na koniec XIX i początek XX wieku i cechowała się największą intensywnością na ziemiach polskich ówczesnego zaboru pruskiego. Koleje [...]
EN The paper presents a brief history of the Środa District Railway being an example of the importance of the local railway line. The construction of this type of rail fell at the end of the nineteenth and early twentieth century was characterized by the highest intensity on the Polish territories then[...]
16
80%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2014 Nr 26 21--41
PL Celem artykułu jest przedstawienie kosztów i korzyści realizacji koncepcji przedłużenia linii kolejowej Wysoka Kamieńska – Kamień Pomorski dalej do Dziwnowa. W artykule porównano obsługę transportową do Dziwnowa, uwzględniając stan obecny i możliwy po uruchomieniu rozważanego odcinka. Przedstawiono [...]
EN The purpose of this article is to present the costs and benefits of the implementation of the concept of extending the railway line Wysoka Kamienska – Kamien Pomorski continue to Dziwnow. The article compares the transport service to Dziwnow taking into account the current state and possible conside[...]
17
80%
Wiadomości Projektanta Budownictwa
2006 nr 9 15--17
18
80%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2000 nr 13 229-234
PL W artykule rozważano ruch wagonu motorowego na nierównych torach Republiki Litewskiej. Przedstawiono przestrzenny model dynamiczny wagonu motorowego. Model ten składa się z elementów dyskretnych o nieliniowych charakterystykach. Dynamiczne obciążenia łożysk uzyskano w funkcji rozstawu szyn oraz pręd[...]
EN In the article the motion of the motorailer on uneven railways path of the Lithuanian Republic is considered. The three dimensional dynamie model of the motorailer is shown. The dynamic model is composed of discrete elements part of which have nonlinear characteristics. The dynamic loads of bearings[...]
19
80%
Przegląd Komunikacyjny
2012 Nr 3 32-37
PL Uwarunkowania techniczno-eksploatacyjne przewozów kolejowych na styku linii szerokotorowej (LHS) z liniami normalnotorowymi w rejonie skrzyżowania głównych europejskich linii kolejowych północ - południe i zachód - wschód w Górnośląskim Węźle Kolejowym. Przesłanki dostosowania układów torowych stacj[...]
EN Technical and operational conditions of rail transport on the joint of wide track (LHS) and normal track on the crossing of main European railway lines north - south and west - east located in the Upper Silesia junction station. Prerequisites to use track systems of reloading stations on the joint o[...]
20
80%
Przegląd Komunikacyjny
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last