Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 11
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  linia długa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Elektrotechniczny
2010 R. 86, nr 12 325-330
PL Zagadnienie impedancji wejściowej linii długiej ma ogromne znaczenie w analizie obwodów o parametrach rozłożonych. Impedancja wejściowa linii jest impedancją skupioną zespoloną taką, że od strony zacisków wejściowych można nią zastąpić linię długą wraz z dowolnym obciążeniem. Analiza częstotliwościo[...]
EN The question of input impedance of a long line has great significance for the analysis of circuits with distributed parameters. Input impedance of a line is the impedance concentrated, combined and such, that from the input terminals it’s possible to replace with it the long line along with any load[...]
2
100%
Prace Naukowe Instytutu Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Rezystancja połączenia nadprzewodnika z obwodem normalnym jest jednym z najważniejszych czynników decydujących o właściwościach silno-prądowych nadprzewodników wysokotemperaturowych. Jednoznaczne określenie właściwości połączenia jest możliwe dzięki wprowadzeniu pojęcia rezystywności powierzchniowej[...]
EN A resistance of metal-superconductor junction is one of the most important parameters, which decide on the high-current properties of the high-temperature superconductors. The unambiguous determination of the junction properties is possible with a notion of the surface resistivity of the contact. Th[...]
3
100%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2016 No. 85 173--185
PL W artykule przedstawiono przykłady zastosowania programu LTspice w analizie obwodów zawierających linie długie. Jeden z przykładów dotyczy analizy obwodu z linią długą stratną w stanie ustalonym, a drugi – analizy obwodu z linią długą bezstratną w stanie nieustalonym. W przykładach zaprezentowano ró[...]
EN The article presents examples of LTspice application in the analysis of circuits containing transmission lines. One of the examples concerns the analysis of a circuit with lossy transmission line in steady state. The other example concerns the analysis of a circuit with lossless transmission line in[...]
4
100%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2015 No. 81 39--47
PL W pracy przedstawiono algorytm rozwiązania równań telegrafistów dla linii długiej niejednorodnej z automatycznym doborem kroku całkowania. Algorytm ten jest połączeniem metody różnic skończonych z półjawną metodą ESDIRK (Kennedy, C.A. - Carpenter, M.H.) zastosowaną do rozwiązywania bardzo rzadkiego [...]
EN In this work an algorithm for solution of telegraph equations for a heterogeneous long line with an automatic selection of an integration step was presented. The proposed algorithm is a combination of a finite difference method with a half-explicit ESDIRK (Kennedy, C.A. - Carpenter, M.H.) method app[...]
5
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2013 R. 89, nr 7 161--163
PL W oparciu o teorię linii długiej w artykule przedstawiono metodę lokalizacji miejsca uszkodzenia oraz wyznaczania impedancji upływu kabla koncentrycznego polegającą na pomiarze napięcia i prądu na początku kabla oraz napięcia na jego rozwartym końcu. Weryfikacja eksperymentalna została przeprowadzon[...]
EN On the basis of transmission line theory, this article describes the method of locating the fault and determining the values of leakage impedance of a coaxial cable based on measurement of voltage and current at the beginning of the cable and voltage at the end of an open cable. Experimental verific[...]
6
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2010 R. 86, nr 6 228-231
PL Przystępując do budowy fizycznego modelu linii długiej trzeba odpowiedzieć sobie na następujące pytania: jakiego typu ma być czwórnik przedstawiający sekcję elementarną linii, czy ten czwórnik ma zawierać parametry jednostkowe na 1 km, czy przeliczone na inną jednostkę długości (np. 1 m , 10 km) – c[...]
EN Attempting to build long line physical model one must answer following questions: What type of four terminal network representing elementary section should be used? Should this four terminal network include single unit parameters in 1 kilometer section or be recalculated in different units of length[...]
7
75%
Prace Naukowe Politechniki Śląskiej. Elektryka
2012 z. 2 19--28
PL W artykule przedstawiono możliwości środowiska Mathcad, pozwalające na stworzenie prostych modeli linii długiej. Omówiono dwa modele: dyskretny oparty na modelu obwodowym linii traktowanej jako układ czwórników typu Γ, oraz model nazwany ciągłym implementującym rozwiązanie równań telegrafistów w prz[...]
EN The article presents the possibilities of the Mathcad environment which allow to create simple models of transmission lines. Two models are discussed: the discrete model based on the circumferential model of line treated as a system of L-type four-terminal networks and the model called continuous wh[...]
8
63%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule opisano nową metodę wyznaczania przepięć , które w długich uziomach wywołują udarowe prądy piorunowe Uziom traktowany jest jak linia długa. Do rozwiązania zagadnienia zastosowano podejście czasowe a nie jak dotąd częstotliwościowe. W rozważaniach pojawia się operator różniczkowania rzędu [...]
EN In the article a new method for calculating the overvoltages in transmission lines is described. In earth electrodes (treated as a transmission lines) the overvoltages are caused by lightning surge currents. To solve the problem the time domain method has been applied instead of frequency domain us[...]
9
63%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule omówiono zjawisko rozchodzenia się zakłócenia wywołanego przez wyładowanie atmosferyczne (impuls typu surge). Uderzenie pioruna zamodelowano jako impuls prądowy wstrzyknięty do losowo wybranego miejsca linii długiej. Rozwiązanie w dziedzinie czasu uzyskano za pomocą metody FDTD. Zbadano k[...]
EN This paper deals with surge phenomena on transmission lines. The attack of lightning stroke is considered, so the source of surge phenomena is modelled like an injected current wave at random place on the transmission line. The problem is solved in time domain using the FDTD method. Several configur[...]
10
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2017 R. 93, nr 7 136--139
PL W artykule na operatorowym równaniu różniczkowym jednorodnej linii długiej dokonano przekształcenia digitalizującego otrzymując filtr cyfrowy – model linii. Filtry cyfrowe modelu nie są filtrami typu wymiernego. Są to mianowicie filtry pierwiastkowe i wykładniczo–pierwiastkowe. Artykuł idzie jednak [...]
EN In the article differential operator equation of the homogenous transmission line has been digitally converted to give digital filter – transmission line model. These models aren’t rational type of filters, in fact they are root and exponential–root filters. This article goes further and deals with [...]
11
51%
Przegląd Elektrotechniczny
2015 R. 91, nr 3 149-151
PL W artykule sformułowano wstępne wyniki dotyczące podstaw teorii przesyłu energii przez stratną, jednorodną linię długą w dziedzinie czasu dyskretnego. Użyto do tego celu specjalnych, osobliwych filtrów cyfrowych typu EXP, pierwiastek i filtrów hiperbolicznych. Za pomocą tych filtrów zdefiniowano czy[...]
EN In the article a preliminary results about the basic theory of energy transmission through a lossy homogeneous transmission line in the discrete time domain is presented. For this purpose special, peculiar type of EXP digital filters, elemental filters and hyperbolic filters were used. These filters[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last