Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 47
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  lingwistyka komputerowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Studia Informatica
PL W artykule opisano komputerową implementacją słownika synaktyczno-generatywnego czasowników polskich. Podano krótki wstęp do problematyki lingwistyki komputerowej, przedstawiono opis słownika w postaci tradycyjnej, opisano organiację bazy danych zawierającej informaje o czasownikach. Określono notac[...]
EN In this articel e computer implementation of dictionary of Polish verbs is described. A short introduction to problems of computer linquistics is presented as well as description of dictionary in traditional form, description of dictionary in traditional form, description of database organization co[...]
2
100%
Informatyka
1998 nr 5 11-17
PL Komputerowe programy do wspomagania nauki języków obcych pojawiają się od kilku lat na rynkach światowych jak grzyby po deszczu. Użytkownicy prywatni i instytucje kuszeni są nadzieją, iż za pomocą komputera zyskanie tej trudnej, a nieodzownej, umiejętności może być przyjemniejsze, łatwiejsze i wydaj[...]
3
88%
Journal of Applied Computer Science
EN This paper describes a statistical method that can be used to compare two languages and obtain an objective measure of their similarity. It uses D-M Soundex algorithm to match similarly sounding words in two given texts. Texts in Slavonic languages are used to verify the method and to provide simila[...]
4
75%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Tematyka artykułu dotyczy zagadnień związanych z komputerową symulacją procesów zachodzących podczas ewolucji języków naturalnych. Obszarem zainteresowań jest fenomen pojawienia się komunikacji językowej w społecznościach pierwotnie prelingwistycznych. Przeprowadzone przez autorów symulacje komputer[...]
EN The topic of the paper is about the computer simulations of processes that take place during the natural language evolution. The area of interest is the phenomenon of emergence of language communication in primary pre-linguistic societies. The computer simulations which were conducted by the authors[...]
5
75%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W artykule rozważono wykorzystanie technik symulacji komputerowej na potrzeby badania zjawisk związanych z ewolucją języków naturalnych. W stworzonym systemie symulacyjnym udało się odwzorować zjawiska związane ze spontanicznym powstawaniem nowych języków poprzez ewolucje języków już istniejących. O[...]
EN The paper discusses how computer simulation techniques can be utilized for the purpose of examining the phenomena related to the natural evolution of languages. A simulation system was designed that enables the mapping of phenomena related to spontaneous creation of new languages by the evolution of[...]
6
75%
Pomiary Automatyka Robotyka
2011 R. 15, nr 12 232-235
PL Tematyka artykułu dotyczy zagadnień związanych z automatyzacją przekładu między językami naturalnymi. Jakość pracy współczesnych systemów komputerowego przekładu pozostawia wciąż bardzo wiele do życzenia. W artykule zamieszczono propozycję działań, które powinny przyczynić się do istotnego podniesie[...]
EN The paper discusses issues of machine translation between natural languages. The quality of contemporary machine translation systems is still relatively low and below users' expectations. In the paper we present some suggestions of activities that could result in raising the quality of machine trans[...]
7
75%
Control and Cybernetics
EN High-quality machine translation between human languages has for a long time been an unattainable dream for many computer scientists involved in this fascinating and interdisciplinary field of application of computers. The quite recently developed example-based machine translation technique seems to[...]
8
75%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W artykule rozważono zagadnienia związane z automatyczną klasyfikacją języków naturalnych. Na przykładzie analizy systemów zaimków osobowych wybranych języków zaproponowano wykorzystanie systemu kodowania binarnego w celu uzyskania obiektywnej liczbowej miary stopnia wzajemnego podobieństwa języków.[...]
EN The paper discusses issues related to the automatic classification of natural languages. Taking an analysis of personal pronoun systems of selected languages as an example, we propose to use the system of binary coding to obtain an objective numerical measure of mutual similarity of languages. The p[...]
9
75%
Kwartalnik Elektroniki i Telekomunikacji
PL Opracowanie programów komputerowych, które byłyby w stanie dokonywać automatycznych przekładów pomiędzy naturalnymi językami było od wielu lat niedościgłym celem wielu ośrodków badawczych. Również pomyślne rozwiązanie tego problemu posiadałoby poważne skutki natury politycznej, socjologicznej i nauk[...]
EN Automatic translation between human languages called also machine translation MT is a long-term scientific dream of enormous social, political, and scientific importance. Machine translation was also one of the earliest applications suggested for digital computers, but turning this dream into realit[...]
10
75%
Journal of Applied Computer Science
EN High-quality machine translation between human languages has for a long time been an unattainable dream for many computer scientists involved in this fascinating and interdisciplinary field of the application of computers. The developed quite recently example-based machine translation technique seem[...]
11
75%
Informatyka Teoretyczna i Stosowana
PL W artykule przedstawiono próbę przeprowadzenia symulacji procesu wymierania języków o niewielkiej liczbie użytkowników. Proces taki jest obecnie obserwowany na świecie i zdaje się w ostatnich czasach mocno przybierać na intensywności. Symulacje przeprowadzono w wirtualnym świecie języków, skonstruow[...]
EN The topic of the paper is a trial of simulating the process of perishing of small languages. Nowadays such process is observed in the world and it is getting more and more intensive. The computer simulations were conducted in the artificial world of languages that was organised in a two dimensional [...]
12
75%
Informatyka Teoretyczna i Stosowana
PL Tematem artykułu jest translacja automatyczna, czyli dziedzina informatyki stosowanej, której celem jest wypracowanie metod automatycznego przekładu pomiędzy językami naturalnymi. W latach dziwięćdziesiątych pojawiły się alternatywne podejścia w translacji automatycznej, które bazują na tłumaczeniu [...]
EN The topic of the article is machine translation that is a discipline of applied computer science the purpose of which is to deliver methods of computer translation between natural languages. In the 90s there appeared the new alternative approaches to machine translation that are mostly based on the [...]
13
75%
Informatyka Teoretyczna i Stosowana
2006 R. 6, nr 10 193-202
PL W artykule zaproponowano nowe podejście do zagadnienia konstrukcji systemów translacji automatycznej. Bezpośrednią motywacją do jego napisania było spostrzeżenie, że pomimo wielu lat badań w pełni automatyczne systemy komputerowego przekładu wciąż nie spełniają oczekiwań, jakie przed nimi stawiają u[...]
EN The paper is a proposal of new approach to machine translation systems. The main reason for having written the paper was the observation stating that despite many years of very intensive scientific effort in the field of machine translation the quality of fully automatic translation systems is still[...]
14
75%
Informatyka Teoretyczna i Stosowana
2006 R. 6, nr 10 215-224
PL Artykuł stanowi wprowadzenie do metody tłumaczenia komputerowego opartej na przykładach. Metoda ta staje się obecnie coraz poważniej traktowaną alternatywą wobec tradycyjnych metod automatycznej translacji opartych na regułach. Jej główną zaletą jest fakt polegający na tym, że tłumaczenie nic jest d[...]
EN The paper is the introduction to the field of example-based machine translation systems. Now example-based machine translation is getting a serious alternative to other existing methods of machine translation that are based on the set of predetermined rules. In the example-based machine translation [...]
15
75%
Informatyka Teoretyczna i Stosowana
2006 R. 6, nr 10 233-241
PL Opisano przykładowe narzędzia informatyczne, których celem jest wspomaganie pracy lingwistów, filologów, tłumaczy oraz osób uczących się języków obcych. Do rozważanych narzędzi informatycznych należą generatory form fleksyjnych czasowników, rzeczowników i przymiotników oraz programy, które służą do [...]
EN The paper is the proposition of computer programs the purpose of which is to support linguists, philologists, translators, and persons learning foreign languages in their activities. These computer programs are generators of flexion forms of verbs, nouns, and adjectives and also programs that allow [...]
16
75%
Informatyka Teoretyczna i Stosowana
PL Artykuł stanowi nowatorską propozycję zastosowania sztucznych sieci neuronowych typu Kohonena w badaniach lingwistycznych. Zaproponowano wykorzystanie sieci neuronowych Kohonena do automatycznej klasyfikacji wzorców koniugacyjnych czasowników wybranych języków świata. Jak wykazały badania, sieć Koho[...]
EN The paper constitutes a novel proposition of implementation of Kohonen artificial neural networks in the field of linguistic research. It was proposed to use Kohonen neural networks to the automatic classification of conjugation patterns of verbs for selected natural languages. As it was proved by e[...]
17
75%
Studia Informatica
PL Translacja automatyczna jest dziedziną zastosowań informatyki dostarczającą wiedzy o tym, jak programować komputery, aby były w stanie dokonywać automatycznych przekładów pomiędzy językami naturalnymi. Pomimo prawie pół wieku badań nad translacją automatyczną zadanie to jest jeszcze dalekie od w peł[...]
EN Machine translation is a branch of computer-science the aim of which is to develop computer programs that would be able to translate between human languages. High-quality fully-automatic machine translation has for a long time been a purpose of an intensive scientific effort. After over 50 years of [...]
18
75%
Folia Societatis Scientiarum Lublinensis
2002 vol. 11 117-134
PL Translacja automatyczna jest dziedziną nauki dostarczająca wiedzy o tym,jak programować komputery, aby były w stanie dokonywać automatycznych przekładów pomiędzy językami naturalnymi Translacja automatyczna jest inerdyscyplinarną dziedziną, nauki, łączącą wiedzę z takich dziedzin, jak informatyka, j[...]
EN High - quality machine translation between human languages has for a long time been an unattainable dream for many computer scientists involvet in this fascinating and interdisciplinary field of the aplication of computers. The developed quite recently example - based machine translation technique [...]
19
75%
Image Processing & Communications
EN High-quality machine translation between human languages has for a long time been an unattainable dream for many computer scientists involved in this fascinating and interdisciplinary field of the application of computers. The developed quite recently example-based machine translation technique seem[...]
20
75%
Elektrotechnika i Elektronika
2004 T. 23, z. 2 105-118
PL Artykuł został poświęcony zagadnieniom związanym z zastosowaniem algorytmów ewolucyjnych w lingwistyce komputerowej. Spośród nauk zaliczanych tradycyjnie do grupy nauk humanistycznych lingwistyka uważana jest coraz częściej za naukę ścisłą. W związku z powyższym coraz częściej w lingwistyce wykorzys[...]
EN Nowadays artificial evolutionary algorithms are thoroughly established computational technique that is broadly used for finding the solutions of many optimisation problems. The technique of evolutionary algorithms was primarily inspired by the discoveries made in the field of biological sciences. Af[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last