Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 43
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  limit state
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of KONES
EN In the majority of transport systems, they use the exploiting strategies where the use of oil is calculated in accordance to the following criteria: -the distance in kilometres travelled, -the time of engine work, -petrol used by an engine. When the value of one of the above criteria is reached, oil[...]
2
100%
Studia Geotechnica et Mechanica
EN Bearing capacity of the working platform for heavy tracks was analysed using Distinct Layout Optimization (DLO) method. The platform layer constructed from cohesionless soils is resting on weak cohesive subgrade. Different thickness of the platform, its effective angle of internal friction and undra[...]
3
100%
Prace Instytutu Badawczego Dróg i Mostów
1998 nr 1-2 7-41
PL W pracy przedstawiono podstawowe zasady metody stanów granicznych w odniesieniu do konstrukcji mostów betonowych. Podano ogólne zasady projektowania oraz właściwości materiałów w ujęciu Eurokodu 2. Omówione zostały zasady projektowania przekrojów normalnych w mostach żelbetowych i sprężonych oraz wy[...]
EN The work presents basic pronciples of the limit state method with reference to concrete bridge structures. General design rules and material characteristic as Eurocode 2 presents are given. Structural design principles for normal section of concrete and prestressed bridges as well as structural desi[...]
4
75%
Górnictwo i Geologia
2012 T. 7, z. 1 179-186
PL Na podstawie wyników obliczeń numerycznych zbadano możliwość wystąpienia stanu granicznego w górotworze, w sąsiedztwie płytkich wyrobisk porudnych. Stan graniczny określony został przy wykorzystaniu odkształceniowego warunku stanu granicznego, zaproponowanego przez M. Kwaśniewskiego (2010).
EN On the base of numerical calculation possibility of occurrence of critical state of strain has been examined in rock mass in the vicinity of shallow ore excavation. Limiting state has been determined by strain-based failure criterion elaborated by M. Kwasniewski (2010) and this state has been compar[...]
5
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Budownictwo
6
75%
Prace Instytutu Lotnictwa
2011 Nr 8 (217) 14--34
PL Praca przedstawia implementację teorii Własowa do opisu własności prętów cienkościennych otwartych w stanie granicznym plastycznym. W szczególności zajęto się konstruowaniem rozkładów naprężeń normalnych i stycznych w przegubach plastycznych. Rozważania pokazują, iż teoria Własowa stanowi idealne na[...]
EN The purpose of the paper is to explore the potential applications of the Vlasov theory to description of limit states of thin-walled beam sections. This study addresses static aspects only. The diagrams of stresses in the elastic range (predicted in accordance with the Vlasov theory) are utilised to[...]
7
75%
Logistyka
PL W artykule dokonano analizy możliwości wykorzystania nowego kryterium do oceny stanu granicznego silnika spalinowego o zapłonie samoczynnym. Zaproponowane kryterium poszerza możliwości decydenta odnośnie wyboru właściwego – optymalnego kryterium, na etapie oceny stanu granicznego silnika – samochodu[...]
EN This article analyzes the possibilities of using a new criterion to assess the state border of the internal combustion engine. The proposed criterion widest the opportunities of decision maker for choosing the right/ the best criterion for the evaluation of the limit state of engine/car. The paper p[...]
8
63%
Scientific Problems of Machines Operation and Maintenance
PL W pracy przedstawiono zarys probabilistycznej metody wyznaczania trwałości zmęczeniowej elementu konstrukcji z wykorzystaniem wzoru Parisa dla m = 2 i funkcji gęstości czasu przekraczania stanu granicznego (dopuszczalnego). W niniejszym artykule przedstawiona została również metoda wyznaczania trwał[...]
EN The paper presents the outline of a probabilistic method for determining the fatigue limit of an element of construction with the use of the Paris formula for m = 2 and the density function of time of the limit state exceedance. This article presents also the method for determining the fatigue limit[...]
9
63%
Scientific Problems of Machines Operation and Maintenance
PL W artykule przedstawiono sposób określenia eksploatacyjnej niezawodności urządzenia w warunkach działania destrukcyjnych procesów powodujących zmiany wartości parametrów diagnostycznych. Przyjęto, że wśród parametrów diagnostycznych, określających stan techniczny urządzenia, istnieje parametr dominu[...]
EN The article presents the way of determining the operational reliability of a device under conditions of destructive processes leading to the change of value of diagnostic parameters. It was assumed that, among diagnostic parameters determining the technical state of a device, there is a dominant par[...]
10
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL W artykule przedstawiono zasady sprawdzania stanów granicznych projektowanych budowli według Eurokodu 7 z uwzględnieniem oddziaływań wynikających z obecności lub przepływu w podłożu wody podziemnej. Wymagania normowe zastosowano do obliczeń projektowych budynku podpiwniczonego sprawdzając możliwość [...]
EN The paper presents the principles and rules of Eurocode 7 required for the verification of the design structures considering the hydraulic failure. Eurocode 7 requirements were applied in the design of two structures as follows: building with an underground basement and a concrete weir. Two limit st[...]
11
63%
Inżynieria i Budownictwo
2008 R. 64, nr 12 668-671
PL Przedstawiono wyniki analizy stanów granicznych nośności i użytkowalności pasów dolnych dźwigarów kablobetonowych typu KBOS. Elementy te stanowią konstrukcję nośną dużej liczby hal eksploatowanych w Polsce od ponad 50 lat.
EN The subject of the study is an analysis with regard to ultimate and servicealibity limit states of bottom flanges of prestressed KBOS type concrete girders. These elements comprise load-bearing structure of many halls exploited in Poland for over 50 years.
12
63%
Scientific Problems of Machines Operation and Maintenance
PL Bezpieczeństwo statku powietrznego jest jedną z najważniejszych charakterystyk eksploatacji mających bezpośredni wpływ na wskaźniki ekonomiczne. Z kolei duży wpływ na bezpieczeństwo ma niezawodność statku powietrznego. Troska o tę niezawodność jest jednocześnie troską o bezpieczeństwo. Ostateczna po[...]
EN Aircraft safety is one of the most important issues concerning their operation. Aircraft safety has a direct influence on economic indicators. In turn, aircraft safety depends on the reliability of an aircraft. Taking care of this reliability is equivalent to concern for safety. The reliability of a[...]
13
63%
Scientific Problems of Machines Operation and Maintenance
PL W ramach problematyki dotyczącej badania procesów zużywania się elementów konstrukcji w procesie eksploatacji można wyróżnić dwa kierunki. Pierwszy dotyczący wyjaśnienia fizyki zużywania, drugi - budowy modeli matematycznych opisujących przebieg narastania skutków zużywania. Niniejszy artykuł dotycz[...]
EN There are two trends concerning the examination of the wear processes of construction elements in the process of operation. The first trend concerns the physics of wear process, and the second trend concerns the construction of mathematical models describing the process of the increase in wear resul[...]
14
63%
Roczniki Inżynierii Budowlanej
2007 z. 7 9--12
EN The article contains calculations of the range of the limit state in the soil in interaction with the multi plate corrugated steel structure. For soil Coulomb-Mohr model and theory of elasticity for the corrugated steel structure in the numerical calculations are assumed.
15
63%
Materiały Budowlane
2016 nr 4 130--131
PL W artykule poddano analizie wpływ klasy betonu na pracę kablobetonowej belki głównej o wybranych parametrach. Ocena wpływu została dokonana wg określonych kryteriów. Zaostrzenie lub zmiana jednego z kryteriów może powodować pogorszenie lub poprawę innego z warunków. Najważniejszym kryterium w ocenie[...]
EN In the paper the influence of applied concrete class for selected parameters of prestressed main beam was analyzed. The impact assessment was made according to specified criteria. Exacerbation or changing one of the criteria may cause the deterioration or improvement of other conditions. The most im[...]
16
63%
Inżynieria i Budownictwo
2018 R. 74, nr 3 165--168
PL Przedstawiono sposób modelowania pomostu żelbetowego w mostach kratownicowych z jazdą dołem. Zwrócono uwagę na konieczność uwzględnienia zmiany sztywności płyty na skutek jej zarysowania. Na wybranym przykładzie mostu przedstawiono propozycję algorytmu obliczeniowego, w którym wykorzystano sposób ob[...]
EN The method of modeling the static work of the through trusses bridge with concrete deck were described. Attention was drawn to the necessity of modeling taking into account the change in stiffness of the plate due to its cracking, which in turn influences the change in cross-sectional forces in the [...]
17
63%
Dozór Techniczny
2004 z. 6 126--132
PL Termomechaniczny model procesu zestalania tworzywa podczas kalibrowania rury umożliwia wyznaczenie temperatury i naprężeń na grubości ścianki w funkcji czasu dla założonych warunków początkowych, brzegowych oraz właściwości termicznych tworzywa. Symulacja komputerowa ułatwia analizę stanu naprężenia[...]
18
63%
Przegląd Budowlany
2010 R. 81, nr 5 128-131
19
63%
Eksploatacja i Niezawodność
2009 nr 3 55-64
PL Proces rozwój techniki lotniczej można podzielić na dwa, wzajemnie zależne, obszary: pierwszy związany z systemami technicznymi zabudowanymi na pokładzie statków powietrznych, drugi natomiast związanym z procesami eksploatacyjnymi statków powietrznych, a w szczególności modyfikacją metod i sposobów [...]
EN The development of aeronautical engineering can be divided into two interdependent fi elds: the fi rst one is connected with technical systems which are built on board of aircrafts, the second one concerns aircraft operation processes, especially the modification of methods and ways of their realiza[...]
20
63%
Geoinżynieria : drogi, mosty, tunele
2009 nr 4 28-43
EN Surface and underground elements of engineering constructions are made with materials such as steel, iron, reinforced concrete or concrete, ceramic brick and wood. Each material has its durability, tens of times greater than the ground itself. Construction materials used for object formation have sp[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last