Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 22
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  limit analysis
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Engineering Transactions
EN The paper presents the results of numerical analyses of certain properties of plane stress discontinuity lines systems, which are specific for the Oyane condition, and do not appear when one assumes other yield conditions, such as Huber-Mises or Tresca conditions. The results have been obtained by [...]
2
88%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2019 Vol. 57 nr 1 115--126
EN The paper presents results of the preliminary strength design using the method of statically admissible discontinuous stress fields (SADSF) of two new and interesting thin-walled structures based on double-tee sections. Although these constructions are intended to carry torsion moment loads, all the[...]
3
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2012 R. 88, nr 9b 200-203
PL W maszynach do przeciskania rur istotną role odgrywa siła przecisku (jacking force). W artykule analizuje się tę siłę dla prostokątnego tunelu.
EN For the electrical control system of push pipe driving machine, the adjustment of jacking force is critical to balancing the resistance force and moving the pipe string forward. This force should be well under control so as to avoid both the collapse (active failure) and the blow-out (passive failur[...]
4
75%
Foundations of Civil and Environmental Engineering
2006 No. 7 201-213
EN Masonry arches arc efficient structural systems that have been used for centuries in important constructions. Since some of them have been sensitively affected by structural pathologies, it can be difficult for engineers to assess the remaining stability of the structure. The numerical simulation of[...]
5
75%
Engineering Transactions
EN In this part of the paper, the author presents a general concepts of algorithms of two program modules that integrate component fields around nodes into planar complex fields. The first module, the auxiliary one called module C, is used to construct the objects of incidence of the regions and the li[...]
6
75%
International Journal of Applied Mechanics and Engineering
EN The work presents the results of preliminary strength design of a thin-walled structure based on double-tee section loaded with a torsion moment. One of the solutions to this problem is considered, in which the torsional box is introduced in the central part. Then, one constructs a series of solutio[...]
7
75%
Górnictwo i Geoinżynieria
PL W pracy przedstawiono dotychczasowe metody uwzględniania niejednorodności ośrodka gruntowego w kinematycznej analizie stateczności zboczy w płaskim stanie odkształcenia. Zaprezentowano proponowany algorytm obliczeniowy uwzględniający uwarstwienia ośrodka gruntowego w uogólnionej Metodzie Elementów K[...]
EN Previous methods including the non-homogeneous soil in kinematic analysis of the stability of slopes are shown in the paper. The proposed computable algorithm including stratification of the soil in the generalized Kinematic Element Method is presented. The change of the critical high of the stratif[...]
8
75%
Mechanics and Mechanical Engineering
PL Przedstawiono aktualne możliwości kształtowania bardzo złożonych elementów konstrukcyjnych metodą statycznie dopuszczalnych, nieciągłych pól naprężeń /ang. SADSF/ - przy pomocy najnowszej wersji oprogramowania jej ujęcia aplikacyjnego Jak w każdym przypadku tego ujęcia, pola takie są konstruowane po[...]
EN Possibilities of current shape design of very complex structural elements are presented by the method of statically admissible discontinuous stress fields /SADSF/ with use of the most recent version of the tool software in its application approach. As in every case of this approach, such fields are [...]
9
75%
Mechanics and Mechanical Engineering
2000 Vol. 4, nr 2 139--148
EN The paper formulates a nonlinear model of physical properties of material, assuming its small strains. Based on strength hypothesis of stability of inner equilibrium the theoretical values of yield point and tensile strength have been determined for the material. The relationships obtained in the wo[...]
10
63%
Eksploatacja i Niezawodność
2010 nr 1 4-14
PL Praca przedstawia rezultaty projektowania metodą SADSF oraz wyniki liniowych analiz MES i szacowania trwałości zmęczeniowej metodą odkształceń lokalnych pasm rozciąganych z otworem w części centralnej. Podstawowym celem pracy jest potwierdzenie przydatności metody SADSF, która zakłada warunek wyrówn[...]
EN The paper presents the results of design, by the SADSF method, of tensioned strips with holes in the central part, and the results of linear FEM analyses. Estimation of fatigue life by local strain method is also presented. The essential aim of the work is to confirm the usefulness of the SADSF meth[...]
11
63%
Eksploatacja i Niezawodność
2009 nr 3 24-31
PL Praca przedstawia wyniki analiz sprężystych MES i szacowania trwałości zmęczeniowej rozciąganej tarczy prostokątnej osłabionej otworami. Odległości pomiędzy otworami wyznaczono metodą SADSF. Rozważono dwa przypadki, gdy otwory są rozłożone w rzędzie prostopadle do kierunku działania obciążenia oraz [...]
EN The paper presents the results of elastic FE analyses and estimations of fatigue life of a tensile rectangular plate weakened by the presence of holes. The distances between the holes were determined by means of the SADSF method. Two cases were considered: when the holes are arranged in a row perpen[...]
12
63%
Eksploatacja i Niezawodność
2007 nr 2 22-27
PL Praca przedstawia wyniki analiz MES sprężystych pól wytężenia w ramie samochodu ciężarowego, której wstępny kształt i wymiary otrzymano metodą statycznie dopuszczalnych nieciągłych pól naprężeń. Analizy te były prowadzone, ponieważ metoda ta jest w chwili obecnej właściwie jedynym narzędziem, które [...]
EN The method of statically admissible discontinuous stress fields (SADSF) has become the tool for strength shaping of similar significance as the finite element method (FEM) for analysis and dimensioning. The paper presents the results of analyses of elastic effort fields in complex truck frame struct[...]
13
63%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
PL W pracy rozpatrzono ustroje sztywno-plastyczne z losową wytrzymałością. Omówiono badania doświadczalne lokalnej granicy plastyczności stali konstrukcyjnej. Sformułowano racjonalną definicję losowego rozwiązania zupełnego zagadnienia nośności granicznej. Przedstawiono przykład obliczeń ramy portalowe[...]
EN Rigid-plastic structures with random strength are under consideration. Experimental investigations of local yield limit of structural are discussed. A consistent definition of random complete solution of plastic capacity problem is formulated. An example of portal frame analysis is presented. Relati[...]
14
63%
Archives of Mechanics
EN The paper deals with the nonlinear theory of thin shell structures in the presence of irregularities in geometry, deformation, material properties and loading. The irregular shell is modelled by a reference network being a union of piecewise smooth surfaces and space curves, with various fields sati[...]
15
63%
Civil and Environmental Engineering Reports
2015 No. 16 5--23
PL W pracy przedstawiono sposoby projektowania konstrukcji, które ze względu na swoją geometrię oraz topologię posiadają podwyższoną nośność, sztywność i bezpieczeństwo. Systemy takie nazwano geometrycznie (samo-) wzmacniającymi się. Zaproponowano optymalizacyjne modele matematyczne konstrukcji jako dy[...]
EN The paper considers some results of creating load-carrying composite systems that have uprated strength, rigidity and safety, and therefore are called geometrically (self-) hardening systems. The optimization mathematic models of structures as discrete mechanical systems withstanding dead load, mono[...]
16
63%
Eksploatacja i Niezawodność
2008 nr 3 12-21
PL Praca przedstawia wyniki kształtowania metodami nośności granicznej oraz przybliżonych analiz sprężystych MES i numerycznych badań zmęczeniowych, spawanego połączenia nakładkowego blach, które wykonane w sposób tradycyjny ma wysoki współczynnik koncentracji naprężenia i niską trwałość zmęczeniową. N[...]
EN The paper presents the results of application of the limit analysis methods, approximate elastic analyses FEM and numerical fatigue investigations to overlapping weldments in sheet-metal plates. When made with the use of traditional methods, these weldments exhibit high concentration of stresses and[...]
17
63%
Engineering Transactions
EN The paper presents the results of analyses of elastic properties of thin-walled structures designed by means of the SADSF method, carried out in order to confirm its practical usefulness. The SADSF method makes it possible without applying any iterative correction procedures - to effectively solve t[...]
18
63%
Computer Assisted Methods in Engineering and Science
2017 Vol. 24, no. 4 225--238
EN This paper considers results of an analysis of self-hardening systems (SHS), i.e. load-carrying systemswith improved strength and rigidity. The indicated structural features can be only found if geometricalnonlinearity is taken into consideration. Material deforming diagrams can be non-monotonic and[...]
19
63%
Journal of Machine Construction and Maintenance. Problemy Eksploatacji
2018 no. 4 113--122
PL Praca przedstawia generalne wnioski z analiz sprężystych MES kilkudziesięciu konstrukcji cienkościennych, które zostały zaprojektowane z wykorzystaniem wersji aplikacyjnej metody statycznie dopuszczalnych nieciągłych pól naprężeń (SADSF). Otrzymane wnioski są prezentowane na przykładzie dwóch orygin[...]
EN This study presents general conclusions resulting from elastic FEM analyses of several dozen of thin-walled structures designed with the use of the application version of the method of statically admissible discontinuous stress fields (SADSF). The conclusions are illustrated with examples of two ori[...]
20
51%
Civil and Environmental Engineering Reports
2011 No. 7 19-34
PL W referacie zaproponowano modelowanie nośności granicznej zespolonych stalowobetonowych konstrukcji z poślizgiem. Przedstawiono analityczne podejście do obliczania nośności granicznej wielowarstwowych elementów i konstrukcji zespolonych z poślizgiem. Przeanalizowano współdziałanie warstw konstrukcji[...]
EN The paper proposes a modeling of the load carrying capacity of steel-concrete composite structures with slip. An analytical approach to the load carrying capacity calculation of multilayered composite elements and structures with slip is presented. The interaction of layers of composite beams and ba[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last