Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 27
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  lignin
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Physicochemical Problems of Mineral Processing
EN A new method is proposed for obtaining biocomposites based on a combination of silica and lignin precursors. Amorphous silica was produced by two methods: one based on hydrolysis and condensation of tetraethoxysilane (sol–gel method) and the other involving precipitation in a polar medium. Additiona[...]
2
88%
Przemysł Chemiczny
2003 T. 82, nr 8-9 1189-1191
3
88%
Drewno : prace naukowe, doniesienia, komunikaty
EN The aim of this study was to investigate the lignin composition and structure during Napier grass growth. Napier grass showed an increase in lignin, xylan, glucan content and a decrease in acetone extractives and ash content with its growth, while the content of cellulose and holocellulose reached t[...]
4
75%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Chemistry
EN Results of ESR measurements of the kraft pulp lignin during its oxidation with laccase and the properties of the bleached pulp are presented.
5
75%
Physicochemical Problems of Mineral Processing
EN Functional inorganic-organic hybrids were synthesized using as a precursor silica with the addition of an appropriate amount of lignin as components. Three types of silica were applied as the support: the commercial silicas Syloid 244 and Aerosil 200, and hydrated silica precipitated in a polar syst[...]
6
75%
Przegląd Papierniczy
2005 R. 61, nr 3 166-170
PL Ścieki z zakładów celulozowo-papierniczych charakteryzują się dużą toksycznością oraz wysokim wskaźnikiem chemicznego zapotrzebowania tlenu (ChZT), przez co stanowią poważne źródło zanieczyszczenia wód. Główną część zawartego w ściekach celulozowo-papierniczych materiału organicznego, odpowiedzialne[...]
EN Effluents from pulp and paper mills are highly toxic and have a high Chemical oxygen demand (COD). Naturally occurring wood extractives as lignin compounds are responsible for high COD. In the present study ozonation as means to degradation lignin compounds was investigated.
7
75%
Elastomery
PL W przedstawionej pracy opisano badania nad zastosowaniem lignosulfonianu wapnia w mieszankach gumowych używanych do powlekania kordów. Dostępny w handlu lignosulfonian Borrement CA120 był testowany jako zamiennik sadzy, kauczuku lub obu tych składników w zakresie od 0 do 30% w stosowanych w przemyśl[...]
EN In the present work research conceming the application of calcium lignosulfonate in NR/SBR rubber blends used to coating cords is reported. Commercially available lignosulfonate Borrement CA120 was testedas replacement of carbon black, rubber and the both ofthese components in rangę from O to 30% in[...]
8
75%
Przemysł Chemiczny
2018 T. 97, nr 12 2026--2036
PL Opisano aktualny stan wiedzy i prace, jakie są prowadzone w Zakładzie Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej, poświęcone wytwarzaniu zaawansowanych materiałów z udziałem substancji pochodzenia naturalnego, takich jak lignina, chityna i szkielety gąbek morskich. Wskazano kierunki wykorzystan[...]
EN A review, with 107 refs., of selected bio-based materials (lignin, chitin, skeletons of marine sponges), their properties as well as possibilities for their practical use.
9
75%
Przemysł Chemiczny
2018 T. 97, nr 12 2162--2165
PL Przedstawiono wyniki badań zmian zachodzących w strukturze ligniny pozyskanej z osadek kukurydzy pod wpływem procesu fermentacji metanowej. Najmniejsze zmiany spowodował proces ekstruzji, największe obróbka alkaliczna, która przyczyniła się do prawie całkowitej delignifikacji surowca. Obróbka wstępn[...]
EN Maize residues were disintegrated and (i) treated with dild. H₂SO₄ and NaOH to hydrolyze the cellulose and heated in aq. suspension at 100°C for 3 h or (ii) extruded at 110°C and 140-160°C. The raw material prepd. was fermented by using MeH bacteria without any prodn. of biogas. The fermentation pro[...]
10
75%
Polish Journal of Chemical Technology
EN The dissolution of corn stover in alkaline solvent system composed of NaOH-H2O2 was reported and the separation of its ingredients combined with acid precipitation, ethanol extraction was proposed. It is proven that the residual after alkali solvent was cellulose, the filtrate by the acid precipitat[...]
11
63%
Ecological Chemistry and Engineering. S
PL Opisano mutagenezę anamorficznego grzyba Bjerkandera adusta CCBAS 930 uzdolnionego do dekoloryzacji i biodegradacji ligniny poprodukcyjnej przy udziale zewnątrzkomórkowej peroksydazy. Wyizolowano 7 mutantów, z których 6 odznaczało się skróceniem czasu dekoloryzacji modelowych roztworów ligniny poprz[...]
EN The paper describes the mutagenesis of the anamorphic fungus Bjerkandera adusta CCBAS 930 capable of decolorization and biodegradation of post-production lignin with participation of extracellular peroxidase. Seven mutants were isolated, out which 6 were characterized by shortened time of decoloriza[...]
12
63%
Prace Naukowe Instytutu Technologii Organicznej i Tworzyw Sztucznych Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
13
63%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
PL Badano adsorpcję na alkalitioligninie (AT-ligninie) wybranych barwników włókienniczych i kosmetycznych (z ich roztworów), mianowicie: błękitu anilanowego GRL, żółcieni anilanowej RL, błękitu kwasowego turkusowego A, błękitu helionowego turkusowego FGLL oraz błękitu trypanu. Określono optymalne (dla [...]
EN The adsorption of selected textile and cosmetic dyes (Basic Blue 41, Basic Orange 66, Direct Blue 14, Acid Blue 7 and Direct Blue 86) on AT-lignin was investigated. The optimum initial dyes concentration and percentage yieId, as well as isotherms of adsorption were determinated. The yield was equal [...]
14
63%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2012 Nr 6B (96) 191--196
PL Celem badań było sprawdzenie możliwości zastosowania ozonu i procesów pogłębionego utleniania (AOP) do degradacji i usunięcia związków ligninowych z roztworów wodnych oraz określenie wymaganej dawki ozonu. Ponadto przeprowadzono badania wpływu pogłębionego utleniania na dalszą biologiczną destrukcję[...]
EN The possible use of ozone and advanced oxidation processes (AOP) to degrade and eliminate lignin compounds from aqueous solutions, and the determination of the required ozone dose are the primary objectives of this study. The influence of the oxidation methods on the subsequent biological decomposit[...]
15
63%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2014 Nr 7 269--273
PL Rośliny uprawne, biomasa pożniwna, odpady z produkcji rolniczej, bogate w substancje lignocelulozowe, są obiecującym surowcem do produkcji biogazu. Ograniczona podatność masy lignocelulozowej na biodegradację wymaga działań zwiększających biodostępność. Stosowane są różne techniki wstępnej obróbki w[...]
EN Crops, stubble biomass, waste from agricultural production, rich in lignocellulosic materials, are a promising feedstock for biogas production. Low biodegradation potential of lignocellulosic substrates requires treatment processes to enhance bioavailability. Various pretreatment methods are used: m[...]
16
63%
Polimery
2014 T. 59, nr 6 477--481
PL Stosując poliol z oleju talowego (TOP) oraz ligninę ze słomy pszenicznej jako napełniacz otrzymano sztywne pianki poliuretanowe (PUR) o gęstości pozornej 45—60 kg/msub>3. Wyznaczono właściwości mechaniczne, stabilność wymiarową, chłonność wody oraz współczynnik przewodzenia ciepła przygotowany[...]
EN Rigid polyurethane (PUR) foams with the apparent density in the range of 45—60 kg/m 3 were produced from tall oil polyol (TOP) and organosolv wheat straw lignin as filler. PUR foams were filled with lignin in the amount of 0—6.3 wt %. Mechanical properties, dimensional stability, water ab[...]
17
63%
Przemysł Chemiczny
2017 T. 96, nr 1 133--138
PL W ostatnich latach w efektywny i zintensyfikowany sposób rozwijana jest tematyka związana z syntezą zaawansowanych, wielofunkcjonalnych układów hybrydowych, m.in. na bazie polimerów pochodzenia naturalnego. Dzięki połączeniu kilku komponentów wytwarzane są materiały o bardzo dużym znaczeniu użytkowy[...]
EN A review, with 106 refs., of lignin and chitin-matrix composites.
18
63%
Elastomery
2018 T. 22, nr 4 294--304
PL Przedmiotem opisanych w niniejszym artykule badań są wulkanizaty kauczuku naturalnego. Celem pracy było zbadanie wpływu ligniny oraz glicerolizatu na wybrane właściwości kompozytów zawierających kauczuk naturalny. Strukturę chemiczną przygotowanych materiałów potwierdzono, wykorzystując analizę spek[...]
EN The subject of the research described in this article are vulcanizates of natural rubber. The aim of the study was to investigate the effect of lignin and glycerolysate on selected properties of natural rubber composites. The chemical structure of the prepared materials was confirmed using infrared [...]
19
63%
Elastomery
2013 T. 17, nr 3 21--27
PL W niniejszej pracy badano właściwości przeciwutleniające różnych próbek ligniny w napełnionych sadzą mieszankach NR/SBR. Do badań użyto komercyjnego lignosulfonianu wapnia oraz dwóch rodzajów ligniny o różnym pochodzeniu botanicznym, wyizolowanych z ługu posiarczynowego za pomocą rozcieńczonego kwas[...]
EN The present work studied the antioxidant properties of different lignin samples in carbon black filled NR/SBR blends. The commercial calcium lignosulfonate and two types of lignins with different botanical origin which were isolated from black liquors using diluted sulfuric acid were used. The ligni[...]
20
63%
Przegląd Papierniczy
2018 R. 74, nr 9 571--576
PL W artykule opisano wahania liczby kappa, zawartości ligniny i kwasu heksenuronowego przed i po myciu masy siarczanowej z drewna świerkowego. Mycie wyporowe zastosowano do masy siarczanowej świerkowej o siedmiu poziomach liczby kappa. Zaobserwowano, że spadek zawartości ligniny po myciu zależy od lic[...]
EN The paper deals with the variation of the kappa number, lignin and hexenuronic acid content of the washed and unwashed spruce kraft pulp. The displacement washing was carried out with the spruce kraft pulp having seven level kappa number. It was notice able that the depletion of lignin content after[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last