Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 178
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  lightning protection
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Elektro Info
2003 nr 3 42-44
PL Jak pokazują przykłady, w budownictwie jednorodzinnym lub w małych budynkach wielorodzinnych koszty ochrony odgromowej są znacznie mniejsze niż wielkość strat, jakie można ponieść w przypadku bezpośredniego lub pobliskiego uderzenia pioruna. Dlatego przed zbliżającym się sezonem burzowym warto rozwa[...]
2
100%
Przegląd Elektrotechniczny
2000 nr 7-8 209-211
3
80%
Automatyka, Elektryka, Zakłócenia
PL Opisano okoliczności i skutki uderzenia pioruna w samochód jadący wzdłuż metalowej bariery rozdzielającej jezdnie drogi. Wskazano zasady prawidłowego postępowania gwarantujące bezpieczeństwo pasażerom pojazdu w takich sytuacjach.
4
80%
Przegląd Elektrotechniczny
2010 R. 86, nr 12 315-318
PL W artykule przedstawiono sposoby sztucznej inicjacji wyładowań atmosferycznych ze szczególnym uwzględnieniem metody wykorzystującej rakiety z nawiniętym drutem. Opisano wybrane parametry wyładowań prowokowanych, z których wynika, że rejestrowane udary przypominają następne wyładowania główne występu[...]
EN In the paper, artificially-triggered lightning using rocket-and-wire techniques are described. From the chosen parameters listed in the paper results that return strokes of triggered lightning are similar to those in natural lightning. Triggered lightning can be applied successfully in characterizat[...]
5
80%
Elektro Info
2003 nr 3 60-61
PL W niniejszym opracowaniu został zademonstrowany uproszczony projekt instalacji budynku mieszkalnego o kształcie odbiegającym od przyjętych standardów, a coraz częściej spotykanym w różnych częściach kraju.
6
80%
Elektro Info
2003 nr 3 34-40
PL Jednym z podstawowych zadań wewnętrznej ochrony odgromowej jest ograniczenie różnic potencjałów wywoływanych przez rozpływający się prąd piorunowy podczas bezpośredniego wyładowania w obiekt budowlany.
7
80%
Elektro Info
2003 nr 3 6-14
PL Następuje szybki rozwój badań nad doskonaleniem środków ochrony wnętrza obiektu przed bezpośrednim oddziaływaniem pola elektromagnetycznego oraz znajdujących się w nim urządzeń przed przepięciami wprowadzanymi z zewnątrz. Wyniki tych badań znajdują swoje odbicie nie tylko w nowych rozwiązaniach środ[...]
8
80%
Elektro Info
2007 nr 4 28-33
PL Wprowadzanie coraz bardziej zaawansowanych technicznie systemów i rosnące zaufanie do komputerów i technologii układów scalonych wymusiły konieczność zapewnienia pełnej kompatybilności pomiędzy nimi. Przemysł rozwiązał wiele zagadnień, min. problemy sygnałów o małej amplitudzie i dużej częstotliwośc[...]
9
80%
Elektro Info
2011 nr 4 28-31
PL Budynki należy chronić przed skutkami wyładowań piorunowych zgodnie z wymaganiami zawartymi w następujących przepisach technicznych: Polskich Normach PN-EN 62305 Ochrona odgromowa, PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona prze[...]
10
80%
Elektro Info
2005 nr 4 30-33
11
80%
International Letters of Chemistry, Physics and Astronomy
2015 Vol. 52 126--133
EN The primary focus of this study is to understand design methods of appropriate lightning protection systems (LPS) for architecturally complex structures without any harmful affect to its aesthetic view. Two sites selected for this study consisting of architecturally complex structures named ‘Kurulud[...]
12
80%
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
2010 Nr 27 97-104
PL W pracy przedstawiono aktualne podstawy prawne projektowania i wykonywania systemów ochrony odgromowej i przeciwprzepięciowej w obiektach budowlanych. Wskazano nowe zasadnicze zalecenia norm serii PN-EN 62305, które zastąpiły dotychczas stosowane przedmiotowe normy krajowe i międzynaro-dowe. Zwrócon[...]
EN The paper presents the current legal basis for the design and implementation of lightning and surge protection systems for buildings. It identifies new recommendations of PN-EN 62305 standards, which replaced the previously used national or international standards. Special attention was paid to asse[...]
13
80%
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
2010 Nr 27 125-130
PL W referacie przedstawiono systemy i wstępne wyniki współczesnych rejestracji parametrów wyładowań atmosfe-rycznych na obszarze Polski. Podstawą tych rozważań są wyniki uzyskane z systemu rejestracji LINET, którego jedna z anten znajduje się na terenie Politechniki Gdańskiej. Parametry wyładowań atmo[...]
EN The paper deals with systems as well as initiated results of lightning detection in Poland. A basic results of the presentation are gen-eral characteristics of the LINET system. One of its sensors has been installed in Gdańsk University of Technology. Lightning current parameters obtained using pres[...]
14
70%
Elektro Info
2009 nr 4 34-35
PL Nowa norma z zakresu ochrony odgromowej PN-EN 62305 opisuje zasady projektowania i instalowania urządzenia piorunochronnego (LPS) w obiektach budowlanych bez ograniczenia jego wysokości. W takim przypadku dużego znaczenia nabiera wykorzystanie elementów naturalnych, takich jak np. wzajemnie połączon[...]
15
70%
Automatyka, Elektryka, Zakłócenia
PL Zasady podejmowania decyzji o potrzebie stosowania urządzenia piorunochronnego na rozległych obiektach typu halowego oraz sposoby ochrony przed występującym zagrożeniem piorunowym zostaną przedstawione na podstawie zaleceń norm serii PN-EN62305. Normy tej serii, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra In[...]
EN The article describes the rules and regulations that should be taken into consideration while designing lightning protection of large hall-type buildings in accordance with PN-EN 62305 standard.
16
70%
Elektro Info
2009 nr 11 71-74
PL Nowym zagrożeniem wprowadzonym przez normę ochrony odgromowej PN-EN 62305-2 jest metodyka analizy ryzyka oraz oceny uszkodzeń powodowanych przez wyładowania piorunowe. Zastosowanie zaleceń zawartych w tej normie umożliwia określenie nie tylko wymaganego poziomu ochrony urządzenia piorunowego, ale ró[...]
17
70%
Wiadomości Elektrotechniczne
2006 nr 10 51-53
PL Podano zasady wyznaczania odległości, w jakiej ograniczniki przepięć powinny być zainstalowane od chronionego urządzenia.
EN Principles of calculating of distances between overvoltage protectio vices and protected equipment - are given.
18
70%
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
2011 Nr 29 29-34
PL W artykule zostały omówione procedury i wyma-gania stawiane systemom uziemień przez przepisy normalizacyjne z punktu widzenia ich skuteczności w systemie ochrony odgromowej. Podstawą tak sformułowanej oceny są pomiary z zastosowaniem metody udarowej. Metoda taka okazuje się bardzo przydatna zwłaszcz[...]
EN The paper deals with procedures and requirements up to standards for earthings from the point of view of their effectiveness in lightning protection systems. Impulse mesurements of earthings prove to be a base of such evaluations. The impulse methode is especially useful in the case of very wide ear[...]
19
61%
Automatyka, Elektryka, Zakłócenia
PL W wyniku połączenia wszystkich elementów uziemionych w obiekcie budowlanym do szyny ekwipotencjalnej powstaje często bardzo rozległy system uziemień. Ocena tak rozległego systemu za pomocą metod wykorzystujących przebiegi wolnozmienne prowadzi do zbyt optymistycznych wniosków odnośnie do ich właściw[...]
EN Earthings of the electrical power systems can achieve wide sizes. Due to equipotential bonding and a presence of main equipotential bar the earthing system can be directly connected even to a power transformer neutral point. Evaluation of such wide earthings for lightning protection purposes can not[...]
20
61%
Telekomunikacja i Techniki Informacyjne
2013 nr 1-2 68--86
PL Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na specyficzne zagadnienia związane z ochroną obiektów budowlanych i ich wyposażenia przed oddziaływaniem wyładowań piorunowych. Poruszono też kwestie związane z normalizacją w ochronie odgromowej, istniejącym chaosem prawnym, nieodpowiednią reakcją urzędów państw[...]
EN An article draws attention to specific issues related to the protection of buildings and their equipment from the lightning strikes. Issues related to standardization in lightning protection, the existing legal chaos, inadequate response to the civil service, lack of professionalism and ignorance in[...]
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last