Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 31
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  lichens
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Polish Journal of Ecology
EN Along the north-south transect crossing much of the distribution of the Pinus sylvestris forests in Europe, 22 epiphytic macrolichen species were identified. Three of them Hypogymnia physodes, Imshaugia aleurites and Parmeliopsis ambigua had wide distribution. Analysis of chemical element contents i[...]
2
88%
Chemistry, Environment, Biotechnology
2017 Vol. 20 7--13
EN This work is devoted to the environmental research conducted in the North of the Arctic Circle area of the Kola Peninsula. The area is located near White Sea gulf hills, and is covered with varied vegetation which has a relationship with altitudinal zonation and their geomorphology. Nearby the town [...]
3
75%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
PL Scharakteryzowano techniki chemometryczne wykorzystywane w biomonitoringu, także w lichenomonitoringu środowiska. Techniki te wykorzystywane są przede wszystkim w celu interpretacji danych uzy-skanych z układów złożonych, charakteryzujących się wielowymiarowością oddziaływań. Ich zakres obejmuje sze[...]
EN Chemometric methods used in biomonitoring, especially in lichenomonitoring of environment were characterized. These methods are first of all used for the interpretation of data obtained from complex systems, characterized by multidimensionality of influences. Their range embraces a number of activit[...]
4
75%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
2004 Vol. 11, nr 12 1323-1332
PL Publikacja jest przeglądem prac dotyczących celów i kierunków badań związanych z wykorzystaniem porostów do oceny zanieczyszczenia środowiska radionuklidami. Zaprezentowane przykłady oparte zostały na publikacjach począwszy od końca lat pięćdziesiątych XX w. W tym czasie (1959-1962) nastąpiła intens[...]
EN In this study the purposes and directions of researches regarding lichen application for assessing environmental pollution with radionuc1ides have been reviewed. The presented examples were based on selected representative publications concerning the period of the late 50s of the twentieth century. [...]
5
75%
Chemistry, Environment, Biotechnology
2016 Vol. 19 101--104
PL Na terenie rezerwatu „Zielona Góra” odnotowano 34 gatunki porostów w dwóch grupach ekologicznych: porosty epifityczne i epiksyliczne. 56% bioty stanowiły gatunki o plechach skorupiastych, a 44% porosty o plechach listkowatych i krzaczkowatych. Najbogatszą biotę porostów stwierdzono na zboczu ostańca[...]
EN 34 lichen species in two ecology groups: epiphytic and epixylic lichens were identified at the area of “Zielona Góra” forest reserve. 56% of the biota was composed of species with a crustose thallus and 44% constituted lichens with foliose and fruticose thalli. The richest lichen biota was noticed o[...]
6
75%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
2005 Vol. 12, nr 12 1353-1365
PL Zbadano w warunkach laboratoryjnych kinetykę procesu wymiany kationów między roztworem, a warstwą kationoaktywną zanurzonych w nim porostów Hypogymnia physodes. Pod uwagę brano kationy: H, Na, K, Ca i Mg, które występują w otoczeniu rosnących naturalnie porostów. Do badań kinetyki użyto także roztwo[...]
EN The kinetics of cation exchange process between a solution and the cationactive layer of Hypogymnia physodes lichens dipped in the solution was examined in laboratory conditions. H, Na, K, Ca and Mg cations naturally found in lichen environment were considered. Copper salts were also used for the ki[...]
7
75%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
PL Opisano metody wykorzystania porostów do badania pochodzenia i kierunków rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń na podstawie składu izotopowego pierwiastków, głównie trwałych izotopów siarki, węgla, azotu i ołowiu, zakumulowanych w ich strukturze. Przedstawiono przykłady przypisania składu izotopoweg[...]
EN The most important objectives of research studies realized for assessing the possibility of lichen application for the contamination origin and directions of propagation studies have been described. The investigations include the isotopic composition analysis, usually sulphur, carbon, nitrogen and t[...]
8
75%
Nukleonika
EN Data on 137Cs radioactivity in the lichen Hypogymnia physodes and the moss Pleurozium schreberi were compared with the 137Cs content in soil for a Chernobyl 137Cs contaminated forest area of Bory Stobrawskie, southern Poland. The study area partly overlaps the so-called Opole Anomaly, where 137Cs ra[...]
9
75%
Polish Journal of Ecology
2014 Vol. 62, nr 2 253--261
EN Zwackhia viridis is a crustose lichen being found in forests throughout Poland. It belongs to rare species being labelled primeval forest lichens which are associated with large forest complexes. The eastern populations of Z. viridis were examined using RAPD technique in order to check whether geogr[...]
10
75%
Ekonomia i Środowisko
2014 nr 2 271--287
PL Porosty stanowią klasyczny przykład wskaźników stanu środowiska, w tym stopnia zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego i stanu jego naturalności. Porosty to ekologiczne układy złożone najczęściej z dwóch komponentów – cudzożywnego grzyba i samożywnego glona. Glon i grzyb tworzą organizm o odmienn[...]
EN Bioindication is a method of assessing the state of the environment, especially pollution, based on the survey responses of living stenobionts organisms reaction (indicator organisms) to the changes. Stenobionts are species with a narrow ecological tolerance to the given agent. If you know the facto[...]
11
63%
Ecological Chemistry and Engineering. S
PL Obecnie obok powszechnie znanych zanieczyszczeń gazowych pochodzenia antropogennego, takich jak SO2, NOx, CO2, CO, do groźnych substancji dostających się do powietrza zalicza się wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA). W powietrzu występują w postaci par i aerozoli zalegających na cząstkac[...]
EN Apart from widely known anthropogenic pollutants as SO2, NOx, CO2, CO, there are another dangerous substances emitted to the air named polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH). In the air they occur in a form of vapours and aerosols deposited on dust particles of 10 žm (PM 10) and 2.5 žm (PM 2.5) in d[...]
12
63%
Polish Journal of Ecology
EN Epiphytic lichen distribution and diversity were investigated in seven localities in the centre of Cracow (South Poland). Field studies were carried out in the years 2007-2009. A total of 39 species were recorded at 434 sites; 6 species are new to Cracow. Compared to previous surveys, the overall si[...]
13
63%
Ecological Chemistry and Engineering. S
PL Coraz szerzej stosowany biomonitoring wraz z danymi uzyskanymi z pomiarów instrumentalnych daje pełną możliwość śledzenia zarówno zagrożeń, jak i pozytywnych zmian zachodzących na terenach będących pod wpływem antropopresji. Spośród wielu różnorodnych biowskaźników powszechnie stosowane są porosty. [...]
EN Biomonitoring which is more and more widely used and data from measurements enables comprehensive tracking of hazards and positive changes in areas under anthropopressure. Among many diverse bioindicators the lichens are commonly used. The lichens arę used to detect heavy metals, radionuclides, air [...]
14
63%
Ecological Chemistry and Engineering. S
PL Zbadano relacje między stężeniami mikro- i makropierwiastków zakumulowanych w porostach (Hypogymnia physodes), mchach (Pleurozium schreberi) i w glebie (próchnicy nadkładowej). Próbki pobrano w 5 miejscach, na obszarze Borów Stobrawskich, położonych na północny wschód od miasta Opola (Polska Południ[...]
EN This paper discusses the relations between the concentrations of micro- and macroelements accumulated in the lichen Hypogymnia physodes, the moss Pleurozium schreberi and soil humus. The concentrations of the elements were measured using the Neutron Activation Analysis (NAA) and the Atomic Absorptio[...]
15
63%
Ecological Chemistry and Engineering. S
PL Porównano stężenia analitów zakumulowanych w epigeicznych mchach i w epifitycznych porostach rosnących na tych samych obszarach. Do wyznaczania zależności między stężeniem analitów w próbkach mchów i porostów wykorzystano wyniki badań opublikowanych w czasopismach znajdujących się w bazach danych SC[...]
EN Concentrations of analytes acumulated in epigeic mosses and epifitic lichens growing on the same areas were compared. To find dependences between concentration of analytes in mosses and lichens the results of investigations which were published in scientific journals were used. Using the relationshi[...]
16
63%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
PL Przedstawiono wyniki badań równowag heterofazowych (roztwór wodny - kationoaktywna warstwa porostów) wymiany kationów naturalnie występujących w środowisku: H+, Na+, K+, Mg2+ i Ca2+ i jonów miedzi, co pozwala na ocenę wpływu tych kationów na sorpcję metali ciężkich przez porosty. Takie zależności wy[...]
EN Results of the research on heterophase equilibria (aqueous solution-the lichen cationactive layer) of exchange of copper ion for the cations naturally found in the environment (H+, Na+, K+, Mg2+ and Ca2+) have been presented, assessing in this way the influence of above-mentioned cations on sorption[...]
17
63%
Polish Journal of Ecology
EN Ten pine forest sites located along the transect between 50 stopni 28 minut and 70 stopni 09 minut N were studied. The purposes of the present paper are: 1) to determine the volume of the organic carbon pool in selected layers of the analysed forest ecosystems (shrubs, herb layer, mosses and lichens[...]
18
63%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
PL Przedstawiono wyniki badań doświadczalnych dotyczących wykorzystania porostów do oceny stanu zanieczyszczenia środowiska przez metale. Badania wykonano dla obszaru Borów Stobrawskich, położonych 20-50 km na południowy wschód od Opoja. Cez-J37 pochodzących z awarii elektrowni nuklearnej w Czarnobylu [...]
EN The experimental results presented concern the possibility of lichen utilization in the environmental pollution estimation by metals. The investigations were carried out in the region of Bory Stobrawskie. This area is situated 20-50 km north-east from Opole, PL. Cesium-l37 of Chernobyl origin, is st[...]
19
63%
Chemistry-Didactics-Ecology-Metrology
PL Scharakteryzowano wybrane cechy anatomiczne, morfologiczne oraz fizjologiczne porostów, opisano ich właściwości sorpcyjne, czynniki wpływające na procesy sorpcji oraz metody lichenoindykacyjne i lichenomonitoringowe. Przedstawiono także wybrane przykłady wykorzystania porostów do oceny zanieczyszcze[...]
EN The selected anatomical, morphological and physiological features of lichens were characterized. Sorption properties and factors influencing sorption processes in lichen were described as well as lichenoindication and lichenomonitoring. The selected examples of lichens utilization for estimation of [...]
20
63%
Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska
PL W artykule przedstawiono ocenę jakości powietrza na terenie gminy Sadowne (przez którą przebiega droga krajowa nr 50) przy pomocy metody lichenoindykacyjnej.
EN This article discusses the air quality estimation in the municipality of Sadowne (through which the national road No. 50) using the lichenoindicative method.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last