Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 22
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  liability
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistics and Transport
EN The aim of this article is to point out that the product liability can be a tool of the risk control in case of damages in supply chains. Its significance is associated with the risk reduction through actions leading to the improvement of the level of product safety.
2
75%
Inżynieria Maszyn
1999 R. 4, z. 3/4 175-191
PL Postęp techniki umożliwia zbudowanie w pełni zautomatyzowanych urządzeń i linii technologicznych. Jednak obowiązujące w Polsce uregulowania prawne relacji między konstruktorem urządzeń, ich producentem, sprzedawcą oraz użytkownikiem w stopniu niedostatecznym zabezpieczają ich istotne interesy. Autor[...]
EN In paper the authors analyse typical automation methods of a technological process and discuss different related aspects such as exploitation, economic, as well as legal aspects. Also, the authors present potential formal and legal problems that might appear. Although such problems are usually consi[...]
3
75%
Spektrum
2008 nr 1-2 XLVII-L
PL Budowa elektrowni jądrowych ze względu na zabezpieczenia przed proliferacją i bezpieczeństwo jądrowe wymaga kontroli państwa - instrumentów prawnych i organizacji. W Polsce istnieją obecnie: akty prawne, kompleksowe, zgodne z zaleceniami organizacji międzynarodowych, organizacja dozoru jądrowego - s[...]
EN NPP constructing, because of proliferation protection and nuclear safety, requires state control i.e. legal instruments and adequate organisations. There are now in Poland complex legal deeds - prepared in accordance with recommendations of international organisations, a nuclear inspection organisat[...]
4
75%
Problemy Transportu i Logistyki
2017 nr 4 (40) 165--174
PL Celem artykułu jest dokonanie analizy reguł odpowiedzialności kontraktowej znajdujących zastosowanie w stosunku do spedytora. Regulacja umowy spedycji prowadzi do wniosku, że odpowiedzialność spedytora za szkody wyrządzone przez osoby trzecie, którymi spedytor posługuje się przy wykonywaniu zlecenia[...]
EN The purpose of this article is to analyze the rules of contractual liability applicable to the forwarding agent. The regulation of the forwarding contract leads to the conclusion that the forwarding agent’s liability for damage caused by third parties, which the forwarding agent uses while performin[...]
5
63%
Problemy Ekologii
2010 R. 14, nr 3 112-116
PL Artykuły 6 i 7 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/99/WE z 19 listopada 2008 r. w sprawie ochrony środowiska poprzez prawo karne zawierają regulacje dotyczące podstaw odpowiedzialności osób prawnych za przestępstwa przeciwko środowisku (art. 6) oraz sankcji stosowanych wobec osób prawnych[...]
EN The articles 6 and 7 of the Directive 2008/99/EC of the European Parliament and the Council on the protection of the environment through criminal law dated 19 November 2008 include regulations addressing the principles of liability of legal persons for criminal offences against the environment (Arti[...]
6
63%
Problemy Jakości
PL Celem artykułu było wskazanie kluczowych zmian w zakresie relacji sprzedawca-konsument. Analizę problemu odniesiono do nowej ustawy o prawach konsumenta z 2014 roku. Na tle pojęcia zmiany jako kategorii zarządzania podjęto próbę oceny nowych rozwiązań reklamacyjnych przyjętych w ustawie. Dotychczaso[...]
EN The aim of the article was to identify the key changes in the seller-consumer relationship. Analyzed problem is presented in the context of the new law of consumer rights of 2014. From the perspective of the definition of change, as category of management, new complaints regulations in this law are [...]
7
63%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2014 Nr 8 319--324
PL Niniejszy artykuł ma charakter przeglądowy i dotyczy odpowiedzialności administracyjnej i jej instrumentach prawnych w gospodarce wodnej. Odpowiedzialność prawna w ochronie środowiska i gospodarce wód posługuje się instrumentami prawnymi, które mają znaczenie w racjonalnym gospodarowaniu i zrównoważ[...]
EN This dissertation has character of a review and tells about administration liability and also about its legal instruments by water economy. Liability in environmental protection and water economics make use of legal instruments, which are of importance for water source protection and sustainable dev[...]
8
63%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2014 Nr 2 79--81
PL Niniejszy artykuł ma charakter przeglądowy i dotyczy odpowiedzialności administracyjnej i jej instrumentach prawnych w gospodarce wodnej.Odpowiedzialność jest pojęciem powszechnie używanym. Oznacza ono zaangażowanie, zobowiązanie czy też obowiązek. W nauce prawa pojęcie odpowiedzialności było wielok[...]
EN This dissertation has character of a review and tells about administration liability and also about its legal instruments by water economy. The liability is generalny used. It means engagement, commitment or responsibility. In science of law man has tried repeatedly to define the concept of liabilit[...]
9
63%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2014 Nr 3 109--111
PL Niniejszy artykuł ma charakter przeglądowy i mówi o odpowiedzialności administracyjnej i jej instrumentach prawnych w gospodarce wodnej. W ochronie środowiska i gospodarce wód odpowiedzialność ma duże znaczenie jako jedna z form ochrony przed zanieczyszczeniami i nadmierną eksploatacją. Odpowiedzial[...]
EN This dissertation has character of a review and tells about administration liability and also about its legal instruments by water economy. In environmental protection and wather economy liability is very important as a form of protection against pollution and overex-ploitation. The liability in env[...]
10
63%
Laboratorium - Przegląd Ogólnopolski
2014 nr 3-4 14--17
PL Działalność laboratorium medycznego związana jest z ryzykiem i może stanowić podstawę do ponoszenia odpowiedzialności prawnej przez podmiot leczniczy i/lub personel medyczny. Jednym z rodzajów odpowiedzialności prawnej jest odpowiedzialność cywilna. Celem artykułu jest przedstawienie podstawowych re[...]
EN Medical laboratory activities is related to risk and may give rise to legal liability by the medical entity and/or medical staff. One of the types of legal liability is civil liability. The purpose of this article is to present the basic regulations relating to civil liability in the laboratory.
11
63%
Laboratorium - Przegląd Ogólnopolski
2016 nr 1-2 45--47
PL Działalność laboratorium medycznego związana jest z ryzykiem i może stanowić podstawę do ponoszenia odpowiedzialności prawnej przez podmiot leczniczy i/lub personel medyczny. Jednym z rodzajów odpowiedzialności prawnej jest odpowiedzialność cywilna. Celem artykułu jest przedstawienie podstawowych re[...]
12
63%
Dozór Techniczny
2016 z. 2 4--5
PL Pod koniec lutego 2016 r. na terenie największej obecnie budowy w Polsce - elektrowni Opole - złamał sie wysięgnik dźwigu. Zginęło dwóch pracowników. Czy przedsiębiorcę przestrzegającego wszystkich przepisów można obarczyć winą za wypadek, do którego teoretycznie nie miało prawa w ogóle dojść?
13
63%
Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie
2016 nr 11 20-29
PL Publikacja porusza zagadnienie odpowiedzialności przedsiębiorców górniczych za szkody wyrządzone w gruntach rolnych i leśnych w związku z prowadzeniem zakładu górniczego, omawiając charakter prawny oraz zasady tej odpowiedzialności, przesłanki kreujące obowiązek restytucyjny przedsiębiorcy górniczeg[...]
EN This article defines the legal boundaries of civil liability of a mining company for damages in agricultural and forest lands in connection with operation of a mining plant, to the extent resulting from the Geological and Mining Law. The individual sections of this article pertain to the legal natur[...]
14
63%
Materiały Budowlane
2017 nr 3 64--65
15
63%
Materiały Budowlane
2014 nr 12 74--77
16
63%
Problemy Transportu i Logistyki
2017 nr 4 (40) 185--195
PL Tematem artykułu jest ocena modelowych rozwiązań zawartych w ogólnych warunkach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego u wybranych ubezpieczycieli. Dokładnie chodzi o określony w nich zakres powinności dotyczących współpracy ubezpieczającego i ubezpieczonego z ubezpieczyciele[...]
EN This article aims to evaluate the model solutions included in the general terms and conditions of civil liability insurance for road transporters in selected insurers. It refers to the range of obligations involved in co-operation between the policyholder and the insured on the one hand and the insu[...]
17
63%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W pracy opisano skrótowo zasadnicze cele pomiarów ostrzowych na płytkach, prowadzone w trakcie wytwarzania przyrządów półprzewodnikowych. Omówiono nowe zadania realizowane podczas pomiarów ostrzowych - ukierunkowane na efektywną kontrolę uzysku, osiągnięcie dużej niezawodności i obniżenie ogólnych k[...]
EN Basic aims of wafer measurements, conducted in the course of fabrication of semiconductor devices, are shortly described. The new tasks of the measurements directed towards effective yield control, devices reliability and decreasing of general production cost, are analyzed.
18
63%
Inżynieria Ekologiczna
2015 Nr 41 97--107
PL Praca przedstawia przegląd zagadnień dotyczących odpowiedzialności karnej związanej z gospodarką wodną. Pojęcie odpowiedzialności jest spornym tematem i było wielokrotnie definiowane w nauce prawa zarówno pod względem określenia jednolitego znaczenia, jak i stworzenia ogólnego podziału. Podmiot niep[...]
EN The work is a review of issues relating to criminal liability relating to water. The concept of liability is a contentious subject and has been repeatedly defined in the study of law, both in terms of defining a single meaning, and to create a general breakdown. It is not in compliance with the law [...]
19
63%
Przegląd Komunikacyjny
2016 Nr 8 5--11
PL Roszczenia użytkowników dróg do zarządców są coraz bardziej powszechnym zjawiskiem. Zarówno kierowcy, jak i piesi liczą na to, że podmiot odpowiedzialny za stan drogi usunie wszelkie niebezpieczeństwa, jednak nie zawsze jest to możliwe i czasem dochodzi do szkody rozumianej jako uszczerbek na zdrowi[...]
EN Claims of Road users against Road administrators are becoming more and more common. Both pedestrians and drivers expects that road administrator remove danger from the road. But It is not always possible, and sometimes accident may happens. Than important clue is to distinguish, who is responsible f[...]
20
51%
Materiały Budowlane
2014 nr 7 84--85
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last