Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 23
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  liście
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zieleń Miejska
2007 Nr 6 28-29
PL Walka z liśćmi jest czynnością nader pracochłonną, jeśli użyjemy ręcznych narzędzi ogrodniczych. Jednakże grabie, miotło-grabie, szczotki i miotły odchodzą powoli do lamusa. W dobie XXI w. zastępują je wydajnie i specjalistyczne spalinowe maszyny porządkowe. Na rynku dostępna jest ich szeroka gama.
2
88%
Przegląd Komunalny
2011 nr 12 78-78
PL Po długiej zimie od pierwszych dni wiosny z utęsknieniem wypatrujemy zielonych liści. Ubarwiają krajobraz, dają schronienie przed słońcem czy w końcu produkują tlen. Są potrzebne, ale tylko do czasu. Po nadejściu jesieni liście spadające z drzew stają się problemem właścicieli ogrodów.
3
88%
Przegląd Komunalny
2008 nr 10 36-39
PL W każdej gminie co roku powstaje stosunkowo dużo odpadów "zielonych", czyli m.in. trawy pochodzącej z koszenia trawników zarówno komunalnych, jak i prywatnych, zgrabianych liści, wycinanych gałęzi krzewów czy drzew itp. Według katalogu odpadów można je zaliczyć do grupy 20 02 (odpady z ogrodów i par[...]
4
63%
Inżynieria Rolnicza
2009 R. 13, nr 1 115-122
PL Obok wykorzystywanych rodzajów biomasy, istnieje wiele innych materiałów mogących służyć do celów energetycznych. Jednym z nich mogą być liście opadające z drzew. Niestosowaną dotąd metodą zagospodarowania liści jest ich spalanie. Celem głównym publikacji było opracowanie i ocena technologii zbioru [...]
EN Besides individual biomass types being used, there are many other materials which may be used for energy production purposes. Leaves falling from trees could be one of them. Combustion of these leaves is one of processing methods which haven't been used yet. The main purpose of this publication was [...]
5
63%
Ecological Chemistry and Engineering. S
PL Badano wpływ zróżnicowanego nawożenia NPK na aktywność katalazy w świeżej masie liści dwóch odmian amarantusa (Rawa i Aztek) w różnych fazach rozwojowych (faza siewki, faza piątego liścia, faza pełni kwitnienia i faza pełni dojrzałości nasion) oraz w nasionach. W doświadczeniu polowym uprawiano szar[...]
EN A study was carried out on the effect of varied NPK fertilization on catalase activity per gram fresh weight of the leaves of two varieties of amaranth, Rawa and Aztek, at different developmental stages (seedling, five-leaf, flowering and mature seed), as well as in the seeds. Amaranth was grown in [...]
6
63%
Ecological Chemistry and Engineering. A
PL Badania przeprowadzono w latach 2002-2004 w Stacji Hodowli Roślin w Skrzeszowicach koło Krakowa (220 m n.p.m.), na czarnoziemie zdegradowanym wytworzonym z lessu. W doświadczeniu założonym metodą losowanych bloków w czterech powtórzeniach, uwzględniono życicę wielokwiatową Lotos, którą użytkowano na[...]
EN The investigations were conducted in 2002-2004 in the Floriculture Station in Skrzeszowice near Krakow (on the altitude of 220 m) in the south of Poland, on the degraded chernozem by the split-splot method in tour replicants and was utilized for seeds. The investigations aimed to assess Italian ryeg[...]
7
63%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
PL Rozwój przemysłu i energetyki pociąga za sobą duże zmiany w środowisku przyrodniczym, ze szczególną intensywnością ujawniane w lasach zlokalizowanych w strefach ochronnych wokół hut, elektrowni i innych zakładów. Ich efektem jest biologiczne osłabienie drzew, zanieczyszczenie gleb i zaburzenie stosu[...]
EN It is widely recognised that the vegetation in the vicinity of factories emitting heavy metals is often impoverished. The aim of the study was to investigate relationships between heavy metal pollution and chlorophyll (a, b, a + b) contents in leaves of dominant species (Pinus sylvestris, Quercus ro[...]
8
63%
Zieleń Miejska
2013 Nr 10 42--45
PL Prace pielęgnacyjne i porządkowe na terenach zieleni wykonywane są przez cały rok. Ogólnie opiekę nad tymi obszarami można podzielić na okres wiosenno-letni, jesienny oraz zimowy. Okres jesienny to czas wykonywania przedzimowych porządków, związanych z usuwaniem opadłych liści, szyszek, żołędzi i in[...]
9
63%
Geomatics and Environmental Engineering
PL Celem niniejszej pracy było sprawdzenie przydatności sześciu gatunków roślin w biomonitoringu zanieczyszczeń pochodzących z depozycji metali śladowych. Określono zawartość Cu, Cd, Pb w: mchach (Pleurozium schreberi, Polytrichum formosum), drugim roczniku igieł świerka zwyczajnego (Picea abies) i jod[...]
EN The aim of this paper was to determine the suitability of six plant species in biomonitoring of pollution from atmospheric trace metal deposition. Concentrations of Cu, Cd, Pb were determined in: mosses (Pleurozium schreberi, Polytrichum formosum), two years old needles of the Norway spruce (Picea a[...]
10
63%
Ecological Chemistry and Engineering. A
PL Celem pracy była ocena zawartości pierwiastków śladowych (Fe, Mn, Zn, Cu, Ni, Cr, Pb oraz Cd) w liściach i naparach herbat czarnych i zielonych. Badaniom poddano 17 próbek herbat czarnych i 13 zielonych. Zawartość pierwiastków w liściach i naparach oznaczono po suchej mineralizacji metodą ICP-EAS. H[...]
EN The paper aimed to assess the accumulation of trace elements (Fe, Mn, Zn, Cu, Ni, Cr, Pb and Cd) in leaves and brews of black and green teas. Analyzed were total of 17 black teas and 13 green teas. Trace element concentrations in the obtained solutions from leaves and brews were assessed using atomi[...]
11
63%
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna
PL Mangan jest podstawowym mikroelementem - zarówno jego niedobór, jak i nadmierne pobranie są niekorzystne dla roślin: niedobór zaburza proces fotosyntezy, a nadmiar może uszkadzać aparat fotosyntetyczny. Celem przeprowadzonych badań była ocena zależności pomiędzy wartościami SPAD (aparat SPAD 502; Ko[...]
EN Manganese is an essential micronutrient - both deficiency like excess uptake of Mn are unfavourable for plants: deficiency disorders photosynthesis process when excess can damage the photosynthetic apparatus. The aim of conducted studies was estimation of relationships between SPAD values (apparatus[...]
12
63%
Inżynieria Ekologiczna
2017 Vol. 18, nr 1 159--165
PL Rekultywacja gleb po pożarze jest procesem długotrwałym. O jej skuteczności decyduje stopień degradacji gleby, rodzaj wprowadzanych zabiegów, a także typ siedliska. Celem badań była analiza zmian odczynu gleby, zawartości węgla, azotu i fosforu pod wpływem dodatku liści trzech gatunków drzew do reku[...]
EN Reclaiming land after a wildfire is a long-lasting process. Its effectiveness depends on the degree of soil degradation, reclamation measures and the type of habitat. The aim of the study was to analyse the changes in the reaction of soil and the contents of carbon, nitrogen and phosphorus after add[...]
13
51%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
PL Badania przeprowadzono w latach 2003-2004 w Stacji Hodowli Roślin w Skrzeszowicach koło Krako-wa (220 m n.p.m.), na czarnoziemie zdegradowanym wytworzonym z lessu. Doświadczenie założone metodą losowanych bloków w czterech powtórzeniach, użytkowano na nasiona. W badaniach uwzględniono życicę wielokw[...]
EN The investigations were conducted in 2001-2003 in the Floriculture Station in Skrzeszowice near Kra-kow (at the altitude of 220 m) on the degraded chernozem by the split-splot method in four replicants and was utilized for seeds. The subject of the study was Lolium multiflorum LOTOS, Zshort-term spe[...]
14
51%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
2002 Vol. 9, nr 4 431-439
PL Z terenu parków miejskich, zlokalizowanych na obszarze Piekar Śląskich, pobierano we wrześniu 1996 i 1997 r. próbki gleby (z głębokości 0-10 cm, 10-20 cm, 20-30 cm i 20-40 cm) i liści wybranych gatunków drzew: Acer pseudoplatanus (L.) i Robinia pseudacacia (L.) oraz krzewów: Symphoricarpos albus (L.[...]
EN SampIes of soil (from four levels: 0-10 cm, 10-20 cm, 20-30 cm, and 30-40 cm), and leaves of Acer pseudoplatonus (L.), Robinia pseudacacia (L.), Symphoricarpos albus (L.) S.F. BIake, Ligustrum vulgare (L.) were collected in September 1996-1997 from 5 urban parks situated in the area of Piekary Śląs[...]
15
51%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2012 R. 13, nr 10 198-201
PL Mała popularność amarantusa jako rośliny energetycznej wskazuje na potrzebę podejmowania wielu badań ukierunkowanych na pełną ocenę jego plonowania oraz składu chemicznego decydującego o jego wykorzystaniu. Stąd też celem niniejszej pracy było przeanalizowanie wpływu odmiany, siewu i zróżnicowanego [...]
EN Poor popularity of amaranth as an energy plant indicates the need to undertake numerous studies upon the complete evaluation of its yield and chemical composition determining its utilization. Therefore, the aim of present research was to analyze the influence of cultivar, plant spacing, and diverse [...]
16
51%
Inżynieria Ekologiczna
2011 Nr 27 211-218
PL Kadm i ołów należą do metali ciężkich najbardziej szkodliwych dla roślin i zwierząt. Celem przeprowadzonych badań było prześledzenie zmian w zawartości kadmu i ołowiu w biomasie rutwicy wschodniej w zależności od roku uprawy i fazy rozwojowej. Wyniki badań uzyskano na podstawie dwóch doświadczeń pol[...]
EN The cadmium and lead belong to the heavy metals harmful to most for plants and animals.The aim of this investigation was estimation of the year of cultivation and the growth phase. The presented results were obtained on the base of two field experiment carried out in the third and seventh year of cu[...]
17
51%
Chemistry, Environment, Biotechnology
2018 Vol. 21 7--10
PL Celem badań było oznaczenie zawartości składników bioaktywnych oraz aktywności antyoksydacyjnej w naparach i ekstraktach z owoców, ogonków i liści czereśni. Zgodnie z naszą wiedzą w literaturze nie ma badań mających na celu porównanie aktywności antyoksydacyjnej w tych częściach czereśni. Materiałem[...]
EN The aim of study was to determine the content of bioactive compounds and antioxidant activity in infusions and extracts prepared from sweet cherry fruits, petioles and leaves. To best of our knowledge there are no reports on the antioxidant activity of sweet cherry petioles and leaves.The experiment[...]
18
51%
Analit
2017 Nr 3 40--49
PL Ciągły rozwój gospodarki i komunikacji powoduje wzrost stężenia metali ciężkich w środowisku naturalnym. Wpływa to negatywnie na funkcjonowanie organizmów i jest poważnym zagrożeniem dla człowieka. Rośliny, mniej wrażliwe na nagłe zmiany zawartości toksycznych pierwiastków w przyrodzie, akumulują w [...]
EN Continuous development of the economy and transport increases the concentration of heavy metals in the environment. This negatively affects the functioning of organisms and is a serious threat to humans. Plants, less sensitive to sudden changes in the content of toxic elements in nature, accumulate [...]
19
51%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
PL Od końca lat 80. w Europie stopniowo wzrasta zagrożenie ekspansją groźnego szkodnika, szrotówka kasztanowcowiaczka, który zagraża kasztanowcom na większości obszarów kontynentu, także i w Polsce. Istnieje wiele metod zwalczania tego szkodnika, jednak najpopularniejsza to zbieranie i palenie liści ka[...]
EN In Europe since the end of the 80 's gradually increases the threat concerning an expansion of imminent xylophagen called horse-chestnut leaf miner (Cameraria ohridella) which impends to horse-chestnuts on the most areas of the continent, also including Poland. There are many methods related with th[...]
20
45%
Ecological Chemistry and Engineering. A
PL Wapń i magnez należą do podstawowych składników mineralnych organizmów zwierzęcych. Są one niezbędne do funkcjonowania całego organizmu i metabolizmu komórek. Podstawowym źródłem Ca i Mg w żywieniu zwierząt przeżuwających są zielonki, szczególnie roślin bobowatych. Optymalna zawartość tych składnikó[...]
EN Calcium and magnesium are among macroelements, both in plant and animal feeding. Green forage, especially that obtained from legume plants, is their main source in ruminants’ feed. The optimum content of those elements in fodder positively affects its quality. The aim of this study was to trace chan[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last