Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 25
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  less
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Geologos
2007 Vol. 11 375--382
PL W artykule przedstawiono wyniki badań wskaźnika osiadania zapadowego imp lessów Wzgórz Trzebnickich i Płaskowyżu Głubczyckiego na tle ich właściwości fizycznych, składu mineralnego oraz analizy mikrostrukturalnej. W wyniku przeprowadzonych kompleksowych badań właściwości geologiczno-inżyn[...]
EN This paper describes result of research index of collapsing losses of Wzgórza Trzebnickie and Płaskowyż Głubczycki on the background of their physical properties, clay minerals composition and microstructure analysis. As a result of carried over composite research engineering-geological properties o[...]
2
71%
Górnictwo i Geoinżynieria
2011 R. 35, z. 2 349-358
PL Artykuł miał na celu określenie warunków geologiczno-inżynierskich lessów okolic Sandomierza, na podstawie danych zaczerpniętych z dokumentacji archiwalnych, literatury oraz badań własnych. Badania przeprowadzono na próbkach pobranych z wąwozu Królowej Jadwigi, znajdującego się w obrębie administrac[...]
EN The aim of this study was to determine geological-engineering conditions of loess from Sandomierz region. Research includes geotechnical analyses of material which was gathered from Queen Jadwiga ravine, which is within the administrative Sandomierz. Additional information was obtained from archival[...]
3
71%
Geologos
2007 Vol. 11 347--356
PL Pokrywa lessowa południowo-wschodniej części Polski, stanowi podłoże budowlane na obszarze blisko 15 tys. km2. Z uwagi na dużą wrażliwość lessów na zmiany wilgotności, utwory te traktowane są często w geologii inżynierskiej jako „grunty niepewne”. Oddziaływanie wody prowadzi do znacznego pogorszenia[...]
EN In the southeastern part of Polad the loess cover provides a groundbase over the area of nearly 15,000 km2. Due to high sensitivity of loess for moisture changes, this soil is commonly regarded as “risky foundation”. The action of water declines both the physical and mechenical properties of loess, [...]
4
71%
Budownictwo i Architektura
PL W artykule przedstawiono analizę rozpoznania i rozwiązań projektowych posadowienia wiaduktu drogowego w warunkach występowania zwartej pokrywy lessów Płaskowyżu Nałęczowskiego. Analizy dokonano w odniesieniu do ustaleń i wymogów zapisów Eurokodu 7: Projektowanie geotechniczne. Wskaźnikowo wykonano b[...]
EN An analysis of the diagnosis and design solutions of road viaduct foundation in the presence of dense loess cover of the Nałęczów Plateau. The analysis was conducted with regard to the provisions and the requirements of Eurocode 7 regulations: Geotechnical design. Studies on selected physical and me[...]
5
59%
Polish Geological Institute Special Papers
2004 Vol. 13 175-181
PL Sieć rynien erozyjnych, utworzona podczas intreglacjału Mikulino-Wałdajskiego (Eems-Würm), pokryta współczesnymi osadami, jest doskonałym obiektem geologii czwartorzędowej. Jej odsłonięcia widoczne są w kamieniołomie Aleksandrov, w Centralnej Wysoczyźnie Rosyjskiej. Erozyjna sieć Mikulino-Wałdajska [...]
EN Erosion network formed during the Mikulino-Valdai (Eem-Würm) Interglacial, which is now buried under recent deposits, is the best object of Quaternary geology. One can see its exposures in the Aleksandrov quarry on the Central Russian Upland. The Mikulino-Valdai erosion network certainly needs to be[...]
6
59%
Przegląd Geologiczny
PL Lessy z okolic Grabowca praktycznie nie mają dokumentacji litologicznej i stratygraficznej; do niedawna sądzono, że występują tani tylko lessy z ostatniego zlodowacenia. Podczas badań stwierdzono wyraźne zróżnicowanie stratygraficzne lessów. Występują tam lessy ze zlodowaceń wisty, warty oraz odry r[...]
EN Lithologic and stratigraphic description of these loesses is almost absent in literature; not long ago only the loesses from the last glaciation were considered to occur there. We found that the loesses in this area are stratigraphically very differentiated. There, there are loesses of the Wisła, Wa[...]
7
59%
Przegląd Geologiczny
EN The first geological and engineering investments in Lublin related to the defense and the isolation of the castle can be dated back at least 700 years. Today, the oldest ones among them are documented only during archaeological excavations in the areas of hills/promontories in the eastern edge of lo[...]
8
59%
Przegląd Geologiczny
2005 Vol. 53, nr 11 1047-1050
EN Nineteen samples were collected from four loess profiles: Dybawka, Tarnawce, Dankowice and Biały Kościół for purposes of TL and OSL dating. The samples were collected from loess, interstadial fossil soil, Eemian soil and Holocene soil. The results were presented in the form of TL=f (OSL) date chart.[...]
9
59%
Materiały Ceramiczne
2011 T. 63, nr 1 175-185
PL Wysoka zawartość w łupkach karbońskich substancji organicznej skutkuje, w produkcji wyrobów ceramicznych, zwiększeniem ich porowatości i nasiąkliwości z równoczesnym obniżeniem mechanicznej wytrzymałości. W rezultacie, produkowane w warunkach przemysłowych, cegły nie osiągają parametrów wymaganych d[...]
EN A high content of organic matter in carbon clay shale increases porosity and water absorption of ceramic products with a simultaneous decrease of their mechanical strength. As a result, products manufactured from the clay shale in industrial conditions do not reach the appropriate parameters require[...]
10
59%
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego
PL Przeanalizowano cechy ilościowe i przeprowadzono analizę stopnia uporządkowania przestrzeni porowej (wymiar fraktalny) lessów świeżych oraz przekształconych filtracyjnie. Wykazano powiązanie między słabą wodoprzepuszczalnością lessu świeżego, a procesem formowania retencji powierzchniowej w wymoku i[...]
EN The quantitative characteristics have been analysed and the analysis of the degree of the pore space structure (fractal dimension) of natural and transformed loesses has been conducted. The relation between poor water permeability and retention in closed depressions has been prooved and thus the con[...]
11
59%
Inżynieria i Budownictwo
2015 R. 71, nr 7 359--361
PL Przedstawiono wyniki pomiarów osiadania zespołu czterokondygnacyjnych budynków mieszkalnych wielorodzinnych. Wykonano dwa pomiary w odstępie pięciu miesięcy, w czasie których zbudowano trzy kondygnacje budynku. Pomiary wykonywano zgodnie z zasadami niwelacji precyzyjnej.
EN The article presents the results of settlement measurements of group fourresidential buildings. Two measurements were performed within five months and during that time the building was extended with three floors. Measurements were made in accordance with the principles of precise leveling.
12
59%
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach
2014 nr 6 19-33
PL Osuwisko rozwinęło się w trakcie budowy pawilonu trójkondygnacyjnego, który zlokalizowano na koronie zbocza o wysokości 12 m, w odległości 11,3 m od jego górnej krawędzi. Celem artykułu jest określenie przyczyn, które spowodowały utratę stateczności zbocza. Pawilon posadowiono na glinach pylastych ([...]
EN The surface landslide developed in process of construction of three-storied high building located at the top of the slope of 12 m high and the distance 11,3 m of its upper edge. In the paper, some factors that implicated loss of the slope stability were described. Geologicaly, the slope is built of [...]
13
59%
Przegląd Geologiczny
2017 Vol. 65, nr 11/2 1383--1387
EN The article presents the preliminary results of pore-water chemistry studies of the entire Upper Pleistocene loess-paleosol sequence in Zaprężyn (SW Poland). The pore-water chemical composition provides information about behaviour of the elements in the loess profile during the rock-water interactio[...]
14
59%
Górnictwo i Geoinżynieria
2009 R. 33, z. 1 575-582
PL W pracy przedstawiono wyniki laboratoryjnych badań ściśliwości gruntów pylastych. Do badań wytypowano próbę gruntu pylastego z rejonu Wrocławia. Grunty pylaste stwarzają szereg problemów w geoinżynierii. Struktura tych gruntów charakteryzuje się dużą wrażliwością na zmiany wilgotności, co powoduje s[...]
EN The results of laboratory examinations, of silty soil compressibility were presented. The soil sample have been taken from Wrocław area. Silty soil are creating a number of problems in geoengineering. The soil structure is characterized by a great sensitivity to changes water content what causes fas[...]
15
59%
Przegląd Górniczy
2019 T. 75, nr 3 23--31
PL W artykule przedstawiono geotechniczne i konstrukcyjne metody kompleksowego zabezpieczania Staromiejskiej Dzielnicy Opatowa. Opisano początkowe prace w tym zakresie oraz budowę geologiczną formacji lessowej występującej w rejonie Opatowa wraz z występującymi zagrożeniami w rejonie podziemnych obiekt[...]
EN The geotechnical and construction comprehensive methods of securing the old-town district of Opatów have been presented. The beginnings of securing works with the geological characterization of the loess formation occurring in the area of Opatów as well as hazards occurring in the area of the underg[...]
16
59%
Budownictwo i Architektura
PL Istotną, z praktycznego punktu widzenia, właściwością gruntów stosowanych jako materiał nasypowy lub zasypowy w budownictwie ziemnym jest zagęszczalność. Wskaźnik uziarnienia wykorzystywanych w tym celu piasków, pospółek lub żwirów charakteryzuje się stosunkowo niewielką wartością, zazwyczaj wahając[...]
EN Frequent issue in the practice of soil engineering is the fi ll soil compactibility. The uniformity coeffi cient Cu of the Sand, Sand-Gravel and Gravel, that are the most common fi ll soil, is relatively low and usually is in the range of 2.5 – 4.0. These values allow to describe Sand, Sand-Gravel a[...]
17
59%
Budownictwo i Architektura
EN Foundation of the buildings on the loessial soil is often associated only with difficulties resulting from the possibility of the collapse of the ground. For these reason, loess is too often unfairly disqualified as the construction subsoil in spite of its good strength and strain parameters. Thanks[...]
18
48%
Studia Geotechnica et Mechanica
EN This work is only a preliminary study on the evaluation of geological engineering properties of loess area of Kraków. It has been expanded to include field tests (CPTU, DMT), which is an alternative to expensive and time-consuming laboratory tests. The field tests allow enough detail to track the va[...]
19
48%
Przegląd Geologiczny
PL Dla rozstrzygnięcia problemu allo- bądź autochtoniczności osadów pylastych, współtworzących pokrywy stokowe Ślęży (718 m n.p.m.) na Przedgórzu Sudeckim zastosowano metodę określania składu chemicznego detektorem rentgenowskim ECON. Wobec braku minerałów z grupy krzemionki w budującym wschodni stok Ś[...]
EN Mapping of the chemical composition of the siltfraction which composes to a considerable extent the slope covers ofMt. Ślęża (718 m a.s. I.), Sudetic Foreland, SW Poland has been carried out in order to verify their alio- or autochtonism. An X-ray detector ECONhas been used. Lack of the silica miner[...]
20
48%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
EN The complicated subject matter of the Carpathian soils has been analysed in the work. The research problems of geotechnical parameters of those soils have been pointed.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last