Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 22
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  lejność
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archiwum Odlewnictwa
2006 R. 6, nr 18/1 325--330
PL W pracy przedstawiono temperaturę czoła strugi płynącej suspensji kompozytowej na osnowie stopu AlMg10 z cząstkami SiC, wyznaczoną na podstawie pomiarów temperatury we wnęce formy próby spiralnej. Pokazano również kinetykę krzepnięcia podczas przepływu kompozytu.
EN The temperature of the stream front of the flowing composite suspension containing SiC particles dispersed in the AlMg10 alloy matrix was presented in the paper. This temperature was determined on the basis of measuring the temperature in the cavity of the mold used for castability test. The kinetic[...]
2
100%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL W artykule przedstawiono wyniki badań płynięcia i krzepnięcia suspensji kompozytowych na osnowie stopu AlMg10 z 10, 20 i 30% udziału objętościowego cząstek SiC. Przedstawiono pole prędkości i temperatury czoła strugi płynących suspensji. Uwzględniając wyniki symulacji krzepnięcia badanych kompozytów[...]
EN The results of flowing and solidification investigation of AlMglO alloy matrix with 10, 20 and 30% SiC particles composites suspension were presented in this work. Velocity and temperature fields of stream front flowing suspension were presented. The solidification kinetics of examined composites wa[...]
3
100%
Kompozyty
2003 R. 3, nr 8 359-362
PL Przedstawiono wyniki badań lejności kompozytów na osnowie stopu AlMg10 zawierających 10, 20 i 30% objętościowo cząstek grafitu. Dokonano pomiaru temperatury termoelementami Ni-NiCr umieszczonymi w odpowiednich odległościach od wlewu głównego we wnęce spiralnej formy. Formę wykonano z masy formierski[...]
EN The results of castability experiments of the AlMg10 alloy matrix composites with 10,20 and 30% vol. Graphite particles were presented in this paper. The Ni-NiCr thermoelements were placed into cavity of sand spiral test mould in the position from the gate. The spiral mould was prepared from O.B.B. [...]
4
100%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL W artykule przedstawiono analizę rozmieszczenia cząstek grafitu podczas wypełniania wnęki formy próby spiralnej suspensją kompozytową AlMg1O+Cgr. Z badań wynika, że cząstki grafitu nie są równomiernie rozmieszczone w objętości odlewu. Zaobserwowano wypływanie cząstek w początkowej fazie płynięcia or[...]
EN The work presents an analysis of the graphite particles distribution in a composite material while filling the mold cavity of the spiral test mold with liquid AIMglO/Cg, composite suspension. The performed examinations have revealed that the graphite particles are not uniformly distributed. The flow[...]
5
100%
Archiwum Odlewnictwa
2004 R. 4, nr 11/1 260--265
PL W pracy przedstawiono wyniki badań lejności kompozytów na osnowie stopu AlMg10 z cząstkami Cgr. Dokonano pomiaru temperatury podczas wypełniania wnęki formy próby spiralnej. Z otrzymanych pomiarów obliczono zmianę udziału fazy stałej w zakresie temperatur krzepnięcia.
EN The article presents the results of castability analysis preformed for AlM10 composite with graphite particles. Temperature measurements during flow of metal in spiral test mould were carried out. Volume fraction of solid phase solidification temperature range was calculated.
6
84%
Archives of Foundry Engineering
EN In the paper, two mathematical and numerical models of the metals alloy solidification in the cylindrical channel of fluidity test, which take into account the process of filling the mould cavity with molten metal, has been proposed. Velocity and pressure fields were obtained by solving the momentum[...]
7
84%
Archives of Foundry Engineering
EN In work it has been presented results of influence of pouring temperature (Tp) and carbon equivalent (CE) on castability of ductile iron in thin walled castings with wall thickness of 1, 2 and 3 mm, respectively. Analysis was done on ductile iron with carbon equivalent ranging from 4.30 to 5.00 and [...]
8
84%
Archives of Foundry Engineering
EN The presented work discusses the influence of modification of AlSi10Mg alloy on its solidification kinetics during the mould cavity filling. In order to study this influence, the measurements concerning temperature changes of the modified and the non-modified AlSi10Mg alloy have been done at selecte[...]
9
84%
Archives of Foundry Engineering
EN It this work it has been shown that it is possible to produce thin wall ductile iron (TWDI) castings with considerably length using Archimedes spiral with wall thickness of 1, 2 and 3 mm. Inmould technique was used to produce TWDI. It has been estimated castability and metallographic investigations [...]
10
84%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: The automotive use of magnesium is currently restricted to low-temperature structural components. Rare earth additions such as Ce, Nd, La and Pr are known to improve the creep performance. The aim of the research was to determine the effect of pouring temperature on the as-cast microstructu[...]
11
84%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL W artykule przedstawiono wyniki badań współczynnika napięcia powierzchniowego i lejności. Wykonano pomiary lejności metodą prób spiralnej i prętowej, a współczynnika napięcia po-wierzchniowego metodą próby klinowej. Badania prowadzono na kompozytach o zmiennym udziale cząstek grafitu na osnowie stop[...]
EN The results of fluidity and surface tension coefficient tests were presented in this paper. The fluidity measurements were carried out by means of spiral and bar tests, while surface tension coefficient was examined by using wedge test. The AlMg1O matrix composites with different volume fraction of [...]
12
84%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL Lejność jest jedną z podstawowych właściwości technologicznych istotnie wpływających na uzyskanie odlewów bez wad. W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu temperatury odlewania na lejność (wyrażoną długością próby spiralnej) oraz na czas i szybkość przepływu czołówki strugi metalu przez określo[...]
EN The castability is basic technological property that can have an advantageous influence on obtained sound casting. In this work the results of investigation of the influence pouring temperature on the intensity flow of liquid metal in spiral test have been presented. Additionally it has been determi[...]
13
84%
Metallurgy and Foundry Engineering
PL Światowe wymagania niższego zużycia paliw i mniejszej emisji gazów powodują wzrost zapotrzebowowania na wyroby odlewane o mniejszej wadze. Zmniejszenie grubości ścianki odlewów jest jedną z metod spełnienia tego założenia. Celem niniejszej pracy jest badanie lejności stali nierdzewnej 17-4PH w pró[...]
EN Global requirements of lower fuel consumption and fewer emissions are increasing the demand for decreasing the weight of cast components. Reducing the wall thickness of cast components is one way of achieving this. The aim of this work was to investigate castability of 17-4PH stainless steel in thin[...]
14
84%
Archiwum Odlewnictwa
2001 R. 1, nr 2 42--47
PL W pracy podano model matematyczny i numeryczny krzepnięcia metalu w cylindrycznym kanale próby lejności w procesie jego wypełniania. Oceniano wpływ parametrów zalewania (prędkości i temperatury), intensywności odpływu ciepła, własności termofizycznych zalewanego metalu i formy na przepływ ciekłego m[...]
EN In the paper, a mathematical and a numerical model of the metal solidification process in a cylindrical channel of fluidity test during its filling, has been proposed. The influence of pouring parameters (the velocity and the temperature), rate of heat transfer, thermophysical properties of metal po[...]
15
84%
Archives of Metallurgy and Materials
PL W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu temperatury odlewania nowoczesnych stopów magnezu zawierających metale ziem rzadkich (Elektron 21) i itr (WE54) na lejność, mikrostrukturę i twardość. Na podstawie uzyskanych rezultatów stwierdzono, że temperatura odlewania wpływa na lejność badanych stopów.[...]
EN The influence of pouring temperature on the fluidity, microstructure and hardness of modern magnesium alloys containing rare earth and zirconium (Elektron 21) and yttrium (WE54) was investigated in the paper. The experimental data showed that the pouring temperature influenced the fluidity of these [...]
16
84%
Archives of Foundry Engineering
EN In the article the fluidity, solidification conditions, microstructure and tensile properties have been studied for the non-modified and modified 226D aluminium silicon alloy. Realized investigations concerned modification of alloy 226D for application as the matrix to carbon fibre reinforcement com[...]
17
67%
Rudy i Metale Nieżelazne
2007 R. 52, nr 5 263-269
PL Przeprowadzono analizę możliwości doboru ekologicznego zamiennika ołowiu w mosiądzach armaturowych przy założeniu, że zastąpienie lub ograniczenie ołowiu w nowych stopach, nie może spowodować obniżenia wymagań eksploatacyjnych. Badano wpływ dobranych dodatków stopowych na własności odlewnicze, mecha[...]
EN An analysis was made of a possibility of finding a substitute, which might eliminate lead from brasses used for fillings, with an assumption that the decrease of lead content in the new alloys or its full elimination cannot worsen their functional properties. An effect of selected alloy additives on[...]
18
67%
Rudy i Metale Nieżelazne
2008 R. 53, nr 5 281-286
PL W artykule przeprowadzono analizę możliwości doboru ekologicznego zamiennika ołowiu w brązach ołowiowych przy złożeniu, że zastąpienie lub ograniczenie tego pierwiastka w nowych stopach, nie wpłynie na obniżenie właściwości eksploatacyjnych wyrobów. Określano wpływ dobranych dodatków stopowych na wł[...]
EN The possibility of replacing lead in lead bronzes with an ecological substitute was analysed with an assumption that such substitution or reduction of the content of this element should not deteriorate functional properties of the products. An effect of selected alloy additives on casting, mechanica[...]
19
67%
Kompozyty
2003 R. 3, nr 8 376-379
PL Przedstawiono wyniki badań dylatometrycznych kompozytu typu stop AlSi6Cu/grafit, otrzymanego metodą mieszania i prasowania cząstek grafitu syntetycznego w stanie ciekłostałym. Kompozyt poddano dwom cyklom nagrzewania i chłodzenia z temperatury otoczenia do 415°C. Uzyskane dylatogramy pokazano na rys[...]
EN The work presents the results of dilatometric examination of the AlSi6Cu4/graphite composite obtained by squeeze casting of the mixed matrix alloy and syntethic graphite particles. The composite has been subjected to double cycle of heating from ambient temperature to the temperature of 415°C and su[...]
20
67%
Inżynieria Materiałowa
PL W pracy przedstawiono wyniki badań swobodnego skurczu liniowego oraz lejności nowo opracowanego siluminu AlSi17 z dodatkiem Cu, Ni i Mg. Metodą ATSD (analizy różniczkowej równocześnie rejestrowanych krzywych stygnięcia i swobodnego skurczu liniowego) uzyskano jakościowe i ilościowe wartości temperat[...]
EN The work presents the results of free linear contraction and pourability measurements of the newly developed AlSi117 silumin with the addition of Cu, Ni and Mg. Using of ATSD method (a differential analysis of simultaneously recorded cool-down curves and free linear contraction) qualitative and quan[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last