Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 218
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  legal regulations
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Geodezyjny
2
100%
Przegląd Geodezyjny
PL W artykule poruszono kwestię jawności i powszechnej dostępności przedmiotowych i podmiotowych danych ewidentnych w oparciu o przepisy Prawa geodezyjnego i kartograficznego oraz przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podjęto próbę zróżnicowania pojęcia interesu prawnego i interesu faktycznego. [...]
EN This article attempts to diversify the concept of legal and real interest. The issue of openness and public accessibility of subjective and objective register data based on geodetic and cartographic law regulations, and regulations about protection of personal data. It lists a wide range of subjects[...]
3
100%
Przegląd Geodezyjny
PL W artykule przedstawione zostały definicje pojęć dotyczących obiektów uzbrojenia terenu. Szczegółowej analizie zostały poddane definicje pojęć "sieć", "przyłącze" oraz "sieci wewnętrzne" i "instalacje wewnętrzne" w ujęciu geodezyjnym w stosunku do ich interpretacji w ujęciu branżowym. Problem ten uw[...]
EN The paper presents definitions of terms concerning utilities. Detailed analysis has been performed for such terms as "a network", "a connection", as well as "internal networks" and "internal installations", with respect to geodetic approach and sectoral interpretation. Those issues are particularly [...]
4
100%
Przegląd Geodezyjny
5
100%
Przegląd Geodezyjny
6
100%
Przegląd Geodezyjny
7
100%
Geodezja / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
1998 T. 4, z. 1 129-139
PL W artykule przedstawiono, na wybranym przykładzie, działania geodezyjne i prawne w ramach regulacji stanu prawnego nieruchomości. Przeanalizowano przyczyny istnienia niezgodności między stanem prawnym zarejestrowanym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym nieruchomości. W dalszej kolejno[...]
EN The article presents, on basis of a selected case, activities leading to clarify a legal status of real-estate. Causes of discrepances between a real legal status and the one registered in real-estates books were analysed. Continuously geodesial and legal activities necessary for removal of such dis[...]
8
100%
Geodezja / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
1998 T. 4, z. 1 105-116
PL Od 1 stycznia 1998 r. weszły w życie przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami. Wprowadzają one większe rygory prawne w zakresie ochrony praw właścicieli gruntów w procesie wywłaszczania. Obowiązują one wyższej rangi organ administracyjny, jakim jest wojewoda, do wydawania decyzji, która musi by[...]
EN From the 1 of January, 1998 regulations of the Bill on Real-Estate have come in force. Stricter legal rigours protecting ownership rights in a process of expropriation have been introduced. A higher level of administration - voivoda (governor) has been obliged to issue an official decision which has[...]
9
100%
Geodezja / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
1998 T. 4, z. 1 117-121
PL W artykule przeanalizowano przepisy prawne dotyczące korzystania z sąsiedniej nieruchomości, przez przechodzenie przez nią lub przejazd do drogi publicznej. Autorki, na tle różnego rodzaju służebności, które przedstawia tabela 1, analizują przepisy odrębne i takie same orzeczenia Sądu Najwyższego lu[...]
EN In the article authors analyse legal regulations on use of neighbouring estate by walking or driving through it to a public road basing on an easement right called a right of necessary access. In a context of various kinds of easements authors analyse separate regulations and judical decisions of th[...]
10
100%
Geodezja / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
1999 T. 5, z. 1 167-175
PL W dniu 1.01.1999 roku weszła w życie reforma podziału administracyjnego kraju, która spowodowała znaczne zmiany w wielu ustawach o charakterze prawa administracyjnego. Zmiany polegają przede wszystkim na przemodelowaniu kompetencji dotychczasowych organów administracji centralnej i lokalnej, w celu [...]
EN On lst of January 1999 the reform of public administration came into force, which resulted with changes in various Bills shaping Polish administration law. These changes influenced primary scopes of competence of power of previously existing central and local administration bodies in order to struct[...]
11
100%
Geodezja / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
2002 T. 8, z. 1 183-193
PL Od dnia 1 stycznia 1999 r. istnieją w Polsce cztery kategorie dróg publicznych: 1) krajowe, 2) wojewódzkie, 3) powiatowe, 4) gminne. Drogi krajowe stanowią własność Skarbu Państwa, a pozostałe - własność właściwego samorządu województwa, powiatu lub gminy. Przekazywanie gruntów właściwemu zarządcy d[...]
EN From 1st January 1999 there are four categories of public roads in Poland. State roads belong to the Treasure and the others are possessed by proper authorities. Giving the land to a proper road administration (General Director of Public Roads) in reference to state roads and a proper self-governmen[...]
12
100%
Geodezja / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
2002 T. 8, z. 1 169-182
PL Autorka szczegółowo komentuje przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami, dotyczące podziałów nieruchomości. Analizuje przyjętą przez ustawodawcę terminologię i przebieg procesu postępowania administracyjnego. Wyjaśnia cel projektu podziału nieruchomości i sposób jego opracowania. Wskazuje na sku[...]
EN Author comments in detail on regulations of the Bill on real estates dealing with partition problems. A terminology used by the Issuer as well as scheme of the relevant administrative proceedings processes are analysed. The goal of a document called "partition project" is explained alongside with a [...]
13
100%
Geodezja / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
2002 T. 8, z. 1 195-203
PL Celem artykułu jest porównanie polskich i niemieckich przepisów z zakresu katastru nieruchomości. Jest to zdaniem autorki istotny problem w kontekście przyszłego członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Autorka przyjęła do analizy porównawczej przepisy pięciu landów Niemiec. W artykule zwrócono uwagę[...]
EN Comparison of Polish and German regulations at the range of cadastre is the purpose of the paper. In the author opinion, the problem is essential under the future access of Poland in European Community. The law regulations of five Germans Lands are taken into account. In the paper attention is drawn[...]
14
100%
Geodezja / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
1999 T. 5, z. 1 149-157
PL Kodeks cywilny nie zawiera przepisów umowy o pośrednictwo. Ustawa o gospodarce nieruchomościami definiuje umowę o pośrednictwo w obrocie nieruchomościami i podaje zasady odpowiedzialności pośrednika. Autorki na podstawie istniejących przepisów, przede wszystkim umowy zlecenia i innych umów o usługi,[...]
EN The Polish Civil Code does not contain regulations of an intermediary (agency) agreement. The Bill on real-estates defines intermediary (agency) agreement only in real-estates circulation and gives rules regulating a middleman (agent) responsibilities. The authors, basing on existing regulations, pr[...]
15
100%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL Zgodnie z rozporządzeniem ministra SWiA każdy pojazd używany do przewozu wartości pieniężnych powinien spełniać wymagania określone w rozporządzeniu (wraz z załącznikami). Badania i sprawdzenia, określone na podstawie tych wymagań, mają za zadanie potwierdzenie spełnienia przez pojazd warunków wykon[...]
EN According to order of Minister of Interior and Administration, every vehicle for a cash transportation should met requirements mentioned in the order (together with appendixes). Tests and verifications defined by these requirements serve a certification of vehicle with regard to partial conditions o[...]
16
100%
Górnictwo i Geoinżynieria
PL W artykule przedstawiono zakres uregulowań prawnych dotyczących stosowania materiałów wybuchowych dla celów cywilnych.
EN The scope of the legal regulations concerning the usage of the explosives for civil purposes is presented in the paper.
17
100%
Górnictwo i Geoinżynieria
PL W artykule omówiono zasadnicze kierunki prac związanych z wdrażaniem w ustawodawstwie polskim Dyrektywy Rady Nr 93/15/EEC w sprawie harmonizacji przepisów prawnych dotyczących wprowadzania do obrotu i kontroli materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego. Przedstawiono dotychczasowe doś[...]
EN The paper discusses the main courses of efforts in implementing #93/15/EEC EU Directive concerning harmonization of legal regulations on introducing explosives intended for civil (non-military) use into circulation and under control. Presented is also the already gained experience and observations o[...]
18
100%
Przegląd Geodezyjny
19
100%
Przegląd Geodezyjny
20
100%
Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
2014 nr 194 159--164
PL Obowiązujące w całości of 1 lipca 2013 r. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. (CPR) ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzenia do obrotu wyrobów budowlanych wymagało dostosowania do jego postanowień przepisów krajowych. W referacie przedstawi[...]
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last