Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 28
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  leaves
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Oceanological and Hydrobiological Studies
EN Laboratory experiments have shown benthic macroinvertebrates to be capable of consuming heterotrophic organisms which develop on decomposing terrestrial leaves. Questions remain, however, as to whether these microbial biofilms represent a significant energy source to macroinvertebrates within the na[...]
2
100%
Opuscula Mathematica
2017 Vol. 37, no. 4 501--508
EN n 1998, H. Broersma and H. Tuinstra proved that: Given a connected graph G with n ≥ 3 vertices, if d(u) + d(y) ≥n — k + 1 for all non-adjacent vertices u and v of G (k ≥ 1), then G has a spanning tree with at most k leaves. In this paper, we generalize this result by using implicit degree [...]
3
88%
Acta Chromatographica
2012 Vol. 24, no. 3 463--473
EN A high performance liquid chromatographic method was developed for the quantitative determination of the active components of silymarin in the leaves of Silybum marianum during different growth stages. In this study, taxifolin and six main active constituents in silymarin, including silydianin, sily[...]
4
88%
Polish Journal of Chemistry
EN Two new flavonol glycosides, quercetin 3-O-(2__-O-_-D-glucopyranosyl)-_-L-arabinofuranoside and kaempferol 3-O-(2__-O-E-p-coumaroyl)-_-L-arabinofuranoside-7-O- _-L-rhamnopyranoside, were isolated from the leaves of Prunus spinosa L. The known compounds, kaempferol, quercetin, and their 3-arabinofura[...]
5
63%
Inżynieria Rolnicza
2009 R. 13, nr 1 115-122
PL Obok wykorzystywanych rodzajów biomasy, istnieje wiele innych materiałów mogących służyć do celów energetycznych. Jednym z nich mogą być liście opadające z drzew. Niestosowaną dotąd metodą zagospodarowania liści jest ich spalanie. Celem głównym publikacji było opracowanie i ocena technologii zbioru [...]
EN Besides individual biomass types being used, there are many other materials which may be used for energy production purposes. Leaves falling from trees could be one of them. Combustion of these leaves is one of processing methods which haven't been used yet. The main purpose of this publication was [...]
6
63%
Ecological Chemistry and Engineering. S
PL Badano wpływ zróżnicowanego nawożenia NPK na aktywność katalazy w świeżej masie liści dwóch odmian amarantusa (Rawa i Aztek) w różnych fazach rozwojowych (faza siewki, faza piątego liścia, faza pełni kwitnienia i faza pełni dojrzałości nasion) oraz w nasionach. W doświadczeniu polowym uprawiano szar[...]
EN A study was carried out on the effect of varied NPK fertilization on catalase activity per gram fresh weight of the leaves of two varieties of amaranth, Rawa and Aztek, at different developmental stages (seedling, five-leaf, flowering and mature seed), as well as in the seeds. Amaranth was grown in [...]
7
63%
Ecological Chemistry and Engineering. A
PL Badania przeprowadzono w latach 2002-2004 w Stacji Hodowli Roślin w Skrzeszowicach koło Krakowa (220 m n.p.m.), na czarnoziemie zdegradowanym wytworzonym z lessu. W doświadczeniu założonym metodą losowanych bloków w czterech powtórzeniach, uwzględniono życicę wielokwiatową Lotos, którą użytkowano na[...]
EN The investigations were conducted in 2002-2004 in the Floriculture Station in Skrzeszowice near Krakow (on the altitude of 220 m) in the south of Poland, on the degraded chernozem by the split-splot method in tour replicants and was utilized for seeds. The investigations aimed to assess Italian ryeg[...]
8
63%
Chemia Analityczna
PL Flawonoidy i saponiny wyekstrahowano z liści Acanlhopcmax senticosus metodą ciśnieniowej ekstrakcji wspomaganej mikrofalami (MAE). Zbadano wpływ warunków takich jak: stężenie etanolu w eluencie, czas naświetlania mikrofalami, ciśnienie itd. Na wydajność ekstrakcji. Otrzymane wyniki porównano z wynik[...]
EN Flavonoids and saponins have been extracted from AcanthopcmaxSenticosus leaves applying high-pressure microwave-assisted extraction (MAE). The influence of experimental conditions, such as concentration of ethanol in the clucnt, microwave irradiation time, processing pressure, etc., on the extractio[...]
9
63%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2007 Nr 1 112-114
PL Badano kinetykę suszenia w złożu fontannowym liści dziesięciu wybranych ziół w zakresie temperatur 30÷50st.C oraz dla różnego stopnia rozdrobnienia. Wyniki badań skorelowano za pomocą zależności Mw = Mwoexp(-kPt) wynikającej z założenia proporcjonalności szybkości suszenia do zawartości wody [...]
EN The drying kinetics in a fountain bed for leaves of ten chosen herbs in a temperature range from 30 to 50"C was studied. Two different levels of a size reduction of leaves were applied. The results of studies were correlated by Mw = Mwv cxp(-kPi), assuming the drying rate proportionality to water co[...]
10
63%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
PL Rozwój przemysłu i energetyki pociąga za sobą duże zmiany w środowisku przyrodniczym, ze szczególną intensywnością ujawniane w lasach zlokalizowanych w strefach ochronnych wokół hut, elektrowni i innych zakładów. Ich efektem jest biologiczne osłabienie drzew, zanieczyszczenie gleb i zaburzenie stosu[...]
EN It is widely recognised that the vegetation in the vicinity of factories emitting heavy metals is often impoverished. The aim of the study was to investigate relationships between heavy metal pollution and chlorophyll (a, b, a + b) contents in leaves of dominant species (Pinus sylvestris, Quercus ro[...]
11
63%
Geomatics and Environmental Engineering
PL Celem niniejszej pracy było sprawdzenie przydatności sześciu gatunków roślin w biomonitoringu zanieczyszczeń pochodzących z depozycji metali śladowych. Określono zawartość Cu, Cd, Pb w: mchach (Pleurozium schreberi, Polytrichum formosum), drugim roczniku igieł świerka zwyczajnego (Picea abies) i jod[...]
EN The aim of this paper was to determine the suitability of six plant species in biomonitoring of pollution from atmospheric trace metal deposition. Concentrations of Cu, Cd, Pb were determined in: mosses (Pleurozium schreberi, Polytrichum formosum), two years old needles of the Norway spruce (Picea a[...]
12
63%
Ecological Chemistry and Engineering. A
PL Celem pracy była ocena zawartości pierwiastków śladowych (Fe, Mn, Zn, Cu, Ni, Cr, Pb oraz Cd) w liściach i naparach herbat czarnych i zielonych. Badaniom poddano 17 próbek herbat czarnych i 13 zielonych. Zawartość pierwiastków w liściach i naparach oznaczono po suchej mineralizacji metodą ICP-EAS. H[...]
EN The paper aimed to assess the accumulation of trace elements (Fe, Mn, Zn, Cu, Ni, Cr, Pb and Cd) in leaves and brews of black and green teas. Analyzed were total of 17 black teas and 13 green teas. Trace element concentrations in the obtained solutions from leaves and brews were assessed using atomi[...]
13
63%
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna
PL Mangan jest podstawowym mikroelementem - zarówno jego niedobór, jak i nadmierne pobranie są niekorzystne dla roślin: niedobór zaburza proces fotosyntezy, a nadmiar może uszkadzać aparat fotosyntetyczny. Celem przeprowadzonych badań była ocena zależności pomiędzy wartościami SPAD (aparat SPAD 502; Ko[...]
EN Manganese is an essential micronutrient - both deficiency like excess uptake of Mn are unfavourable for plants: deficiency disorders photosynthesis process when excess can damage the photosynthetic apparatus. The aim of conducted studies was estimation of relationships between SPAD values (apparatus[...]
14
63%
Inżynieria Ekologiczna
2017 Vol. 18, nr 1 159--165
PL Rekultywacja gleb po pożarze jest procesem długotrwałym. O jej skuteczności decyduje stopień degradacji gleby, rodzaj wprowadzanych zabiegów, a także typ siedliska. Celem badań była analiza zmian odczynu gleby, zawartości węgla, azotu i fosforu pod wpływem dodatku liści trzech gatunków drzew do reku[...]
EN Reclaiming land after a wildfire is a long-lasting process. Its effectiveness depends on the degree of soil degradation, reclamation measures and the type of habitat. The aim of the study was to analyse the changes in the reaction of soil and the contents of carbon, nitrogen and phosphorus after add[...]
15
63%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
16
51%
Chemia Analityczna
2009 Vol. 54, No. 6 1433-1443
PL Opracowano prostą i szybką metodę oznaczania śladów 22 pestycydów w łodydze i w liściach żeńszenia. Do oznaczania wykorzystano chromatografię gazowąz detektorem wychwytu elektronów lub ze spektrometrem mas. Pestycydy ekstrahowano z próbek eterem benzynowym z użyciem kolumny wypełnionej krzemionką fl[...]
EN A rapid and simple method for simultaneous determination of 22 pesticides residues in stem and leaves of ginseng by gas chromatography coupled to electron capture detector (GC-ECD) and gas chromatography coupled to mass spectrometry (GC-MS) has heen developed. Pesticides were extracted from SLG samp[...]
17
51%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
PL Badania przeprowadzono w latach 2003-2004 w Stacji Hodowli Roślin w Skrzeszowicach koło Krako-wa (220 m n.p.m.), na czarnoziemie zdegradowanym wytworzonym z lessu. Doświadczenie założone metodą losowanych bloków w czterech powtórzeniach, użytkowano na nasiona. W badaniach uwzględniono życicę wielokw[...]
EN The investigations were conducted in 2001-2003 in the Floriculture Station in Skrzeszowice near Kra-kow (at the altitude of 220 m) on the degraded chernozem by the split-splot method in four replicants and was utilized for seeds. The subject of the study was Lolium multiflorum LOTOS, Zshort-term spe[...]
18
51%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
2002 Vol. 9, nr 4 431-439
PL Z terenu parków miejskich, zlokalizowanych na obszarze Piekar Śląskich, pobierano we wrześniu 1996 i 1997 r. próbki gleby (z głębokości 0-10 cm, 10-20 cm, 20-30 cm i 20-40 cm) i liści wybranych gatunków drzew: Acer pseudoplatanus (L.) i Robinia pseudacacia (L.) oraz krzewów: Symphoricarpos albus (L.[...]
EN SampIes of soil (from four levels: 0-10 cm, 10-20 cm, 20-30 cm, and 30-40 cm), and leaves of Acer pseudoplatonus (L.), Robinia pseudacacia (L.), Symphoricarpos albus (L.) S.F. BIake, Ligustrum vulgare (L.) were collected in September 1996-1997 from 5 urban parks situated in the area of Piekary Śląs[...]
19
51%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2012 R. 13, nr 10 198-201
PL Mała popularność amarantusa jako rośliny energetycznej wskazuje na potrzebę podejmowania wielu badań ukierunkowanych na pełną ocenę jego plonowania oraz składu chemicznego decydującego o jego wykorzystaniu. Stąd też celem niniejszej pracy było przeanalizowanie wpływu odmiany, siewu i zróżnicowanego [...]
EN Poor popularity of amaranth as an energy plant indicates the need to undertake numerous studies upon the complete evaluation of its yield and chemical composition determining its utilization. Therefore, the aim of present research was to analyze the influence of cultivar, plant spacing, and diverse [...]
20
51%
Inżynieria Ekologiczna
2011 Nr 27 211-218
PL Kadm i ołów należą do metali ciężkich najbardziej szkodliwych dla roślin i zwierząt. Celem przeprowadzonych badań było prześledzenie zmian w zawartości kadmu i ołowiu w biomasie rutwicy wschodniej w zależności od roku uprawy i fazy rozwojowej. Wyniki badań uzyskano na podstawie dwóch doświadczeń pol[...]
EN The cadmium and lead belong to the heavy metals harmful to most for plants and animals.The aim of this investigation was estimation of the year of cultivation and the growth phase. The presented results were obtained on the base of two field experiment carried out in the third and seventh year of cu[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last