Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 66
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  layer
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2
88%
Archives of Metallurgy and Materials
PL Zastosowanie pokrywania blach stalowych metodą zanurzeniową w kąpielach aluminiowo-cynkowych jest wydajną metodą stosowana dla ich ochrony przed korozją. Wysokie własności pokryć uzyskano w kąpielach aluminiowo-cynkowych przy zastosowaniu dodatku krzemu. Badania prowadzono dla kąpieli o składach: Al[...]
EN The high efficient method to protect the steel sheets is an Al-Zn coating by hot – dipping. Good properties of the coatings layer were obtained from the baths of Al-Zn alloys with silicon addition. Three baths were used: AlZn44Si1, AlZn43Si2 and AlZn42Si3 at the temperatures 630 and 670C in differen[...]
3
75%
Polish Journal of Chemistry
2004 Vol. 78 / nr 9 1087-1101
EN The current knowledge and most recent advances in the study of mixed adsorption layers on the mercury electrode have been reviewed. Wide spectrum of two-component adsorbate systems containing neutral organic molecules as well as organic and inorganic ions have been presented. The effect of co-adsorp[...]
4
75%
Mechanik
PL Przedstawiono możliwości strumieniowo ściernej obróbki wykończeniowej elementów wytwarzanych wycinaniem elektroerozyjnym (WEDM). Wykorzystano system pneumatyczny do formowania strumienia z mikrokulkami ceramicznymi, którego skuteczność obróbkową testowano przy usuwaniu warstwy tlenków z powierzchni [...]
EN The potential of abrasive blast machining for finishing the parts after the wire electrical discharge machining (WEDM) was presented. The pneumatic system was used for forming a stream of glass micro-balls. Its effectiveness was tested when removing the oxide layer from the WEDM surface. The influen[...]
5
63%
Archives of Metallurgy and Materials
PL Zaprezentowano wyniki badań eksperymentalnych fizycznego modelowania wyciskania kompozytów warstwowych ze szczególnym uwzględnieniem wpływu kształtu matrycy na charakter plastycznego płynięcia warstwowego materiału złożonego o układzie rdzeń-powłoka. Pokazano wpływ różnych struktur wlewka o układzie[...]
EN The results of physical modeling of the extrusion of layered composite, in particular dealing with the influence of the die geometry on the character of plastic flow of the core-sleeve system composite have been presented. The influence of the concentric arrangement of components in the initial bill[...]
6
63%
Technika Poszukiwań Geologicznych
PL W artykule przedstawiono praktyczny sposób wyznaczania pozornego kąta upadu warstw na przekrojach geologicznych poprowadzonych w kierunkach dowolnych w stosunku do kierunku rozciągłości ułożenia warstw skalnych oraz płaszczyzn szczelin. Podano również wielkość tego kąta, zmieniającego się w zależnoś[...]
EN The practical method of determination the apparent dip angle of planes of layers on geological sections in given direction to the strike direction of rock mass layers as well as piane of cracks have been introduced in this paper. The value of that angle has been estimated depending on the vertical s[...]
7
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
2005 Z. 82 147-153
PL Kompozytowe elektrolityczne powłoki na osnowie niklowej z dodatkiem boru amorficznego 2-3,5% (mas.) i 1% ultradyspersyjnego węglowego kondensatu zostały przebadane w środowisku wodnym i 5% HCL na testerze tribologicznym T-05. Pokazano strukturę, skład fazowy oraz odporność powłok typu Ni-B iu Ni-[...]
EN The composite electrolytic coatings based on nickel matrix and conatining 2-3,5% (mass) of amorphous boron and up to 1% of ultrafine carbon have been tested in the water and in the 5% HCl by means of tribological tester T-05. Structure of coatings, phase composition, corrosion resistance of Ni-B and[...]
8
63%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2014 Nr 2 (104) 76--79
PL W pracy badane są drgania układu sprężystego spoczywającego na warstwie włókien. Sformułowano model matematyczny układu wzbudzanego elektromagnesem zasilanym prądem zmiennym. Znaleziono dwa obszary rezonansowe. W jednym z nich częstotliwość siły nacisku jest dwukrotnie większa od częstotliwości prąd[...]
EN The vibrations of a flexible system resting on a layer of fibres are investigated in this paper. A mathematical model of the system excited by an electromagnet supplied with an alternating current is formulated. Two resonance regions are found. In one region the frequency of the varying contact forc[...]
9
63%
Archives of Civil and Mechanical Engineering
2014 Vol. 14, no. 2 255--261
EN With the rapid development of industries and advanced technologies, more and more mechanical devices are required to work at high temperatures. The use of nano- and micro-particle solid lubricants is attracting great attention, particularly for high temperature applications. The structure of the sol[...]
10
63%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule zaprezentowano rozpoznanie efektów procesu starzeniowego w izolacji główniej przepustów RBP na podstawie odpowiedzi dielektrycznych poszczególnych warstw izolacji. Skupiono się na metodzie FDS w celu określenia możliwych zmian morfologicznych izolacji w zależności od miejsca pobrania prób[...]
EN The paper presents the recognition of effects of aging in isolation bushings RBP mainly based on the dielectric response of the individual layers of insulation. The focus is on the method of FDS to identify possible morphological changes of insulation, depending on the place of sampling.
11
63%
Budownictwo Ogólne i Konstrukcje Drewniane : zeszyt naukowy
2009 Nr 10 31--37
PL Praca zawiera przegląd literatury naukowej dotyczącej wpływu działania wiązki emitowanej przez różne typy laserów na powierzchnię piaskowca, przeprowadzone przez zespoły naukowe z Polski i z zagranicy.
EN The paper presents research works review with results of the effect of different laser radiation on the outer layer of sandstone. The research was carried on by Polish and foreign scientist teams.
12
63%
Archives of Metallurgy and Materials
2015 Vol. 60, iss. 3A 1795--1800
PL W poniższym artykule zaprezentowano wyniki badań, jakie zostały przeprowadzone na spiekach wykonanych z proszku austenitycznej stali nierdzewnej AISI 316L z dodatkiem mikroproszku bogatej w bor zaprawy. Głównym celem było poznanie wpływu, jaki ma dodatek zaprawy na odporność korozyjną badanych spiek[...]
EN Present study describes results of research conducted on sinters manufactured from a powdered AISI 316L austenitic stainless steel modified with an addition of boron-rich master alloy. The main aim was to study impact of the master alloy addition on a corrosion resistance of sinters in 0.5M water so[...]
13
63%
Advances in Manufacturing Science and Technology
PL Prowadzono analizę wyników badań przyczepności powłoki rodu do podłoża niklu. Powłoki rodu (o grubości 0,2 i 0,5 mm) wytwarzano metodą elektrochemiczną. Przyczepność tych powłok określono metodą zarysowywania. Stwierdzono, że liniowa zmiana wartości siły dociskającej wgłębnik od 0,9 do 5 N oraz od 0[...]
EN The paper presents the evaluation of the quality and adherence of rhodium layers deposited on the nickel substrate. Rhodium layers (0.2 and 0.5 mm thick) were deposited by the electroplating method on the surface of the nickel substrate. The scratch test method (REVETEST R) was applied to determine [...]
14
63%
Archiwum Odlewnictwa
2003 R. 3, nr 9 31--38
PL W pracy przedstawiono wyniki pomiarów i obliczeń profilu i grubości zewnętrznej warstwy żeliwa stopowego w bimetalowych walcach hutniczych. Proces ten składa się z etapu krystalizacji warstwy żeliwa stopowego na ściankach metalowej wlewnicy oraz etapu jej nadtapiania podczas przelewania formy żeliwe[...]
EN In this work the results of measurements and calculation, basis on the mechanism of shaping profile of outer layer with alloy cast iron in sleeved roll. The process consists of two stapes: layer crystallization offer pouring of alloy cast iron into mould and remelting of that layer during filling of[...]
15
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2004 R. 80, nr 2 165-168
PL W referacie przedstawiono możliwości zastosowania do pomiaru grubości nieferromagnetycznych warstw wierzchnich nieniszczącej metody wykorzystującej magnesowanie ferromagnetycznego podłoża. Pomiar grubości odbywa się w procesie magnesowania podłoża ferromagnetycznego poprzez warstwę wierzchnią, a nas[...]
EN The paper presents possibilities of application the magnetic method with magnetize of ferromagnetic groundwork for the measurement the thickness of non-ferromagnetic layers. The measure of thickness is made in magnetizing process of ferromagnetic groundwork by surface layer and next by read of recor[...]
16
63%
Przegląd Spawalnictwa
PL Natryskiwane cieplnie powłoki są obecnie często stosowane. Szczególnie zastosowanie powłok odpornych na korozję w gorących gazach, np. w turbinach, pozwala na użycie w wysokich temperaturach pokrytych nimi tradycyjnych materiałów stalowych. Zastosowanie do wytwarzania powłok związków materiałów odzn[...]
EN Thermal sprayed layers are currently present in many applications. In particular, the use of corrosion-resistant layers in hot gases, e.g. in turbines, allows to use traditional steel materials coated with the layers at high temperatures. Application to the production of layers combination of materi[...]
17
63%
Przetwórstwo Tworzyw
PL W pracy przedstawiono zagadnienia dotyczące modelowania oraz obliczania wielowarstwowych nawijanych struktur kompozytowych o geometrii rurowej. Na wstępie zaprojektowano i wykonano dwa rodzaje próbek kompozytowych na bazie włókien ciągłych, szklanych i węglowych. Następnie wykonano analizę mikroskop[...]
EN The paper presents the issues concerning the modeling and calculation of the multilayer wound composite structures of tubular shapes. The starting point was to design and prepare two types of composite samples based on glass and carbon filaments. When it was done, the group performed a microscopic a[...]
18
51%
Problemy Eksploatacji
2011 nr 3 7-18
PL W artykule przedstawiono metodykę budowy baz wiedzy zawierających reguły rozmyte wykorzystywane w zadaniach wnioskowania o właściwościach warstw wierzchnich wytwarzanych w procesach cieplno-chemicznych, w szczególności procesach azotowania gazowego. Podstawę prezentowanej metodyki stanowi zintegrowa[...]
EN The paper presents the methodology of building the knowledge base that includes fuzzy rules used for inference about properties of surface layers obtained in thermochemical processes, in gas nitriding processes in particular. The basis of presented methodology is an integral cooperation between data[...]
19
51%
International Journal of Applied Mechanics and Engineering
EN The purpose of this research is to study the surface wave propagation in a layer of an orthotropic porous material with rotation lying over an isotropic elastic half-space. The frequency equation is derived after developing the mathematical model. The dispersion curves giving the phase velocity and [...]
20
51%
Problemy Eksploatacji
2006 nr 3 107-115
PL W inżynierii powierzchni coraz powszechniej stosuje się technologie hybrydowe, których pierwszy etap polega na modyfikacji podłoża, najczęściej metodami dyfuzyjnymi. W artykule przedstawiono badania struktury, topografii powierzchni, badania właściwości mechanicznych i tribologicznych warstw azotowa[...]
EN The hybrid techniques become widely used in surface engineering. In a first step the subsurface of substrate is usually modified by diffusion. The investigations of structures, surface topography, mechanical and tribological properties of glow discharged nitrating 316 L steel surface have been prese[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last