Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 1047
first rewind previous Strona / 53 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  law
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2006 nr 10 29-31
PL W kwietniowym numerze "Gospodarki Materiałowej i Logistyki" ukazał się artykuł na temat statutu spółdzielni europejskiej. Statut spółdzielni europejskiej (SCE) został ustalony w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1435/2003 z 22 lipca 2003 r. (Dz. Urz. WE L 207 z 18 sierpnia 2003 r.). Rozporządzenie to wesz[...]
2
100%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2004 nr 5 30-32
PL Na podstawie regulaminu proceduralnego trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej autor omawia organizację Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości oraz procedurę postępowania przed tym organem. Porusza też kwestie odwołań od orzeczeń Sądu Pierwszej Instancji.
3
100%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2004 nr 1 25-27
PL Wejście Polski do Unii Europejskiej spowoduje znaczne zmiany w porządku prawnym w naszym kraju na skutek obowiązku stosowania prawa unijnego wprost oraz w związku z dostosowywaniem prawa polskiego do wymagań Unii. W artykule przedstawiono system prawny Unii Europejskiej, instytucje i organy Unii ora[...]
4
85%
Geodeta : magazyn geoinformacyjny
2009 nr 6 8-10
5
80%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2012 nr 3 26-29
PL W artykule przybliżono ważne aspekty prawne, które dotyczą sytuacji pracownika – twórcy wynalazczego rozwiązania, jak również sytuacji przedsiębiorstwa – pracodawcy, których znajomość jest niezbędna w celu zminimalizowania ryzyka odpowiedzialności prawnej, a także maksymalizowania pojawiających się [...]
EN This article presents important legal aspects regarding an employee who is also an inventor. It also covers the problem of the employer, who is expected to possess knowledge on the matter to minimize the risk of legal responsibility and to maximize potential profits related to the invention at hand,[...]
6
80%
Recykling
2011 nr 1 16-18
PL Zdaniem sądów, pojęcie „odbiorcy” odpadów jest zgodne z prawem wspólnotowym, a odbiorca odpadów nie może skutecznie bronić się zarzutem, że to wysyłający ponosi winę za transgraniczne przemieszczanie odpadów.
7
80%
Recykling
2011 nr 2 17-19
PL Linia orzecznicza sądów administracyjnych nie jest jednolita. Przykładem są postanowienia dotyczące decyzji opłaty za brak sieci, a także kary z tytułu międzynarodowego przemieszczania odpadów. Zgodnie z art. 61 §1 Ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi1, d[...]
8
80%
Recykling
2011 nr 3 18-20
PL Opłata za brak sieci i tzw. opłata recyklingowa od początku obowiązywania ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji budziły wątpliwości. Szczególnie co do ich zgodności z wymogami konstytucyjnymi oraz prawem wspólnotowym.
9
80%
Ekonomia i Zarządzanie
2013 Vol. 5, no. 2 106--126
PL W artykule scharakteryzowano i skomentowano regulacje prawne w nanotechnologii i formułowanie reguł przewodnich tej kategorii systemu prawa. Przepisy prawa Unii Europejskiej w odniesieniu do nanomateriałów są usystematyzowane według: produktów, chemikaliów, ochrony pracowników i ochrony środowiska. [...]
EN The aim of the study is characterization and commenting on regulations in nanotechnology, formulation of the guiding rules of the legal system in this category. The provisions of the European Union law in relation to nanomaterials are arranged according to: products, chemicals, protection of workers[...]
10
80%
Geodeta : magazyn geoinformacyjny
2012 nr 9 8-10
11
80%
Geodeta : magazyn geoinformacyjny
2011 nr 1 30-33
12
80%
Geodeta : magazyn geoinformacyjny
2011 nr 2 22-25
13
80%
Geodeta : magazyn geoinformacyjny
2011 nr 3 42-44
14
80%
Geodeta : magazyn geoinformacyjny
2008 nr 7 39-42
15
80%
Geodeta : magazyn geoinformacyjny
2008 nr 8 48-51
16
80%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2007 nr 11 20-22
PL W artykule rozpoczynającym cykl na temat podręcznego sprzętu gaśniczego omówiono wymogi prawne dotyczące wyposażania obiektów w gaśnice. Ponadto poruszono i zasygnalizowano w nim niektóre praktyczne aspekty ich doboru i rozmieszczenia w budynkach użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego i ob[...]
EN This is the first article in a series on hand fire-extinguishers. It discusses legal requirements connected with fire-extinguisher equipment. Also covered are some practical aspects of its selection and arrangement in public service and industrial buildings, blocks of flats and warehouses.
17
80%
Forum Eksploatatora
2012 Nr 1 (58) 62-65
PL W okresie od 1 stycznia 2005 do 30 września 2011 Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - zwany dalej Prezesem j UOKiK- wydał 218 decyzji antymonopolowych dotyczących sektora wodociągowo-kanalizacyjnego. Najwięcej decyzji dotyczyło nadużywania pozycji dominującej, w szczególności poprzez wy[...]
18
80%
Forum Eksploatatora
2012 Nr 2 (59) 76-79
PL W ocenie Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów poznanie zasad funkcjonowania sektora wodociągowo-kanalizacyjnego w innych krajach może pomóc polskim przedsiębiorstwom i gminom w zaprojektowaniu nowych rozwiązań prowadzących do poprawy zasad funkcjonowania tego sektora w Polsce.
EN In the opinion of the President of the Office of Competition and Consumer Protection, better understanding of the principles of functioning of the water and waste-water trade in foreign countries may help Polish enterprises and communes to design new solutions that will improve the principles of fun[...]
19
80%
Zieleń Miejska
2012 Nr 5 46-48
PL Przepisy prawa, stanowiące podstawę ochrony przyrody, mają to do siebie, że prawodawca posługuje się w nich zwrotami przynależnymi nie tylko do nauk prawnych, ale również szeroko rozumianych nauk przyrodniczych. W następstwie tego niektóre pojęcia zyskują nieco inne znaczenie niż pierwotne.
20
80%
Zieleń Miejska
2012 Nr 6 54-56
PL Za niewłaściwe wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych grozi odpowiedzialność administracyjna w zakresie zniszczenia drzew, krzewów oraz terenów zieleni. W tym kontekście pojawia się też problem, jak prawidłowo przeprowadzać zabiegi pielęgnacyjne. Według wykładni prawa pielęgnacja ta obejmuje tylko koron[...]
first rewind previous Strona / 53 next fast forward last