Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 47
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  lasery
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku
EN The laser ablation process applied for restoration of the stone historical objects is reported and results of the experimental study on laser cleaning of the sandstone samples using the Nd:YAG laser (1064 nm; 6 ns FWHM;fluence 0,I-3 J/cm2) are discussed. Values of the ablation thresholdfor the dry a[...]
2
100%
Przegląd Włókienniczy + Technik Włókienniczy
1998 nr 9 10-13
3
80%
Zeszyty Naukowe Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku
4
80%
Zeszyty Naukowe Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku
5
80%
Zeszyty Naukowe Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku
6
80%
Przegląd Górniczy
PL Omówiono stosowanie techniki laserowej w polskim górnictwie. Pomimo iż nie jest ona stosowana masowo - spotykamy laserowe urządzenia w górniczej geodezji - a opracowane konstrukcje mogą być z powodzeniem wprowadzone w metrologii parametrów środowiska kopalnianego, systemach bezpieczeństwa, automatyk[...]
EN Use of laser technology in Polish mining is discussed. Although laser technology is not very often applied, there are laser devices beingused mainly in mining geodesy; the drawn up constructions can also find application in metrology of mining environment parameters, safety and automatic control sys[...]
7
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
2001 Z. 74 145-149
PL W pracy przedstawiono zastosowanie laserów do obróbki materiałów. Dokonano porównania miedzy laserami CO2, Nd:YAG oraz HPDL. Zauważono tendencję wzrostową zastosowania laserów do celów przemysłowych.
EN This paper shows application of laser for treatment of materials. The camparative analysis of CO2, Nd:YAG and HPLD lasers was carried out. Different applications in industry were described.
8
80%
Pomiary Automatyka Kontrola
2013 R. 59, nr 12 1256--1258
PL Przedstawiono pomiar przemieszczeń i naprężeń kół zębatych metodą interferometrii holograficznej. Przedmiotem badań było koło zębate. W pomiarach zastosowano jedną z metod holografii optycznej zwanej metodą podwójnej ekspozycji. W wyniku interferencji fali przedmiotowej i fali odniesienia na materia[...]
EN The estimation of displacements and stresses of gear wheels with use of holographic interferometry is presented . A gear wheel was an object of investigations. The double exposure method of optic holography was used for measurements. As a result of the interference of the reference and main wave on [...]
9
80%
Utrzymanie Ruchu
2012 Nr 2 19--21
PL Rozpoznawanie pomontażowych błędów geometrycznych odbywa się za pomocą bardzo zaawansowanych urządzeń pomiarowych, przeważnie laserowych, w przestrzeni trójwymiarowej. W niniejszym artykule przedstawiono najbardziej użyteczne metody rozpoznawania błędów geometrycznych obrabiarek.
10
70%
International Journal of Applied Mechanics and Engineering
2003 Vol. 8, no 4 665-676
EN In recent years there has been a considerable theoretical and experimental interest in a laser driven ablative surface in inertial fusion energy (IFE). The existing studies of nonuniformities will not prevent the surface instabilities which originate at the ablation surface due to acceleration of hi[...]
11
70%
International Journal of Applied Mechanics and Engineering
EN Technological problems related to the application of laser cutting machines are in insufficient knowledge of the laser technique application as well as due to absence of sufficiently reliable practical data and knowledge about the parameters influencing the work process itself. This paper gives resu[...]
12
61%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL W artykule przedstawiono przegląd głównych zagrożeń dla wzroku żołnierza na współczesnym polu walki. Ten problem ma zasadnicze znaczenie dla właściwego działania pilotów, kierowców-mechaników i operatorów uzbrojenia. Nawet chwilowa utrata wzroku może być niebezpieczna podczas działań bojowych. Spośr[...]
EN The paper presents an overview of the main threats for soldiers' sight in the modern battlefield. Such a problem is crucial for the proper action of pilots, drivers, and weapon operators. Even temporary lack of sight can be very dangerous in action. Amongst different possible threats two are of a sp[...]
13
61%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące efektów biologicznych oraz bezpieczeństwa przy pracy z promieniowaniem laserowym. Zaprezentowano podstawowe zagadnienia bezpieczeństwa pracy z laserami, ze szczególnym uwzględnieniem klas urządzeń laserowych. Ponadto przedstawiono opis opracowan[...]
EN This paper presents some aspects of biological effects and safety related to laser radiation. Laser safety aspects of hazard evaluation related to laser radiation, with special attention paid to classes of laser and criterion of hazard evaluation, are shown. The usage for simulation of hazard of com[...]
14
61%
Acta Scientiarum Polonorum. Geodesia et Descriptio Terrarum
PL W pracy zaprezentowano wyniki badań eksperymentalnych nad oddziaływaniem zmiennej temperatury na strukturę wiązki światła laserowego propagowanego w ośrodku wodnym. Do przeprowadzenia doświadczeń użyto zestawu pomiarowego składającego się z geodezyjnego laserowego instrumentu LFG - 1, czujnika tempe[...]
EN This work presents the results of experimental researches on the influence caused by cold water effecting on the structure of laser ligt propagated in the water environment. Practical experiments have been executed by the use of measuring unit consisting of the geodetic laser instrument LFG-1, tempe[...]
15
61%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 1632--1639
PL W artykule omówione zostały wybrane rodzaje urządzeń laserowych oraz ich wykorzystanie w logistyce. Ze względu na szeroką gamę produktów, zostały przedstawione jedynie urządzenia laserowe o najpopularniejszym zastosowaniu w przemyśle oraz innowacyjne, stanowiące wsparcie podczas procesów logistyczny[...]
EN This article presents the types of laser devices and their use in logistics. Due to the wide range of products, the presentation of laser devices has been limited to show only the most popular in industry and innovation products, which support logistics processes in the logistics centers. Analyzing [...]
16
61%
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
2017 Nr 54 149--152
PL Pomiary sprawności generacji drugiej harmonicznej światła dla próbek materiałów nieliniowooptycznych odnoszą się głównie do kryształu jako obiektu makroskopowego. Nowootrzymywane związki chemiczne nie zawsze stwarzają możliwość wyhodowania jednolitych i wystarczająco dużych kryształów. Niniejsze opr[...]
EN Measurements efficiency of second harmonic generation of light for samples of nonlinear optical crystals mainly refer to the crystal as a macroscopic object. Newlyformed chemicals probes do not always provide the opportunity to grow uniform and large enough crystals. This article describes the propo[...]
17
61%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W latach 90, Izrael skierował swoją gospodarkę w stronę wysoko zaawansowanych technologii, a sektor przemysłu high-tech stanowił zasadniczą składową jego wzrostu gospodarczego w tym okresie. Przedsiębiorstwa izraelskie opracowały na potrzeby eksportu, szeroką gamę produktów o wysokiej wartości dodan[...]
18
61%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Referat dotyczy metody fotodiagnostyki (PDD) i leczenia fotodynamicznego (PDT) i koncentruje się na terapeutycznych źródłach światła i systemach do wykrywania w organizmach fluoroforów oraz monitorowania parametrów metody PDD/PDT. Optoelektroniczne urządzenia stosowane w tej metodzie są wciąż ulepsz[...]
EN The work on photodiagnosis (PDD) and photodynamic therapy (PDT) focuces on therapeutic light sources and diagnostic systems applicable to detection of fluorophores in an organism as well as to the monitoring of PDT parameters. Optoelectronics devices employed in this method are being still improved [...]
19
61%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Rozkład natężenia pola optycznego w wiązce emitowanej przez lasery, określany jako charakterystyka kierunkowa lasera, ma z reguły duże znaczenie z punktu widzenia zastosowań laserów w praktyce. W szczególności odnosi się to do laserów półprzewodnikowych, które generują wiązkę o dużej rozbieżności, c[...]
EN Spatial distribution of the optical field emitted by lasers, called also a radiation profile, is extremely important for laser applications. That is particularly relevant to semiconductor lasers due to a high divergence, often multimode character, and an astigmatism of the beam they emit. In the pap[...]
20
61%
Physics for Economy
PL W pracy przedstawiono ogólną koncepcję rewolucji przemysłowej nazywanej „Przemysł 4.0”. Opisano jej podstawowe założenia oraz przeanalizowano zastosowania laserów w kontekście wymagań elastycznej i zwinnej produkcji. Przedstawiono przykład różnorodnych możliwości technologicznych, jakie dają lasery [...]
EN In this paper is presented the general idea of the industrial revolution which is called Industry 4.0. The main assumptions and an analysis of the laser use and requirements of lasers for flexible and agile production are presented. Examples of the different technological possibilities when lasers a[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last