Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 50
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  laser beam
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Measurement Automation Monitoring
EN Past, new and future metrological applications in the area of methanometry for mining and environment show the necessity of developing wider metrological basis for methane emission from extended sources. Some solutions and tendencies developed in parallel in GIG and in the world are presented in the[...]
2
100%
Journal of Machine Engineering
EN The presented paper describes an experiment dealing with the deformation of a milling tool caused by heating during the cutting process. Based on the literature review an experimental procedure is designed to simulate heating of the milling tool during machining. The experimental heating of the mill[...]
3
75%
Reports on Geodesy
2009 z. 2/87 161-168
4
75%
Journal of Technical Physics
EN Conditions at which the charged particles can be accelerated to the significant energies under interaction with the laser or maser radiation and the static magnetic field have been studied. The studies have been performed on the basis of the derived by the author's analytical solutions. With the exa[...]
5
75%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
PL W artykule podjęto próbę zastosowania wiązki światła laserowego do oceny struktury optycznej turbulentnego przepływu powietrza przez ekran wiatrowy usytuowany w tunelu aerodynamicznym. Badaniom poddany był ekran o stopniu perforacji 42% i wielkości pojedynczego otworu [fi] = 8 mm. Pomiar prowadzony [...]
EN The paper presents the possibility of laser beam application in turbulence structure assessment of the flow through wind screen located in wind tunnel. The perforation of the screen was 40% and the diameter of the single hole 8 mm. The measurements were carried out in the distance of 5 cm and 50 cm [...]
6
75%
Eksploatacja i Niezawodność
1999 nr 2 14-20
PL W pracy przeprowadzono ocenę wpływu hartowania laserowego na zwiększenie trwałości organów roboczych rozdrabniaczy paszowych, jakimi są bijaki. Rozpatrywano trzy warianty obróbki laserowej różniące się geometrią stref zahartowanych, uwzględniając próbę porównawczą, którą stanowiły bijaki handlowe. P[...]
EN The work involved performing an assessment of laser beam hardening effectiveness on the durability of beaters, these being the working components off odder grinders. Three laser beam treatment designs with distinct topology of hardened zones and one control design with commercial beaters were invest[...]
7
75%
Optica Applicata
EN The present investigation of the processes of ablative plasma generation and formation of craters was carried out at the Prague Asterix Laser System (PALS) iodine laser facility. Experiments were performed with broad range of laser beam intensities (1013-1016 W/cm2), focal spot radii (35–600 mm), an[...]
8
75%
Krzepnięcie Metali i Stopów
2000 R. 2, nr 42 297--307
PL W obecnej pracy przedstawiono półanalityczny cieplny kondukcyjny model (rozwiązany metodą funkcji Green'a) przeznaczony do obliczania temperatur w otoczeniu jeziorka spawalniczego w spawanym laserowo materiale. W modelu tym ruchoma wiązka laserowa o rozkładzie Gaussowskim jest pochłaniana w material[...]
9
75%
Krzepnięcie Metali i Stopów
1998 nr 36 181--189
PL W pracy przedstawiono wpływ wiązki laserowej na kształtowanie się mikrostruktury stopów typu Al-Li i Al-Li-Zr w procesie symulowanego spawania laserowego. Ponadto, określono rolę zjawisk hydro- i termodynamicznych towarzyszących laserowemu przetapianiu tworzyw metalicznych, na sposób krystalizacji p[...]
10
75%
Krzepnięcie Metali i Stopów
1998 nr 36 233--242
PL W pracy przedstawiono wyniki badań metalograficznych, dyfraktometrycznych, analizy składu chemicznego, twardości, fraktograficznych stali SK5MC hartowanej konwencjonalnie z temperatury 1200 °C, przetopionej wiązką lasera CO2 i odpuszczonej. Największą twardość uzyskano w wyniku odpuszczan[...]
11
75%
Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce
2011 T. 6, nr 3 27--30
PL W pracy przedstawiono wyniki badań oddziaływania wiązki światła lasera z wybranymi materiałami stosowanymi w budownictwie. Zaobserwowane zjawiska mogą być czynnikiem charakteryzującym proces wzajemnego oddziaływania światła z wybranymi materiałami. Ponadto, te zjawiska mogą być przydatne do wyznacza[...]
EN The work presents some examinations of the laser beam interaction phenomena with building materials. The observed phenomena and assumed their physics parameters can be the indicators proposed in this paper.
12
75%
Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce
2008 T. 3 43-48
PL W pracy przedstawiono metodę badania przepływu powietrza o nieustalonym polu gęstości, z wykorzystaniem sondującej wiązki laserowej. W tym celu wykorzystano naturalny konwekcyjny przepływ powietrza nad źródłem ciepła w różnych temperaturach. Jako lasera sondującego użyto lasera półprzewodnikowego. P[...]
EN In this paper, the experimental method of air turbulent flow investigation using laser beam is presented. For this purpose the free convection of the air over heater at different temperatures was exploited. This natural air motion was probed by a semiconductor laser. Analysis of the obtained reading[...]
13
75%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences
2015 Vol. 63, nr 1 305--314
EN One of the research and development trends in nowadays manufacturing technology is integration of different manufacturing techniques into single machine tool. In the first part of the paper possibilities, goals, reasons and advantages of thermal and electrochemical interaction have been characterize[...]
14
75%
Biuletyn Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach
2018 Vol. 62, No. 5 175--181
PL Lasery włóknowe stanowią nowatorskie narzędzie w rękach spawalnika. Nieustanny ich rozwój, a także opracowywane nowe techniki spawania umożliwiają wykonanie zadań technologicznych bardzo trudnych bądź niemożliwych do spełnienia za pomocą konwencjonalnych laserów technologicznych i konwencjonalnych t[...]
EN Fibre lasers are innovative tools in the welder’s hands. The continuous development of fibre lasers combined with newly developed welding techniques enable the performance of technological tasks extremely difficult or even impossible to carry out using conventional technological lasers and conventio[...]
15
75%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2018 Vol. 56 nr 3 645--656
EN Regardless of the welding method, a new joint and the surrounding area are inevitably subjected to thermo-physical perturbation. The paper presents analyses of many different issues involved in welding and potential solutions including adoption of simplifying assumptions, application of numerical alg[...]
16
75%
Logistyka
2014 nr 6 3007--3015
PL W artykule opisano dwuogniskowy układ optyczny skupiający wiązkę laserową i pokazano oddziaływanie tak ukształtowanej wiązki na materiał. Zaproponowano wykorzystanie technologii spawania laserowego z zastosowaniem dwuogniskowej głowicy spawalniczej do łączenia stali stopowych średnio i trudno spawal[...]
EN The bifocal optical system for focusing laser beam has been described and the results of so formed beam affecting the material has been shown. The welding with the use of such laser head of medium and hard weldable steels used in construction of motor vehicels has been proposed. Analytical model of [...]
17
63%
Przegląd Mechaniczny
2013 nr 4 24--26
PL W artykule przedstawiono wyniki oceny mikostruktury złączy doczołowych i wykonanych wiązką lasera CO,, Do badań wytypowano wybrane złącza, dla których w ocenie wizualnej nie stwierdzono niezgodności spawalniczych. Stosując mikroskopię świetlną, zidentyfikowano charakterystyczne obszary: materiał rod[...]
EN The paper presents results of the structure assessment of butt-welds made with the use of CO2 laser beam. There was applied light microscopy identified specific areas: base metal, heat affected zone and weld. The evaluation was comparative in nature, involving a comparison of the structure of the HA[...]
18
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
PL W procesach technologicznych wytwarzania różnych elementów często wymagana jest duża czystość warstwy wierzchniej ze względu na lepszą przyczepność adhezyjną. Często stosowane są w tym celu: trawienie, obróbka ścierno-erozyjna, metody ultradźwiękowe i inne. Skutkiem ubocznym tych operacji jest jedna[...]
EN The manufacturing processes of different elements often requires a large clean surface layer due to the better grip adhesion. Are often used for this purpose: etching, abrasive-erosion machining, ultrasonic and other methods. A side effect of these operations is, however, the impact of environmental[...]
19
63%
Metallurgy and Foundry Engineering
1998 T. 24, no. 2 115--125
PL Próbki ze stali węglowej 45 i chromowej 2H13 poddano obróbce powierzchniowej za pomocą wiązki lasera cw CO2 i plazmy ciągłego wyładowania optycznego. Następnie próbki poddano procesowi kawitacji na stanowisku z wirującą tarczą. Celem pracy było rozpoznanie wpływu naprężeń wewnętrznych, powstających [...]
EN To make the first step towards resolving the problem of residual stresses influence on the cavitation resistance of materials, the samples of 0.45% carbon steel (steel 45) and 13% chromium steel (steel 2Cr13) were superficially processed by a cw CO2 laser beam and continuous optical discharge (COD) [...]
20
63%
Problemy Eksploatacji
2006 nr 1 173-179
PL Przedstawiono fizyczną interpretację procesu kawitacyjnego niszczenia powłok i zaproponowano sposób jego modelowania. Przyjęto założenie dotyczące generacji dyskretnych stanów energetycznych w obrębie powłoki oraz ich obsadzania w procesie migracyjnego transferu energii. Sprawdzono, czy wyniki teore[...]
EN The physical interpretation of the cavitation erosion of coatings was presented. A method of the modelling of the process was also proposed. Theory of the discrete states generation within the coating and their fixing due to energy migration was assumed. Experimental investigation of the extraction [...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last