Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 61
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  las
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zieleń Miejska
2011 Nr 9 54-56
PL Drzewa są bardzo plastycznym elementem środowiska przyrodniczego i w związku z tym wyrastają w różnych miejscach, w szczególności tych o ograniczonej presji człowieka (np. na różnego rodzaju nieużytkach). Warto się temu zjawisku przyjrzeć w kontekście przekwalifikowania zadrzewień na las.
2
100%
Zieleń Miejska
2010 Nr 1 14-14
PL Podczas polsko-niemieckiego seminarium w Brodach w odsłanianie osi widokowych zdziczałego parku zaangażowało się ponad 350 osób. Efekty wykonanych prac są zachwycające. Miejsce to ma szansę stać się interesującym punktem na mapie turystycznej zachodniej Polski.
3
100%
Przegląd Komunalny
2009 nr 5 18-18
PL Program Rozwoju ONZ (UN Human Development Programme) publikuje systematyczne raporty, w których ocenia stan społeczny i gospodarczy w 177 państwach świata. Ostatnie takie opracowanie ukazało się w 2008 r. Jednym z ponad 200 różnego rodzaju wskaźników były zmiany powierzchni zajętej przez lasy w każd[...]
4
100%
Przegląd Komunalny
2008 nr 10 16-18
PL Ustawa z 28 września 1991 r. o lasach (DzU nr 101, poz. 444, z późn. zm.) określiła, że w Lasach Państwowych tworzy się Służbę Leśną. Zalicza się do niej pracowników, którzy zajmują się sprawami zarządu lasami będącymi w administracji Lasów Państwowych, prowadzeniem gospodarki leśnej i ochroną lasów[...]
5
100%
Przegląd Komunalny
2009 nr 9 16-17
PL Obowiązująca od 15 listopada ub.r. Ustawa z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (ustawa o ocenach) określa, że projekty np. polityk, strategii, planów lub programów, któ[...]
6
100%
Świat Szkła
2004 nr 9 [78] 10-12
PL Z polskiej perspektywy wątek relacji architektury fińskiej do natury wydaje się szczególnie interesujący. Przykłady fińskie pokazują relację z naturą surowszą niż nasza, a plastyczne efekty wykorzystania naturalnych czynników są niezwykle atrakcyjne. Co więcej, architektura ta nie dostarcza gotowych[...]
7
88%
Problemy Ekologii
2002 R. 6, nr 4 161-166
PL Analizowano współwystępowanie metali w pyle osiadłym na liściach drzew w kompleksach leśnych. Występowanie zależności między zawartością poszczególnych metali w pyle zdeponowanym na liściach było związane z występowaniem charakterystycznych zanieczyszczeń na danym terenie. W większości przypadków is[...]
EN In this article were analysed the relationships between their contents in deposited dust an the leaves of trees in forest ecosystems. Occurrence the given relation in deposited dust on leaves determine characteristics of pollution in air in this region. In greater causes it concerned solubled and in[...]
8
88%
Problemy Ekologii
2004 R. 8, nr 5 250-256
PL Zaburzenia równowagi ekologicznej w zbiorowiskach leśnych, powstałe na skutek działalności człowieka prowadzą m. in. do nadmiernego rozprzestrzeniania się gatunków o cechach inwazyjnych. W prezentowanym artykule autorzy, na przykładzie dwóch gatunków roślin (Carex brizoides i Impatiens parviflora), [...]
EN Disturbances of ecological balance in woodland communities resulted from human activity lead to excessive spread of invasive species. In the paper, exemplified by two plant species (Carex brizoides and Impatiens parviflora), authors shows which factors encourage penetration of expansive species into[...]
9
75%
Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza
2011 Nr 4 99-111
PL W pracy przedstawiono symulację rozprzestrzeniania się pożaru roślinności w wybranym kompleksie leśnym w pobliżu Nowogrodu. Analiza rozwoju pożaru roślinności została przeprowadzona za pomocą oprogramowania FARSITE. Omówiono sposób kompletowania danych, zależności hipotetycznego rozwoju pożaru od ro[...]
EN The paper presents a simulation of the spread of fire vegetation in the selected forest complex near Novgorod. The analysis of fire development of vegetation was carried out using the software FARSITE. The data compilation, the hypothetical development fire from fuel type surface and weather conditi[...]
10
75%
Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza
2011 Nr 3 31-34
PL Artykuł związany jest z obowiązkami właścicieli i zarządców lasów wynikającymi z ustawy o ochronie przeciwpożarowej, a związanymi z przestrzeganiem zasad ochrony przeciwpożarowej na gruntach leśnych.
EN In the paper responsibilities of forests owners and managers have been discussed. This responsibilities are arising from the Act on fire protection, and are associated with the keeping of the fire protection on forest land.
11
75%
Roczniki Geomatyki
2009 T. 7, z. 2 127-132
PL Naturalną formą pokrycia terenu w Polsce są lasy, które zostały jednakże zastąpione w znacznym stopniu przez obszary użytkowane rolniczo - pola uprawne, łąki i pastwiska. Pozostałości lasów tworzą w krajobrazie wyspy, które są połączone siecią korytarzy. Rolę korytarzy pełnią najczęściej lasy i zaro[...]
EN The natural land cover class of Poland is almost entirely forest, but nowadays it is replaced by man-made ecosystems like arable, meadows, pastures and urban areas. The remaining forest forms islands, which are connected each other by corridors located mainly along rivers. Satellite images are an ef[...]
12
75%
Journal of Water and Land Development
2009 no. 13a 149-159
PL Wobec potrzeby racjonalizowania gospodarowania zasobami leśnymi podjęto próbę oceny i wyceny naturalnych retencyjnych właściwości terenów leśnych. Ocenę wpływu lasu na wielkość i czas spowolnienia odpływu wody przeprowadzono na podstawie wyników długoletnich badań w małych zlewniach rzecznych. W pro[...]
EN Based on results concerning the forest impact on water cycling an attempt was undertaken to evaluate water retention in forests. The economic value of water retention was established assuming the cost of water storage in small reservoirs built in forest areas. Calculations did not account for differ[...]
13
75%
Problemy Ekologii
2007 R. 11, nr 6 328-330
PL Przykładem muzeum przyrodniczego, które doskonale spełnia funkcje edukacyjne jest Fińskie Muzeum Lasu Lusto. Instytucja ta, nazywana "centrum wiedzy o lesie", zajmuje się gromadzeniem i naukowym opracowywaniem wszelkich danych o lesie i leśnictwie w Finlandii oraz kultywowaniem i podtrzymywaniem kul[...]
EN Finnish Forest Museum Lusto is a great example of an educational institution. Lusto is called "the centre of the forest knowledge". Its task is to gather and analyse all data on forest-related issues in Finland. It is also a cultural institution, as it sustains the forest culture and tradition. Fore[...]
14
75%
Reports on Geodesy
2011 z. 1/90 377--382
EN The paper discusses the issue of relation between the accuracy and precision of GNSS/RTK measurements conducted at points with limited visibility of satellites. Field experiments were conducted from 2005 until 2010 on forest points characterised with different intensities of obstructions. The resu[...]
15
75%
Problemy Ekologii
2002 R. 6, nr 5 217-221
PL Omówiono wyniki badań przydatne w orzecznictwie ekotoksykologicznym ekosystemu leśnego. Spostrzeżenia wraz z wynikami przekonują o możliwości oddziaływania lasu na zmiany zawartości metali o właściwościach toksycznych w przyziemnej warstwie powietrza w otoczeniu lasu oraz w samym lesie.
EN The article presents data from research studies, which may find application in ecotoxicological jurisdiction of forest ecosystems. Observations and obtained results prove the possibility that forests may impact the changes in the content of metals with toxic properties in the nearground air layer in[...]
16
75%
Zieleń Miejska
2015 Nr 2 20--22
PL W leśnym przedszkolu wychodzi się z założenia, że nie ma czegoś takiego jak zła pogoda – są tylko nieodpowiednie ubrania. Dlatego też dzieci spędzają praktycznie całe dnie na świeżym powietrzu, eksplorując otaczającą je przyrodę – las, polanę, łąkę. Głównym celem przedszkoli jest rozbudzenie wrażliw[...]
17
75%
Roczniki Geomatyki
2012 T. 10, z. 5 37--45
PL Przyroda, zarówno naturalna jak i ta urządzona ręką ludzką, winna być traktowana jako bogactwo danego terytorium i objęta odpowiednią ochroną. Taką ochronę umożliwia właściwie skonstruowany system prawny, w ramach którego funkcjonuje społeczeństwo. W głównej mierze na stan i wygląd przestrzeni ma wp[...]
EN Both natural environment and green areas should be treated as a real value and properly protected. It is strictly connected with adequately constructed legal system. In practice, the condition and appearance of the landscape depends on the human factor. One of the reasons of inferior environmental s[...]
18
75%
Geodesy and Cartography
2016 Vol. 65, no. 2 193--218
EN In this work nine non-linear regression models were compared for sub-pixel impervious surface area mapping from Landsat images. The comparison was done in three study areas both for accuracy of imperviousness coverage evaluation in individual points in time and accuracy of imperviousness change asse[...]
19
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 1155-1160
PL W artykule zostały opisane hydrauliczne systemy załadowczo-rozładowcze środków transportu bliskiego eksploatowanego w lesie. Mają one znaczący wpływ na zagrożenie zdrowia i życia ludzi oraz koszty eksploatacji maszyn w przedsiębiorstwie świadczącym różne usługi leśne. W opracowaniu przedstawiono cha[...]
EN The hydraulic loading systems of land transportation vehicles realize many functions influencing safety of vehicles’ exploitation. It has the influence on threat of the men's life as well as the costs of these devices’ exploitation. It the profile of this study the construction, functionality, relia[...]
20
75%
Polish Journal of Ecology
2015 Vol. 63, nr 2 198--212
EN European beech is a superior competitor among the trees of Central Europe, often growing in pure stands. We proposed a hypothesis, that once beech has reached dominance in forest community, it's recruitment could become limited due to the gradual accumulation of pathogens attacking seeds and seedlin[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last