Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 18
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  landing
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Acta of Bioengineering and Biomechanics
EN The aim of the paper was identification of force-time characteristics of ground reaction forces exerted during take-off and landing phases in the six typical acrobatic elements. The tests of a pilot study character were carried out on two professional athletes aged 17 and I8. The levels of such para[...]
2
86%
Prace Przemysłowego Instytutu Telekomunikacji
PL W początkowej części niniejszego artykułu omówiono podstawowe zadania stawiane radiolokacji lotniczej bliskiego zasięgu i współpracującym z nią systemom radionawigacyjnym wspomagającym lądowanie samolotów. Podano najważniejsze z wymagań sformułowanych przez ICAO dla lotnisk I, II i III kategorii. Ja[...]
EN At the beginning of this paper the fundamental international regulations established by ICAO for airports of I, II and III categories are described. Next, there are presented principles of operation of common VHF and microwave systems which are in widespread use today for precise approach and landin[...]
3
86%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
PL Artykuł przedstawia różne rodzaje sterowania ruchem bocznym samolotu podczas podejścia do lądowania oraz wyniki symulacji komputerowej, a także ocenę jakości sterowania. Ilościowa ocena jakości sterowania dokonana została przy zastosowaniu kwadratowo-całkowego wskaźnika jakości dla przypadku sterowa[...]
4
86%
Prace Instytutu Lotnictwa
PL Obiektem badań jest śmigłowiec Mi-2 plus, dla którego należy opracować technikę sterowania po awarii napędu w czasie wykonywania "pionowych " startów i lądowań na krótkich lądowiskach. Do punktów krytycznych, które należy przeanalizować w badaniach techniki wykonania startów i lądowań na ograniczony[...]
EN The object of the tests is the Mi-2 Plus helicopter, for which a method of controlling the helicopter after a power failure during vertical take-off and landing on short landing ground should be designed. The problems of flight through the vortex ring and occurrence of the H-V zone belong to the cri[...]
5
86%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
PL W obecnych czasach coraz częściej duże linie lotnicze sięgają po zdobycze techniki komputerowej. Liczą się dla nich nie tylko oszczędności wynikające z ich korzystania, ale przede wszystkim bezpieczeństwo lotu. Jak wiadomo najwięcej zagrożeń pojawia się podczas startu i lądowania, w większości przyp[...]
6
72%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
2007 z. 71 [238] 293-299
PL Dostępność mikrofalowych modułów nadawczo-odbiorczych wykorzystujących efekt Dopplera ułatwia budowę urządzeń o zwartej (modułowej) konstrukcji do pomiaru prędkości. W Instytucie Lotnictwa podjęto prace nad konstrukcją przyrządu mierzącego prędkość opadania samolotu podczas lądowania (przyziemienia)[...]
EN Accessibility of Microwave Doppler RF Transceiver Module simplifies construction of module devices for speed measurements. In Institute of Aviation the design of the device which is to measure the descent speed of the aircraft during the landing phase by the use of Doppler effect has been started. T[...]
7
72%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
PL Artykuł przedstawia możliwość zastosowania sterowania według modelu ruchem bocznym samolotu podczas podejścia do lądowania oraz wyniki symulacji komputerowej, a także ocenę jakości sterowania. Ilościowa ocena jakości sterowania dokonana została przy zastosowaniu kwadratowo-całkowego wskaźnika jakośc[...]
EN The article discusses control of the aircraft lateral motion during approach with the use of ILS-LOC equipment. Control laws are based on the model following control. There are presented results of computer simulations. The control quality assessment with and without cross-wind was made with the use[...]
8
72%
Przegląd Mechaniczny
2006 nr 9 28-33
9
72%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
PL Niniejszy referat przedstawia informacje i założenia do budowy systemu lądowania opartego na satelitarnym systemie nawigacji GPS. Przybliżona jest zarówno problematyka generacji danych korelacyjnych w różnicowym systemie GPS, ich transmisji jak i wykorzystania na pokładzie statku powietrznego. Artyk[...]
EN This paper presents elementary information about some possibilities of using GPS and differential GPS applications to the approach. lts describes basic principle of operation of LADGPS reference stations and specifies some differences between RTCM SC-104 and RTCA DO217 reference station messages. Pr[...]
10
72%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
PL Na forum międzynarodowym opracowywane są dokumenty normatywne, obligujące również i nasz kraj do podjęcia prac naukowo - badawczo - wdrożeniowych, których celem jest opracowanie polskiego systemu stacji permanentnych RTK DGPS. Na realizację tego projektu przyznane zostały przez KBN odpowiednie fundu[...]
EN On international forum worked out are normative documents, concerning also our country to collections of works scientifically - searchingly of which aim is elaboration of Polish system of permanent station RTK DGPS. On realization this of project admited became by KBN suitable funds. At present in W[...]
11
72%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
2007 z. 71 [238] 381-388
PL W pracy omówiona została koncepcja pomiaru prędkości pionowej samolotu podczas lądowania. Pomysł rozwiązania oparto na wykorzystaniu tanich czujników typu MEMS: przyspieszenia, prędkości kątowej i ciśnienia statycznego. Poszukiwana estymata prędkości pionowej jest wyznaczana poprzez integrowanie pom[...]
EN The paper presents measurement of the aircraft vertical speed during landing conception. Solution idea layes on inexpensive acceleration, angular rate and static pressure sensors type MEMS application. A wanted vertical speed estimate is determined by integation of two signal source measurement. One[...]
12
72%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
PL W ostatnich latach obserwuje się znaczny wzrost zastosowania bezzałogowych statków latających (BSL) w różnych dziedzinach życia. W szczególności są one używane do wykonywania wielu zadań militarnych, takich jak obserwacja pola walki lub rozpoznawanie celu. W zależności od zastosowania konstrukcja be[...]
EN We can observe an significant increase of applications of Unmanned Aerial Vehicles (UAV) in the last years in many fields of our lives. In general they are used to perform many military tasks such as battlefield observation and recognition for instance. Depended on the application, the construction [...]
13
72%
Logistyka
2015 nr 3 3040--3047,CD 1
PL Wśród najważniejszych problemów stojących współcześnie przed transportem lotniczym wyróżnić można niekorzystne oddziaływanie samolotów i lotnisk na środowisko naturalne oraz rosnące koszty przewozów. Jedną z możliwości poprawy tej sytuacji jest opracowywanie nowatorskich rozwiązań zmierzających do o[...]
EN Among the most important problems faced by the air transport today there can be mentioned some negative influences of aircraft and airports on the environment and the increasing costs of air transport. One of the possibilities to improve the situation is to work out innovative solutions aimed at dec[...]
14
72%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 1351--1353
PL W artykule omówiono wybrane metody lądowania bezzałogowych statków powietrznych wykorzystujących w wojsku polskim. Zaprezentowane w artykule metody lądowania oraz określenie ich dokładności wykonano na podstawie analizy lądowań wykorzystywanych cywilnie i militarnie cywilnie bezzałogowych statków po[...]
EN The article discusses some methods of landing unmanned aircraft using in the Polish army. Presented in the article methods of landing and to determine their accuracy is made based on the analysis of landing used militarily and civilly unmanned aircraft.
15
72%
TTS Technika Transportu Szynowego
2015 R. 22, nr 12 1209--1213, CD
PL W artykule przedstawiono zagadnienie emisji cząstek stałych z samolotów pasażerskich i ich wpływ na zanieczyszczenie powietrza w pobliżu portu lotniczego. Niedostateczne dane na temat stężenia liczbowego cząstek stałych z silników lotniczych wymusiły prace nad szczegółowym rozpoznaniem wielkości zan[...]
EN The paper presents the issue of particulate matter emissions from passenger aircraft and their impact on air pollution near the airport. The study was conducted in an area adjacent to the airport Poznan-Lawica. The measurement of particle concentration was performed four times during landing aircraf[...]
16
58%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
PL Pseudosatelity, wykorzysty\vane na lotniskach (APL - Airport Pseudosatelites) stanowią istotny czynnik wspomagający uzyskanie wymaganych kryteriów przez systemy LAAS (Local Area Augmentation System) dla II i III kategorii lądowania, w zakresie dokladności określania miejsca położenia statku powietrz[...]
EN Applying of airport pseudosatellites (APL) to Local Area Augmentation System (LAAS) increases a possibility to fulfill all requirements for landing system category II and III. The most important criteria for that system are accuracy and integrity. The article presents some kinds of APL, their archit[...]
17
58%
Transport Problems
2017 T. 12, z. 2 89--97
EN The Laboratory of Aviation Safety and Security at CTU in Prague has recently started a project aimed at runway protection zones. The probability of exceeding by a certain distance from the runway in common incident/accident scenarios (take-off/landing overrun/veer-off, landing undershoot) is being i[...]
18
58%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 338--344, CD
PL W artykule poruszono problematykę emisji toksycznych składników spalin silników lotniczych. Opisano specyfikę operacji lotniczych ze szczególnym uwzględnieniem etapu startu/lądowania (LTO - landing takeoff operation) oraz metody szacowania wskaźników emisji CO i NOₓ dla silników odrzutowych samolotó[...]
EN The paper presents the issues of emission of toxic compounds in exhaust gases of aviation engines. The specifics of aviation operations with particular focus on the landing take-off operation (LTO) and methods for estimating CO and NOₓ emission factors for aircraft jet engines, depending on the mane[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last