Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 125
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  landfill
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2012 nr 4 451-456
PL W artykule przedstawiono problemy rekultywacji starych składowisk odpadów typu nadpoziomowego. Jednym z głównych problemów na tych obiektach jest zapewnienie stateczności skarp. Poprawa warunków stateczności skarp składowisk może być osiągana z wykorzystaniem nasypów dociążających (budowanych z wyse[...]
EN The paper presents remedial problems of old large sanitary landfills, particularly of embankments type. One of the main problems on such kind landfills is to secure slope stability. The stability reinforcement methods consist of berms (constructed with selected waste materials), geogrids and mattres[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe. Cieplne Maszyny Przepływowe - Turbomachinery / Politechnika Łódzka
2007 nr 132 163-172
PL Zasoby energetyczne składowiska odpadów komunalnych (SOK) analizowane są odmiennie od tradycji. Analiza jest zbliżona do audytów energetycznych nie zapominając o głównym zadaniu SOK. Składowisko jest zasobnikiem odpadów pochodzących z różnorodnej działalności człowieka, jest również wytwornicą bioga[...]
EN The Landfill energy resources (LER) are analyzed in a different way that traditionally. The analysis is similar to energy audits but we cannot forget about the main aim of the landfill. The landfill is a magazine of waste materials which come from various man (economic) activities, it is also a biog[...]
3
100%
Journal of Ecological Engineering
2016 Vol. 17, nr 3 175--184
EN The paper presents an evaluation of leachate monitoring data as well as investigation of temporal and seasonal variability of leachate quality. The analysis includes 27 sampling carried out at selected municipal landfill during 7-year observation period. In leachate samples, concentration of Pb, Cu,[...]
4
100%
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich
2017 nr III/1 1043--1051
EN The aim of the study was to evaluate the contents of Cd, Pb, Zn and Cu in shoots of willow (Salix viminalis L.) cultivated in the vicinity of a coal ash and slag landfill. The landfill is surrounded by arable lands and meadows. There are two major negative influences of the landfill - dusting and fl[...]
5
88%
Journal of Ecological Engineering
EN The research was conducted around reclaimed landfill, located on the suburb of Otwock, around 25 km south-west of Warsaw. The objective of this study was to identify the chemical composition of groundwater and to determine the landfill impact on the chemical composition of groundwater downgrading fr[...]
6
88%
Journal of Ecological Engineering
2015 Vol. 16, nr 4 198--205
EN The article presented the results of geochemical research of clean soil and soil contaminated with the leachate from the landfill. Two types of soil were studied – brown with a stony foundation and loamy. The aim of the research was to compare the impact of leachate infiltration on the changes of ch[...]
7
75%
Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska
PL Celem badania było określenie stopnia i zasięgu uciążliwości regionalnego składowiska odpadów komunalnych dla otoczenia. Na podstawie wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród respondentów z 400 gospodarstw domowych zlokalizowanych w różnych odległościach od składowiska stwierdzono, że wywier[...]
EN This study was conducted to examine the impacts and estimate the range of disamenities resulting from the exploitation of the regional landfill. A formal questionnaire survey was undertaken to gather the data from residents of 410 dwellings located in different distances from the facility. The resul[...]
8
75%
Rocznik Ochrona Środowiska
2011 Tom 13 303-314
PL Dyrektywa 1999/31/WE [4] zobowiązuje Polskę do ograniczania ilości materiału podatnego na biodegradację, aż do osiągnięcia w 2020 r., przyjętego w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami (KPGO, 2010), poziomu 35% masy tych odpadów wytworzonych w roku 1995. Redukcja ta będzie następowała poprzez upowszec[...]
EN Legislation of the EU obligates Poland to gradual decrease in deposition of material susceptible to biodegradation, until reaching in 2020 the level of 35% of the organic waste deposited in 1995. This will reduce the biomethanization potential of waste, and significantly limit the possibility of lan[...]
9
75%
Inżynieria i Budownictwo
2013 R. 69, nr 3 161-162
PL Analizy numeryczne wykonano, wykorzystując pogram Z_Soil. Dotyczą one sprawdzenia współczynnika stateczności przy zmiennym nachyleniu skarpy, rodzaju odpadów, rodzaju podłoża gruntowego, na którym zlokalizowano składowisko odpadów, oraz występowania niecki na odpady.
EN Numerical analyses of stability of reclaimed landfill slopes were carried out using Z_Soil program. Numerical models of the landfill with following variables data: slope inclination, type of wastes, type of subsoil and occurrence of the trough for wastes were created.
10
75%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2012 nr 4 435-438
PL Składowisko fosfogipsów Zakładów Chemicznych Police S.A. zlokalizowano na Nizinie Szczecińskiej na terenie charakteryzującym się występowaniem w strefie przypowierzchniowej holoceńskich osadów jeziorno- bagiennych (torfy i namuły organiczne) o zmiennej miąższości 6 ÷ 15 m, które stanowią nienośne po[...]
EN Phosphogypsum landfill Z.Ch. SA Police is located in the Szczecin Lowlands. In this area are in subsurface Holocene lacustrine-marsh deposits (peat and organic soils) of variable thickness 6. ÷ 15 m sediments. The article presents the geotechnical problems associated with an increased dump on an exi[...]
11
75%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2012 nr 4 447-451
PL Składowiska w których deponowano różne odpady powinny być traktowane jako niebezpieczne bioreaktory, oparte na procesach bioremediacyjnych i fizykochemicznych. W składowiskach tych powstają zanieczyszczenia w postaci ciekłej i gazowej nie zawsze dające się przewidzieć na podstawie aktualnego stanu w[...]
EN Landfill sites containing different wastes should be treated as dangerous bioreactors, based on the bioremediative and physicochemical process. In there, pollutions are formed in liquid or gaseous state which cannot be predicted on a basis of our actual knowledge – very toxic active compounds can fo[...]
12
75%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2013 Nr 6 577--578
PL Celem pracy było przeprowadzenie symulacji doświadczalnych aerobowego składowiska w lizymetrach, w których odpady napowietrzano przez różny okres czasu. Ustabilizowanie odpadów określano za pomocą zmian wskaźników: ilorazu oddechowego i aktywności oddechowej. Na podstawie przeprowadzonych analiz wsk[...]
EN The aim of this study was to carry out an experimental aerobic landfill simulation in lysimeters in which wastes were aerated for different time periods. Waste stabilization was determined on basis of changes in the respiratory quotient (RQ) and respiration index (AT4). Based on the analyses of wast[...]
13
75%
Ekologia i Technika
2008 R. 16, nr 6 312-318
PL W publikacji zaprezentowano wyniki badań wód podziemnych zalegających w obszarze potencjalnego oddziaływania jednego ze składowisk odpadów komunalnych koło Trzcianki województwo wielkopolskie. Badania te wykonano w ramach obowiązku monitorowania składu fizykochemicznego wód podziemnych na tym obszar[...]
EN The paper presents results of investigations of underground water located in the area of potential effect of a municipal waste landfill near Trzcianka, Wielkopolskie Region, Poland. Investigations were carried as part of physico-chemical composition of underground water monitoring, which us obligato[...]
14
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL W projekcie składowiska przewidziano system monitoringu stanu technicznego obwałowań w dwóch najbardziej wytężonych i zagrożonych przekrojach. Na podstawie symulacji numerycznych MES ustalono w wybranych przekrojach obwałowań charakterystyczne punkty rozkładu sił wewnętrznych (rozciągających) w zbro[...]
EN Monitoring system of embankments technical condition has been planned in the landfill project in the most strenuous and endangered two sections. In selected embankments profiles characteristic places of the internal (tensile) forces distribution in embankments reinforcement have been established on [...]
15
75%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Politechnika Śląska
2003 z. 48 369-382
PL W pracy przedstawiono podstawowe pojęcia z zakresu ekotoksykologii. Omówiono znaczenie wskaźników określanych podczas badań toksykologicznych jak LCso, EC50, NOEC itp. Przedstawiono także ogólny algorytm procedury szacowania zagrożenia środowiskowego oraz metody określania stężenia nie wywołującego [...]
EN Ecotoxicology is a relatively young science, and has a truly applied and interdisciplinary character. Its origin can be considered unique as compared to classical natural sciences. The motivation to undertake ecotoxicological research was based on the recognition that anthropogenic chemicals may aff[...]
16
75%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
1999 Vol. 6, nr 4 337-344
PL Przedstawiono zagrożenia dla powietrza atmosferycznego związane z emisją biogazu ze składowisk odpadów komunalnych oraz wyniki badań poligonowych składu biogazu uwalnianego z wrocławskich wysypisk.
EN Some hazards for atmospheric air relevant to biogas emission from municipal waste degradation in landfills and results of field investigations of biogas composition generated by municipal landfills in Wrocław has been presented.
17
75%
Ekologia i Technika
PL W pracy przedstawiono analizę możliwości zastosowania nowych metod zabezpieczania dna składowisk odpadów, w świetle aktualnych przepisów prawnych dotyczących ochrony środowiska. Obowiązujące ustawodawstwo reguluje zagadnienia związane z gospodarką odpadami - przepisy stanowią zarówno o koniczności [...]
EN A new method of lining of the lanfills is presented in the paper. According to the idea, the mixture of fly-ash, waste calcium sulphate, and calcium hydroxide were applied as the lining materials. The measurement of water permeability of the linig has been executed by computer - controlled apparat[...]
18
75%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
2004 Vol. 11, nr 11 1203-1214
PL Przedmiotem badań było nieuszczelnione składowisko odpadów komunalnych "Grundman" w Opolu, które zostało zlokalizowane w wyrobisku po odkrywkowej eksploatacji złoża margli wapnistych, a eksploatowane w latach 1945-1998. Celem prowadzonych badań było określenie wpływu 50-letniej eksploatacji składowi[...]
EN The object of the studies was an unsealed municipallandfil1 sile "Grundman" in Opole. The landfil1 is located in an abandoned opencast working of limy marl. The landfill site was operated in the years 1945-1998. The goal of the studies was to determine how a fifty-year operation of a landfill site a[...]
19
75%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Uniwersytet Zielonogórski
PL Artykuł przedstawia metodyczne aspekty oraz różne podejścia do modelowania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu przy użyciu pakietu Operat FB. W pracy przedstawiono wyniki emisji zanieczyszczeń typowych z projektowanej kwatery składowiska. Przeprowadzone analizy wykazały, iż w zależnośc[...]
EN The paper presents methodological issues and different ways to modeling of pollutants spreading in the air using an Operat FB program. Showed the results of typical emissions from planned cell for waste of landfill. The analyzes showed that the maximum and average concentrations of pollutants are di[...]
20
75%
Wiertnictwo, Nafta, Gaz
2007 T. 24, z. 1 307-315
PL Przemysł chemiczny wywiera bardzo silny i różnorodny wpływ na wszystkie elementy środowiska naturalnego. Jednym z istotniejszych sposobów jego negatywnego oddziaływania jest składowanie odpadów powstających w różnych procesach technologicznych. Dotyczy to głównie odpadów powstających przy produkcji [...]
EN Chemical industry exerts a very strong and diversified influence on all environmental elements. One of the existing ways of its negative influence is deposition of waste produced during various technological processes. This mainly refers to the waste generated during nitrogeneous fertilizers and pla[...]
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last