Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 32
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  land use planning
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zieleń Miejska
2012 Nr 1 38-39
PL Coraz częściej w niemal każdej przestrzeni podejmujemy trud ciekawego i kompleksowego zagospodarowania przestrzeni. Aby wyglądała ona efektownie, warto stosować różnego rodzaju architektoniczne triki.
2
100%
Management
1998 nr 4 63-73
3
100%
Journal of KONBiN
2008 No. 3 (6) 315-324
EN In Italy, for assessing LPG depots, a simplified method has been used for twelve years. The method is based on the classification of the plant according the MOND index. Standardized accidental scenarios are applied to have damage areas. Land vulnerability and compatibility are evaluated according a [...]
4
100%
Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN
2015 No 257-258 193--206
EN The article highlights some socio-economic aspects of land use planning. Effective space management requires co-ordinated programmes, the limits allowing the social space to self-regulate and the carefully calculated volume of input (not only in the economic terms) into maintaining [...]
5
100%
Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN
2017 No 265 141--156
EN The correct arrangement of area use function in built-up and urbanized areas is of a crucial meaning as for the satisfaction of economical and functional needs of a city. The process of creating functional structure is not incidental, it is a consistently implemented concept included [...]
6
75%
Przegląd Geologiczny
EN Possibilities of exploitation of a large part of mineral deposits appear limited by actual and planned land use and the related land ownership rights (especially in the case of opencast mining) and by various real and imaginary restraints resulting from landscape and environment protection. Such lim[...]
7
75%
Roczniki Geomatyki
EN The paper presents the curriculum of the laboratories in the drawing for planning which take place at the Faculty of Economics and Sociology of the University of Lodz for students of third year of physical planning. The formation prepares staff for planning authorities of different levels: local, di[...]
8
75%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Planowanie zagospodarowania przestrzennego jest nierozerwalnie związane z rozwojem obszarów zurbanizowanych. Jednocześnie planowanie transportu - układu drogowo-ulicznego i infrastruktury transportu publicznego - jest ważnym elementem w planowaniu przestrzennym, bez którego sprawna i szybka obsługa [...]
EN Spatial and transport planning state the base during process of urban structure creation. This process should ensure sustainability in land use planning, improve transport efficiency and minimize transportation needs. All the transport and spatial planning procedures should be integrated, while role[...]
9
75%
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego
2001 nr 396 20-21
10
75%
Gospodarka Surowcami Mineralnymi
PL Wymagania ochrony środowiska ograniczają swobodne planowanie zagospodarowania terenu. Należy uwzględnić występowanie: złóż kopalin i wód podziemnych, żyznych (chronionych) gleb, wartości krajobrazowych oraz gruntów nieprzydatnych dla budownictwa, a zatem tych czynników, które są ważne dla planowania[...]
EN Geoenvironmental factors constrain free landuse planning. Mineral deposits, surface and underground waters, fertile soils, unstable ground and landscape features are the main components of environment that needs to be considered as a basic for sustainable developement of local communities. Their pre[...]
11
75%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2013 z. 97 103--113
PL Planowanie struktury przestrzennej miasta powinno wpływać na przeciwdziałanie zatłoczeniu motoryzacyjnemu. Proces ten powinien brać także pod uwagę zrównoważoną formę zagospodarowania przestrzennego, ale także konieczność dostosowania układu transportu zbiorowego w obszarze. Zarówno forma urbanistyc[...]
EN Spatial planning has a huge impact on reduction of the motorized congestion. This process should provide sustainability in land use planning, but also an improve of transport efficiency and minimize transport needs in areas. All transport and spatial development procedures should be integrated. An a[...]
12
75%
Inżynieria Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych
2017 Nr 1 7--11
PL Artykuł zwraca uwagę na potrzebę integrowania krajobrazu kulturowego z planowaniem przestrzennym. Artykuł ma celu przedstawienie zmian, jakie zaszły w ostatnich latach w przedmiotowym obszarze.
EN Article draws attention to the need to integrate the cultural landscape of spatial planning. The article is to present the changes that have occurred in recent years in this area.
13
75%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
2014 Nr 1(103) 57--73
PL Obecnie każde większe miasto w Polsce doznaje dużych utrudnień w ruchu samochodowym w godzinach szczytu. Próby zmniejszania zatłoczenia motoryzacyjnego zwykle dotyczą wdrażania wielu inżynierskich rozwiązań, które w sposób doraźny rozwiązują problem kongestii. Pożądane jest poszukiwanie takich rozwi[...]
EN Currently, each larger city in Poland is experiencing substantial traffic difficulties during rush hours. Any attempts to decrease traffic congestion usually pertain to implementation of the multiple engineering solutions which offer short term solutions to the problem of congestion. These solutions[...]
14
63%
Inżynieria Ekologiczna
2013 Nr 33 7--12
PL Małe elektrownie wodne są obecne w systemie planowania przestrzennego w Polsce. Na szczeblu krajowym podkreślono dużą rolę planowania przestrzennego w rozwoju energetyki odnawialnej, w tym MEW. Wydaje się jednak, że na szczeblu regionalnym (wojewódzkim) postulat ten nie został zrealizowany. Podkreśl[...]
EN Small hydropower plants are present in the land use system planning in Poland. At the national level the important role of spatial planning in the development of renewable energy was highlighted, included small hydroplants. However, it seems that at the regional level this demand has not been realiz[...]
15
63%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
PL W artykule przedstawiono potrzebę przeprowadzenia scaleń i wymiany gruntów na terenach objętych procesem inwestycji liniowych, jakim jest budowa autostrady. Przedstawiono negatywny wpływ oddziaływania dróg na poziom życia ludności zamieszkującej wieś i rozwój rolniczej działalności gospodarczej oraz[...]
EN The paper presents the need for the merger and exchange of land in areas affected by the investment line, namely the construction of the highway. Presents the negative impact of road impacts on the living standard of the population living in rural and agricultural development of economic activities [...]
16
63%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
PL Modelowanie ruchu i prognozowanie ruchu jest bardzo ściśle związane z planowaniem zagospodarowania przestrzennego. Na każdym etapie modelu możemy dostrzec związki z koniecznością integracji przestrzeni urbanistycznej z układem transportowym, co wpływa na kształt modelu i prognozowane wielkości ruchu[...]
EN Travel modelling and forecast should be integrated with the spatial planning. We can notice that transport and land use planning have strong connection with travel modelling on each level of it. That integration should have an influence on the shape of the model and on the size of the traffic volume[...]
17
63%
Roczniki Geomatyki
EN New information technology have many areas of application in urban planning and they are particularly important in data management and collaboration within working groups. Net participation, i.e. taking part in the process via Internet, grows on popularity. The communication may be one-way - then we[...]
18
63%
Materiały Budowlane
2013 nr 11 62--64
PL Artykuł poświęcono problematyce możliwości wykorzystania systemów informacji przestrzennej w miejscowym planowaniu przestrzennym. Ma on charakter teoretyczno-poznawczy i jest wprowadzeniem do szerszej problematyki prowadzonych prac badawczych. Systemy informacji przestrzennej stanowią narzędzie do p[...]
EN Article is devoted to the issues of the possibilities of using GIS in local spatial planning. It is a theoretical-cognitive and an introduction to the broader issues of research conduct. Information System (GIS) is a tool for spatial data analysis that carried out in the traditionalmanner are inaccu[...]
19
63%
Przegląd Geologiczny
2015 Vol. 63, nr 9 531--533
20
63%
Wiadomości Konserwatorskie
1998 Nr 3-4 47--50
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last