Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 50
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  land cover
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Polski Przegląd Kartograficzny
PL Dotychczas zrealizowano trzy edycje programu CORINE Land Cover. Wynikiem pierwszego programu (CLC-90) było opracowanie bazy danych o pokryciu terenu w 1990 r. Celem kolejnego projektu (CLC-2000) było sporządzenie zaktualizowanej bazy danych o pokryciu terenu w 2000 r. oraz bazy danych o zmianach pok[...]
EN Three editions of CORINE Land Cover have been carried out so far. The first program (CLC-90) resulted in the elaboration of a database of land cover in 1990. The aim of the next project (CLC-2000) was to create an up-to-date database of land cover in the year 2000 and a database of changes in land c[...]
2
88%
Journal of Ecological Engineering
2019 Vol. 20, nr 2 183--190
EN Over the years, Cameron Highlands have witnessed extensive land-use and land-cover (LULC) changes due to the massive agricultural and urbanization activities. This significantly contributed to the erosion problems in the area. Rainfall erosivity that measures the aggressiveness of raindrop in trigge[...]
3
88%
Polish Cartographical Review
2019 Vol. 51, No. 3 117--127
EN Land cover change is the result of complex interactions between social and environmental systems which change over time. While climatic and biophysics phenomena were for a long time the principal factor of land transformations, human activities are today the origin of the major part of land transfor[...]
4
75%
Roczniki Geomatyki
2006 T. 4, z. 3 139-150
EN The results of object-oriented classification based on multispectral and panchromatic Landsat ETM+ data, conducted with the use of eCognition software, are presented in the paper. The classification image was prepared using an algorithm aimed at obtaining a database similar to the one resulting from[...]
5
75%
Roczniki Geomatyki
PL Od lat siedemdziesiątych dwudziestego wieku możliwe jest pozyskiwanie aktualnych danych satelitarnych o pokryciu i użytkowaniu terenu. Informacje te pozwalają na lepsze poznanie środowiska naturalnego Ziemi, a ich analiza w skali globalnej, regionalnej i lokalnej jest celem wielu programów badawczyc[...]
EN In this paper I would like to present my results of land cover classification using MODIS data performed for a study area of 22,100 square kilometres situated in western Poland. The main objective of this research is to analyse the multi-temporal approach which is believed to increase the overall ac[...]
6
75%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Uniwersytet Zielonogórski
2013 nr 149 (29) 106--121
PL Celem artykułu jest analiza form pokrycia terenów zalewowych rzeki Warty gmin powiatu poznańskiego oraz określenie ich poziomu ryzyka powodziowego na zasadzie hierarchizacji. Wyodrębniono również grupy gmin o podobnej strukturze form pokrycia terenów zalewowych. Poziom ryzyka powodziowego poszczegól[...]
EN The aim of this paper is analysis the cover forms of the Warta river flood-plains in the Poznań district and assessment the level of individual community flood risk on the basis of their hierarchy. Also separated group of community with similar structure cover forms of floodplains. The flood risk le[...]
7
75%
Geoinformation Issues
PL W artykule przedstawiona jest metoda klasyfikacji wysokorozdzielczych zdjęć satelitarnych. Została ona opracowana w Instytucie Geodezji i Kartografi i w ramach europejskiego projektu Geoland 2 - serwisu SATChMo. Algorytm klasyfikacyjny, którego celem jest rozpoznanie podstawowych klas pokrycia teren[...]
EN New approach for classification of high-resolution satellite images is presented in the article. That approach has been developed at the Institute of Geodesy and Cartography, Warsaw, within the Geoland 2 project - SATChMo Core Mapping Service. Classification algorithm, aimed at recognition of generi[...]
8
75%
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji
2004 Vol. 14 1--13
PL W referacie zostały przedstawione wyniki prac nad określeniem optymalnych metod badania zmian pokrycia terenu i użytkowania ziemi z wykorzystaniem wysokorozdzielczych zdjęć satelitarnych. W trakcie realizacji prac wykorzystano różne typy danych satelitarnych (Landsat TM, SPOT, IRS) w celu porównania[...]
9
75%
Roczniki Geomatyki
EN Increasing needs of the European Commission and cooperating institutions for access to relevant, reliable and comparable data on land use and land cover contributed to launching of CORINE Land Cover programme in 1985. The main goal of the programme was to create geographical databases containing dat[...]
10
75%
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji
2002 Vol. 12 63--78
PL W referacie przedstawiono metodę analizy cyfrowej wykorzystującą sieci neuronowe w zastosowaniu do klasyfikacji pokrycia terenu w dość urozmaiconym i zarazem skomplikowanym obszarze zlewni rzeki Krutyni. Wyniki klasyfikacji pokrycia terenu z wykorzystaniem sieci neuronowych zostały porównane z wynik[...]
11
75%
Teledetekcja Środowiska
2018 T. 58 13--22
EN The study discusses the changes in the land cover in the western part of the Zduńska Wola city. The study was based on the analysis of land cover data obtained from aerial photographs taken in years 1933 and 2015. For 82 years, significant changes took place in the city and they were reflected in la[...]
12
75%
Teledetekcja Środowiska
2011 T. 46 3--13
EN Since the 1970’s remote sensing enable constant monitoring of land cover and land use, which are considered as the most crucial environmental data. Obtaining this information at global, regional and local scales, becomes the goal of many research and application programs and has allowed for the deep[...]
13
75%
Geomatics, Landmanagement and Landscape
2019 no. 4 73--91
EN The aim of the study was to diagnose the main trends of the changes in land cover around the urban agglomerations, as illustrated with the example of Lublin, over the last twenty years (1998–2016), as well as their statistical and graphical presentation in the form of digital maps compilation. The p[...]
14
63%
Roczniki Geomatyki
EN The capabilities of land cover and land use classes identification using object-oriented classification and traditional, so-called pixel-based classification are compared in the paper. The comparison is based on the Landsat satellite image showing a study area of over 423 km2, located within the bor[...]
15
63%
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji
2010 Vol. 21 211--219
PL W artykule przedstawione są pierwsze wyniki klasyfikacji obiektowej zdjęcia satelitarnego średniej rozdzielczości MODIS. Prace wykonano na podstawie dwóch zdjęć zarejestrowanych z pokładu satelity Terra w kwietniu i w sierpniu 2009 r. Przyjęto założenie wykonania równoczesnej klasyfikacji obu zdjęć.[...]
EN The article presents preliminary results of object based classification of multispectral middle resolution MODIS satellite images. In order to use information about spectral diversity of land cover classes, two MODIS Terra images, registered in April and August 2009, were analysed simultaneously. As[...]
16
63%
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji
2008 Vol. 18a 355--364
PL W artykule przedstawione są wyniki klasyfikacji obiektowej zdjęcia satelitarnego SPOT, o rozdzielczości przestrzennej 20 m. W klasyfikacji zastosowano zasady postępowania zbliżone do stosowanych w metodzie tzw. drzewa decyzyjnego. Podstawowe klasy pokrycia terenu są identyfikowane podczas sekwencji [...]
EN The paper presents results of object-oriented classification of whole 20-meter resolution SPOT scene covering the Kujawy region. The classification approach applied in this work was similar to that used in the so-called decision tree method. The main land cover classes were identified in a sequence [...]
17
63%
Journal of Water and Land Development
PL Działalność człowieka, wywołująca zmiany użytkowania gruntów, jest jednym z głównych czynników, powodujących ograniczanie różnorodności biologicznej. Inwestycje o dużej skali, jak elektrownia wodna, najprawdopodobniej spowodują zmiany w przestrzeni. Rozwój elektrowni wodnych w Indiach następuje szcz[...]
EN Human induce land use change is among the major driver of biodiversity loss. The large scale development projects like hydro-electric projects (HEP) will likely to bring about changes at landscape level. Hydro-electric Projects development in India has fastened in the last decade especially in India[...]
18
63%
Roczniki Geomatyki
PL Specyfikacje danych dla poszczególnych tematów INSPIRE są elementem umożliwiającym osiągnięcie interoperacyjności w zakresie danych przestrzennych. Zapewniają, że dane udostępniane za pomocą usług sieciowych będą zapisane w jednakowym systemie i układzie odniesień przestrzennych, w wybranych układac[...]
EN The article describes the INS? IRE data specifications on Land Cover. The basic text was preceded by an extensive introduction containing the purpose for which data specifications are developed and methodological guidelines for elaborating the specifications. Land cover application schema was divide[...]
19
63%
Roczniki Geomatyki
2008 T. 6, z. 3 131-142
EN Optimal land management needs information about land cover and land use scale, level of detail and time period proper for the given project. In many cases, the information about the changes, which the land in question underwent in the past, is as important as monitoring the changes at present. In re[...]
20
63%
Technical Sciences / University of Warmia and Mazury in Olsztyn
1999 nr 2 83-105
PL Głównym celem projektu opisanego w artykule była analiza możliwości wykorzystania wieloczasowych obrazów mikrofalowych ERS SAR PRI oraz obrazu Radarsat do identyfikacji i rozróżniania upraw rolniczych, grup upraw rolniczych oraz innych elementów krajobrazu rolniczego. Wartość współczynnika wsteczneg[...]
EN The main goals of the project described in this paper are focused on usability study of multitemporal ERS-1/2 SAR PRI and Radarsat (SGF type) images for the identification and separability of the crops as well as certain group of crops and other landscape components. The values of the backscattering[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last