Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 49
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  laminaty
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria Materiałowa
PL Krótki przegląd głównych rodzajów współczesnych kompozytów ceramicznych; ich składu, własności i zastosowań.
EN A short overview of the main types of ceramic composites; their composition, properties and applications.
2
100%
Inżynieria Materiałowa
PL Kompozyty polimerowe wielowarstwowe, nazywane powszechnie laminatami, są bardzo mało odporne na rozwój zniszczenia w wyniku delaminacji, zarówno wewnętrznej, jak i krawędziowej. Jednym ze sposobów ograniczania tego negatywnego zjawiska rozwoju ognisk delaminacji może być metoda zszywania włókien zbr[...]
EN Multilayer polymer composites, generally called the laminates, are not resistant to both, inner and edge delamination defects development. One of the methods to reduce negative effect of delamination sites development may be stitching of reinforcing fiber layers. The paper presents a schema of produ[...]
3
100%
Prace Naukowe Katedry Budowy Maszyn. Seria Konferencje / Politechnika Śląska
1998 nr 1, t. 1 123-129
PL W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu oddziaływania mediów plynnych na zmiany cech mechanicznych określanych w trakcie prób rozciągania i zginania oraz udarności laminatów wykonanych na bazie żywic o własnościach samogasnących. Do wykonania laminatów użyto żywicy Polimal 160 i żywicy D21M modyfi[...]
4
100%
Prace Naukowe Katedry Budowy Maszyn. Seria Konferencje / Politechnika Śląska
1998 nr 1, t. 1 245-246
PL W pracy przedstawiono sposób obliczania metodą MES (metoda elementów skończonych) kompozytowych butli wysokociśnieniowych wykonywanych techniką nawijania. Na podstawie badań wstępnych wyznaczono współczynniki niezbędne do obliczeń MES a następnie wyznaczono przemieszczenia i naprężenia w płaszczu no[...]
5
100%
Prace Naukowe Katedry Budowy Maszyn. Seria Konferencje / Politechnika Śląska
PL Kompozyty a zwłaszcza laminaty polimerowe wykazują nieznaczne i zazwyczaj pomijane odkształcenia pełzania i relaksacyjne zmiany naprężeń, jednak posiadają znaczne właściwości tłumiące. Z tego powodu obecnie pojawia się znaczna liczba prac i publikacji na temat lepkosprężystości kompozytów, zazwyczaj[...]
6
100%
Prace Naukowe Instytutu Matematyki i Informatyki Politechniki Częstochowskiej
EN The considerations are concerned with mathematical modeling of nonstationary thermomechanical processes in functionally graded laminates (FGL). The proposed modeling procedure is an extension of that based on the tolerance averaging technique [13].
7
88%
Inżynieria Materiałowa
PL W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące możliwości wykorzystania odpadów kompozytowych. Badania związane były z trzema grupami materiałów kompozytowych: laminatów przekładkowych, laminatów oraz polimerobetonów. Recyklaty użyte w badaniach uzyskano z odpadów poliestrowo-szklanych. Po rozdrobnien[...]
EN In this paper the possibilities of application of polyester-glass fiber recyclates in composite’s materials were estimated. Three different materials with addition of recyclates were made: laminates stratified, laminates and polymer concrete. Recyclate obtained after grinding was a mixture of cured [...]
8
75%
Civil and Environmental Engineering Reports
2010 No. 5 101-111
PL W pracy rozpatrywany jest stacjonarny problem przewodnictwa ciepła w laminatach charakteryzujących się "wolną" zmianą własności makroskopowych (uśrednionych) w kierunku prostopadłym do warstw. Przyjęto, że rozmieszczenie warstw jest nierównomierne. Wpływ mikrostruktury na rozkład temperatury całkowi[...]
EN In this paper it is analysed a stationary heat conduction in laminates made of two materials non-periodically distributed as microlaminas along one direction. It is assumed that this laminate has a functionally (transversally) graded macrostructure along this direction. Some effects of the microstru[...]
9
75%
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko / Główny Instytut Górnictwa
2009 nr 1 5-13
PL W artykule przedstawiono hipotezę o zagrożeniach wynikających z likwidacji zbiorników paliwowych wyposażonych w wewnętrzny płaszcz wykonany z laminatu. Jedną z najczęściej stosowanych metod modernizacji zbiorników paliwowych jest wytwarzanie wielowarstwowej powłoki z kompozytów żywicznych i mat szkl[...]
EN The aim of the paper is to present the hypothesis of threats resulting from the disposal of fuel tanks equipped with the inside laminate coat. One of the practiced technologies used during fuel tanks modernization is the system of applications on their steel blanket (sheath) several layers cover mad[...]
10
75%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2006 Vol. 44 nr 4 783-795
PL Przedmiot rozważań stanowi szczególna klasa materiałów gradientowych, tzw. laminatów o strukturze gradientowej, które na poziomie mikrostrukturalnym złożone są z dużej liczby bardzo cienkich wartewek. celem pracy jest zaproponowanie modelu dyskretno-ciągłego i ciągłego zagadnień elastodynamiki takic[...]
EN The object of investigations are Functionally Graded Materials (FGM) which on the microstructural level are made of two kinds of very thin laminae. These FGM will be referred to as the Functionally Graded Laminates (FGL). The aim of this contribution is to formulate discrete-continuum and continuum [...]
11
75%
Advances in Manufacturing Science and Technology
PL W artykule przedstawiono wyniki badań odporności na pękanie międzywarstwowe laminatów szklano- i węglowoepoksydowych w warunkach I- i II-go oraz mieszanego l/ll sposobu pękania (SP). W tym celu wyznaczano wartości krytyczne współczynnika uwalniania energii (WUE). Badano trzy typy laminatów. Dwa mają[...]
EN The methods based on the energy principles were used to determine the Interlaminar Fracture Toughness of selected Fibre-Reinforced Polymer Matrix Composites. In the scope of the presented research were Mode I, Mode II and Mixed-Mode I/II Interlaminar Fracture Toughness of glass/epoxy and carbon/epox[...]
12
75%
Archives of Civil and Mechanical Engineering
PL W niniejszej pracy analizowany jest problem przewodnictwa ciepła w laminatach wykonanych z dwóch przewodników, rozmieszczonych nieperiodycznie w postaci mikrolamin wzdłuż pewnego kierunku. Przyjęto, że wzdłuż tego kierunku laminat ma makrostrukturę o funkcyjnej gradacji. W celu zbadania pewnych efek[...]
EN In this contribution a problem of heat conduction in laminates, made of two conductors nonperiodically distributed as microlaminas along one direction, is investigated. A macrostructure of such laminate is assumed to be functionally graded along this direction. In order to analyse some effects of th[...]
13
75%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2008 Nr 5 17-18
PL W pracy przedstawiono wyniki badań właściwości laminatów poliestrowo-szklanych w zakresie ścieralności i odporności na rozwarstwienie. Przeprowadzone oznaczenia potwierdzają dobrą odporność badanego laminatu na ścieranie i rozwarstwianie, co predysponuje go do wykorzystywania m.in. w różnego rodzaju[...]
EN Results of selected research of GRP based on polyester resin are presented in the paper. A good resistance to delamination and abrasive action is confirmed. Therefore, these composites can be used as engineering materials in such applications where the resistance to different external factors is req[...]
14
75%
Research Bulletin / Warsaw University of Technology, Institute of Aeronautics and Applied Mechanics
2001 nr 11 47-52
EN The processes of manufacturing and testing of basic mechanical and fatigue properties of Fiber Metal Laminates (FML) based on the steel-C/epoxide that have been performed at the Institute of Aerospace Engineering this year are described in the paper The concept of FML is briefly explained and potent[...]
15
75%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Śląska
2006 z. 109 217-224
PL W pracy zbadano trzy rodzaje laminatów wykonanych z prepregów o osnowie z żywicy epoksydowej zbrojonych tkaniną szklaną zawierające różną zawartość włókien (tabela 1). Przedstawiono wyniki badań laminatów poddanych: 1) jednoosiowemu rozciąganiu wraz z odciążaniem, aż do zniszczenia, 2) trójpunktowem[...]
EN To analyze were chosen tree types of laminates with epoxy matrix and different fiber volume in prepregs [table 1]. Materials were researched in two types of test: one dimension tension and tree-point-bending. The damage model used to describe crack growth process, can be approximate by using damage [...]
16
75%
Prace Naukowe Katedry Budowy Maszyn / Politechnika Śląska
1999 nr 2 27-36
PL Celem nadrzędnym badań przedstawionych w artykule jest analiza i optymalizacja materiałów lekkich ze szczególnym uwzględnieniem wzmacnianych włóknami laminatów i kompozytów. Ponieważ zagadnienie to jest relatywnie szerokie, w niniejszym artykule skoncentrowano się na problemie optymalizacji krzywizn[...]
EN The paper presents a certain approach to optimization of the curvature of laminate plates. Genetic algorithm is tested as a main optimization tool. First, a short description of implemented software is described. In this case, the application specific procedures and techniques are underlined. Then, [...]
17
75%
Mechanics and Mechanical Engineering
2016 Vol. 20, nr 3 277--293
EN This article presents numerical simulations of laminates subjected to Compression After Impact (CAI) testing including delamination modelling. Different model of impact damages of laminate were considered. Progressive damage analysis have been employed and different failure criteria have been applie[...]
18
75%
Problemy Techniki Uzbrojenia
PL W pracy zaproponowano metodykę badania reakcji osłon laminatowych na działanie fali podmuchowej oraz pocisku. Układ badawczy umożliwia obciążenie osłony impulsem ciśnienia oraz pociskiem o charakterystykach zbliżonych do obciążenia lekkiego pojazdu po wybuchu granatu. Do rejestracji procesu oddziały[...]
EN A two layered system of steel and laminated plate tested by the specialised set-up that provides equivalent conditions of an experiment to the effect of grenade blast against a light armoured vehicle is presented in the paper. The pulse X ray technology is used to register the behaviour of protecti[...]
19
75%
Machine Dynamics Problems
EN In this paper we present the contact measurement of thermal transport properties of distinguished laminate using the extended dynamic plane source (EDPS) method. All used methods are appropriate for the determination of thermal transport properties of materials with low thermal conductivity. Measure[...]
20
75%
Przetwórstwo Tworzyw
PL Celem pracy było opracowanie kryteriów oraz algorytmu doboru materiałów inżynierskich na lekkie osłony energochłonne pracujące czasem bardzo zróżnicowanych warunkach środowiskowych. W wielu obszarach zarówno cywilnych jak i militarnych występuje potrzeba ochrony zdrowia i życia ludzi przed zagrożeni[...]
EN The aim of the work was to develop the criteria and the algorithm of selection of engineering materials to light energy-intensive shield which are sometimes supposed to work in very diverse environmental conditions. In many areas, both civilian as and military ones there is a need to protect human l[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last