Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 11
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  laminaty polimerowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Ekologia i Technika
2014 R. 22, nr 6 359--363
PL Niezbędnym warunkiem podwyższania sprawności oraz dalszego rozwoju recyrkulacji tworzyw jest opracowanie efektywnej technologii rozdrabniania recyrkulatów na granulat o jakości pożądanej dalszym użyciem oraz końcowych wytworów o zadowalającej jakości. Algorytm postępowania przy projektowaniu nowych [...]
DE Unerlässige Bedingung der Effizienzerhöhung und weiterer Entwicklung der Rezirkulation von Stoffen ist die Ausarbeitung der effektiven Technologie der Zerkleinerung von Recyklaten in Granulat mit gewünschter Qualität, weiterer Nutzung und den Endprodukten mit befriedigender Qualität. Algorithmus des[...]
2
100%
Ekologia i Technika
2014 R. 22, nr 6 364--370
PL W pracy zaproponowano i zrealizowano dwuetapową metodykę badań rozdrabniania elementów poporodukcyjnych z nadlewek łopat elektrowni wiatrowej (etap pierwszy: frezowanie na frezarce pionowej NC - rozdrabnianie wstępne, etap drugi: rozdrabnianie za pomocą rozdrabniacza RAPID 2 - rozdrabnianie właściwe[...]
DE In der Arbeit wurde zweistufige Forschungsmethodik der Zerkleinerung von Nachproduktionselementen aus Windflügelangussen realisiert und dargestellt (erste Etappe: Frasen mit Vertikalfraser NC - Vorzerkleinerung, zweite Etappe: Zerkleinerung mit Hilfe von Maschine RAPID 2 - richtige Zerkleinerung) er[...]
3
80%
Inżynieria Powierzchni
2016 Nr 4 14--17
PL Laminaty, czyli kompozyty polimerowe utworzone z wielu warstw tkanin lub mat włóknistych, służą do produkcji m.in. osłon przeciwudarowych. Jako osnowy laminatów w powyższym zastosowaniu wykorzystywane są głównie polimery z grupy duroplastów, a w ostatnich latach coraz częściej również polimery termo[...]
EN Laminates, that is polymer composites formed from multiple layers of fabrics or fiber mats are applied for the production, inter alia, of surge protections. The polymers belonging to the group of hardening plastics and in recent years increasingly also thermoplastic polymers are mainly used as warps[...]
4
61%
Diagnostyka
2010 nr 1(53) 27-32
PL W pracy autorzy przedstawiają wyniki pomiarów odpowiedzi częstotliwościowych jednostronnie utwierdzonych prostokątnych płyt z kompozytu polimerowego zbrojonego włóknem szklanym z celowo wprowadzonymi uszkodzeniami trzech typów (nieciągłości włókien, delaminacje i karby symulujące pęknięcia). Badania[...]
EN In the paper the authors present their results concerning measurements of frequency responses of cantilever rectangular GFRP plates with intentionally inserted faults of three different types (fiber discontinuities, delaminations and notches for simulating cracks). The preliminary research shows tha[...]
5
61%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Mechanika
2007 z. 219 103--114
PL W pracy zaproponowano metodykę badań reologicznych laminatów polimerowych, ukierunkowaną na realizację następujących celów naukowych: ocena efektów reologicznych, weryfikacja modelu reologicznego laminatu, weryfikacja przydatności elementów skończonych zastosowanych do symulacji procesów reologiczny[...]
EN The paper presents a new methodology of rheological experiments of polymer-matrix laminates, aimed at performing the following scientific aims: assessment of rheological effects, verification of rheological models of laminates, verification of usefulness of finite elements used to simulate rheologic[...]
6
61%
Scientific Problems of Machines Operation and Maintenance
PL W pracy przedstawiono metodę identyfikacji pęknięć wielopołożeniowych opartą o dyskretną transformację falkową. Analiza została przeprowadzona na belkach z laminatu polimerowego. Wyznaczenie lokalizacji pęknięć polegało na ocenie postaci własnych drgań belek z pęknięciami. Postacie własne były otrzy[...]
EN A method for the identification of multiple cracks based on Discrete Wavelet Transform is presented. The analysis is provided on beams made of polymeric laminate. The estimation of the crack locations is based on the evaluation of natural modal shapes of precracked beams. The modal shapes were estim[...]
7
61%
Scientific Problems of Machines Operation and Maintenance
PL W niniejszej pracy autorzy prezentują badania numeryczne propagacji delaminacji w polimerowych laminatowych płytach prostokątnych poddanych zginaniu z różnymi konfiguracjami delaminacji wstępnej. Rozpatrzono cztery przypadki konfiguracji delaminacji wstępnej II rodzaju: End-Loaded Split, Cantilever [...]
EN In this paper, the author presents the numerical investigation of the delamination propagation in polymer-based laminate rectangular plates subjected to bending with different configurations of initial delamination. Four cases of configurations of mode II initial delamination were investigated: End-[...]
8
61%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
1999 Z. 68, t. 1 83--89
PL W pracy zamieszczono wyniki numerycznej analizy próbek mogących mieć zastosowanie do wyznaczania GIIIc w odniesieniu do laminatów polimerowych. Analizowano rozkłady GI, GII i GIII wzdłuż czoła rozwarstwienia. Stwierdzono, że w przypadku każdej z analizowan[...]
EN The presented analysis focuses the distribution of the components of the strain energy release rate along the delamination fronts in the specimens that had been designed for determination of GIIIc. Five different designs were analyzed with the use of FEM. To determine the distributions of[...]
9
51%
Diagnostyka
2010 nr 4(56) 23-26
PL Szerokie zastosowanie laminatów polimerowych w praktyce inżynierskiej wywołuje potrzebę rozwoju metod ich diagnostyki. Jednym z najbardziej krytycznych uszkodzeń w laminatach polimerowych jest delaminacja. Problem staje się bardziej skomplikowany, gdy pod uwagę bierze się efekty cieplne (samorozgrza[...]
EN The wide applicability of polymer-based laminates in the engineering practice causes the development of methods of their diagnosing. One of the most crucial faults in polymer-based laminates is their delamination. The problem becomes more complicated while thermal effects (e.g. self-heating and fric[...]
10
51%
Scientific Problems of Machines Operation and Maintenance
PL Struktury laminatowe o osnowie polimerowej są szeroko stosowane w wielu odpowiedzialnych aplikacjach. Dlatego zachowanie tych struktur powinno być przewidywalne w różnych warunkach fizycznych i warunkach obciążeń. Polimery mogą być opisane sprężystym modelem reologicznym tylko przy statycznym obciąż[...]
EN Laminate structures on a polymer base are widely used in many responsible applications. Therefore, behaviour of these structures must be predictable in different physical conditions and working loads. Behaviour of polymers can be described by an elastic rheological model only in static loading and s[...]
11
41%
Inżynieria Materiałowa
PL W pracy przedstawiono materiał kompozytowy wykonany z laminatów polimerowych wzmacnianych włóknami węglowymi jako implant dla laryngologii. Implant został wytworzony z polisulfonu i włókien węglowych. Zastosowano dwa rodzaje włókien węglowych dla otrzymania laminatów różniących się właściwościami me[...]
EN Composite material made of two polymer laminates reinforced with carbon fibres as reconstructive implant for laryngology is shown. The composite has been made from polysulphone and carbon fibres. Two different type of fibres were used to prepared two laminates differing in mechanical and biological [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last