Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 46
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kwas cytrynowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przemysł Chemiczny
2009 T. 88, nr 2 148-152
2
100%
Chemia Analityczna
2005 Vol. 50, No. 6 1099-1108
PL Zaproponowano kinetyczną, spektrofotometrycznąmetodę oznaczania kwasu cytrynowego (AA). Podstawą metody jest zahamowanie utleniania C6H5COONa nadtlenkiem wodoru w obecności kompleksu Fe(IT)-AA, który działa jak katalizator. Błąd względny wynosił 2,9—6.5% przy stężeniu kwasu cyt[...]
EN A kinetic spectrophotometric method for the determination of citric acid has been proposed. The method is based on the inhibition effect of hydrogen peroxide on the oxidation of C6H5COONa in the presence of Fe(II)-AA (ascorbic acid) complex, which acts as a catalyst. Relative [...]
3
88%
Przegląd Włókienniczy + Technik Włókienniczy
2001 nr 7 12-14
PL W prezentowanym materiale opisano przebieg i wyniki, wykonanych w Instytucie Włókiennictwa wstępnych badań laboratoryjnych, których celem było określenie przydatności kwasu cytrynowego, maleinowego i itakonowego w procesie uszlachetniania tkanin bawełnianych i poliestrowo-bawełnianych.
EN The performance of cotton and polyester/cotton fabrics treated with citric, maleic and itaconic acids indicate that these acids can crosslink cotton cellulose, but wrinkle resistance of these fabrics is lower than that of fabrics finished with dimethyloldihydroxyethyleneurea (DMDHEU).
4
75%
Energetyka
2012 nr 5 223-229
PL Przedstawiono wyniki badań wykonanych na instalacji mokrego odsiarczania spalin (IOS) w TAURON Wytwarzanie S.A. – Oddział Elektrownia Łaziska. Badania były częściowo finansowane w ramach projektu strategicznego „Zaawansowane technologie pozyskiwania energii – zadanie 1”. Podczas badań IOS przy zadan[...]
EN Presented are results of tests carried out on a flue gas wet desulphurising installation (WDI) in TAURON Wytwarzanie S.A.-Oddział Elektrownia Łaziska. The research was partially financed within the framework of a strategic project „Advanced energy aquisition technologies – Task Nr 1”. During the WDI[...]
5
75%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2009 Nr 3 101-102
PL Badano wpływ ilości wymienianego podłoża, od 30 do 50%, na dynamikę produkcji i wydajność kwasu cytrynowego przez szczep Y. lipolytica Wratislavia AWG7 w hodowli periodycznej powtórzeniowej. Wymiana 30% podłoża umożliwiała otrzymanie średnio 190 g dm-3 kwasu cytrynowego z wydajnością 0,68[...]
EN The effect of replaced medium amount from 30 to 50% on the produc tion of citric acid by Y. lipolytica Wratislavia AWG7 in repeated-batcl cultures was investigated. As a result of experiments, the highest ave rage amount of citric acid (190 g dm-3) and citric acid yield of 0.68 g g were determined w[...]
6
75%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2008 Nr 6 103-104
PL Przeprowadzono analizę operacji jednostkowych składających się na linię technologiczną kwasu cytrynowego otrzymywanego metodą fermentacji powierzchniowej i oczyszczanego metodą cytrynianową. Wykazano, że dla uzyskania dobrej jakości kryształów kwasu niezbędne jest oddzielanie organicznych szlamów z [...]
EN Unit operations used in the citric acid production line were analysed. Citric acid was obtained by the surface fermentation method and purified by the citrate method. It was shown that separation of organic slimes from fermentation fluid as well as mycelium fluid is necessary before their chemical t[...]
7
75%
Przemysł Chemiczny
2007 T. 86, nr 11 1051-1055
8
75%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
2002 T. 23, z. 1 99-116
PL Podjęto próbę sformułowania modelu strukturalnego opisującego stechiometrię i kinetykę wytwarzania kwasu cytrynowego przez Aspergillus niger. Dane doświadczalne procesu wgłębnej biosyntezy kwasu cytrynowego prowadzonego w podłożu syntetycznym z sacharozą w 30 degree C wykorzystano do identyfikacji m[...]
EN A structured, non-segregated model that describes the stoichiometry and kinetics of citric acid production by Aspergillus niger from hexoses has been developed. The model was validated in experiments of the submerged culture of A. niger in synthetic sugar media at 30 stopni C. The formulated stoichi[...]
9
75%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2014 Nr 4 231--232
PL W pracy przedstawiono schemat instalacji doświadczalnej do prowadzenia procesu ekstrakcji reaktywnej kwasów karboksylowych z zastosowaniem ditlenku węgla w stanie nadkrytycznym. Zaprezentowano wyniki badań doświadczalnych dotyczących wpływu stosunku molowego reagentów na efektywność ekstrakcji reakt[...]
EN In this paper a system for the reactive extraction of carboxylic acids with the use of supercritical carbon dioxide has been presented. The influence of reactants molar ratio on the reactive extraction efficiency with the use of supercritical carbon dioxide and tri-n-octylamine has been presented. T[...]
10
75%
Czasopismo Techniczne. Chemia
PL W artykule przedstawiono badania dotyczące wpływu mieszania na przebieg procesu ekstrakcji reaktywnej kwasu cytrynowego z roztworu wodnego z zastosowaniem CO2 w stanie nadkrytycznym oraz trzeciorzędowych alifatycznych amin. Zbadano wpływ szybkości i czasu mieszania na efektywność rozważan[...]
EN This paper presents the investigation results of mixing effects on the course of reactive extraction of citric acid from an aqueous solution, with the use of supercritical CO2 and tertiary aliphatic amines. The influence of the mixing rate and the mixing time on the efficiency of the cons[...]
11
75%
Przemysł Chemiczny
2018 T. 97, nr 8 1276--1282
PL Wykorzystano centralny rotatabilny plan czynnikowy II stopnia do ustalenia optymalnego składu podłoża hodowlanego do biosyntezy kwasu cytrynowego z użyciem glicerolu bezwodnego jako źródła węgla oraz identyfikowano model matematyczny opisujący wpływ stężenia glicerolu (X1) oraz stężenia makroelement[...]
EN Anhyd. glycerol was bioconverted to citric acid by using Aspergillus niger PD-66 on NH4NO3, KH2PO4, and MgSO4 – contg. substrates at 30°C and 200 rpm for 15 days. The results were evaluated statistically to det. the optimal final concns. of citric acid and biosynthesis efficiency coeff. from the res[...]
12
75%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2015 Nr 1 10--11
PL Do syntezy pianek stosuje się surowce, których koszt produkcji jest wysoki. W badaniach zaproponowano sposoby obniżenia kosztów produkcji pianek PUR-PIR przez obniżenie kosztów produkcji jednego z dwóch podstawowych składników (poliolu). Cenę poliolu można obniżyć stosując do jego produkcji tani sur[...]
EN Raw materials of high production cost are used in the synthesis of foam. Away of production cost reduction of PUR-PIR foams by lowering the cost of production of one of two basic components (polyol) is shown in the paper. The price of polyol can be lowered by using citric acid for its production as [...]
13
75%
Przemysł Chemiczny
2013 T. 92, nr 11 1994-1999
14
63%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2013 Nr 4 332--333
PL Celem badań była maksymalizacja bioprodukcji kwasu cytrynowego w wgłębnych hodowlach A. niger prowadzonych w obecności Tweenu 80. Przeprowadzono optymalizację składu podłoża hodowlanego i warunków procesu fermentacji cytrynowej, korzystając z metody zaproponowanej przez Boxa i Wilsona. Wynikiem eksp[...]
EN The aim of these experiments was to enhance the citric acid bioproduction in Aspergillus niger submerged cultures supplemented with Tween 80. To maximize the effect of citric acid fermentation, the optimization of culture medium and fermentation conditions was performed using a method proposed by Bo[...]
15
63%
Archives of Environmental Protection
PL W skali roku generowane są na oczyszczalniach ścieków ogromne ilości osadów, które kumulują wiele szkodliwych substancji zarówno organicznych, jak i nieorganicznych. Pośród nich szczególne zagrożenie dla środowiska stanowią jony metali ciężkich. Podstawowe kierunki zagospodarowania osadów ustalają l[...]
EN The report presents the results of selected heavy metals (Zn, Cu, Cd, Ni, Pb) removal from industrial wastewater sludge collected from metallurgy industry. As washing solutions two chelating agents were used: EDTA and citric acid. The study was focused on 0.000 (deionized water), 0.010, 0.050, 0.075[...]
16
63%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2012 Nr 6 310-311
PL W pracy przedstawiono wyniki badań doświadczalnych przebiegu procesu reaktywnej ekstrakcji kwasu cytrynowego z roztworu wodnego z użyciem dwutlenku węgla w stanie nadkrytycznym. Zbadano wpływ parametrów procesowych (temperatury, szybkości mieszania, czasu realizacji) na przebieg i efektywność proces[...]
EN In this paper the results of experiments of reactive extraction of citric acid from aqueous solution with the use of supercritical carbon dioxide are presented. The influence of process parameters (temperature, stirrer speed, time) on the process course and efficiency was investigated. The results o[...]
17
63%
Ekologia i Technika
2007 R. 15, nr 4 155-160
PL Przeprowadzono krystalizację kwasu cytrynowego z elektrodializy cytrynianu trisodu z membraną bipolarną. Do badań wielkości i struktury powierzchni kryształów wykorzystano SEM i mikroskopię optyczną. W przeprowadzonych testach krystalizacji kwasu cytrynowego otrzymano produkt charakteryzujący się do[...]
EN Citric acid crystallisation was conducted from sodium citrate electrodialysis with bipolar membrane. SEM as well as optical microscopy was used to investigate the size and shape of crystals. The performed citric acid crystallisation tests resulted in a product characterised by good granulometric pro[...]
18
63%
Przemysł Chemiczny
2002 T. 81, nr 7 446-450
19
63%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Chemiczna i Procesowa / Politechnika Łódzka
1999 Z. 26 229-234
PL Celem przedstawionych badań było opracowanie metody wyodrębniania kwasów organicznych, otrzymywanych w procesie biotechnologicznym, na drodze wymiany jonowej na żywicach syntetycznych, prowadzonej w sposób ciągły oraz optymalizacja technologii opartej na tej metodzie dla kwasu cytrynowego. W toku ba[...]
EN The aim of the investigations was development of the method for the separation of organic acids from fermentation liquids by the continuous ion exchange. During the experiments the most suitable resin for the recovery of citric acid from the fermentation broth was selected and the continuous process[...]
20
63%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2009 Nr 3 103-104
PL Proces ciągłej biosyntezy kwasu cytrynowego z glukozy przez szczep Y. lipolytica Wratislavia 1.31 prowadzono w warunkach limitacji wzrostu siarką, przy szybkości rozcieńczania D = 0,02 h-1. W stanie ustalonym stężenie kwasu cytrynowego wynosiło 32 g dm-3. Maksymalna produktywnoś[...]
EN Continuous citric acid production by strain Y. lipolytica Wratislavi 1.31 was conducted in a chemostat under sulphur limitation at dilt tion rate of 0.02 h-1. In steady-state concentration of citric acid and c tratę productivity were 32 -3and 0.62 g dmg dm-3 h-1<[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last