Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 34
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kwas azotowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Technologii Nieorganicznej i Nawozów Mineralnych Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Niniejszy komunikat przedstawia charakterystykę instalacji zmniejszającej emisję tlenków azotu metodą KNT.
EN A new system KNT for abatement of nitric oxides emission installed in Nitrogen Plants "ANWIL" SA is characterized.
2
70%
Prace Naukowe Instytutu Technologii Nieorganicznej i Nawozów Mineralnych Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Na podstawie wyników badań laboratoryjnych i eksploatacyjnych stwierdzono, że tytan użyty jako tworzywo konstrukcyjne przy budowie reaktora syntezy azotanu amonowego wykazuje odporność korozyjną na działanie amoniaku, kwasu azotowego i azotanu amonowego. Tytan nie wykazuje także katalicznego oddział[...]
EN As a result of laboratory research and production tests it was identified that titanium as a reactor's construction material for ammonium nitrate synthesis is corrosion resistant TO ammonia, nitric acid and ammonium nitrate. Titanium does not have catalytic influence on the decomposition of NH4NO3 t[...]
3
61%
Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza
2012 Nr 1 107-112
PL W artykule dokonano analizy akcji jaka miała miejsce w dniu 30.05.2011 r. przy ul. Powstańców w Krakowie gdzie rozszczelnieniu uległ zawór denny w cysternie samochodowej przewożącej stężony kwas azotowy nr ONZ 2031. Przedstawiono problematykę związaną z kierowaniem działaniami przy tego typu zdarzen[...]
EN In the article, there was made an analysis of the action which took place on 30.05.2011 at the Powstancow street in Krakow. There was an unsealing of the bottom valve in the tank vehicle. The vehicle was transporting the concentrated nitric acid, number: UN 2031. The article describes the issues of [...]
4
61%
Chemical and Process Engineering
PL Podtlenek azotu (N2O) jest zaliczany do grupy gazów cieplarnianych, który uszkadza warstwę ozonową. Największym przemysłowym źródłem emisji N2O jest produkcja kwasu azotowego. Opisano mechanizm powstawania N2O i wyniki pomiarów jego emisji N2O z wybranych technologii produkcji HNO3, które różnią się[...]
EN Nitrous oxide (N2O) belongs to greenhouse gases and damages the stratospheric ozone. Production of HNO3 is the main industry source of N2O emissions. Mechanism of formation of N2O have been described and the results of measurements of N2O emission have been presented from several HNO3 plants differi[...]
5
61%
Polish Journal of Chemical Technology
EN Kinetic measurements of the process of sodium nitrite inversion were carried out. The effect of the temperature in the range 323 - 363K, HNO3 concentration in the range 6.3 - 220 g/dmexp.3, type of the barboting agent (air, nitrogen, oxygen) and its flow rate (wo = 7.4-104 and 7.4-10exp.3 m/s) on th[...]
6
61%
Polish Journal of Chemical Technology
EN A novel approach to make granulated mineral fertilizers of the NPK type, which depends on a modification of the known Odda process is presented. In the method proposed, phosphate rock is digested with nitric(V) acid, part of the calcium ion is removed and next, potassium sulfate(VI) and phosphate ro[...]
7
61%
Rudy i Metale Nieżelazne Recykling
2015 R. 60, nr 1 33--40
PL Przeprowadzono badania elektrochemiczne z zastosowaniem elektrody wykonanej ze spieku Cu2Te i roztworów HNO3 o pH 0-3. W celach porównawczych zarejestrowano krzywe woltamperometrii cyklicznej w roztworach azotanowych zawierających jony miedzi i telluru na różnych stopniach utlenienia. Stwierdzono, ż[...]
EN Electrochemical studies were conducted using electrodes made of sintered Cu2Te powder and HNO3 solutions of pH 0÷3. For comparison, cyclic voltammetry curves were recorded in acidic nitrate solutions containing copper and tellurium ions in various oxidation states. It was found that the rate of anod[...]
8
61%
Przemysł Chemiczny
2008 T. 87, nr 6 696-701
9
61%
Przemysł Chemiczny
2013 T. 92, nr 12 2207-2210
10
61%
Przemysł Chemiczny
2013 T. 92, nr 12 2211-2216
11
61%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2004 Nr 3s 135-136
EN Ammonia oxidation process has been used for many years in nitric acid technology. Regarding the importance of the process and its contribution to nitric acid production costs there are still many scientific works devoted to the modeling of ammonia oxidation process. In the paper a kinetic model of a[...]
12
61%
Przemysł Chemiczny
2013 T. 92, nr 12 2237-2240
13
61%
Przemysł Chemiczny
2018 T. 97, nr 12 2018--2021
PL Interkalacyjny związek grafitu z kwasem azotowym (HNO₃-IZG) został otrzymany metodą chemiczną poprzez zanurzenie grafitu w 100- proc. dymiącym kwasie azotowym i elektrochemiczną metodą liniowego przesuwu potencjału. Następnie uzyskane produkty poddano obróbce termicznej, w wyniku której otrzymano ek[...]
EN Graphite was intercalated with 100% HNO₃ by chem. method and by sweep voltametry (electrochem. method). The intercalated graphite was heated to produce an exfoliated graphite. Whole process was repeated to prep. re-intercalated compd. and re-exfoliated graphite. Thermal treatment of the graphites re[...]
14
51%
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy
2009 Nr 2 (60) 65--78
PL Kwas azotowy(V) należy do mocnych kwasów mineralnych o silnych właściwościach utleniających. Jest powszechnie stosowany w przemyśle metalowym oraz w syntezie organicznej, a tak-że do otrzymywania nawozów mineralnych. Ostre zatrucie dymami kwasu azotowego(V) u ludzi manifestuje się objawami ze strony[...]
EN Nitric acid(V) is a clear colourless or yellowish liquid with a characteristic choking odour. The odour threshold is in the range of 0.75 ÷ 2.5 mg/m3. In moist air it forms a white fume (contain-ing 0.1 ÷ 0.4% NO2), whereas heated or in the presence of light it decomposes to red fuming nitric acid ([...]
15
51%
Przemysł Chemiczny
2002 T. 81, nr 8 519-521
16
51%
Polish Journal of Chemical Technology
EN A mathematical model enabling a quantitative description of the oxidation of nitrous acid using the ozone-oxygen mixtures in the continuous bubble columns has been proposed. The model consists of mass transfer kinetic equations and material balance equations of gas and liquid phases flowing through [...]
17
51%
Polish Journal of Chemical Technology
EN The oxidation of nitrous acid using oxygen and ozone-oxygen mixtures was investigated. The reactions were performed in a heterogeneous system in the aqueous solution of nitrous and nitric acids, drawn from an absorption column in a nitric acid plant. Variations of reaction rates depending on the tem[...]
18
51%
Chemia Analityczna
PL Badano możliwości zwiększenia efektywności zamkniętego systemu mikrofalowego w procesie przygotowania próbki biologicznej w analizie śladowej. Zbadano wpływ różnych metod mineralizacji (HNO3, HNO3 + H(2)O(2), HNO(3) + O(3)) na efektywność rozkładu substancji organicznej. Miarą niecałkowitej minerali[...]
EN The possibilities of enhancement of a medium-pressure microwave-assisted digestion system for sample preparation in trace element analysis of biological material was investigated. Based on optimal digestion conditions for oxidizing systems with nitric acid, different digestion procedures were examin[...]
19
51%
Archives of Metallurgy and Materials
PL Przeprowadzono elektrochemiczne badania zachowania się tellurku ołowiu w roztworach kwasu azotowego(V) o pH 1,5-3,0. Obliczono diagram równowagi E-pH dla układu Pb-Te-H2O. Przedyskutowano wyniki pomiarów woltamperometrii cyklicznej Pb, Te i PbTe w odniesieniu do przewidywań termodynamiczn[...]
EN Electrochemistry of lead telluride stationary electrode was studied in nitric acid solutions of pH 1.5-3.0. E-pH diagram for Pb-Te-H2O system was calculated. Results of cyclic voltammetry of Pb, Te and PbTe were discussed in correlation with thermodynamic predictions. Anodic dissolution o[...]
20
51%
Czasopismo Techniczne. Chemia
PL Przedstawiono sposób obliczenia procesu fizycznej absorpcji nisko stężonych tlenków azotu w wodnym roztworze kwasu azotowego, służący w tzw. procesie absorpcyjno-regeneracyjnym („proces AR”) do zmniejszenia strat azotu związanego w gazie wylotowym z instalacji produkcyjnych kwasu azotowego. Sposób p[...]
EN This paper presents a method of calculating the physical absorption of low concentrated gaseous nitrogen oxides in liquid nitric acid solutions. This absorption is used in the absorptive-regenerative process (AR process) to reduce the nitrogen oxide content in the exhaust gas from nitric acid plants[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last