Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 32
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kwas askorbinowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Chemia Analityczna
PL Opisano szybką kolorymetryczną metodę oznaczania kwasu askorbinowego. Metoda polega na redukcji jonów żelaza (III) do żelaza (II) kwasem askorbinowym, a następnie utworzeniu związku kompleksowego o barwie różowej w reakcji jonów żelaza (II) z kwasem pikolinowym. Ekstrakcję barwnego związku komplekso[...]
EN A rapid photometric procedure for the determination of ascorbic acid is described. It involves the reduction of iron(III) to iron(II) with ascorbic acid and the formation of a pink colored complex by the reaction of reduced iron(II) with picolinic acid, followed by the extraction of the complex into[...]
2
100%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
1998 Nr 6 3-7
PL Przedstawiono wyniki pomiarów kinetyki krystalizacji w układach kwas L(+) -askorbinowy - alkohol - woda. Przebadano wpływ metanolu, etanolu i izopropanolu na zarodkowanie i wzrost kryształów. Wyznaczone parametry i równania mogą być wykorzystane do analizy procesu krystalizacji okresowej witaminy C[...]
EN Experimental results dealing with cystallization kinetics in the L(+)-ascorbic acid-alcohol-water system are presented. The influence of methanol, ethanol and isopropanol on nucleation and crystal growth was tested. The parameters and equations obtained can be used for analysis of the batch cry[...]
3
100%
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni
2012 nr 73 28-33
PL Właściwości przyprawowe imbiru i jego działanie lecznicze są znane od lat. Istotne wydają się też być jego właściwości przeciwutleniające. Celem pracy była ocena potencjału oksydacyjnego imbiru (Zingiber officinale Roscoe), dostępnego na rynku Trójmiasta, metodą Folina-Ciocalteau oraz określenie jeg[...]
EN Spices properties and medicinal effects of ginger have been known for years. Also important seem to be its antioxidant properties. The aim of this study was to assess the oxidant potential of ginger (Zingiber officinale Roscoe) available on the Tricity market using the Folin-Ciocalteau method and de[...]
4
88%
Chemia Analityczna
PL Opisano prostą i bardzo czułą kolorymetryczną metodę oznaczania kwasu askorbinowego. Kwas askorbinowy reaguje w środowisku kwaśnym z mieszaniną jodku i jodanu potasu. Wydzielony jod reaguje z leuco-związkiem fioletu krystalicznego. Utworzony fiolet krystaliczny wykazuje maksimum absorpcji przy 590 n[...]
EN A simple and highly sensitive colorimetric method is described for the detrmination of ascorbic acid. Ascorbic acid is treated with potassium iodide-iodate solution under acidic conditions and the liberated iodide is then reacted with leuco crystal violet. The crystal violet dye formed shows maximum[...]
5
75%
Chemia Analityczna
2005 Vol. 50, No. 6 1069-1076
PL Opisano czułą, prosta i szybką metodę oznaczania kwasu askorbowego. Procedura polega na redukcji żelaza(ITI) do żelaza(II) za pomocą kwasu askorbowego i tworzeniu kompleksu żelaza(II) z 2.2'-dipirydyną. Szybkość reakcji mierzono na podstawie wzrostu absorbancji przy 522 nm. Kwas askorbowy oznaczano [...]
EN Sensitive, simple and fast kinetic spectrophotometrii; method for determination of ascorbic acid has been described. The procedure is based on reduction of iron(IIi) to iron(II) by ascorbic acid and formation of a complex between iron(II) and 2.2'-bipyridine. Reaction rate was monitored spectrophoto[...]
6
75%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2001 Nr 5 23-24
PL Przedstawiono wyniki badań wzrostu kryształów kwasu L(+)-askorbinowego w działającym okresowo krystalizatorze laboratoryjnym o pojemności roboczej 0,6 dm'' z wewnętrzną cyrkulacją zawiesiny. Liniową szybkość wzrostu kryształów kwasu L(+)-askorbinowego wyznaczono z rozkładu Ijczbowego ich rozmiarów. [...]
EN The research results dealing with growing of L(+)-ascorbic acid crystals in a batch laboratory crystallizer of working capacity equal to 0.6 dm3 and equipped with the internal circulation of suspension are presented. The linear crystal growth rate of L(+)-ascorbic acid crystals was determined from a[...]
7
75%
Inżynieria Ekologiczna
2014 Nr 37 62--71
PL Celem prezentowanej pracy jest analiza skuteczności filtracji filtrów dzbankowych oraz ukazanie możliwości wykorzystania badań nad reakcją degradacji kwasu askorbinowego w roztworach wodnych do opracowania nowej metody określania skuteczności oczyszczania wody w dzbankowych filtrach domowych. Bazują[...]
EN The aim of this study was to analyze the effectiveness of household drinking water filtration. This article demonstrates the possibilities of using study on the reaction of ascorbic acid degradation in aqueous solutions to develop a new method for determining the effectiveness of household drinking [...]
8
75%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2004 Nr 4-5 48-49
PL Przedstawiono wyniki badań krystalizacji w układzie kwas L(+)-askorbinowy - metanol - etanol - woda. Pomiary wykonano w sterowanym komputerowo laboratoryjnym krystalizatorze DTB okresowego działania z wewnętrzną cyrkulacją zawiesiny. Przebadano wpływ temperatury nasycenia roztworu wprowadzanego do k[...]
EN Measurement results of mass crystallization in the L(+)-ascorbic acid - methanol - ethanol - water system are presented. The experiments have been carried out in the computer-controlled batch laboratory DTB crystallizer with internal circulation of suspension. An influence of saturation temperature [...]
9
63%
LAB Laboratoria, Aparatura, Badania
10
63%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W niniejszej pracy została przedstawiona technologia elektrochemicznego nakładania warstw polianiliny (PANI) na elektrody złote oraz pomiary analityczne stężenia kwasu askorbinowego (AA) w buforowanym roztworze wodnym wykonane metodą woltamperometrii cyklicznej i chronoamperometrii z wykorzystaniem [...]
EN This paper describes the technology of electrochemical deposition of polyaniline (PANI) layer on gold electrode, and the analytical determination of ascorbic acid (AA) in buffer solution by cyclic voltammetry and chronoamperommetry with fabricated gold and Au/PANI electrodes. In the case of sensors [...]
11
63%
Chemical and Process Engineering
PL Zbadano zależność rozkładu rozmiarów kryształów kwasu L(+)-askorbinowego oraz szybkości ich zarodkowania i wzrostu od jego stężenia w roztworze zasilającym ([MeOH]rm = 20% mas.) oraz średniego czasu przebywania zawiesiny w krystalizatorze laboratoryjnym DT MSMPR. Do obliczeń parametrów kinetycznych [...]
EN Effect of L(+)-ascorbic acid concentration in a feeding solution ([MeOH]rm = 20 wt. %) and mean residence time of suspension in a laboratory DT MSMPR crystallizer on the product crystal size distribution as well as on the nucleation and growth rates were investigated. Kinetic parameters have been es[...]
12
63%
Chemia Analityczna
PL Opracowano czułą spektrofotometryczną metodę oznaczania zawartości kwasu askorbi-nowego. Polega ona na dwufazowym utlenieniu kwasu askorbinowego jodem w roz-tworze czterochlorku węgla. Utworzone jony jodkowe reagują ze znanym nadmiarem jonów srebra. Nadmiar jonów srebra wykorzystuje się do wytworzen[...]
EN A highly sensitive spectrophotometric method for the assay of ascorbic acid is described. The procedure is based on the two-phase oxidation of ascorbic acid by iodine in carbon tetrachloride. The formed iodide ions were reacted with a known excess of silver ions. The unreacted silver ions were utili[...]
13
63%
Chłodnictwo : organ Naczelnej Organizacji Technicznej
PL W pracy badano wpływ dodatku kwasu askorbinowego (0,1 %) i ekstraktów wodnych z tymianku (otrzymanych z ilości przyprawy stanowiącej 0,15 % w stosunku do masy mięsa) na zmiany oksydacyjne w modelowych pieczeniach wieprzowych podczas 7 dni przechowywania w temperaturze około 6°C. Na podstawie oznacze[...]
EN The effect of ascorbic acid (0,1 % w/w) and water extracts of thyme (obtained from the amount of the spice equal to 0,15 % of meat) on oxidative changes in model ground roasted pork products was investigated. The products were stored at about 6°C for 7 days. Based on TBA number it was stated that wa[...]
14
63%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2000 Nr 1 12-15
PL Przedstawiono wyniki pomiarów wydajności krystalizacji w układzie kwas L(+)-askorbinowy - alkohol - woda. Określono wpływ metanolu, etanolu i izopropanolu. Badania wykonano w krystalizatorze okresowego działania z wewnętrzną cyrkulacją zawiesiny. Wyznaczone zależności mogą być wykorzystane do analiz[...]
EN The experimental results dealing with crystallization capacity in the L(+)-ascorbic acid - alcohol - water system are presented. An influence of methanol, ethanol and isopropanol has been determined. Experiments have been carried out in the crystallizer with inner circulation of suspension. The depe[...]
15
63%
Chemical and Process Engineering
2015 Vol. 36, nr 4 425--436
EN Effects of infrared power output and sample mass on drying behaviour, colour parameters, ascorbic acid degradation, rehydration characteristics and some sensory scores of spinach leaves were investigated. Within both of the range of the infrared power outputs, 300–500 W, and sample amounts, 15–60 g[...]
16
63%
Challenges of Modern Technology
EN Current studies on betalains are focused on searching of new plant sources of these pigments. In this light, purple pitaya (Hylocereus polyrhizus) is a valuable batalain-containing fruit. Betalains are known to be sensitive at elevated temperatures conditions. Nevertheless, addition of specific food[...]
17
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2014 R. 90, nr 5 211-214
PL Wpływ oddziaływania promieniowania elektromagnetycznego na organizm człowieka jest przedmiotem wielu doniesień naukowych. W artykule przedstawiono wyniki badań in vitro mających na celu określenie antyoksydacyjnej roli kwasu askorbinowego podczas ekspozycji krwinek płytkowych na promieniowanie elekt[...]
EN Electromagnetic radiation may influence living organisms in a negative as well as positive way. It has been shown that LCD screens cause negative changes in the antioxidative system of human blood platelets. Therefore, the purpose of the work was to determine the antioxidative role of ascorbic acid [...]
18
63%
Ecological Chemistry and Engineering. S
2014 Vol. 21, nr 2 309--326
PL Pogorszenie jakości nasion podczas przechowywania jest ściśle związane z powstawaniem wolnych rodników. Niektóre związki o naturalnym pochodzeniu, znane ze swych właściwości antyoksydacyjnych i antygrzybowych, można potencjalnie wykorzystać do traktowania nasion w produkcji organicznej jako alternat[...]
EN The decrease of seed quality during storage is strongly associated with damage caused by free radicals. Some compounds of natural origin, known due to their antioxidative and antifungal properties, may be potentially used in organic production for seed treatment as an alternative to pesticides. The [...]
19
63%
Ecological Chemistry and Engineering. A
2013 Vol. 20, nr 9 987--997
PL W pracy podjęto próbę oceny aktywności systemu antyoksydacyjnego komórek roślin szpinaku odmiany ‘Matador’ rosnących w glebie zanieczyszczonej Ni. Materiał roślinny do analiz pozyskano w dwóch doświadczeniach wazonowych prowadzonych w latach 2010 i 2011 w hali wegetacyjnej stacji doświadczanej 996 M[...]
EN The paper attempted to assess the activity of antioxidative system in cells of spinach plant, ‘Matador’ c.v., growing in the soil contaminated with Ni. Plant material for analyses was obtained from two pot experiments conducted in 2010 and 2011 in the vegetation hall of the Experimental Station of t[...]
20
63%
Polish Hyperbaric Research
2017 nr 4(61) 43--48
PL W licznych pracach badawczych przebywanie w środowisku hiperbarycznym wskazywane jest jako stresor. Podjęliśmy badania z zastosowaniem modelu zwierzęcego w celu określenia wpływu hiperbarii na sekrecję kory nadnerczy i poziom nadnerczowego kwasu askorbinowego. Badania przeprowadzono na 70 samcach sz[...]
EN Numerous research works indicate that staying in a hyperbaric environment is a stressor. We have undertaken studies using an animal model to determine the effect of hyperbaria on adrenocortical secretion and the level of adrenal ascorbic acid (a.a.a.). The research was conducted on 70 male hooded ra[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last