Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 17
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kwantowe lasery kaskadowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Celem pracy jest identyfikacja praktycznych możliwości zastosowania laserów kaskadowych na potrzeby laserowego systemu łączności w wolnej przestrzeni. Dodatkowo wskazane zostaną kierunki rozwoju technologii laserów kaskadowych pod kątem ich zastosowania w systemie łączności bezprzewodowej.
EN The aim of the work is to discuss possibility of application of Quantum Cascade Lasers in practical realization of laser based free space communication system. Additionally, some aspects of development of technology of QC lasers will be indicated with respect to FSO systems.
2
86%
Pomiary Automatyka Kontrola
2013 R. 59, nr 4 277--280
PL W pracy omówiono system pomiarowy, który jest przeznaczony do badań kwantowych laserów kaskadowych. Lasery te stanowią kolejny etap w rozwoju technik optoelektronicznych związanych np. ze spektroskopią lub łącznością optyczną w otwartej przestrzeni. Istotnymi elementami pracy są zaimplementowane pro[...]
EN Quantum cascade lasers (QC lasers) are very promising radiation sources in some optoelectronic techniques operating at the infrared and THz spectra. The lasers can be applied in many science areas and life fields e.g. spectroscopy or free-space optical communications. Progress in QC lasers technolog[...]
3
86%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Artykuł stanowi przegląd wybranych właściwości kwantowych laserów kaskadowych I-rodzaju, którymi te przyrządy powinny się charakteryzować w zastosowaniach do celów spektroskopii, w paśmie średniej podczerwieni. Przyjęto, że muszą to być lasery pracujące w pojedynczym modzie a do najważniejszych ich [...]
EN The paper contains a review of some selected properties of the type quantum cascade lasers designed for MIR spectroscopy. Single mode operation, available wavelengths, linewidh, output power and the tuning range are considered in particular. The topics are discussed in a rather general form to intro[...]
4
86%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Od wielu lat różne realizacje metody Monte Carlo (MC) znajdują zastosowanie jako jedne z najbardziej efektywnych narzędzi teoretycznych pozwalających na ilościowe poznanie właściwości materiałów i urządzeń elektronicznych, również na poziomie uwzględnienia złożonych efektów kwantowych. Wytwarzanie s[...]
EN For many years different implementations of Monte Carlo method (MC) are used as one of the most effective theoretical tools allowing the guantitative description of materials and electronic device properties. Also complex quantum effects can be included in these studies. Realization of quantum casca[...]
5
86%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Kwantowe lasery kaskadowe QCLs (Quantum Cascade Lasers) są obecnie bardzo szybko rozwijającą się grupą laserów półprzewodnikowych emitujących w zakresie średniej podczerwieni (3,5...24 μm), jak i w zakresie terahercowym (1,2...4,9 Thz). Warunkiem koniecznym do zwiększenia wydajności i niezawodności [...]
EN The QCLs are the most advanced class of semiconductor sources operating in the midinfrared wavelengths (3.5 - 24 μm) and also in the terahertz range (1.2 - 4.9 Thz). Complex characterization of devices, thermal, as well as electrooptical, is essential for improving their performance and reliability [...]
6
86%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Praca ta przedstawia wyniki analizy elektrooptycznej kwantowych laserów kaskadowych zaprojektowanych na pasmo emisji 9–10 μm bazujących na heterostrukturach GaAs/AlGaAs. Charakteryzacja elektrooptyczna laserów kaskadowych obejmuje pomiary charakterystyk LIV (moc optyczna w funkcji prądu, charakterys[...]
EN This work presents results of electro-optical characterization of Quantum Cascade Lasers, designed to emit in 9–10 μm range, based on GaAs/AlGaAs heterostructures. Electro-optical characterization of QCLs includes measurements of Light- Current –Voltage curves and spectral characteristics.
7
72%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Opis zjawisk fizycznych występujących w urządzeniach mikroelektronicznych jest nie tylko ciekawym zagadnieniem teoretycznym, ale też może być przydatny w praktyce konstrukcji przyrządów. Wytwarzanie struktur kwantowych laserów kaskadowych (QCL) w Instytucie Technologii Elektronowej w Warszawie zachę[...]
EN Description of the physical phenomena in microelectronic devices is not only an interesting theoretical challenge, but can also be used for practical design of such components. Fabrication of quantum cascade lasers devices (QCL) in the Institute of Electron Technology in Warsaw encourages our work o[...]
8
72%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Spektroskopia absorpcyjna wykorzystywana do wykrywania śladowych ilości obcych substancji w gazach, coraz częściej posługuje się czujnikami, w których źródłem promieniowania są lasery półprzewodnikowe. W artykule omówiono zasady budowy takich czujników oraz konstrukcję i właściwości znajdujących w n[...]
EN Absorption spectroscopy currently exploited to detect trace gases is mainly based on sensors that use semiconductor lasers. In the paper systems of such sensors are briefly described to set the stage for discussion on design and properties of the semiconductor lasers suitable to applications in thes[...]
9
72%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W pracy przedstawiono istotne zagadnienia związane z praktycznym zastosowaniem laserów kaskadowych w układach spektroskopii absorpcyjnej (ang. Laser Absorption Spectroscopy – LAS). Dotyczą one głównie aspektów sterowania ich parametrami w poszczególnych metodach LAS. W praktyce, każda z tych metod n[...]
EN The paper presents some issues related to application of quantum cascade laser (QCL) in laser absorption spectroscopy (LAS). The main aspects of QCL control parameters in different LAS methods are disscussed. In practice, these methods influence on desired operating mode of the laser. The requiremen[...]
10
72%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Kwantowe lasery kaskadowe są jednymi z najbardziej wyrafinowanych przyrządów półprzewodnikowych. Znajdują zastosowanie m. in. w spektroskopii fotoakustycznej, diagnostyce medycznej czy detekcji śladowych ilości niebezpiecznych gazów. Niektóre z tych aplikacji wymagają pracy ciągłej lasera, w tempera[...]
EN Quantum cascade lasers are one of the most sophisticated semiconductor devices. Their main applications are photoacoustic spectroscopy, medical diagnostics and harmful gas sensing. Some of them need continuous wavelength operation mode at room temperature. In order to assure proper working condition[...]
11
72%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Systemy monitorowania zanieczyszczeń gazowych atmosfery, zbudowane w oparciu o lasery kaskadowe, znajdują coraz szersze zastosowanie w ochronie środowiska. Kwantowe lasery kaskadowe w połączeniu ze spektroskopowymi metodami detekcji umożliwiają wykrywanie gazów o stężeniu na poziomie pojedynczych pp[...]
EN Systems for monitoring of the atmosphere gas pollutants based on cascade lasers have recently been widely used in environment protection. The cascade lasers, combined with the spectroscopic detection methods, allow determination of the gas pollutant molecules concentration in the atmosphere at the l[...]
12
72%
Pomiary Automatyka Kontrola
2014 R. 60, nr 9 679--681
PL Spektroskopowe systemy detekcji gazów, w których jako źródła promieniowania IR wykorzystuje się kwantowe lasery kaskadowe, są coraz powszechniej wykorzystywane do monitorowania poziomu zanieczyszczenia atmosfery gazami przemysłowymi. W pracy omówiono system wykrywania i monitorowania poziomu amoniak[...]
EN Spectroscopic gas detection systems, in which quantum cascade lasers are used as IR radiation sources, are increasingly being applied to monitoring the level of air pollution by industrial gases. These systems allow the detection and long-term monitoring of toxic gases in the atmosphere, the minimum[...]
13
72%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Przedstawiono nowe możliwości zastosowań laserów półprzewodnikowych wynikające z postępu prac nad kwantowymi laserami kaskadowymi. Całość materiału została uzupełniona krótkimi wykładami wyjaśniającymi zasady działania i budowy omawianych laserów.
EN Quantum cascade lasers and applications that benefit from their development. The content is supplemented by short lectures on physics envolved in operation of these devices.
14
72%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W pracy przedstawiono analizę właściwości oraz opis konstrukcji laserowego systemu transmisji danych (ang. Free Space Optics – FSO). System ten stanowi unikalne rozwiązanie technologii FSO ze względu na zakres widmowy wykorzystywanego promieniowania, który pracuje w przedziale długości fal 8-12 μm. [...]
EN The paper presents some performance analysis and description of the design Free Space Optical data link. This link is a unique device due to the used spectral range of radiation – the wavelength of 8-12 μm. The implemented optomechanical designs to increase its functionality were also described. The[...]
15
58%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Praca prezentuje zastosowanie wyzoskorozdzielczej spektroskopii fotoluminescencyjnej do analizy wpływu temperatury na własności emisyjne periodycznych nanostruktur półprzewodnikowych. Przedmiotem badań były supersieci Al0.45GaAs0.55/GaAs zaprojektowane jako obszar czynny laseró[...]
EN The paper presents photoluminescence study of the temperature effect on the optical properties of semiconductor periodic nanostructures. The research was performed on Al0.45GaAs0.55/GaAs superlattices grown by molecular beam epitaxy on GaAs substrate. The structures have been d[...]
16
58%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W pracy omawiamy podstawowe pomiary charakteryzacyjne kwantowych laserów kaskadowych. Przedstawiamy wpływ parametrów zasilania elektrycznego na działanie laserów kaskadowych i omawiamy drogę do ich optymalizacji.
EN The paper presents basic measurements characterizing the quantum cascade lasers. The impact of pumping current parameters on the quantum cascade lasers operations. The way to optimization of current supply are discussed.
17
58%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Prezentowana praca zawiera opis opracowania i optymalizacji technologii wzrostu heterostruktur kwantowych laserów kaskadowych emitujących promieniowanie z zakresu 9÷10 µm wykonanych w oparciu o układ materiałowy In0.52Al.0.48As/In0.53Ga0.47As oraz z zakres[...]
EN In this paper we present an optimization of growth process technology of quantum cascade lasers (QCL). Heterostructures were based on a lattice matched active region grown of In0.52Al.0.48As/In0.53Ga0.47As with emitting range of 9÷10 µm or, alternatively, [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last