Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 34
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kumulacja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych. Technika Lotnicza
2000 nr 10 149-161
PL W pracy przedstawiono analizę wpływu kształtu wnęki kumulacyjnej cylindrycznego ładunku materiału wybuchowego (MW) bez wkładki i obudowy na jego sprawność niszczącego działania na przegrodę. Stwierdzono, że współczynnik sprawności działania takiego ładunku może zmieniać się, w zależności od kształtu[...]
2
80%
Prace Naukowe Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych. Technika Lotnicza
2000 nr 11 117-135
PL W pracy zbadano wpływ inercyjności obudowy i wkładki klinowego ładunku kumulacyjnego na prędkość przemieszczania się wybuchowo napędzonych ich elementów oraz na masę aktywną materiału wybuchowego. Wyprowadzono proste algebraiczne wzory pozwalające szacować, z wystarczającą dla celów technicznych dok[...]
3
80%
Archives of Metallurgy and Materials
2014 Vol. 59, iss. 3 1115--1118
PL Przedmiotem pracy jest analiza zjawisk zachodzących w urządzeniach do wyłączania prądu o natężeniu rzędu kilo- lub mega- amperów, wykorzystujących energię wybuchu. Proces wybuchu analizowano w zależności od początkowych właściwości ładunku wybuchowego, materiału elementu napędzanego (masy inercyjnej[...]
EN The present paper deals with explosive devices for switching of kiloampere and megaampere current. The parameters of cumulation from a grooved surface and the parameters of shaped charge jet penetration into a barrier were analyzed depending on the initial properties of the explosive charge, the ine[...]
4
80%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL W pracy przedstawiono model teoretyczny oraz przykładowe wyniki komputerowego modelowania formowania strumienia kumulacyjnego w układzie z wkładką półsferyczną. Równania problemu rozwiązano numerycznie za pomocą metody ponktów swobodnych. Uzyskane wyniki z dużą dokładnością zgadzają się z danymi eks[...]
EN In the paper the theoretical model and exemplary results of computer simulations, illustrating processes of the explosively driven formation of shaped charge jet, have been presented. Equations of the problem have been solved numerically using the free particles method. The results obtained are in a[...]
5
80%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL Przedstawiono przybliżoną metodę wyznaczania wartości parametrów hydrodynamicznych na froncie pierścieniowej fali detonacyjnej. Oparto ją na znajomości parametrów fal: stacjonarnej (Chapmana-Jougueta) i cylindrycznie zbieżnej. Zaproponowana aproksymacja pozwala uwzględnić efekty kumulacyjne występuj[...]
EN A method of approximation of hydrodynamical parameters on annular detonation wave front has been presented. This method is based on the knowledge of Chapman-Jouguet and converging detonation wave front parameters. The approximation gives us possibility to account of cumulation effects in analyses of[...]
6
70%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL Wśród najistotniejszych czynników określających zdolności penetracyjne pocisków kumulacyjnych jest rodzaj materiału wkładki. W niniejszej pracy dokonano zestawienia wyników badań i poglądów dotyczących jego wpływu na charakterystyki strumienia kumulacyjnego na podstawie dostępnej literatury. Zwrócon[...]
EN Among the most significant terms defining the penetration of the shaped charges is known to be the liner material. In this paper we have carried out the review of the published study results and conclusions concerning the material influence on the cumulation flux characteristics. Particular attentio[...]
7
61%
Problemy Ekologii
2007 R. 11, nr 6 285-291
PL Celem przeprowadzonych badań było określenie właściwości fitokumulacyjnych 8 metali ciężkich (Fe, Mn, Zn, Ni, Cr, Cu, Cd, Pb) dla 6 gatunków roślin leczniczych: dziurawca pospolitego (Hypericum perforatum L.), mięty długolistnej (Mentha longifolia L.), pokrzywy zwyczajnej (Urtica dioica L.), nawłoci[...]
EN The purpose of this study was to determine the phytoaccumulation properties of 8 heavy metals (Fe, Mn, Zn, Ni, Cr, Cu, Cd, Pb) in 6 species of medicinal plants Hypericum perforatum L., Mentha longifoliaL., Urtica dioica L., Solidago virgaurea L., Achillea millefolium L., Tanacetum vulgare L. The sam[...]
8
61%
Archives of Environmental Protection
PL Oznaczono zawartość Cd, Pb, Cu, Mn, Zn, Ni i Fe w różnych organach Typha latifolia L., zebranych w lipcu z sześciu stanowisk Jeziora Wielkiego (Pojezierze Leszczyńskie w zachodniej Polsce). Wyznaczono trzy grupy metali w zależności od miejsca ich akumulacji. Pierwszą grupę stanowią pierwiastki mało [...]
EN The contents of Cd, Pb. Cu, Mn, Zn, Ni and Fe in different organs of Typha latifolia L., coming from six sites selected within Jezioro Wielkie (Leszczyńskie Lakeland in western Poland), were determined. Three groups of metals, each with a different accumulation pattern within the plant were distingu[...]
9
61%
Problemy Techniki Uzbrojenia
PL W artykule zaprezentowano zbadane procesy zbiegania się elementów stożkowej wkładki kumulacyjnej do osi symetrii i podziału na części wewnętrzną wchodzącą do strumienia i zewnętrzną pozostającą w zbitku. Element wkładki miał długość komórki numerycznej i był podzielony na 18 warstw prostopadle do tw[...]
EN The paper describes the known processes of collapsing of shaped charge conical liner elements to the axis of symmetry and their partition into an internal part creating the jet and an external part remaining in the slug. An element of the liner has the length of a numerical cell and is divided into [...]
10
61%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL W pracy przedstawiono wyniki badań wybranych charakterystyk strumieni kumulacyjnych, generowanych przez wkładki półsferyczne wykonane ze spieków żelaza i miedzi. Prezentowane są również kształty i parametry geometryczne kraterów uzyskanych za pomocą tych strumieni w tarczy ze stali 34 HNM. Z analizy[...]
EN Selected characteristics of the shaped charge jets which have been generated by hemispherical liners made of the iron or copper sinters are presented in this paper. The shapes geometrical parameters of the craters performed by the jets in the steel target (34 HNM) are described, too. It is proved th[...]
11
61%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL W pracy zbadano wpływ inercyjności obudowy i wkładki klinowego ładunku kumulacyjnego na prędkości przemieszczania się wybuchowo napędzonych ich elementów oraz na masę aktywną materiału wybuchowego. Wyprowadzono proste algebraiczne wzory pozwalające szacować, z wystarczającą dla celów technicznych do[...]
EN The influence of casing and liner inertia of the wedge cumulative war-head on a displacement velocity of their explosively driven elements and on the explosive active mass has been analysed in this paper. The simple algebraic formulae was derived to estimate the displacement velocity of the casing a[...]
12
61%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL W pracy przedstawiono analizę wpływu kształtu wnęki kumulacyjnej cylindrycznego ładunku MW bez wkładki i obudowy na jego sprawność niszczącego działania na przegrodę. Stwierdzono, że współczynnik sprawności działania takiego ładunku może zmieniać się w zależności od kształtu wydrążenia kumulacyjnego[...]
EN An influence of the hollow cavity shape of the cylindrical cumulative charge for its effectiveness of a destruction activity has been analysed in this paper. It is proved that a value of the efficiency coefficient η of the cylindrical hollow charge is determined, among other things, by the dimension[...]
13
61%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL Przedstawiono stan techniki w dziedzinie dwustopniowych pocisków kumulacyjnych. Zawarto także wstępne teoretyczne oszacowania dotyczące określania podstawowych charakterystyk konstrukcyjnych tego typu pocisków.
EN The present technique's state of two-stage shaped charges is presented. The initial theoretical evaluation is included concerning definition of fundamental constructional characteristics of this type of projectiles.
14
61%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL Dokonano teoretycznej, jakościowej i ilościowej analizy parametrów pierścieniowej fali detonacyjnej. Zgodnie z teorią optyki detonacyjnej, strefę reakcji chemicznych zastąpiono powierzchnią silnej nieciągłości, którą utożsamiono z czołem fali. Wykazano, że w wierzchniej warstwie cylindrycznego ład[...]
EN Theoretical, qualitative and quantitative analysis of annular detonation wave parameters are carried out. In accordance of detonation optics, the chemical reaction zone is replaced by surface of strong discontinuity which was assumed to be the wave front. It was found that in the upper layer of the [...]
15
61%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL Rozwiązano w zamkniętej postaci zagadnienie początkowej fazy rozwoju przeciwbieżnego napędzania mas skupionych M1 i M2 za pomocą skomprymowanych produktów detonacji ładunku wysokoenergetycznego materiału wybuchowego. Stwierdzono, że stosowanie wzorów Gurneya do szacowania początkowej prędkości na[...]
EN The problem of the initial phase of backward launching of the concentrated masses M1 and M2 by the compressed products of detonation, was resolved in a closed form. It was found that the usage of the Gurney formulae in order to estimate the initial velocity of the driven elements of the shaped charg[...]
16
61%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL Określono analitycznie przybliżony kształt powierzchni czoła przestrzennie dwuwymiarowej fali detonacyjnej, inicjowanej pierścieniowo na zewnętrznej powierzni cylindrycznego ładunku materiału wybuchowego. Wyniki pracy mogą być wykorzystane między innymi w komputerowej symulacji procesów kumulacyjnyc[...]
EN The approximate shape was determined analytically of the surface of the spatially twodimensional detonation wave front cycle-initiated on the external surface of a cylindrical explosive charge. The results can be applied, among other areas, in computer simulation of cumulation processes.
17
61%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL W pracy wyprowadzono analityczne wzory określające hydrodynamiczne parametry na czole przestrzennej pierścieniowej fali detonacyjnej, propagującej się w cylindrycznym ładunku mieszaniny wybuchowej. Wyniki pracy mogą znaleźć zastosowanie w komputerowej symulacji procesu detonacji w ładunkach kumulacy[...]
EN In this paper are introduced the analytical the relations determining hydrodynamic parameters at the front of spatial annular detonation wave propagating in the cylindrial charge of explosive mixture. The results of this work can be found to be useful in the simulation of detonation process in shape[...]
18
61%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL Przedstawiono wstępne wyniki badań niektórych charakterystyk strumieni kumulacyjnych formowanych z wkładek wykonanych ze spieków miedzi o różnych porowatościach (0,095; 0,061; 0,048). Określono rozkład prędkości przemieszczania się cząstek strumienia wzdłuż jego skumulowanej długości, czas, po upływ[...]
EN The results of invastigations of some characteristics of shaped charge jets formed from liners made from sintered copper with different porosities (0,095; 0,061; 0,048) are presented in this paper. There are determined velocity decay of jets particles along their cumulated lengths, the break up time[...]
19
61%
Problemy Techniki Uzbrojenia
PL W artykule przedstawiono oceny maksymalnych głębokości wnikania strumieni kumulacyjnych w stal pancerną w funkcji odległości od podstawy wkładki. Dane – chwilowe współrzędne położeń, mas oraz prędkości elementów strumieni były wynikiem obliczeń numerycznych działania wybranych konstrukcji ładunków k[...]
EN The paper shows the estimations of maximal penetration depths of shaped charge jets in a steel armour as a function of stand-off distance to the liner base. The data – instantaneous coordinates of positions, masses, and velocities of jet elements was received as results of numerical calculations for[...]
20
51%
Ekologia i Technika
2010 R. 18, nr 2 94-102
PL W pracy przedstawiono analizę wpływu ekologicznych i fitochemicznych czynników wpływających na kumulację metali przez rośliny. W związku z tym, iż gleba jest bardzo istotnym elementem cyklu migracyjnego pierwiastków i głównym ich źródłem dla roślin, w pracy przeanalizowano wpływ składu mineralogiczn[...]
EN Ecological and phytochemical contamination influencing to accumulation of heavy metals by plants. In the work the analysis of the influence ecological and phytochemical condition to accumulation some heavy metals by plants were present. Analyzed following influencing parameters: pH of the soil, mine[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last