Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 197
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kukurydza
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Rocznik Ochrona Środowiska
2007 Tom 9 31-45
PL Kukurydza należy do najbardziej wydajnych roślin uprawnych. Ziarno kukurydzy ma wszechstronne zastosowanie, w tym jako pasza, surowiec do przemysłu spożywczego oraz do produkcji biopaliw (Michalski 2007). W gospodarce wielu krajów kukurydza stanowi podstawowy surowiec do produkcji bioetanolu i bioga[...]
EN Maize is one of the most effective cultivated plants. The maize grain has the universal use, including feedstuff, food industry and production of biofuels (Michalski 2007). Despite of curbing of cultivation area after 2004, then in 2006 maize was cultivated in Poland on the area of 659300 ha, of whi[...]
2
80%
Czysta Energia
2008 Nr 9 46-47
3
80%
Problemy Inżynierii Rolniczej
PL Przedstawiono aktualne problemy dotyczące siewu ziarna kukurydzy. Szczególną uwagę zwrócono na zmiany zachodzące w sposobach siewu bezpośredniego, czyli w glebę nie uprawioną. Ponadto także przykłady punktowych siewników mechanicznych i pneumatycznych stosowanych do siewu ziarna kukurydzy oraz ich p[...]
EN Recent problems connected with sowing maize grain home and abroad were reviewed. Special emphasis was put on direct drilling and no-tillage methods, modernization of technology and machines for maize grain sowing. The examples of mechanical and pneumatic maize drills including their operation chara[...]
4
80%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
1998 Nr 4 12-17
PL Przedstawiono wyniki badań kinetyki suszenia kukurydzy w złożu nieruchomym i fluidalnym. Zaproponowano model matematyczny procesu suszenia fluidalnego materiałów gruboziarnistych w oparciu o model złoża pęcherzykowego. Porównano wyniki obliczeń z danymi eksperymentalnymi.
EN The experimental results dealing with the drying kinetics of corn in both a fixed and fluidized beds have been presented. A mathematical model of fluidized drying of coarse-grained materiáls based on the bubble bed model has been proposed. Calculation results have been compared with the experime[...]
5
80%
Inżynieria Ekologiczna
2005 Nr 12 299-300
6
70%
Rocznik Ochrona Środowiska
2008 Tom 10 135-142
PL Ocieplający się klimat w Polsce spowodował, że w latach 1990-2007 zaczęła wzrastać powierzchnia uprawy kukurydzy na ziarno przy malejącym areale uprawy ziemniaka, w tym także na północy Polski (tab.1). Rejon ten wcześniej był uznany za niesprzyjający (III) do uprawy kukurydzy na ziarno. Kukurydza je[...]
7
70%
Czysta Energia
2007 Nr 1 28-29
8
70%
Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej. Instytut Technologii Nieorganicznej
1998 Nr 547 243-246
PL W pracy omówiono działanie nawozowe kompostów otrzymanych ze słomy, słomy z N-mineralnym, słomy z gnojowicą i trocin z gnojowicą. Uzyskane wyniki w doświadczeniach wazonowych wskazują na dużą ich efektywność mierzoną wzrostem plonu suchej masy kukurydzy i białka ogółem. Stosowane na tle kompostów po[...]
EN In the paper fertilization value of composts made with straw, straw+mineral N, straw with slurry and sawdust with slurry. Obtained results in pot experiments indicate at their effectiveness mecesured as yield increase of maize and yield of total protein. When on the background of composts applicatio[...]
9
61%
Inżynieria Rolnicza
2011 R. 15, nr 9 263-268
PL Przedstawiono badania dotyczące określenia jednostkowej energii rozdrabniania rdzeni kolb kukurydzy cukrowej na rozdrabniaczu bijakowych w zależności od trzech średnic otworów sita oraz trzech odmian (Shaker, Boston i Garrison). Najwyższe wartości jednostkowej energii rozdrabniania wystąpiły dla odm[...]
EN The study presents the research concerning determination of specific energy consumption of grinding process of sweetcorn cobs stems in a beater grinder depending on three diameters of sieve meshes and on three varieties (Shaker, Boston and Garrison). The highest values of specific energy consumption[...]
10
61%
Problemy Ekorozwoju
PL Produkcja biopaliw oznacza zużywanie zasobów żywności – to prowadzi do narastania problemu głodu. Szacuje się, że więcej niż 66% ludzi na świecie cierpi z powodu niedożywienia. Głód jest także najważniejszą przyczyną śmierci. Tymczasem ok. 40% amerykańskiej kukurydzy przeznacza się na produkcję etan[...]
EN All biofuels produced in the world utilize food resources. This contributes to the world starvation problem that is reported to be more than 66% of the world population being malnourished. Starvation is the number one cause of death in the world. Approximately 40% of U.S. corn is being converted int[...]
11
61%
Inżynieria Rolnicza
PL W pracy przyjęto za cel przeprowadzenie oceny czterech typów kombajnów do zbioru kolb kukurydzy metodą Wskaźnika Zespolonego i wyznaczenie spośród nich optymalnego do zbioru kolb kukurydzy. Optymalnym kombajnem spośród badanych okazał się kombajn BOURGOI JDL 410D, który uzyskał najwyższą wartość Wsk[...]
EN The purpose of the work was to evaluate four types of harvesters picking corn cobs using the "Complex Index" method, and to select one of them as optimal for corn cob harvesting. The BOURGOI JDL 410D harvester turned out to be optimal among all tested ones - it reached highest Complex Index value of[...]
12
61%
Inżynieria Rolnicza
PL Przeprowadzono badania porównawcze kombajnu do zbioru kolb Bourgoin JDL 410D, w którym wprowadzono nowe rozwiązania konstrukcyjne zespołów roboczych, z kombajnem Bourgoin GX 406A. Na podstawie badań własnych określono dla porównywanych kombajnów wskaźniki wydajności, współczynniki eksploatacyjne i j[...]
EN The comparative tests on Bourgoin JDL 410D and Bourgoin GX 406A were performed. The purpose of the tests was to find out which of the two combineharvesters is more suitable for maize sowing operations. Based on the investigation performed were determined the following: time structure of a shift, per[...]
13
61%
Inżynieria Rolnicza
PL Przeprowadzono badania stacjonarne przyczepianej sieczkarni polowej wyposażonej w toporowy zespół tnący, których celem było określenie wpływu wielkości szczeliny roboczej zawartej pomiędzy płytką denną a łopatkami rzutnika na wskaźniki jakościowe materiału roślinnego kukurydzy i energetyczne toporow[...]
EN The aim of this research was to estimate the influence of the working clearance between the thrower paddles and the bottom plate on plant material quality and energetic indexes of the pulled forage harvester with the flywheel chopping unit. It was found the influence of the working clearance on the [...]
14
61%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2011 Nr 3 35-36
PL W pracy przedstawiono wyniki pierwszego roku doświadczenia polowego, uprawy kukurydzy przy różnych poziomach nawożenia azotem. Badano wpływ poziomu nawożenia na wartość opałową i ilość możliwej do uzyskania energii ze spalania ziarna kukurydzy
EN Results of the first year field experiment of maize cultivation at differeni nitrogen levels are presented in the paper. An effect of fertilization level or the calorific value and the amount of combustion energy obtained from corr grains were tested.
15
61%
Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie
2006 T. 6, z. 1 221-228
PL W pracy przedstawiono wyniki badań nad stosowaniem kompostu z osadów ściekowych do nawożenia kukurydzy uprawianej na zieloną masę. Do nawożenia wykorzystano 2-letni kompost wytworzony z wiejskich komunalnych osadów ściekowych i słomy żytniej. Badania przeprowadzono w lizymetrach o średnicy 100 cm i [...]
EN Results of a study on using compost from sewage sludge to fertilize maize grown for green fodder are presented in the paper. Two years old compost from rural sewage sludge and rye straw was used for fertilization. The tests were conducted in lysimeters of a diameter of 100 cm and 130 cm deep, filled[...]
16
61%
Ekologia i Technika
2009 R. 17, nr 6 276-280
PL Celem prowadzonych badań była izolacja grzybów patogennych z porażonych kolb, ocena pojawienia się fuzariozy kolb kukurydzy i oznaczenie skażenia ziarna przez deoksyniwalenol w uprawie kukurydzy modyfikowanej genetycznie zawierającej gen odporności na omacnicę prosowiankę (Ostrinia nubilalis. Hbn) o[...]
EN The objective of the performed investigations was to isolate pathogenic fungi from contaminated maize cobs, to assess the appearance of maize cob fusariosis and to determine grain contamination with deoxynivalenol in the cultivation of genetically modified maize containing a gene resistance against [...]
17
61%
Czysta Energia
2009 Nr 5 48-49
18
61%
Czysta Energia
2009 Nr 9 54-57
19
61%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
PL Badania przeprowadzono w warunkach doświadczenia wazonowego. Schemat doświadczenia obejmował 7 obiektów (każdy w czterech powtórzeniach): obiekt kontrolny (bez dodatku metali ciężkich) i 6 obiektów zawierających wzrastające dawki metali ciężkich. Najwyższy poziom zanieczyszczenia gleby metalami cięż[...]
EN A significant effect of soil pollution levels on yielding of maize was determined. Mean contents of examined elements in maize ranged as follows: [formula]. The macroelement content in maize ranged between [formula]. Pasture fodder meeting cattle requirements should contain at least 0.3% P, 1.7% K, [...]
20
61%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
PL Przedstawiono wyniki dotyczące zawartości ołowiu, cynku, manganu, miedzi i magnezu w częściach nadziemnych i korzeniach kukurydzy uprawianej w warunkach kultur wodnych przy różnych stężeniach niklu w pożywce (0,00; 0,31; 0,62; 1,25; 1,87; 2,50; 3,12; 3,75; 4,35 i 5,00 mg Ni [wzór]). Najwyższe stężen[...]
EN The paper presents results concerning the contents of lead, nickel, zinc, magnese, copper and magnesium in the above ground parts and roots of maize cultivated in hydroponic cultures with various concentrations of nickel in the medium (0,00; 0,31; 0,62; 1,25; 1,87; 2,50; 3,12; 3,75; 4,35 i 5,00 mg N[...]
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last