Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 97
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kształtowanie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of Mechanical and Transport Engineering
PL Wysoki poziom jakości produktów jest w obecnej dobie uwarunkowany zaawansowanymi działaniami innowacyjnymi. Jednocześnie działania proinnowacyjne wynikają z silnie projakościowej orientacji przedsiębiorstwa. Aktywność w tych dwóch obszarach jest bardzo ważna dla powodzenia przedsiębiorstwa na rynku.[...]
EN The high level of products quality is connected now with advanced pro-innovation actions. At the same time pro-innovation orientation results from strongly pro-quality actions of enterprise. Therefore activity in these two fields has a key importance for the success of companies at the market. Funda[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Architektura i Urbanistyka
2006 Z. 6 175-181
PL Racjonalne i przemyślane planowanie miejscowości oraz ich fragmentów wynika z właściwego wykonywania analiz urbanistyznych. Umiejętność ich wykorzystania w procesie twórczym ma istotne znaczenie dla zachowania ładu przestrzennego. Każda struktura miejska posiada elementy spajające ją w jedną nieroze[...]
EN The rational and appropriate town-planning bases on urban analysis carried in the proper way. The know - how of its use in the process of city space creation is extremely important in the aspect of spatial order. Every city structure consists of the separate elements that make one ensemble. There we[...]
3
100%
Drogi i Mosty
2008 nr 3 5-18
PL Krzywe przejściowe są ważnym elementem geometrycznym przy kształtowaniu geometrii tras drogowych. Najbardziej rozpowszechnioną krzywą jest klotoida. Inne krzywe miały dotychczas mniejsze znaczenie, m.in. z powodów związanych z obliczaniem danych do wyznaczania w terenie. Jednak obecnie nie jest to j[...]
EN The transition curves are important geometrical elements for the design process of roads. The most frequently used curves are spiral curves. So far other curves have been of smaller importance, because of larger expenditure associated with computation of rigging data. Now it is however no more a dis[...]
4
100%
Inżynieria i Budownictwo
PL Przytoczono wiele sformułowań różnych autorów, dotyczących filozofii działalności inżynierskiej w zakresie projektowania konstrukcji budowlanych.
EN Some maximes formulated by different authors referred to engineering activities in the designing of building structures are quoted.
5
100%
Inżynieria Maszyn
2005 R. 10, z. 4 92-102
PL Przedstawiono dwie metody kształtowania kół płaskich przekładni spiroidalnych, narzędziem jednoostrzowym metodą z podziałem ciągłym. Zamieszczono wyniki badań dokładności pozycjonowania płaskich przekładni spiroidalnych, w których koła duże nacięto według obu przedstawionych metod z zastosowaniem ró[...]
EN Two methods of forming of plane spiroid gears by means of a single edge cutting tool and continuous indexing on a NC machine tool, are presented. The results of positioning accuracy of gears that have been forming according to both described methods based on different technology are presented. There[...]
6
100%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
PL Kształtując warunki środowiska wewnętrznego w muzeach, archiwach, bibliotekach i magazynach muzealiów oraz archiwaliów, należy uwzględniać bezpieczeństwo eksponowanych i przechowywanych dzieł, komfort osób przebywających w budynku (pracowników i osób zwiedzających) i, coraz częściej, zmniejszenie zu[...]
7
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Budowa Maszyn i Zarządzanie Produkcją
2004 Nr 1 361-374
PL W artykule opisano sposób kształtowania powierzchni „plateau" piasko wierzchołków ej z regularnie rozmieszczonymi rysami struktury podstawowej R, stanowiącymi komory olejowe. Wstępne badania możliwości wykonania płaskowierzchołkowej struktury powierzchni tulei prowadzono na zmodernizowanej gładzarce[...]
EN In the article there was described the way of shaping the surface "plateau" with regular placed scratches of the base structure Rt making the oil chambers. The preliminary investigations of possibility of making the flat-top surface structure of the funnel surface were executed on the modernized hon[...]
8
75%
Problemy Ekologii
2009 R. 13, nr 5 254-254
EN The article presents the results of a questionnaire survey concerning the level of environmental awareness of the students at the Technical University of Białystok. Issues related to the knowledge of environmental risks and environmental liability, individual activities and their motives of actions,[...]
9
75%
Problemy Ekologii
PL Nadawanie wartości użytkowej terenom poprzemysłowym może nie kończyć się na jednorazowym akcie zagospodarowania. Często za wstępną rekultywacją podąża kolejna zmiana, która również nie musi być ostateczna. Obiekty rekultywowane po pewnym czasie zyskują walory rekreacyjne. Może pojawić się wtedy potr[...]
EN Bringing brownfields into cultivation may not finish with single act of developing. Changes may follow and this process could not be ever stopped. Re-cultivated areas after some time gain leisure value. Then possibly may appear need of exposure and underlying rest values, and that require respect fo[...]
10
75%
Architektura Krajobrazu
2012 nr 4 72-79
EN The article brought closer to the concept of the spatial order, drew attention to the relationship between the space harmony and the ordering of relationships arising from the functional, socio-economic, environmental, cultural and compositional - aesthetic conditions and requirements. There were de[...]
11
75%
Architektura Krajobrazu
2011 nr 3 23-30
EN The rural commune of Ostróda is one of the largest communes in the Province of Warmia and Mazury. It covers an area of 401 km2 and has a population of 15,000. A well-developed systems of roads and railways is a significant feature of the local landscape. It divides the whole space into landscape int[...]
12
75%
Architektura Krajobrazu
2010 nr 3 42-49
EN Wroclaw has long been seen as a green city, and its individual settlements grew in its realizations parts of the garden city. Beginning of the nineteenth century was a milestone when it began to appoint units involved in the shaping and management of green areas (i.e. Construction Deputation, Beauti[...]
13
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2007 z. 46 [246] 155-163
PL Sscharakteryzowano współczesne zasady kształtowania budynków mieszkalnych w Polsce. Przybliżono potrzeby współczesnych mieszkańców. Pokazano możliwości poprawy mieszkań z wykorzystaniem istniejących budynków wielorodzinnych.
EN Nowadays rules of shaping of multifamily buildings in Poland were discussed. Nowadays residents needs were showed. Potential of improvement on flats on the example of existing multifamily buildings was showed.
14
75%
Archives of Materials Science
EN This work focuses on optimization of recycling process of white bronze chips which come from the manufacturing of slide elements. Present recycling technology was applied on the chips with unsatisfactory results. The aim of this work is to increase the efficiency of recycling process and to obtain m[...]
15
75%
Problemy Ekologii
2003 R. 7, nr 3 130-132
PL Omówiono wpływ idei i treści ekologicznych prezentowanych przez niektóre organizacje ekologiczne na kształtowanie postaw i świadomości ekologicznej młodzieży. Zwrócono uwagę na wybrane dokumenty, takie jak: Apel Heidelberski oraz Petycję w sprawie globalnego ocieplenia wyrażające obawy środowiska uc[...]
EN The article discusses the influence of ecological ideas and issues raised by some ecological organizations on the ecological awareness and attitudes of the youth. Such documents as The Heidelberg Appeal and Global Warming Petition are discussed as they show the concern of the scientists about the in[...]
16
75%
Konstrukcje Stalowe
2003 nr 6 27-32
17
75%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Śląska
2004 z. 189 175-187
PL Przedmiotem rozważań jest metodyka nadawania cech geometrycznych wysokonapięciowym układom izolacji powietrznej i bezpowietrznej stosowanym w elektroenergetyce. Są to odstępy powietrzne w sieciach elektroenergetycznych SN i WN, niektóre izolatory liniowe i stacyjne, przepusty transformatorowe, konde[...]
EN Methodology how to give geometrical features to high voltage aerial and non-aerial insulating systems used in power engineering is considered. The following systems are taken into account: air gaps within MV and HV power networks, some line and post insulators, transformer bushings, power condensers[...]
18
75%
Mechanik
PL W referacie przedstawiono zagadnienie wpływu wybranych parametrów obróbki REDM (Rotary Electrical Discharge Machining) na kształt powierzchni po obróbce. Przedstawiono model matematyczny obróbki REDM. Przeprowadzono analizę procesu obróbki oraz wskazano metody kompensacji zużycia elektrody roboczej.
EN The paper presents problem of the effect of REDM conditons on the shape of the working surface. The mathematical model for the analysis of REDM process is presented. The paper also presents analysis of REDM process. Methods for compensating of tool wear are identified.
19
75%
Zieleń Miejska
2014 Nr 1 41--42
PL W obliczu rosnącego znaczenia zieleni miejskiej w polityce urbanistycznej oraz zwiększenia zainteresowania architekturą krajobrazu, warto przyjrzeć się regulacjom prawnym dotyczącym kształtowania zieleni w przestrzeni publicznej.
20
75%
Mechanik
2015 R. 88, nr 7CD 539--548
PL W artykule omówiono proces projektowania przyrządu do kształtowania folii falistej będącej elementem strukturalnej warstwy nośnej łożyska foliowego. Przyrząd pozwala na uzyskanie wymaganego kształtu folii falistej w procesie kształtowania wykorzystującym jednoczesne zginanie i tłoczenie odpowiednio [...]
EN The article discusses designing process of the tool forming the bump foil which is a part of the structural foil bearing carrying layer. The tool allows obtaining the required shape of the bump foil in the forming process using simultaneous bending and stamping of properly prepared strip of thin met[...]
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last