Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 210
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kształcenie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
PTINT Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej
PL Zaprezentowano zagadnienia związane z kształceniem w zakresie informacji naukowej w Uniwersytecie Wrocławskim. Przedstawiono koncepcję kształcenia w ujęciu historycznym, jak również etapy zmian programów studiów do dnia dzisiejszego.
EN Issues relating to the education in the scope of scientific information at the University of Wroclaw were presented. The concept of education in a historical approach was outlined, as well as the stages of changes in the studies syllabuses until the present day.
2
100%
PTINT Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej
PL Zaprezentowano historię postania Instytutu Informacji Naukowej i Bibliologii, w którym prowadzone jest kształcenie z zakresu informacji naukowej. Scharakteryzowano grupy przedmiotów zaliczonych do kształcenia na poziomie licencjac-kim i uzupełniającym. Szczególnąuwagę poświecono przedmiotom realizow[...]
EN The history of foundation of Research Information and Bibliology Institute, where research information is taught, was presented. Course groups rated to education on bachelor degree and supplementary level were characterised. Special attention was paid to courses realised within research information [...]
3
100%
Przegląd Mechaniczny
2006 nr 4 30-33
4
100%
Problemy Ekologii
2003 R. 7, nr 6 278-280
5
100%
Prace Naukowe Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Przedstawiono dorobek instytutu w kształceniu doktorów nauk technicznych w latach 1968-1998. W ciągu 30 lat wypromowano 195 doktorów nauk technicznych Instytutu, innych uczelni i przemysłu.
EN The output of doctors of science from Institute in years 1968-98 was presented. During last 30 years 195 doctors oof science were promoted from the Institute, another Universities as well as from the industry.
6
100%
Prace Naukowe Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W referacie podano szereg informacji ogólnych, także historycznych, o Wydziale Mechanicznym Politechniki Wrocławskiej, jego osiągnięciach w kształceniu inżynierów mechaników, ale także w kształceniu kadr naukowych. Następnie omówiono strukturę kształcenia na 4 kierunkach studiów. W zakończeniu przed[...]
EN The paper presents some general and historical information about the Mechanical Faculty of Wroclaw University if Technology, its achievements in education of engineers-mechanics an scientific workers. Then it discusset the structure if education in 4 faculties. In the end paper presents current stru[...]
7
100%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
1999 Nr 5 3-4
PL Przedstawiono nowoczesne sposoby obliczeń termicznych i procesowych oraz kryteria i kierunki optymalizacji wymienników ciepła chłodzonych powietrzem. Omówiono zasadnicze zagadnienia związane z projektowaniem poszczególnych elementów chłodnic powietrznych. Zaprezentowane zostały wybrane nowoczesne pr[...]
EN Modern methods in thermal and process calculations, as well as criteria and trends in optimization of heat exchangers cooled by air are presented. Main issues connected with the designing of separate parts of air cooler are discussed. Selected, up-to--date manufacturˇing processes employed in the pr[...]
8
100%
Inżynieria Materiałowa
9
80%
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki
2009 Vol. 8, Nr 1 118--139
PL T.Siuda w książce pod tytułem „Kształtowanie i wychowanie młodzieży na rzecz bezpieczeństwa" powiedział : „żyć bezpiecznie to znaczy posiadać wiedzę i umiejętności umożliwiające udzielenie pomocy sobie i innym". Nabiera to szczególnego znaczenia zwłaszcza dzisiaj, kiedy wokół tyle zagrożeń. Celem pr[...]
10
80%
Przegląd Odlewnictwa
PL W niniejszym artykule opisano model współpracy przemysłu z nauką na przykładzie kooperacji Zakładu Metalurgicznego spółki ALSTOM Power w Elblągu z Wydziałem Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W publikacji tej przedstawiono również problem ograniczonego dostępu do wykwalifikowanej ka[...]
EN The model of co-operation of industry and science is described in the paper on the example of the co-operation between the Metallurgical Plant of the ALSTOM Power in Elbląg and the Faculty of Foundry Engineering of the University of Science and Technology (Akademia Górniczo-Hutnicza) in Krakow. The [...]
11
80%
Przegląd Geodezyjny
12
80%
Przegląd Geodezyjny
13
80%
Logistyka
2008 nr 3 16-20
14
80%
Rudy i Metale Nieżelazne
1999 R. 44, nr 7 335-338
PL Celem artykułu jest pobudzenie dyskusji na temat zmian w metodach nauczania akademickiego wymuszanych zmianami ekonomicznymi, technicznymi i kulturowymi w otaczającym nas świecie. Globalizacja finansowa oraz zmiany w metodach produkcji i kooperacji narzucają nowe warunki współpracy, a co za tym idzi[...]
EN The objective of this paper is to initiate a discussion on the subject of required qalifications for today's R&D leaders. Some modifications in the educational process are needed because of global economical, technological, and cultural changes taking place all over the world. The financial globaliz[...]
15
80%
Ceramika. Materiały Ogniotrwałe
16
80%
Prace Naukowe Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W referacie przedstawiono zmiany w kształceniu absolwentów szkól wyższych w Polsce i innych krajach, ze szczególnym uwzględnieniem kierunków technicznych. Na tym tle zaprezentowano poglądy dotyczące roli inżynierów we współczesnym przedsiębiorstwie.
EN The paper presents the changes in education the university graduates in some countries and Poland, especially in technical departments. At these backgrounds the author presents opinions about the roles of engineers in modern enterprises.
17
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Budownictwo
2003 Z. 43 385-396
PL W referacie przedstawiono w sposób ogólny potrzeby współczesnego inżyniera budownictwa w zakresie wiedzy o materiałach budowlanych oraz próbę prezentacji stanu kształcenia w tym zakresie na wydziałach budowlanych krajowych uczelni państwowych. Podano też ogólną charakterystykę kształcenia materiałow[...]
EN An evaluation of the education of Polish civil engineers in the field of building materials is presented in the paper. The engineers's needs in this field are discussed and three main topics in the materials field ( building chemistry, building materials and concrete technology ) with their position[...]
18
80%
Problemy Ekologii
2001 R. 5, nr 5 208-212
PL Wciąż postępujący stan degradacji środowiska naturalnego wielu obszarów Ziemi oraz zmieniająca się świadomość ekologiczna społeczeństw wskazują na silną potrzebę kształcenia specjalistów ochrony środowiska na poziomie studiów wyższych. Specjaliści ci powinni posiadać szeroką wiedzę z zakresu nauk pr[...]
EN Since the natural environment in many parts of the worid is constantly being degraded and the society is becoming more and more aware of the dangers connected with this situation, there is an urgent need to train specialists who will take care of the environment at the academic level. They should be[...]
19
80%
Chemik
20
80%
Chemik
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last