Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 323
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  krzepnięcie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL W pracy przedstawiono wyniki badań procesu krzepnięcia kompozytów na osnowie magnezu umacnianego cząstkami węglika krzemu. Kompozyty wytworzono metodą odlewniczą z różnym udziałem wagowym SiC w osnowie (5,10 oraz 30% wag.), stosując cząstki SiC o różnej wielkości (d = 4 i 40 Mxn). Prowadzone w trakc[...]
EN The work presents results of investigation of crystallization process of magnesium matrix composites reinforced with silicon carbide particles. Composites have been manufactured by cast methods with various SiC content in the matrix (5,10 and 30a/owt), and various size of the SiC particles (d = 4 an[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2004 z. 78 249-254
PL W pracy rozpatruje się zagadnienie stabilności powierzchni krzepnięcia półprzestrzeni wypełnionej cieczą o stałej temperaturze krzepnięcia Tm z nierównomiernym, periodycznym odbiorem ciepła na jej brzegu. Ciecz w odróżnieniu od sformułowanego i rozwiązanego zadania przez V.J. Pauka i M. Woźniak [6,7[...]
3
80%
Prace Naukowe Instytutu Matematyki i Informatyki Politechniki Częstochowskiej
2002 Vol. 1, nr 1 217--225
PL W pracy zostanie przedstawiony sposób wykorzystania metod analizy wrażliwości do oceny wpływu warunków technologicznych (z matematycznego punktu widzenia warunków brzegowych i początkowych) na przebieg krzepnięcia stalowego wlewka ciągłego. Analiza wrażliwości pola temperatury dotyczy zadania nieust[...]
4
80%
Archives of Materials Science and Engineering
EN Purpose: of this paper is to present a computer simulation as a tool for modelling the gravity casting process of metal matrix composite (MMCs) in the sand mould and predicting the arrangement of heterophase reinforcement particles in the composite and impact of the parameter which characterizes the[...]
5
80%
Archiwum Odlewnictwa
PL W pracy wskazano na konieczność rozpatrywania wpływu przemieszczania się strugi ciekłego lutowia na strukturę tworzącej się warstwy kontaktowej. Wykazano znaczne różnice w strukturze próbek zanurzanych w lutowiu w stosunku do próbek z warstwą powstającą w wyniku przepływu.
EN The microstructures and disposition of elements in the tin solution. The paper examines experimentally the solidification of the liquid flowing Sn-Pb alloy below a cooled plate. The structure contact of the copper-Iead-tin layer is composed and different for static and dynamic solidification conduct[...]
6
80%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu zawartości chromu i aluminium na proces krzepnięcia, strukturę i twardość austenitycznego żeliwa typu Ni-Mn-Cu. Określono wpływ tych pierwiastków na temperaturę likwidus i solidus oraz stopień nasycenia eutektycznego badanych stopów. Podano możliwości zmiany[...]
EN Effect of chrome and aluminium content on solidification, structure and hardness of austenitic cast iron of Ni-Nn-Cu type are presented in the paper. There were determined these elements on liquids and solids temperatures and carbon equivalent of investigated alloys. There were determined possibilit[...]
7
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Mechanika
1998 Nr 45 47-58
PL Przeanalizowano celowość wykorzystania oprogramowania komputerowego do symulacji krzepnięcia odlewów. Wyznaczono kryteria oceny takich programów. Możliwości metod symulacyjnych definiuje aktualny poziom rozpoznania fizyki procesów ujęty w zaaplikowanym w każdym z tych programów rozwiązaniu matematyc[...]
EN The usefulness of the simulation of cast solidification software is analysed. The criteria of the evaluation of such programs are defined. The possibilities of the methods of modelling depend on the urgent state of the art of knowledge in the field of physics of processes and from that, in what scal[...]
8
80%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL W artykule przedstawiono problemy krzepnięcia kompozytów odlewanych ze względu na różnorodność czynników oddziałujących na ten proces. Wyniki badań własnych krzepnięcia kompozytów otrzymanych z termicznej analizy różniczkowej (ATD) i obliczeń bilansu ciepła również oceniono krytycznie. Wskazano na k[...]
EN The paper presents problems of solidification of cast composites regarding a variety of factors affecting the process. Author's own investigations with respect to the solidification of composites have been discussed, the results being obtained from thermal derivational analysis (ATD) and calculation[...]
9
80%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL W artykule omówiono model numeryczny krzepnięcia odlewów uwzględniający tworzenie się mikrostruktury ziarnowej. Do opisu procesu krzepnięcia wykorzystano tzw. podstawowe sformułowanie entalpowe, do którego zastosowano dwa schematy całkowania względem czasu: Eulera wsteczny i Dupont II. Końcowy promi[...]
EN The paper concerns the numerical modelling of solidification of castings taking into consideration the formation of grained microstructure. The basic enthalpy formulation was used for mathematical description of solidification process, for which two time integration schemes, Euler backward and Dupon[...]
10
80%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL Na podstawie analizy przebiegu przepływu i zmian temperatury czoła strugi określono podstawowe typy przepływu metalu w formach odlewniczych. Do rozważań przyjęto aluminium i jego stopy z krzemem oraz stop aluminium z miedzią.
EN Basing on the analysis of both the course of flow and the temperature of the flowing tip the basic patterns of metals flow in the foundry moulds have been determined. Aluminium and its alloys with silicon and copper have been taken into considerations.
11
80%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL Badano wpływ dyskretyzacji przestrzeni układu odlew forma na wartość czasu krzepnięcia t i wybranych kryteriów gradientowych G, N, wyznaczonych podczas symulacji procesu krzepnięcia płyty staliwnej. Znajomość wartości kryteriów gradientowych, umożliwiających prognozowanie wad w odlewach, jest niezbę[...]
EN The study deals with the influence of space discretization cast-mould system for the value of solidification time (t) and selected gradient parameters (G,N) determinated in steel plate cast process simulation. The knowledge of gradient parameter values give a possibility to predict the cast quality [...]
12
80%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL Przedstawiono model matematyczny i numeryczny narastania fazy stałej metalu w kokili o prostokątnym przekroju poprzecznym. Model uwzględnia zjawiska przepływu ciepła i masy w kokili w czasie jej wypełniania metalem. Ocenie poddano kinetykę narastania fazy stałej i pola temperatury w obrębie rozważan[...]
EN Mathematical and numerical models of the growth of the solid metal phase within a rectangular cross-section metal mould are presented in this paper. The model takes into account phenomena of fluid flow and heat transfer into mould metal filling. The thermal fields and the solid phase growing kinetic[...]
13
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Mechanika
1998 Nr 45 19-33
PL W pracy przedstawiono wyniki badań nad określeniem analitycznych związków między właściwościami mechanicznymi a parametrami struktury i warunkami krzepnięcia odlewów ze stopu AlSi. Z wykorzystaniem analizy regresji wielokrotnej oraz sieci neuronowej typu FFBP stwierdzono, że uzyskane zależności pozw[...]
EN The paper deals with the analytical relations between mechanical properties, parameters of structure and conditions of solidification of AlSi type alloy. Using multiple regression and FFBP neuron network some equations have been obtained to forecast the mechanical properties of AlSi alloy.
14
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Mechanika
1998 Nr 45 59-68
PL We współpracy z Odlewnią Żeliwa ŚREM S.A. oraz z zespołem z Politechniki Poznańskiej przeprowadzono numeryczną symulację odlewania i krzepnięcia grubościennego odlewu z żeliwa szarego (kształt walca o wymiarach: średnica wewnętrzna 880 mm, średnia grubość ścianki 120 mm i długość 3035 mm). W symulac[...]
EN Cast part of gray iron was thick wall cylinder around 3m high and 880 mm in outer diameter. Inside of cylinder a sand core was placed, outside was permanent gray iron mould. Casting gravity process was used with pouring out metall from basin placed on top part of the cylinder. Numerical simulation w[...]
15
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Mechanika
1998 Nr 45 79-93
PL Artykuł dotyczy numerycznej symulacji z wykorzystaniem systemu MAGMASOFT(R) procesu zapełniania wnęki formy i krzepnięcia odlewu masywnej tulei żeliwnej, produkowanej w Odlewni Żeliwa ŚREM S.A. Kolorowe rysunki przedstawiają przykłady rozkładów temperatury, prędkości i ciśnienia w ciekłym metalu pod[...]
EN The paper concerns a numerical simulation by computer system MAGMASOFT(R) a heavy gravity die cast iron casting filling and solidification, manufactured by Cast Iron Foundry ŚREM S.A. Colour graphics show temperature, velocity and pressure of liquid metal during mould filling, temperature and liquid[...]
16
80%
Inżynieria Materiałowa
PL Omówiono przyczyny tworzenia pęknięć eksploatacyjnych odlewów ze staliwa Hadfielda Dla wyjaśnienia źródeł zarodków kruchych pęknięć badano właściwości staliwa w zakresie krzepnięcia stwierdzając że jest ono szczególnie trudne do zasilania co powoduje po , stawanie w węzłach cieplnych mikroporowatośc[...]
EN The reasons which account for the formation of in service cracks in castings made from Hadfield steel were discussed. To explain the source of existence of the nuclei of brittle fractures, the properties of cast steel were examined within the range of solidification temperatures. It was foud that fe[...]
17
80%
Kompozyty
2003 R. 3, nr 6 115-119
PL Poddano analizie mikroobszar kompozytu, zawierający 27 ceramicznych cząstek (rys. rys. 1 i 2) o zróżnicowanej grupami postaci geometrycznej w otoczeniu typowej metalicznej osnowy. W analizie uwzględniono fazy strefy przejściowej o termo-fizycznych właściwościach, będących wartościami uśrednionymi po[...]
EN In the issue there were analyzed an elementary area of the composite included 27 ceramic particles (Figs. 1 and 2) with different geometric form in a typical metallic environment. In the analysis there were taken into consideration phases of the transition zone with averaging thermo physical propert[...]
18
80%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
1999 z. 59 11-14
EN In the paper the mathematical model of heat transfer processes proceeding in domain of casting is discussed. In particular, the volumetric solidification of pure metal under the assumption that the temperature is only time-dependent is analyzed. The capacity of internal heat source results from the [...]
19
80%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL W artykule przedstawiono komputerową symulację ruchu ceramicznych cząstek w ciekłym metalu podczas zbliżania się do nich płaskiego frontu krzepnięcia. Wzięto pod uwagę dwie siły (siłę odpychania powierzchni rozdziału i siłę przyciągania) działające na cząstkę. Ustalono, że cząstka stopniowo przyspie[...]
EN The computer aided simulation of the movement of a ceramic particle in a liquid metal has been performed, while a planar solidification front is approaching the particle. Two forces (the interfacial pushing force and the drag force) acting on the particle were taken into account. It has been found t[...]
20
80%
Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences
EN In this paper the multiphase diffusion-convection problem is solved numerically by using upwind and characteristic schemes. Discretization for the schemes are performed by finite difference method. For solving the algebraic equations on every time level the modified S.O.R. method is used. In the num[...]
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last