Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 21
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kryteria wyboru
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Sprawny przebieg realizacji inwestycji deweloperskiej zależy w głównej mierze od decyzji podejmowanych w trakcie całego procesu inwestycyjnego. Niemniej jednak najważniejsze decyzje powinny być podejmowane we wstępnej fazie planowania i przygotowania inwestycji do realizacji, gdyż ich skutki w kolej[...]
EN The efficient course of realization of development investment depends in main measure on the decisions undertaken in the course the whole investment process. The most important planning and preparation investment decisions should however be undertaken in the preliminary phase because their results i[...]
2
100%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL W artykule przedstawiono podstawowe problemy związane z prekwalilikacją wykonawców robót budowlanych, ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów stosowanych w procesie wstępnej kwalifikacji. Uzasadniono potrzebę przeprowadzania wstępnej kwalifikacji wykonawców, podając zarazem korzyści płynące z jej st[...]
EN The article presents the basic problems of contractor prequalification with special emphasis on the criteria used in the process. The need for the prequalification is justified and the benefits of doing so are described. The term prequalification is defined. Research results reveal that the procedur[...]
3
100%
Przegląd Komunalny
2006 nr 8 57-57
PL Instytut Ekonomii Środowiska dokonał analizy systemu zarządzania funduszami strukturalnymi w Polsce na poziomie regionalnym, porównując poziom przejrzystości procesu dystrybucji funduszy strukturalnych w poszczególnych regionach oraz standardy uczestnictwa społecznego w procesie dystrybucji środków [...]
4
100%
Przegląd Komunalny
2006 nr 4 60-61
PL Ogłoszenie ustawy z 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym skierowało uwagę wielu osób w stronę nowego trybu udzielania zamówień publicznych. Zainteresowanie wywołane ogłoszeniem ustawy w Dzienniku Ustaw (nr 169, poz. 1420) utrzymuje się do tej pory, pomimo braku trzech rozporządzeń wyk[...]
5
100%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2004 nr 12 34-39
6
86%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2012 Nr 5 219-220
PL Omówiono zagadnienie wyboru metody spawania zbiornika magazynowego w warunkach montażowych. Przeprowadzono analizę technologii wykonania dla 4 metod spawalniczych (111, 135, 136, 121). Wzięto pod uwagę następujące kryteria: jakość wykonania, koszt wykonania, wpływ procesu na środowisko, warunki atmo[...]
EN The issue of selection of storage tank welding methods in assembly conditions is discussed. An analysis of 4 welding methods (111, 135, 136, 121) was performed. The following criteria were taken into account: quality and costs of welding, process impact on environment and weather conditions. The sub[...]
7
86%
Logistyka
PL W artykule zostały zaprezentowane zagadnienia związane z wyborem środka transportu, skupiono się na aspekcie czasu w podejmowaniu decyzji. Na całkowity czas podróży składa się kilka faz, których znaczenie w podjęciu decyzji jest różne. Szczególna uwaga została skupiona na czasie przejścia, dla które[...]
EN The article presents issues related to the choice of means of transport, focused on the aspect of time in decision making. The total time consists of several phases, whose importance in the decision is different. Particular attention has been focused on the pedestrian traffic, for which the set limi[...]
8
86%
Logistyka
2009 nr 4 CD-CD
PL Jedną z kluczowych kwestii dla przedsiębiorstw wytwarzających specjalistyczne ponadnormatywne wyroby, jest konieczność zapewnienia ich przewozu. Transport ładunków ponadnormatywnych należy do najbardziej skomplikowanych czynności realizowanych przez przedsiębiorstwa spedycyjno-transportowe. W artyku[...]
EN One of key matters for enterprises, connected with the producing of special articles, is the necessity of assurance of their transport. The transportation of loads special to the most the compiled actions realized through forwarding enterprises. The possibility of use of different kind's transportat[...]
9
86%
Polimery
2010 T. 55, nr 3 172-180
PL W artykule o charakterze przeglądu literatury przedstawiono ogólne wymagania stawiane przez użytkowników wyrobom wtryskiwanym oraz szczegółowo opisano podstawowe kryteria wyboru metody wtryskiwania umożliwiające spełnienie poszczególnych obszarów tych wymagań. Uwzględniono przy tym następujące właśc[...]
EN In this review the general requirements set by consumers of moulded products as well as a detailed description of basic criteria for selecting a particular injection method in order to fulfill of the specific areas of these requirements have been presented. The following properties of moulded parts [...]
10
86%
Rynek Energii
2006 nr 5 40-47
PL W artykule zidentyfikowano różne kryteria dla wyboru konfiguracji układu gazowo-parowego, zarówno elektrowni jak i elektrociepłowni. Przedstawiono metodologię wyznaczania granicznej ceny sprzedaży energii elektrycznej z badanych układów. Analizowano wpływ obniżenia mocy i sprawności układów wraz z u[...]
EN In this article different criteria for gas-steam configuration, both power plant works and heat and power plant works were identified. It shows methodology of marking the border price of electrical energy with studied configurations. The influence of performance degradation (power and efficiency) o[...]
11
86%
Przemysł Spożywczy
PL Celem przeprowadzonych badań było ukazanie kryteriów, którymi konsumenci kierują się przy wyborze dań gotowych, oraz preferowanych źródeł informacji na ich temat. W pracy przedstawiono syntetycznie teorię Beckera, nazywaną nową ekonomiką gospodarstw domowych.
EN The aim of this study was to indicate the kind of criteria the consumers are guided by while selecting convenience foods and favourite sources of information about them. The article presents synthetically the Becker's theory called the new economics of housekeeping.
12
86%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
PL W artykule przedstawiono analizę kryteriów wyboru odpowiedniego wykonawcy w drodze przetargu publicznego na przykładzie Polski, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Francji. Uregulowania zawarte w przepisach krajowych bazują na postanowieniach dyrektywy 2004/18/WE, która zakłada możliwość obiektywnej wielok[...]
EN This paper presents an analysis of selected criteria for choosing the most suitable contractor in a public procurement process, and for appointing the contractor whose tender best meets the criteria used in Poland, Germany, United Kingdom and France. The national procurement regulations are based on[...]
13
86%
Przegląd Mechaniczny
2016 nr 5 19--22
14
86%
Logistyka
2014 nr 6 3650--3656
The article analyzes the generalized structure of the design process indicating places where decisions are made, especially on the basis of previously established requirements. Importance of the evaluation procedure multivariate solutions was pointed out. The procedure may contribute to the effectiv[...]
PL W artykule przeprowadzono analizę uogólnionej struktury procesu projektowego wskazując miejsca, w których podejmowane są decyzje, szczególnie w oparciu o założone wcześniej wymagania. Wskazano na istotne znaczenie procedury oceny wielowariantowych rozwiązań, która może przyczynić się do efektywnego [...]
15
72%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2015 z. 82 227--239
PL Głównym wyzwaniem dla terenów poprzemysłowych jest włączenie tych terenów do obiegu społeczno-gospodarczego i nadanie im nowych funkcji w strukturach miejskich. W niniejszym artykule skupiono się na analizie przypadków przekształceń terenów poprzemysłowych na cele: usługowe, mieszkaniowe, kulturowoe[...]
EN The main challenge for postindustrial areas is the inclusion of these areas to the socio-economic cycle and performing new function in urban structures. This paper focuses on the analysis of cases of postindustrial areas transformation for such objectives as: service, residential, cultural and educa[...]
16
72%
Inżynieria Rolnicza
2004 R. 8, nr 1 101--114
PL Przy obecnym poziomie rozbudowy sieci wodociągowych i konieczności utrzymania odpowiedniego poziomu środowiska i zdrowia mieszkańców stała się niezbędna budowa kanalizacji bytowej na wsiach. Na kanalizację składają się: oczyszczalnia ścieków oraz system odbioru ścieków, którego koszty wykonania stan[...]
EN At actual level of water supply network development, the necessity of environment protection and presentation of inhabitants' health state, the building of sewerage systems in village areas became a task of priority. The sewerage consists of the waste-water treatment plant and sewage transportation [...]
17
72%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Większość przedsiębiorstw transportowych działających na polskim rynku podlega przepisom ustawy z 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych [12]. Stosowanie przepisów tej ustawy stwarza wiele trudności w zakresie ustalania przez zamawiającego kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty. Spor[...]
EN Most of Polish transport companies are regulated by rules of the Act from 29 January 2004 - public procurement law [1]. Application of the provisions of the law creates a lot of problems in establishing by a buyer the choice criteria of the most attractive offer. And therefore drafting SIWZ terms of[...]
18
72%
Geologos
2007 Vol. 11 447--454
PL W artykule, w nawiązaniu do wymagań dotyczących lokalizacji budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne składowiska odpadów, przedstawiono tok postępowania istotny dla wstępnego określenia przydatności różnych złóż surowców ilastych do formowania mineralnych barier izola[...]
EN The paper, referring to requirements concerning location, exploitation and decomissioning of waste dumps, presents the procedure important for preliminary assessment of various deposits of cohesive soils regarding their usability as material for construction of mineral sealing barriers. Proposed sco[...]
19
58%
Instal
2012 nr 12 84-87
PL Artykuł przedstawia kryteria jakie powinny być rozpatrywane podczas doboru pompowni kanalizacyjnych. Oprócz wymagań technicznych, powinny być uwzględnione koszty inwestycyjne, koszty eksploatacyjne, w szczególności energochłonność oraz koszty obsługi, napraw i remontów. Uwzględnić trzeba również nie[...]
EN The paper presents the criteria that should be considered when selecting the sewage pumping station. In addition to technical requirements other criteria, such as capital costs, operating costs, particularly energy consumption and costs of repair and maintenance should be taken into account. The rel[...]
20
58%
Materiały Budowlane
2018 nr 6 28--29
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last