Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 74
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kryteria oceny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni
2000 Z. 9 201--207
2
80%
Przegląd Włókienniczy - Włókno, Odzież, Skóra
2014 nr 3 29--33
EN A classification of fancy flame yarns has been presented, general concepts and terms contained in the norms have been given and an analysis of the literature relating to decorative yarns' classification and criteria for assessment of their properties has been performed. The large variety of fancy fl[...]
3
80%
Problemy Jakości
EN In recent years an assessment of the level of quality management systems' maturity is more and more carried out. In this publication there are the results of research criteria significance of initial self-assesment from PN-ISO 10014:2008. This International Standard is addressed to top management. I[...]
4
80%
Materiały Budowlane
2007 nr 7 60-61
5
80%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL W artykule przedstawiono ogólną koncepcję dotyczącą oceny sprzętu logistycznego. Podjęto próbę podziału sprzętu logistycznego na poszczególne podgrupy oraz dokonano wyboru kryteriów oceny sprzętu logistycznego w celu wyboru kryteriów oceny i prowadzenia analiz w kierunkach modernizacji i rozwoju spr[...]
EN A general conception concerning the evaluation of logistic equipment is presented. The attempt is carried out to segregate the logistic equipment in separate subgroups and selection of criteria of logistic equipment evaluation is made in order to select the evaluation criteria and to conduct analys[...]
6
80%
Logistyka
2007 nr 3 CD-CD
PL W referacie przedstawiono przegląd metod i kryteriów oceny stateczności poprzecznej pojazdów terenowych oraz wskazano na konieczność ich doprecyzowania w stosunku do przegubowych maszyn transportowo-przeładunkowych. Wskazano alternatywne propozycje kryteriów oceny.
EN In this paper the test methods and lateral stability assignment criterions of articulated handling and loading rough terrain equipment are described and new proposition for high terrain mobility classification from point of view lateral stability is presented.
7
70%
Świat Szkła
PL Zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane \ rozporządzeniami Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz U nr 107, póz. 679) oraz z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemów oceny zgodnoś[...]
8
70%
Materiały Budowlane
2010 nr 6 50-51
9
70%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Kruszywa mineralne są jednym z podstawowych surowców mających zastosowanie w wielu gałęziach gospodarki, głównie w budownictwie, drogownictwie, kolejnictwie, górnictwie, przemyśle szklarskim, odlewnictwie i wielu innych. W celu zahamowania degradacji środowiska niezbędny jest wzrost zainteresowania [...]
EN Mineral aggregates are considered among essential raw materials in the area of construction industry. Paper describes Polish regulations in the field of environmental protection and deals with the ecological aspects concerning the production and application of aggregates for concrete. In 2002 in Bui[...]
10
70%
Materiały Budowlane
2010 nr 8 48-49
11
61%
Świat Szkła
PL Lekkie ściany osłonowe są konstrukcjami złożonymi, składającymi się z dobranych w sposób racjonalny i odpowiednio połączonych ze sobą materiałów konstrukcyjnych i izolacyjnych; ich masa zawiera się w przedziale 50 do 100 kg/m2 i nie przewiduje się przenoszenia przez nie obciążeń działających w płasz[...]
12
61%
Świat Szkła
PL Ściana osłonowa nie jest wyrobem, który może być wykonany w całości w zakładzie produkcyjnym. Stanowi zestaw wyrobów i elementów prefabrykowanych, które po zamontowaniu w budynku stają się wyrobem finalnym. Wymagania techniczne, jakim powinna odpowiadać określa norma zharmonizowana PN-EN 13830:2005 [...]
13
61%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL W opracowaniu zaprezentowano wielokryterialną ocenę wybranych obiektów budowlanych przy zastosowaniu teorii zbiorów rozmytych. Pozwala ona na wybór optymalnego wariantu Model analizy zaprezentowano na przykładzie liczbowym oceny eksperckiej pięciu obiektów mieszkalnych zlokalizowanych na terenie duż[...]
EN Paper presents the multicriteria assessment of the chosen building objects using the theory of fuzzy sets. The assessment gives a choice of the optimal variant and helps during the estimation of significance of the selected criteria. Authors base their analysis on the model of five real estates exis[...]
14
61%
Świat Szkła
PL Drewno, jest pięknym oraz fascynującym materiałem, który wykorzystuje się od stuleci do produkcji okien, ze względu na naturalną różnorodność i duże możliwości obróbki. Drewniane okna są w użytku od wieków, a technologia ich produkcji jest stale udoskonalana. Obecnie drewno, mając poważnych konkuren[...]
15
61%
Wiadomości Elektrotechniczne
PL Przedstawiono analizę prowadzenia ruchu sieci dystrybucyjnej SN w oparciu o wybrane kryteria jakości energii elektrycznej.
EN The paper presents analysis of operation of electric power MV distribution network, based on selected criteria of supply of electric energy.
16
61%
Wiadomości Elektrotechniczne
PL Przedstawiono nowy sposób budowy algorytmu do bieżącej oceny stabilności pracy systemu elektroenergetycznego, którego podstawą jest ocena poziomu rezerw systemowych po stronie przesyłu i regulacji lokalnych bilansów mocy.
EN A new method of construction of algorithm for current assessment of electric power system stability is presented. It is based on assessment of system reserve levels on transmission side and control of local power balances.
17
61%
Materiały Budowlane
2006 nr 3 48-50
18
61%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Budownictwo
2003 Z. 43 195-204
PL W referacie przedstawiono proces opracowywania w Polsce systemu oceny jakości kształcenia w szkołach wyższych. Inicjatorem była Rada Główna Szkolnictwa Wyższego, która równiez przez kilka lat koordynowała weryfikację systemu. Wyniki tych prac zostały nastepnie upowszechnione w celu wykorzystania ic[...]
EN In the report the process of elaboration of the evaluation system education quality in higher schools has been presented. The elaboration was initiated by the Chief Council of Higher Education, which coordinated the verification system for a few years. The results of those works have been propagated[...]
19
61%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Autor w artykule stara się obronić tezę, że nie wszystkie projekty urbanistyczne przestrzeni publicznych są projektami rewitalizacji. Autor stara się zdefiniować, co to jest projekt rewitalizacji i jakie powinien zawierać elementy, aby można za taki go uważać. W drugiej części artykułu autor przedst[...]
EN The author in the paper tries to defend the argument that not all town-planning-projects of public spaces are revitalization projects. The author try to define, what the revitalization project is and which elements should contract, to really interpret it as a revitalization projects. In the second p[...]
20
61%
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego
2010 nr 439 (1) 199--203
PL Wykorzystanie energii geotermalnej jest hamowane istnieniem barier legislacyjnych, technologicznych i ekonomicznych. Najistotniejszą z nich jest bariera ekonomiczna, która jest szczególnie odczuwalna na etapie wiercenia pierwszego otworu. Etap ten związany jest z ryzykiem geologicznym nieuzyskania z[...]
EN Geothermal energy use development is hampered by legal, technological and economic barriers. Economic barrier is the most significant among them and is especially felt during the drilling stage of the first borehole. This stage is associated with the risk of failure to achieve the assumed geological[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last