Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 15
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kryteria doboru
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2005 nr 11 57-61
2
88%
Prace Naukowe Instytutu Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Na tle polityki izolatorów realizowanej od 1994 r. w Polskich Sieciach Elektroenergetycznych S.A. podjęto próbę uzyskania potrzeby stosowania w liniach 220 i 400 kv izolatorów długopniowych z masy ceramicznej rodzaju 130. Zwrócono uwagę na dużą awaryjność izolatorów starszej generacji, produkowanych[...]
EN This report explains why Polish Power Grid Company (PPGC) should use insulators produced of ceramic insulating materials of subgroup 130 for the use in HV overhead lines. It shows number of damages to insulators produced of older generation ceramics insulating materials of subgroup 120.
3
88%
Utrzymanie Ruchu
2015 Nr 4 58--61
PL Jakie kryteria doboru napędów elektrycznych są niezbędne do spełnienia w przypadku wymagań różnych aplikacji przemysłowych? Jakie parametry eksploatacyjne wpływają na zachowanie założonej dynamiki ruchu oraz jakości parametrów obsługiwanego procesu? Przedstawiamy podstawowe charakterystyki mechanicz[...]
4
75%
Przegląd Budowlany
5
75%
Problemy Eksploatacji
2001 nr 1 53-58
PL W opracowaniu przedstawiono możliwości zastosowania wspomagania komputerowego przy doborze automatów kontrolno-sortujących dla wyrobów o małych wymiarach. Zwrócono uwagę na zasadnicze problemy doboru urządzeń związane z budową algorytmu działania ujmującego wybrane kryteria jakościowe.
EN In this work the opportunities of applying computer support to select the control-sorting machines for the small-sized goods have been presented. It has been pointed out the main problems related to a structure of an operation algorithm, which corresponds with the chosen performance index.
6
63%
Inżynieria Rolnicza
2011 R. 15, nr 9 145-152
PL Przeanalizowano kryteria doboru ciągników w procesie decyzyjnym ich zakupu. Przedstawiono model matematyczny uwzględniający kryteria doboru ciągników. Na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych wykazano udział poszczególnych rozwiązań funkcjonalnych układów ciągnika w procesie decyzyjnym, w asp[...]
EN Criteria of selecting tractors in the decision process of purchasing were analysed. A mathematical model considering criteria of tractors selection was presented. A share of particular functional system solutions of a tractor in the decision process within a technical aspect of their selection was s[...]
7
63%
Materiały Budowlane
2007 nr 1 76-80
8
63%
Inżynieria Rolnicza
2002 R. 6, nr 3 337--345
PL W artykule przedstawiono nowe sposoby zabezpieczeń przed podtapianiem ścian fundamentowych budynków i elementów infrastruktury technicznej za pomocą geokompozytów syntetycznych, których produkcja odpowiada opisanym zaleceniom. Geokompozyty wytworzone z folii polipropylenowej lub polietylenowej i dwu[...]
EN The article presents new methods of building foundation walls and elements of technical infrastructure damp proofing with the use of synthetic geocomposites produced according to the described recommendations. The geocomposites madę of polypropylene or polyethylene foil and two-layer geonowoven are [...]
9
51%
Materiały Budowlane
2005 nr 9 6-8
10
51%
Przegląd Budowlany
PL Dostęp do różnorodnych technologii pozwala na zastosowanie różnych rozwiązań projektowych i sprzyja wyborowi jak najkorzystniejszego rodzaju pali i technologii ich wykonania. Wybór rozwiązania powinien uwzględniać wiele różnych kryteriów: technicznych, ekonomicznych, środowiskowych i innych. Opisano[...]
EN Access to varied technologies enables the application of different design solutions and facilitates the choice of the most advantageous pile type and technology for making them. The choice of solution should take into account many different criteria - technical, economic, environmental and other. Th[...]
11
51%
Materiały Budowlane
2016 nr 12 3--5
PL W artykule przedstawiono podstawowe kryteria doboru wewnętrznych farb do ścian i sufitów. Omówiono właściwości tych powłok określane przez europejskie normy. Zwrócono uwagę na aspekt ekologiczny zgodny z wytycznymi Dyrektywy Europejskiej 2004/42/WE. Przedstawiono również nowoczesny rodzaj powłok dek[...]
EN The article presents the basic criteria for the selection of paints for interior walls and ceilings. Properties of these coatings determined by European standards are discussed. Attention is paid to the ecological aspect compliant with the guidelines of the European Directive 2004/42/EC. It also pre[...]
12
51%
Archives of Mining Sciences
PL Jednym z podstawowych celów działalności kopalni jest uzyskanie rentowności. W przypadku górnictwa na rentowność ma wpływ wiele czynników, od warunków geologiczno-górniczych oraz właściwej organizacji poczynając, po właściwe zarządzanie finansami. W efekcie końcowym o rentowności decydują poniesione[...]
EN A method of selecting the function of the costs of rectilinear or curvilinear exploitation is presented. The Cobb-Douglas function of production has been used for this purpose. The function of costs is an inverse function of the Cobb-Douglas function. Next, the equation of the curve of production co[...]
13
51%
Warstwy
1999 nr 1 111-114
14
45%
Przegląd Budowlany
2017 R. 88, nr 5 28--32
PL Rynek systemowych produktów stropowych stanowi tematykę o charakterze techniczno-ekonomicznym, praktycznie nie podejmowaną przez ekonomistów. O ile publikuje się na tematy związane z kierunkami i trendami we współczesnym budownictwie, to dla menedżerów działających w tym segmencie rynku znana autoro[...]
EN The market of systemic ceiling products constitutes a technical as well as economic subject, which is virtually ignored by economists. There are publications devoted to issues regarding directions and trends in modern building industry, for managers working in this market segment. Part I of the arti[...]
15
45%
Przegląd Budowlany
2015 R. 86, nr 2 24--29
PL W artykule omówiono zagadnienia związane z zastosowaniem polimerowych zbiorników i pojemników wielkogabarytowych w budownictwie indywidualnym. Omówiono ich klasyfikację w oparciu o kryteria przeznaczenia oraz rodzaju zastosowanego tworzywa do ich produkcji. Przedstawiono również zagadnienia dotycząc[...]
EN The article covers the issues related to use of polymer tanks and large capacity containers in the field of private housing. Classification of the containers has been described on the basis of the purpose criteria, and within the scope of the used materials. Issues related to structure and foundatio[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last