Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 57
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  krystalizator
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Przedstawiono oryginalne rozwiązania konstrukcyjne krystalizatorów z wewnętrzną cyrkulacją zawiesiny wymuszaną strumienicą. Opisano zasadę ich działania i możliwości zastosowania. Krystalizatory są proponowane do wydzielania różnych soli w procesach odsiarczania spalin metodami mokrymi.
EN The design of a crystallizers with inner circulation of suspension forced by the jet pump is presented. An operation principle of the crystallizers is described. The design proposed can be recommended in a flue gas desulfurization wet - processes.
2
100%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
1998 Nr 5 18-20
PL Omówiono prosty sposób określania rozkładu ziarnowego produktu krystalicznego opuszczającego krystalizator fluidalny, polegający na oparciu obliczeń na założeniu o przepływie tłokowym kryształów w aparacie.
EN A simple method for the determination of the PSD of crystalline product leaving a fluidized-bed crystallizer is discussed. The method is based on the assumption that plug flow occurs in the apparatus.
3
100%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
1998 Nr 3 27-31
PL Omówiono możliwości wykorzystania nowego rozwiązania krystalizatora z częściową klasyfikacją recyrkulowanej zawiesiny do masowej produkcji średniokrystalicznego chlorku sodu na drodze krystalizacji z roztworu.
EN An application of a new design of the crystallizer with a partial classification of recycled suspensions and used in the large-scale production of middle-crystalline sodium chloride by crystallization from the solution is discussed.
4
80%
Prace Naukowe Instytutu Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Przedstawiono wyznaczone doświadczalnie wielkości charakteryzujące wydajność pompowania i zapotrzebowania mocy mieszadeł helikoidalnych. Porównano je z danymi z literatury i wynikami badań własnych innych typów mieszadeł stosowanych w krystalizatorach z wewnętrzną cyrkulacją zawiesiny.
EN The experimental data involved the power consumption and values modulus of circulation for several types agitators suitable for crystallizers with inner circulation of suspension are presented.
5
80%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2002 Nr 3 9-12
PL W artykule przedstawiono możliwości analizy przepływu płynu w krystalizatorze z rurą cyrkulacyjną i mieszadłem oparte o pakiet CFD (Computional Fluid Dynamics). Wzięto pod uwagę wpływy kształtu dna, lokalizacji i średnicy rury cyrkulacyjnej w a-paracie na rozkład prędkości i jednostkowych mocy miesz[...]
EN Liquid flow in a crystallizer with the circulation pipe and impeller has been analysed using the CFD-package. Influence of a bottom shape, position and diameter of the circulation pipe in an apparatus on a flow rate and unit power distribution in the tank have been taken into consideration. The resu[...]
6
80%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
1999 Nr 3 7-10
PL Przeprowadzono badania doświadczalne współczynnika przenikania ciepła dla krystalizatora okresowego, wyposażonego w mieszadło śmigłowe, turbinowe oraz wibracyjne, chłodzonego przeponowo według metody zaproponowanej przez Nývlta. Otrzymane wyniki były zgodne z uzyskanymi na drodze obliczeniowej.
EN Investigations on heat transfer of the batch crystallizer cooled by jacket and equipped with propeller, turbine and vibrating mixers have been carried out. The result have been treated by Nývlt's method and have shown a compatibility with calculations.
7
70%
Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Chemicznej Polskiej Akademii Nauk
2009 nr 13 5-14
PL Przedstawiono analizę krzywych gęstości populacji kryształów soli podwójnej 2Na2SO3×3Na2SO4 otrzymanych w badaniach doświadczalnych w krystalizatorze MSMPR. Zbadano użyteczność wybranych modeli szybkości wzrostu kryształów zależnej od rozmiarów do opisu otrzymywanych w pomiarach[...]
EN Kinetics of crystal growth rate of double salt 2Na2SO3×3Na2SO4 in an MSMPR crystallizer is analyzed using selected size-dependent crystal growth rate models. The measurements of kinetics of crystallization were made in a laboratory scale evaporative installation, containing an 0,2 dm3[...]
8
61%
Chemik
PL Praca dotyczy opisu przepływów dwufazowych w krystalizatorach typu fluidalnego (Fluidized-bed (FL)), z cyrkulacją zawiesiny (DTM - Draft Tub Magma) i z podwójną rurą cyrkulacyjną (DDT - Duble Draft Tub). Do symulacji przepływu wykorzystano technikę obliczeniową CFD (Computational Fluid Dynamics). Sk[...]
EN The paper is dealing with modelling of two-phase flow in Fluidized-bed (FL), Draft Tub Magma (DTM) as well as Duble Draft Tub (DDT) crystallizer. For this propose the CFD (Computational Fluid Dynamics) method has been used. The geometry of model apparatus was similar to that in industry. The composi[...]
9
61%
Zeszyty Naukowe. Chemia / Politechnika Śląska
1999 z. 139 85-97
PL W artykule przedstawiono możliwie zwięźle charakterystykę prac teoretycznych i eksperymentalnych prowadzonych w Instytucie Inżynierii Chemicznej i Procesowej w zakresie krystalizacji.
EN Both theoretical and experimental studies of mass crystallization carried out at the Instytut of Chemical and Process Engineering are reviewed.
10
61%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
PL Przedstawiono wyniki pomiarów czasu mieszania i wydajności pompowania w krystalizatorze z wewnętrzną cyrkulacją wymuszaną mieszadłem helikoidalnym zainstalowanym w cylindrycznej rurze cyrkulacyjnej. Określono wpływ gęstości i lepkości cieczy na intensywność cyrkulacji. Stwierdzono, że mieszadło heli[...]
EN The results of measurements of mixing time and pumping capacity for the crystallizer with internal circulation forced by helicoidal agitator placed inside a cylindrical draft tube are presented. The influence of liquid density and viscosity on the circulation intensity was determined. It was found t[...]
11
61%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2001 Nr 5 9-10
PL Przedstawiono stanowisko do badań wizualizacyjnych krystaliza-torów z wewnętrzną cyrkulacją zawiesiny wywołaną za pomocą strumienicy cieczowej. Stanowisko wyposażono w aparaturę i urządzenia umożliwiające rejestrację i przetwarzanie obrazu strug i ruchu kryształów. Zamieszczono przykładowe zdjęcia r[...]
EN The test stand for visualization research of crystallizers with the internal circulation of suspension forced by a liquid jet pump is presented. The test stand is equipped with devices that enable recording and converting of stream images and crystals movements. The exemplary pictures of solid parti[...]
12
61%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2001 Nr 2 5-9
PL Zaproponowano metodę pomiarową, pozwalającą w prosty i wystarczająco dokładny sposób określić wielkość odchylenia stopnia zmieszania w układzie od stanu zmieszania idealnego, odpowiadającego aparatowi MSMPR. Wykorzystując przedstawioną metodę określono następnie wpływ wybranych warunków mieszania (t[...]
EN A measurement method enabling one to determine in a simple and sufficiently precise way a deviation of the actual degree of mixing from the ideal one, corresponding to MSMPR conditions, was proposed. Taking advantage of this method, an influence of selected mixing conditions (i.e. type of a stirrer,[...]
13
61%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2001 Nr 5 19-20
PL Przedstawiono wpływ mocy mieszania na czas mieszania w krystalizatorze z wewnętrzną cyrkulacja zawiesiny. Badania przeprowadzono metodą pomiaru zmian przewodności elektrycznej cieczy. Wyniki porównano z wartościami czasu mieszania wyznaczonymi dla mieszadła helikoidalnego.
EN The influence of power input on mixing time in a crystallizer with the internal circulation of suspension is presented. In research, the method employing measurements of the electric conductance of liquid was used. The results were compared with mixing time obtained for the helicoidal agitator. Key [...]
14
61%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2001 Nr 5 25-26
PL Przedstawiono badania krystalizacji kaprolaktamu ze stopu w specjalnie opracowanym krystalizatorze. Na podstawie przeprowadzonych eksperymentów można stwierdzić, że istnieje możliwość znacznego zwiększenia rozmiaru środkowego kryształów -o około 53% poprzez wzrost koncentracji kryształów w zawiesini[...]
EN Investigations into the melt crystallization of caprolactam by means of the specially developed crystallizer are presented. On the basis of experimental results one can state that it is possible to increase significantly (about 53%) the median crystal size of the product by increasing the density of[...]
15
61%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2001 Nr 5 23-24
PL Przedstawiono wyniki badań wzrostu kryształów kwasu L(+)-askorbinowego w działającym okresowo krystalizatorze laboratoryjnym o pojemności roboczej 0,6 dm'' z wewnętrzną cyrkulacją zawiesiny. Liniową szybkość wzrostu kryształów kwasu L(+)-askorbinowego wyznaczono z rozkładu Ijczbowego ich rozmiarów. [...]
EN The research results dealing with growing of L(+)-ascorbic acid crystals in a batch laboratory crystallizer of working capacity equal to 0.6 dm3 and equipped with the internal circulation of suspension are presented. The linear crystal growth rate of L(+)-ascorbic acid crystals was determined from a[...]
16
61%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2001 Nr 5 17-18
PL Wychodząc od najprostszego modelu (spełnianie przez układ zasady McCabe'a) zaprezentowano dostępne w literaturze formuły, opisujące szybkość wzrostu kryształów w zależności od ich rozmiaru. Przeanalizowano postacie równań pod względem formalizmu matematycznego, jak również oceniono przydatność zapre[...]
EN Starting from the simplest model (crystallizing system satisfies the McCabe rule) there were presented more complex formulae, describing the crystal growth rate as a function of the crystal size. The analysis of equation forms in respect to the mathematical correctness was performed. Additionally, t[...]
17
61%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
2004 T. 25, z. 3/2 1399-1404
PL Zaproponowano prostą metodę modelowania rozkładu rozmiaru kryształów (RRK) przez rozwiązanie równania bilansu populacji. Zmiany przesycenia konieczne do wyznaczenia parametrów kinetycznych szybkości zarodkowania i wzrostu uzyskiwano z pomiaru wykonanego w reaktorze kalorymetrycznym RC1 (Mettler Tole[...]
EN Simple method for modeling the crystal size distribution (CSD) by solving a population balance equation in batch crystallization is presented. The kinetic parameters for nucleation and growth rates were estimated based on measurements of supersaturation using Mettler-Toledo RC1 reaction calorimeter [...]
18
61%
Przemysł Chemiczny
2009 T. 88, nr 5 505-508
19
61%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2004 Nr 3s 11-12
EN Research results of sodium chloride crystals attrition in the crystallizer with a jet pump and the crystallizer with a propeller agitator are presented. It was found out that in the crystallizer with a jet pump crystals underwent distinctly smaller destruction. The influence of residence time, size [...]
20
61%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2004 Nr 3s 13-14
EN Measurements of velocity distribution in the stream at the mixing chamber outlet of jet pump inside the crystallizer were carried out. The compatibility of experimental data and jet pump characteristic is fully satisfactory. Theoretical assumptions and descriptions of accompanying phenomena of jet p[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last