Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 431
first rewind previous Strona / 22 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  krystalizacja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Syntetyczne polimery biodegradowalne zyskują coraz większe znaczenie. Przykładem takiego materiału jest poli(bursztynian-co-adypinian butylenu) (PBSA), dostępny na rynku pod nazwą handlową *BIONOLLE #3000. Polimer tego typu może być przetwarzany metodami konwencjonalnymi stosowanymi w przetwórstwie [...]
EN Description of the method of prepare LDPE/PBSA blends (by extrude method), perform by 9 months, biodegradable foil process In the soil and investigate influence of components on biodearadation degree In the tested blends.
2
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Inżynieria Materiałowa
1998 z. 7 3-114
PL W pracy przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych przeprowadzonych na stopach typu Fe-Si-B-(Cu, Nb). Celem tych badań było: 1 ) poznaniewpływu składu chemicznego i warunków konwencjonalnej obróbki cieplnej szkieł metalicznych na strukturę i właściwości magnetyczne dwufazowych ferromagnetyków nan[...]
EN Magnetically soft nanocrystalline materials obtained by the crystallization of metallic glasses Results of experimental studies of Fe-Si-B-(Cu, Nb) type alloys are presented. The aims of these studies were as follows: 1)) to establish the influence of alloy composition and conditions of the conventi[...]
3
100%
Czasopismo Techniczne. Chemia
EN This work presents information on methods of recovery of phosphorus compound from the sewage and industrial waste and their possible reuses as substitute of natural raw materials. Research works on this problem allow to state that some types of proposed technological solution could be economic.
4
100%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
1998 Nr 1 18-23
PL Przedstawiono sposób bilansowania procesu krystalizacji masowej z roztworów trójskładnikowych z wykorzystaniem danych równowagowych układów. Rozważania ograniczono do krystalizacji izohydrycznej z roztworu KC103-KC1-H20. Określono równania poszczególnych izoterm rozpuszczalności oraz zależności [...]
EN A procedure for balancing a mass crystallization process from three-component solutions by making use of systems. equilibrium data are presented. Considerations were confined to isohydric crystallization from a KC103-KC1- H20 solution. Equations of particular solubility isotherms are established [...]
5
80%
Prace Naukowe Instytutu Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Omówiono metodologię modelowania krystalizatora do prowadzenia procesów strącania. Przedstawiono wyniki badań testowych szybkości zarodkowania i wzrostu kryształów siarczanu baru w krystalizatorze ciągłego działania z mieszaną zawiesiną.
EN The methodology of reaction crystallization crystallizer modelling for the purpose of precipitation processes is discussed. Results of test research on barium sulfate crystals nucleation rate and growth rate in a continuous crystallizer with mixed suspension is presented.
6
80%
Przemysł Chemiczny
2012 T. 91, nr 6 1283-1287
7
80%
Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Oddziaływania różnych materiałów celulozowych z włóknistą strukturą kompozytów polipropylenowych wpływają na późniejszą strukturę krystaliczną matrycy polimerowej. Struktura ta jest jednym z ważniejszych czynników określających właściwości tych kompozytów. Krystalizację polipropylenu rozpoczyna się [...]
EN The fiber-matrix interaction in polypropylene composites with various lignocellulosic materials influences on the crystalline structure of polymeric matrix [1-3]. This structure is one of the most important factors determined the properties of the composites. Crystallization of the polypropylene lea[...]
8
80%
LAB Laboratoria, Aparatura, Badania
9
80%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Chemiczna i Procesowa / Politechnika Łódzka
2006 Z. 30 63-70
PL Artykuł zawiera streszczenie pracy pracy doktorskiej obronionej 21.05.2004 r. w Politechnice Łódzkiej na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska w Katedrze Termodynamiki Procesowej W pracy przedstawiono wyniki badań kalorymetrycznych oraz optycznych kompozytów izotaktycznego polipropylen[...]
EN Study of calorimetric and optical studies of isostatic polypropylene (iPP) composites are presented in the paper. The effect of 12 selected organic (chitosan, chitosan fibres, wood flour, flax fibres), inorganic (talc, nanoclay, chalk, carbon black) and synthetic fillers (ethylene glycol, ethylene-p[...]
10
80%
Chemical and Process Engineering
PL Przedstawiono wyniki badań doświadczalnych kinetyki krystalizacji bezwodnego siarczanu sodu w laboratoryjnej instalacji wyparnej zawierającej krystalizator typu DTB o pojemności ok. 1 dm3. Model krystalizatora MSMPR wykorzystano do wyznaczania liniowej szybkości wzrostu kryształów i efektywnej szybk[...]
EN Results are presented of experimental investigations on the kinetics of crystallization of anhydrous sodium sulfate. The measurements were made in a laboratory evaporative installation containing a 1 dm3 crystallizer. The linear crystal growth and effective nucleation rates have been estimated from [...]
11
80%
Przegląd Komunalny
2003 nr 4 64-64
PL Usuwanie biogennego fosforu w procesie oczyszczania ścieków odbywa się przy zastosowaniu wiązania chemicznego lub biologicznego. Najczęściej technologie usuwania fosforu nawzajem się uzupełniają, przy czym są oczyszczalnie, które wiążą fosfor tylko chemicznie, natomiast każda oczyszczalnia biologicz[...]
12
80%
Przemysł Chemiczny
2001 T. 80, nr 8 334-337
13
80%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Chemiczna i Procesowa / Politechnika Łódzka
2006 Z. 30 71-78
PL W pracy przedstawiono wyniki badań kalorymetrycznych oraz optycznych kompozytów izotaktycznego polipropylenu (iPP). Określono wpływ 12 wybranych napełniaczy organicznych (chitozan, włókna chitozanowe, mączka drzewna, włókna lnu), nieorganicznych (talk, nanoglinka, kreda, sadza) i syntetycznych (glik[...]
EN Study of calorimetric and optical studies of isostatic polypropylene (iPP) composites are presented in the paper. The effect of 12 selected organic (chitosan, chitosan fibres, wood flour, flax fibres), inorganic (talc, nanoclay, chalk, carbon black) and synthetic fillers (ethylene glycol, ethylene-p[...]
14
80%
Prace Naukowe Instytutu Technologii Nieorganicznej i Nawozów Mineralnych Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Przedstawiono rozwiązanie technologiczno-aparaturowe krystalizatora do strącania siarczanu baru z roztworu po roztworzeniu w wodzie soli pohartowniczych. Zaproponowano krystalizator z wewnętrzną cyrkulacją zawiesiny wymuszoną mieszadłem śmigłowym, Działający okresowo pod ciśnieniem atmosferycznym. P[...]
EN The technological concept of crystallizer for barium sulphate precipitation from solution obtained after solubilization of case hardening wastes in water is presented. The periodical-operation crystallizer with an internal circulation of suspension forced with propeller agitator is proposed. The cry[...]
15
80%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL Wykonane z użyciem mikroskopu skaningowego z energodyspersyjną przystawką rentgenowską badania siluminu AK7 modyfikowanego dodatkami 0,2% AlB4 i 0,2% AlSrl O wykazały, że ośrodki heterogenicznej krystalizacji w modyfikowanym stopie stanowiły złożone cząstki AlB2/Al3Ti.
EN Investigation of AK7 silumin modified with the additives of AlB4 and AlSrl O both in the unount of 0,2% wt., carxied out with the use of scanning microscope equipped with the energydispexsion adjutage allowed to identify the heterogeneous crystal nuclea in the modified alloy as the complex AIB2/Al3T[...]
16
80%
Polish Journal of Applied Chemistry
EN In this paper the prinriples of purifying process for chemical substances by the continuous crystallization method, involving reflux, are desaibed. The influence of the reflux value both on the purifying effect and on the way of calculating (of zone transport continuous process with reflux) is prese[...]
17
80%
Cement Wapno Beton
PL Przeprowadzono badania mające na celu wyznaczenie rozpuszczalności siarczanu wapnia w układzie CaSO4 - ZnCl2 - H2O i kolejności krystalizacji faz siarczanowych z roztworu ZnCl2. Usuwanie nadmiarowych ilości siarczanu wapnia z roztworów chlorku cynku ma duże znaczenie dla prawidłowego prowadzenia pro[...]
EN Investigations aiming at the determination of calcium sulphate solubility in the CaS04 - ZnCI2 - H20 system and crystallization sequence of sulphate phases from the ZnCl2 solution were carried out. The removal of excess amount of calcium sulphate from zinc chloride solutions is of great importance [...]
18
80%
Archives of Materials Science
EN The effect of thermal treatment and severe plastic deformation such as high pressure torsion straining (HPT) on the crystalisation behaviour of rapidly quenched Al88Y7Fe2 glasses was investigated. Calorymetry and microstructural analyses clearly indicate that HPT strongly promotes the development of[...]
19
80%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
2001 T. 22, z. 1 123-134
PL Przedstawiono wyniki badań wpływu wybranych parametrów złoża krystalicznego na filtrowalność zawiesiny kryształów monohydratu siarczanu żelaza(II) w roztworze kwasu siarkowego. Stwierdzono ścisły związek między przeciętnym rozmiarem ziarn a wydajnością filtracji. Czterokrotny przyrost średniego rozm[...]
EN The effect of the crystalline bed selected parameters on filtration efficiency of the suspension is presented. The system of ferrous sulphate monohydrate crystals in the sulphuric acid solution has been studied. The strong relation between mean crystal size and filtration efficiency was observed. Qu[...]
20
80%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
2003 T. 24, z. 2 319-334
PL Przedstawiono wyniki pomiarów szybkości wzrostu kryształów w układach: L-sorboza - metanol - woda i L-sorboza - etanol - woda dla różnych szybkości chłodzenia i temperatury. Do badań użyto krystalizatora okresowego działania z wewnętrzną cyrkulacją zawiesiny. Szybkości wzrostu wyznaczono z rozkładu [...]
EN The measurement results of the crystal growth rate in L-sorbose-methanol-water and L-sorbose - ethanol- water systems are presented. Experiments were carried out using the batch cooling crystallizer with an internal circulation of suspension. The influence of the cooling rate and the temperature has[...]
first rewind previous Strona / 22 next fast forward last